Goudsche Courant, woensdag 27 februari 1878

1878 VrUdag 1 Maart N 3108 GOUDSCHE COURAWT en Advertentieblad voor Gouda m Omstreken De nitgave dezer Conrant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VfiUDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prjs per drie maanden is 1 75 franco per post 2 ADVEBTENTIÊN worden geplaatrt van 1 5 regeU h 50 Centen Were regel meer 10 Centen GE 00 ÏE LETT BS worden berekend baar plantBroimte Aftonderlflke Nommers VUP CENTEN De inzending van adveitentiën kan geschieden tot één nar des namiddags van den dag d ultgaTe De Heer Virulij door verandering van woQnplaat ophoudende Lid van de Kamer vau Koophandel en Fabrieken alhier te ziJD nam gisteren aiacheid van zijne medeleden Gedurende een groot aantal jaren was hij de Voorzitter der Kamer De Leden boden hem tot souvenir eea keurig bewerkt marmerta plateau aan In zijne plaats werd tot VoonitM benoemd de Heer C A Schouten die door Ongesteldheid verhinderd om tegenwoordig te zqn lie mededeelen dat hij zoowel voor die betrekking voor die van plaatsverveDgend Voorzitter welke h geruimen tijd bekleedt niet venachte in aanmerking te komen Daarop koos dp Kamer tot Vooraitte de Heer C J C Prince en tot plaatsvervangend Voorzitter de Heer K Jonker Ds W Kraijenbeit predikant te Bodegiavepri beroepen naar de Herv gemeente te Katwqk aan Zee In de zitting der Arr Rechtbank te Sotterdam van Dinsdagmorgen stonden o a terecht A de B woueudè te Ouderkerk i d IJsel besoh van diefsial van een paar muilen £ isch 1 maandgev eell G de B wonende te Waddinxveen beachuldigiJ van mishandding Eiaeh 5 dagen gevang Ia bovenstaande zaken over 8 dagen uitspraak Gedeputeerde Staten hebbeu de volgende voordraolït opgemaakt voor de betrekking van griffier der staten van de provincie Zuid Holland lo jhr mr Jaoob Hendrik van Reenen commies bg bet departement van waterstaat handel en ngverbeid 2o mr Addick Adrianus Land commies ter provinciale griffie von oord Holland 3o mr Felix Henri Joseph Tavenraat adjniict cominies der Ie kUisse ter provinciale griffie van Zuid Holland Bij de Tweede Kamer i s ingekomen een wetsvoorstel tot het aangaan eeuer geldleening van hoogstens 44 millioen rente 4 percent aflosbaar a pari in 56 jaar en strekkende tot dekking van tekorten en voor uitgaven van algemeen nut Renten en afloaaingen te vinden uit eeno verhooging der successie belasting geraamd op 2 millioen sjaars door heffing vaa 1 percent voor de rechte nedergaande linie en van 3 ptyoent voor de rechte opgaande linie De nieuwe bronzen centen die voor eenigen tgd slechts door enkele rijksbetaalkantoren werden uitgegeven zullen van Zaterdag af algemeen in omloop worden gebracht In het verslag der handelingen van hft Boode Kruis is ook opgenomen een lezenswaardige be schrgving der ziekensloep utiar het ontwerp van den luit t z Ie kl C J Marinkelle gebruikt by de 2e expeditie tegen Atchin welke aan dete eischen moet voldoen lo Mopten de gewonden er gemakkelijk Jinnnen worden iugwJrageD vofitial zonder pijaea te vermeerderen 2o moeten zij ia de sloep zoodanig liggen dat ze niet heen en weder of tegen elkander aan kunnen rollen bij slingerende beweging 3o moeten de gewonden bisohermd zjjn tegen de zon 4o moet het overhijscbi n BUITENLAND Ballenlandscli Overziclit Ons berieh dat de rrede reeda gcteekend was ia roorbarig geweeit Se telegraaf had een enkel woord rerkeerd orergebraolit Men wachtte dea aronda de teekeoing lutassohen ia die tot heden nog niet geaéhied naar het ach al omdat men het orei ondeigeaohikte punten nog oneena ia Sommigen zoeken de moeflykheid in het afataan van Turksche cobdprii anderen in het iMietten ran Konatantinopel Hoe het zij de medegedeelde voorwaarden waren ia hootdziuik zeker joiat en bij de onmadht der Forte zal de onderteekeuiug ran bet verdrag wel moeten volgen Algenif n oohten de groote buitenl bladen de vredeavoorwaarden hard Inderdaad malsch zijn zij niet Maar uien behoort in acht te nemen dat Basland geen oorlog gevoerd heeft die zooveel milligelMD achata en 100 000 zqner manachappen gekost heeft met het doel om Turkije dezelfde voorwaarden aan te bi en die het verleden jaar lóór den oorlog heeft van ue hand gewezen De gemaakte koaten behooren tb worden vergoed niet alleen maar de Overige opofferingen ook eenigszius terwijl overigena bet herkrygen van Beesarabie dat Rusland vroeger verloor voor die mogendheid een pout van eer is De Fransehe kamer heeft het wetsontwerp aangenomen waarbij regeering gemachtigd wordt over 888 991 171 frs voor de maand Maart te beschikken Na lange beraadslagingen werd de discoaaie over de verkiezing van Leyrdud in het dep Haute Vienae tot heden verdaagd met die over de vier verkiezingen in het dep Vauoluse zal morgen een begin worden gemaakt Ue senaat verwierp met 136 tegen 123 stemmenhet amendement Baviguan op art 1 van de welop de colportage en nam in de plaats daarvan datder commiaaie aan Daarop werden een amendement van Dnfaure en het geheele ontwerp met 164 tegen 96 atemmen onder toejuichingen van de linkenijde nangendmen De aenaat nam nog het wetsontwerp aan voor de uitgaven in Maart dat doorde Kamer was goedgekeurd In de politieke kringen te Berlijn heerscht eeue niet geringe agitatie Naar men zegt heeft de heer Camphausen de zaak der tabaksbelasting verloren aohtende bij den Keizer zijn ontslag als Minister ven financiën ftigedieod Reeds sinds eenigen tijd moet er tusschen hem en de nationaal liberalen eene spanning hebben bestaan in alle geval ligt hg thans met hen overhoop Daarentegen vindt hy steun bij Bismarck Te midden dezer omatandighedén heeft zich nu een tweede feit voorgedaan namelijk dat de nadere onderhandelingen tOaschen Bismarck en Von Bennigsen eene voortzetting van die Verzin zgn afgebroken doordien Von Bennigsen zich naar Bismarck heeft begeven en hem ronduit heeft verklaar dat de nsUdnaal liberalen onmogelijk kondon be slniten aen het Eijk hooge belestingen toe te steen en dB Rijksregeering onefhankelijk te maken zonder conslitutioneele waarborgen Zoo verlangden zij byv eene wijziging der Pruisische grondwet voor zoover betreft het recht der Volksvertegenwoordiging in zake van beleating De berichtgever een der Berlijnsche conïspondenten der Éöln Zeitung meldt niet wat pnna Bismarck op het bezwaar aan1 gaende de Byksbelastingen en het gemis van zekere constitutioneele waarborgen heeft geantwoord maar wel dat hij heeft te kennen gegeren dat de Keizer niet zou toestemmen in de verlangde wijziging der Pruisische grondwet fen slotte zoo eindigt de berichtgever hebben Bismarck en Von Bennigsen ofschoon op hoogst heuschen tocfn dientengevolge verklaard hunne onderhandeliiigen te moeten beschouwen als afgebroken Een belêngrijke stap heeft de Hongsarache Kamer gedaen tot volkomen oplossing der quaestie over het Autglekh door het tolti otaat met Oostenrijk aan te nemen voor den lyd van tien jaren Ook i Oostenrijksche Karaef hetft door het aannemen van een recht van 8 fl op petroleum een stap gedaan in dezelfde richting Ten slotte moeten llougarije en Oostenrijk het eens woerden Zij zijn aan elkander gekoppeld als de Siamcesche broeders ze mogen voortdoiend krieuwen maar als zij willen Idèprn ntoeten tfolena volens eindelijk denzcifden kant op Öe nieuwe Pau heeft den vroegeren steils aecre taris Simeoui in z iju ambt bevestigd van het overige personeel van Pius IX schyut echter weinig te zullen overblijven Aan den Tempt wordt uit Rome gel legrapheerd dat eenige redacteuien van clericile bladen den SSsten deier op het Vaticaao zijn toegelaten maar allen zeggen dat Leo XIII zich geen enisel woord heefl laten ontvallen waaruit men kan opinaken of hg eene politiek van verzoening dan wel ue vau strijd zal volgen Ook vele andere personen die met Leo XIII ia I aanjaking zgn getveest Verklaren dat hg niets hoegenaamd heeft laten doorschemeren omtrent de houding die der Kerk past BINNENLAND GOUDA 28 Feliroari 1873 Wij laten hieronder volgen den uitslag der verkiezingen voor zoover die ons bekend is Ten deele werd hij gisteren door een citra nommer ter kennis onzer lezers gebracht Ifintchoten Uitgebracht 1341 geldige stemmen Ilerstemmiiig tuaschen de beercin D Mulder JDz met 46B en mr Baron de Vos van Steenwijk m et 447 stemmen De heer L G Br cx had 203 de heer Mausholt 137 stemmen Amsterdam Uitgebracht lji64 geldige stemmen lltrstemming tuaschen de heerea mr G van Tienhoven met 760 en mr A S van Nierop met 734 stemmen De heer mr M J van Lennep had 449 st Sotlerdam Uitgebracht 1888 geldige stemmen Herstemming tueschen de heeren J van Stolk Jz met 838 en Mr A Kerdijk met 815 st De heer Mr L W C Keucheniua had 220 steraracn Zetenberge Uitgebracht 1619 geldige stemmen Herstemming tusachen de heeren I Diepen met 7 03 en mr R van de Werk met 361st Öebeerdr Wijnmalen had 237 Armarid Sassen 102 Geffen 4 stemmen HUversum Uitgebrocht 1 296 geldige stemmen Herstemming tusschen de heeren mr L G Verwer met 471 en A baron Schimmelpenninck van derOye met 454 stemmen De heer mr L G Greevohad 203 van Tienen 95 jhr Hartsen 50 baron tan GoltsteiVi 21 stemmen I