Goudsche Courant, vrijdag 1 maart 1878

C 3 G laron tod Hardenbroek van Bergambacht i Hl tu ïMslag totfjevotgd Il aiiinïrkiug nr neude dut de stand van sakeu u Atchiii edtrt het tydsüp waarop de tot dusver daide regelingen omtreut de iukorasten van officieren en Diiiidereu aldaar en onitreul andireaangelegeuhedtn werdeli gemaakt groole veranderingen Jieeft ondergaan ieefl de gouverneur generaal van Ned ludië by bcdluit vw IS Jan 187S in die iregelingen eenige wyzigingeu gebracht die tot niet onbelangqjko iKzuinigtugen luUen leiden I e bepalingen van dit besluit dat was voorafgegaan door dl opdracht van het civiel en müitair beheer in Atchiu aan een gouverneur lyu in do Staaticourant lopgenomen Th volgende nadere byioaderheJm worden gemeld uugaaude het ongeluk dat op het strand te Sehe euiugcD heeft plaats gehad Het onheil is geschied ngeveer op 6000 meter afstand van het Bad buis éiakt hü het strand De ligging der mkeii bewees iltt de kinderen rondom de granaat stonden zoodat zy by de ontploffing ju vier vfrsohillende richtiogeii rerden weggeaUngerd Se lyken zijn vreeaelyk vexminku De oudste jongen was byna 18 jaren de tweede t a 13 jaren was mede een hulp in het onderhoud van het behoeftige geiin de twee andere kinderen aren meisjes van 11 en van 7 jaren De kindeTen hadden er een bezigheid van gemaakt om voor liet legerbestaor de kegels op te zoeken Het spreekt ivan kU dat zy geen idéé lan het gevaar badden De veehouder A Btreefland te BergAmbacht g IJJB 11e kind gebaren worden op den Uden dag der 11e maand in het vorige jaar Dit kind werd p het register van den burgerlijken etand iugesohréven ondu no honderd 11 en 11 weken jia lyne geboorte werd het gedoopt De 311 brander en en de taom1 riindertj te Sclüo4ua scküden niet by maohte om aan de helaas nog qutr alUgd toeoemgude vraag naar jenever te vol loen £ i worden althans plannen gemankt om dit Jaar weder nieuwe branderijen op te richten en wel t u f stale vu veertig Uit Kaaldwijk meldt men dat Zaterdag xeeds de e tsU uicnwe aaitiappelen van den konden grond jwn Z JU d n Koning i jn aangeboden door A J M van dcir Trappen te Honsholredyk Omtrent i Uop der instructie tegen mevr P lin het bbis van arrest ie s Hage gedetineerd onder verdenking van poging tot vergiftiging kan worden medegedeeld dat een deskundig ondensoek is bevolen nèir de lielderheid ihorer geestvermogens Ëenigejtnsonen uit hare dagelyk ohe omgeving meendenmit verschillende omstandigheden te moeten fleiden dat zij aan krenking hacer verstandelyke vermogens lydeude wa Dinsdagmiddag hield de Vereeuigiug tot 1irt verleenen van hulp aan minvermogende ooglyders voor ZuidHolland hare jaarvergadering in bet gesticht aan de Nadorstatraat Aan et in deze vergadering uitg brachte 12e jaarverslag ontleenen we de volgende bijzouderhedSn De lyst det jaadijksche bydragen toont weder eenige verhooging aan Tegen een verlies van 91 5U door overlyden of bedanken werd in 1877 479 gewonnen door nieuwe begnnstigere zoodat de coqtributien stegen lot ƒ 8684 50 He buitengewoneinkomsteij stegen tot ƒ 1157 50 Legaten wenien u 1877 niet uitbetaald doch ontving de vereeoiging toezegging ecnersom van ƒ 1000 haar vermaakt door wijlen Mej C J Lenlfrinck Gedurende het twaotQarig bestaan der vereeuigiiig werden awi 36581 patiënten 166904 adviezen 6036 brillen en 61 knnatBOgen verstrekt Yan hetgeheele aanul behandelde personen woonden 17684 te Botterdam In het jaar 1877 werden behandeld 1493 patiënten uit Rotterdam 1044 uit 160 aodare gemeenten in ZuidHolland 64 uit 38 gemeenten in Nederland builen ZnidHotl nd en 7 it 6 plaatsen buiten Mederlsod Be 4 pCt géldteemaj iaras op 1 Januari 1877 per saldo nag 8800 groot In den loop vau dit jaar werd een aandeel a ƒ 600 uiigelobC terwyl een aandeel in psUieke veiling werd aangekocht waar door z $ op 1 Januari 1878 tot op 7600 verminderd wa Het vei ag eindig met een woord van buide aan de yverige bemönngeu van den directeur dr de Haasi Aan hpt kierb gevoegd vo lag van den geneeskeer directeur blykt verder dat aan de 2598 in dit jaar behandelde patiënten gezamenlijk werden verstrekt 20026 adviezen Evenzeer ontvingen zy kosteloos de uoodige geneesmiddelen en rarbiindstukkcn Hun werden bezorgd 11 kuiistoogon filsuieJe C77 brillen 13C32 ndvicffin werden op het zoogenaamd spreekuur gegeven De overige adviezen komeu op de kliniek Behalve 81 personen die aan hunne woning of tijdelijk verblijf wwdei bezocht oulviugen er 135 in de inrichting ztlve boliaudeling en verpleging De e 135 klinische Ig ders werden 4593 dagen verpleegd In het geheel uerden daarenboven gedurende 96 dagen bij zes kinderen te jong om de moedwzorg te ontberen de moeders mede in vciplegiiig opgenomen Wederom werden meer dan 100 kleinere operatien meestal op de polykliuick verricht tcriïijl 241 vreemde lichamen op of iii de voorste deelcn van den oogbol zittende werden verwijderd De grootere kunstbeiverkingeu zijn 196 iii getal 88 maal werd de lyder tijdens de kuiistbewcrkiug bedivclind terwijl 12 m al vnn dit middel erd gebruik gemaakt tot het doen van een pijnlijk onderzoek De Gemeenteraad van Zwartsluis heeft zieh niet een adres tot Z M den Koning gewend waarin Zr Ms bemiddelijig wordt verzocht om een wet in het leven te roepen waardoor een deel der bezoldiging van de Burgemeesters ten Inste van bet Byk zou worden gebracht op grond dat zy meer Kyks dan gemeenteambtenaren zijn Afschriften van dit adres zijn verzonden aan onderscheiden gemeente besturen in den omtrek om hun adhaesie te betuigen Najir aanleiding van het verzoek van eenige ingezetenen van Steenwyk om zoo mogelijk het kohier van den hoofd omslag dier gemeente over 1878 in de Ofr Sleeuw üt op te nemen wendde de uitgever van dat weekblad zieh ter bekomiug van afschrift van dat kühier tot de bevoegde autoriteit eu ontving daarop ten antwoord dat de stukken waarvan afschrift kan worden verkregen uitdrukkelijk bij de gemeentewet zyu opgegevejij dat onder die stukken uiet begrepen is het kohier van den iioofd omslag en dat de bedoelde autoriteit derhalve zich onbevoegd acht en b i in stryd zoude handelen met de bedoeling dier wet indien zy aan de gedane aanvraag voldeed Een facteur van een der te Niemvediep in garnizoen liggende korpsen had vóór een paar dagen een nangeteekeuden brief van het postkantoor gehaald en dien uit nieuwsgierigheid geopend l e som gelda die er zich in bevond verlokte hem hij eigende zich die toe en maakte daarvan goede sier Zyn genot was echter van zeer korten duur De diefstal werd spoedig ontdekt en de dader gevangen genomeh Hij zal terechtstaan voor den krijgsraad te Haarlem Een Boluppersgczel die gedurende de iutermaanden huisvesting genoot by zijn 70 jarigeu oudoom te Jrouw heeft dien grysaard zyn spaarpenningcu ruim ƒ 300 jsorgvoldig in een kist op den zolder weggijborgen voor het grootste gedeelte s iiachls toen alles in diepe rust was en de sleutel van s mans kist op zijn Jiaobttafeltje lag ontstolen Naar Amsterdam vertrokken werd de dader op het punt van met ecu schip uit te zeilen geariesleera eu gcvaukdijk naor Leeuwarden vervoerd Omtrent het schoenerjacht Willen Barendsif waarmede de reis naar de ijszee zal worden ondernomen deelt het N v d D nog de volgende bijzonderheden mede Met het oog op zyn bestemming is het schip in de dracht zóó gevormd dat het ys mocht het schip daarin geklemd raken nei ens vat heeft en by sterken drang het scheepje naar de hoogte knijpen en uit het ijs lichten moet Daarom is ok de constructie ingericht om den grootsten druk te kunnen weerstaan De ribben of spanten en alle hoofdverbanden zijn van kerngezond eikenhout met binnenverbanden van pite i pitie ongeveer van de dubbele afmeting als Van andere schepen van dat kaliber Over de eikenhouten hnid wordt ter hoogte van de waterlyk een tweede huid gelegd mede van eikenhout tot l j M beneden de waterlijn Het schi p wordt gekoperd noch gezinkt maar de voorsteven en het voorschip worden met yzeren platen beveiligd tegen het insnijden van het ijs De binnenbonw ijkt ook al van andere schepen ten eerste wat betreft de constructie vervolgens is het geheel als passa ierBSohip ingericht en bezit het dus geen ruim In den boeg liggen een Stal zware eilicnhouteu knieën van gegroeid hout eu in den buik zijn drio kruisverbanden gesteld die indrukken haast onmogelijk maken Verder wordt alles vastgemaakt met gegalvaniseerd üzer op elk verband vastgeklonken Het schip is door waterdichte beschotten in drie deelen verdeeld die ieder afzonderlyk kunnen voUoopen zonder de andere afdeelingen te schaden en die gemakkclyk kunnen worden leeggepompt In de achterkajuit logeeren dkltommandant en de twee officiereu der expeditie in lie middenschip de Ziiuloog de dokter en de pholograaf der expeditie ia het voorschip de equipage uit 8 man bestaande Onder en naast de middenkajuit warden de steenkolen en de vietualien geborgen alle hoeveelheden berekend op eene overwintering en erne reis van 18 maanden hoewel ditmaal de tocht op niet langer dan 6 maanden bepaald is De WUlem Barendsi waaraan eiken dag 46 man werken zal in het laatst van Maart worden te water gelaten en vertrekt in de eerste dagen van Mei zoodat het schip volgens het plan vóór het einde des jaars weer binuen kan zyn Het tnig dat het scheepje voeren zal is een 2ma8t sehoeoergaffeltuig met een bree fokke ra zoodat het vooral ook met het oog op den vluggen bouw geraakkelyk en snel zeilen zal en wenden Voor mogelijke averij wordt een dubbel stel zeilen eu een waarloos roer meegenomen Op het dek wordt eene locomobile of stoomlier geplaatst van 3 pkr tot het snel ophalen van Ipodlijiieii het inhalen van dreggen en kabels of andere noodige krachtsinspanning De feheele equipage der fTillem BaretuUi zal bestaan ui 14 koppen nl de kominandant J J De Bruyne luit ter zee 2e kl van de marine de luits ter zee 2e kl L B Kooleman Beijnen en jhr H M Speelman dr C P Slujrter zouloog een geneeskundige en een photograaf welke beide personen nog moeten gevonden worden 3 flinke marine bootslieden 2 mannen van het loodswezen 2 Vlaardiuger vitsehers en 1 stuurman waartoe men liefst een len stuurman der koopvoardy zou wenschen doch het schijnt dat de moed eu lust voor dezen tocht ontbreekt ouder de ofSoiereu onzer koopvaardijvloot want hoevelen er aangezocht zyn zij weigeren allen Men zoH gaarne zien dat een Ie stuurman der koopvaardij deze reis medevoer omdat zijn ervaring later voor den kdapvaardijliandel met het oog op te vinden handels stations zeker van veel nut zou kunnen zyn Om scheurbuik te voorkomen wordt ia het gettee l geen gezouten vleesch op deze reit medegenomen Overigens zal de voeding aan boord geheel gelyk zyu aan die der marine e gezondste en krachtigste wijze van voedfii is onderzocht en de vueiliugslijsten zoowel vour den zomer als voor den winter voor deze rei vastgesteld De matrozen eten denzelfden pot 41b de ofBcieren Waar gezamenlijk in alle gevaren cal gedeeld worden en de uiterste krachtsinspanning gevergd behoort alle lust eu last gelykelijk te worden verdeeld De 14 koppen der WUtea Burendiz moeten op elkander kannen steunen als op kloeke manucii Orde en tucht moet er zijn maar daarnevens de hartelijke raanneutrouw die zoo noe g tot zelfopo ring wekt in gevaar De Velftiehe Ct pr st het in de regeerjng dat zij de bedelarö wil tegengaan D tegenwoordige minister van justitie heeft echter in zijne b trrahartigheid gemeend dat zij toch hulpelooze wezen waren wien geen andere keuze was gelaten dan te bedelen of vau honger te sterven en hij heeft het niet over zich kunnen verkrygen om deze uiterste poging vgn den tlruggle for U e strafbaar te stellen Altfaau in het wetsonderwerp tót wyzlging der wet op de hedebirji komt de bepaling voor dat de bedelaar niet cal worden gestraft wanneer blijkt dat hem under tdnd is geweigerd door het armbestuur waaronder hy ressorteert De minister had echter naar het oordeel der D Ct nog een stap verder moeten gaan en ook den bedelaaf niet strafbaar moeten verklaren wanneer bleek dat het armbesttttir hjpm niet genoeg gaf Uy dwaalt uametyk zeer vdunéer hij aanneemt dat een hu pelooie geholpen wordt indien een armbestuur ci ih over hem ontfermt Feitelijk is de toestand decc dat een armbestuur aan hdn die zyn onderstand inroepen eu in de termen vallen om dien fe genieten li t8 geeft in verhouding tot hetgeen het geven kan aau de velen welke gebrek lijden Maar dat is iet zoo bitter weinig in vergelping van de behoefte dat de bedoelde daardoor volstrekt niet van den hongerdood i gered De partieullere wddadigheid bet de ongelukkigen te hulpe komen n eene mate waarby de gemeentelyke of kerkelyke liefdadigheid niets beteekeut De bedeeling beduidt niet in vergelijking met de behoefte en al voorwaarde der strafbaarheid te tellen dat de bedelaar zich niet eerst tot eenig armbestuur beeft gewend en door dit ia ofgetvezen is dus vry overtollig omdat die hulp in cfii toestand iet veel verandering zon brengen De bedelaiij heeft met de armenzorg niet te maken en de minister van justitie is dus op cea dwaalspoor wanttéer hy bedelen en vragen om be deeling met elkaar in verband brengt De echte bedelaar lacht ont armbestuur en diaconie de offioieele weldadigheid die oiidet zoekt en kontroleei en haar onderstand bepaalt in verhouding tot de fondsen waarover Zij beschikt is veel te lastig voor den arme en kffll niet wed yveren met de weldadigheid der partiouliweji die geven wat hun dp een oogenblik in de gedachten komt al blijft ook de linkcrhaud weten wM de rechterhand geeft en die zelden of nooijt nogaan hoe hunne giften besteed worden Is in dit opzioUt de wijziging der oorsproukelyke wetsroordraeht overbodig wel ware het te wenschen meent de D CL dat er eene wet kon wdrden gemaakt tegen niet tegen bedelaars maar tegen de gevers tegen hen die onoordeelkundig hun geld wegschenken aan luiaards en onwaardigen en met kwistige hand aalmoezen uitreiken maar zich onthouden om zelf te onderzoeken waar inderdaad hulp noodig is of zich terugtrekken op grond dat zij reeds zoo veel aan de armen geven Zoodanige wet is niet denkbaar maar daarin sohnilt het groote kwaad dat niet weggenomen zal warden door eene wet tegen bedelaars hoe men de bepalingen daarvan ook formuleere Men sehryft het volgende omtreut eene tangele enbeid die zeer de aandacht en nader onderzoek waard schijnt Het Vaierl van 11 Pebr waarschuwt in een brief uit New York tegen kwade practijkeii in financiëele kringen aldaar die duidelijk loonen hoe laag bij velen de goede trouw gezonken is Dit citaat kwam ons opnieuw voor den geest toen na de laatste bladzijde te hebbeu omgeslagen eener nienwe brochure over de bewuste vier overeenkomsten tusschen den staat en de Ned Indische spoorwegmaatschappij s Oravenhage 15 Febr 1878 by vnn Weelder en Mingelen getiteld Se SaUiing geen Bloemlezing de vraag ons van de lippen vloot IIm zyi zulke dingen in Nederland met medewerking van regeering en Staten Generaal mogclyk welke booze invloed doet zich hier gelden d it met s lands penningen op zoo roekelooze wijze kon en wellicht nog weder zal worden gespeeld Wie Ie cyfers wie de van alle kleur en teekening ontdane reproductie van redevoeringen zoo van minister als van leden der beide Kamers met eenige aandacht nagaat zooals zy in deze brochure zijn gephotografeerd hij zal uiet naar geene zijde van den Atlantischen Oceaan lyn blikken behoeven te wenden om verbaasd te staan over de practijken in zekere financiëele kringen maar hy zal wankelen in de bepaliiii harer oorzaak of oorzaken Is liet luosheid is het boosheid of is het broosheid van am finaucieele bullen Het een en het ander schijnt hier samen te werken maar dat van roekeloosheid beginselloosheid en argeloosheid de financiëele geschiedenis der Ned Ind spoorwegmaataobappy vooral in betrekking tot den Nederlsndschcn staat overvloeit daarvan geeft deze Naleting nogweder ettelijke afdoende bewijzen Zal men dan nu nog weder eenige nieuwe dwaasheden op de voorgaande tapelenP Zullen de leden der Tweede Kamer die au het voorl onderzoek der 4 uvereeokomsten inde afd deeliiamen zich het verwyt van t Faderl aantrekken dat zy te veel in b onderheden zyn afgedaald dat zy chikanes gemaakt spgkers op laag water gezocht hebbeo De kninrster die dood bleef op den halven cent der binnenlandsche briefkaarten bgven hiar wettigen prys zal die losjesweg overmillioenen ten kale der Ned Ind spoorwegmaatschappij heenstappen en daarin door de Tweede Kamer gevolgd wordenP ütr DagU The Timet ontving uit Home het volgend telegram van den 24n Febr Te Fi rma heeft een vreeselijk ongeluk plaats gehld Een artillerie offieier bygestaan door zes manschappen was bezig om een op den publieken wandelweg staande kastanjeboom door dynamiet te ontwortelen Door de achteloocheid van den officier spi ong het dynamiet op een onverwacht o enblik terwijl tolryke meuwsgierigen er om 6 en stoadeu Door de ontploffing werden de officier twee soldaten en twee kindéiVen gedood en 63 personen min of meer gewond van welke laatste vier zoo ernstig dat men voor bun behoud vreest De l ottdm and China ftUfivpi meldt het volgende afschuwelyke berioht Men verneemt dat per telegW f het bericht ontvangen is dat de ellende door den hongersnood in de noordelyke provineidn Rh China veroorzaakt zoo gro t is dat men daar geregeld markten houdt waar kinderen verkocht worden wier vleesch nadat zij gedood zyu bestemd wordt tot voeding van het volk Figaro ontleent nan een Turkschcn staatsinan een zéér karakteristieke opmerking over den uitslag van den oorlog in het oosten In een gesprek over den toestand van het oogenblik werd gezegd dat vooral de voAten Van Sumenië Servië en Motiteofgro zouden winnen by de nieuwen staat van zaken J n aip wöordde de pacha glimlachend zy zyn nlthavsptip weg om kploliei te worden in het Bttssische jieg r Met betrekking tot de verliezen van het Ii iseh leger in en dóór den oortóg tegen Alchin ven April 1873 tot omstreeks Juli 1877 geefl de Jéailuri fleverïng vim het Inditci Militair tijdacJir ft een reeka van opgaven waaruit het volgende blykt i Gesneuveld iuin bekomen wonden overleden eD vermist zijn 43 Europeesche officieren 1 iulandsch officier 269 Europeesche en 234 inlaudsche minderen terwijl gewond zyn 185 Europeesche en 3 inLindsche officieren benevens 1194 Europeesche en 1190 inlaudsche minderen Voegt men bij de eerstvermelde getallen 43 Europeesche officieren en 3057 Eurdpeesche en 1628 iiilandsebe minderen die aan ziekten overleden dan korat men tot een totaal overledenen van 52bO personen van wie ruim 89 pCt door ziekte en ruim 10 pCt door deu vijand Van de gewonden ougerekend de overledenen ten getale vau 2572 pirsonen werden 2818 of 90 pCl door schoten 165 of d j pCt door houwen of steken en 89 of S j pCt door andere oorzaken verwond De sterkte der troepen was zoo ds men weet zeer ongelijk Sedert de Ie expeditie in 1873 toen de sterkte 3362 man bedroeg is zy steeds toegenomen en bedroeg omstreeks Juli 1877 10450 man De zuiger van het toestel waarmede de l3ewoiier8 van liet ürand IIotel te Parijs van de verschillende verdiepingen naar beneden worden gelaten brak eergisteren het tegenwicht deed het toestel naar boven gaan en het toestel zelf stootte tegen het ijzerwerk van de 5e verdiepiug Drie personen die zich daarin bevonden werden Ie pletter gedrukt hun lyken vielen jainnierlyk verminkt D4ar beneden De hotelhouder Kayzcr te Berlijn schreef een iirculaire aau al ziju gasten waarbij hij hen uitnoudigde geen eetwaren in ziju huis te brengen Een heer wien Kayzer een kamer had verhuurd antwooidde sohriftelyk dat hij zich om de ontvangen ukase niet zou bekommeren Den volgenden morgen traden Kayzer en zijn vrouw de kamer van dien heer binneu eu ouden hem aan het ontbijt dat hij den vorigen avoud Zelf liad meegebracht Er volgde een twist die op ecu vechtpartij uitliep en de hotelhouder kan thauB een paar weken in de gevangenis over zijn boozc gasten nadenken Naar het Vaderland verneemt zyn drfe perceelen op de Schedeldoekshaven in den Hang door het liestuur van de Ned Vtrceuiïing tot bescherming van dieren iiaiigekuclit om d iariu de talrijke honden die ter verzorging worden gezonden aau het Toevluchtsoord voor dtereu op te nemeu In een irtikeldverkunstenaars leest men het volgende Een rijk Hon arsch edelman had op zffukasteel den vermaarden moestro Bemenyi uitgenoodigd s Avonds verzocht men den kunstenaar eich eens te laten hooreu Reinenyi nam zijn viool en speelde eeu klein stuk Daarna giug hij recht naar den schoorsteenmantel en met zijn stryitstok den slinger der pendule tegenhoudeude zeide hij Op dit nur heeft Bemenyi hier gespeeld Èn alsof het zoö behoorde legde hij zijne viool in de kist Ee n ander maestro Liszt kan als hij stndecrt geen geruobt hooreu Niemand in bet huis waar hij zich bevindt mag van plaats veranderen die uit is blijft uit die binnen is blijft binnen Geen meid in de keuken mag pol of pan verzetten een bond of kat mag eigen muziek maken of Liszt springt op en roept dat men geen ziel in het lyf heeh dat men g en kunst verstaat en s avonds zal hij iu deu vriendenkring weigeren een stuk te spelen Dat Liszt een meer dan gepast gevoel van eigenwaarde bezit blijkt uit het volgende Te Rome was hy by een Italiaansche prinses oan tafel verzocht Men lachte men dronk en men verzocht den maestro piano te spelen Liszt zette zich aan de piano speelde een stak stond op nam zijn hoed en zeide koel beleefd buigende Mevrouw ik geloof dat ik myn vertering bclonld heb is het mij veroorloofd te vertrekken Eu daarmee giug liij heeu Zouden groote mannen uiet winnen wet wat minder verwaand te zijn In een der bladen vindt men do volgende alleraardigste anecdote uit het leven van den beroemden oiitlecdkuudige Hyrtl Op zekeren dag een candidaotgeneesheer e tamineerende vroeg hij dezen Welke zgn de verrichtingen der milt De caiididaat die zich nooit ernstig met die quaestie had bezig gehouden en meende dat hy haar over het hoofd had gezien antwoordde de milt de milt de verrichtingen van de milt ja ziet u professor ik heb het wel geweten maar het is me ontschoten Hyrtl rees van ijn zetel op en den toekomstigen geneesheer zijns beide handen op de schouders leggende riep hij uit Ongelukkige wat heM gy gedaan Gy zijt de eenige raensch ter wereld die bet ooit geweten heeft en gy hebt bet Vergeten I Aan het Bureau vau Politii als gevoi d sdottoneerd Een POHTE VIONNAIE MET GKLD eén KOPEBEN MANSBINij eeu P Ra1 Lüi jevondeu in het Boterhuis Laatste Berichten Madrid 27 Febr De Minister van ftnauciên heeft in de Cortes gezegd dat de begrooting van het dienstjaar 1878 zal sluiten en dat de uitgegeven mandaten betaald kunnen warden zonder dat men uienwe behoeft uit te geven De belastingen hebben in 1876 en 1877 een hoogere opbrengst geleverd dan iu vroegere jaren De Minister hoopt dat bij de belastingen zal kunnen verminderen Petersburg 27 Febr Het hier gevestigde telegraAsche correspondentie bureau bericht dat de vredesvoorwaarden cooals die te Landen opanbaar zijn gemaakt oujuist zijn In den gezondheidstoestand van prins Gortschakoff is verbetering gekomen MARKTBKBICHTEN Gouda 28 Febr Tot ongeveer vorige pryzen waa de omzet klein Poldertarwe puike ƒ 12 i 13 Mindere 10 all Eogge puike ƒ 8 a ƒ 8 S0 Mindere ƒ 7 a ƒ 7 50 Voer 6 40 a 6 60 Gerst puike ƒ 7 76 f 8 26 Minder ƒ 6 75 4 ƒ 7 50 Haver zware ƒ 5 ƒ 5 7B lichte ƒ 3 75 a ƒ 4 50 De veemarkt met gewonen aanvoer hoewel da prijzen enorm hoog waren ging alle traag val de hand magere varkens eu biggen alsmede schapen vlug verkocht Kaas met vluggen handel Goeboter ƒ 1 45 i f 1 55 M 1 Weiboter ƒ 1 20 i f 1 30 BurgerliJlce Stand Gouda GEBOREV 2 Febr Mar ttb Kli Mh mM 1 4 Bmijn en M E vSQ Nut 26 Anlj oaders J va ll k aw K vaa Leeuwen Tieter oujers D K Smit en M U Stariak 0VKKLËUI N 23 Febr J tio deo Berg t n B Wikler 79 j 26 k Stretttnd 6 m L VM Wsu 6 EL B Verlioek ed J Verbliaaw 73 j W C vu den Jlenvel 10 m 28 B isn der Pool 4 j II m H A K Weijer 29 j A SparnMij 78 j £ HUWD 27 Febr k Mn Leest en Kookn Burgerlyke Stand van onderstaande gemeenten van 20 tot 28 Febr 1878 Moordrocht GflJOBEN Nicols i i uu Jets J tan der Ku en N Stofkerg Joliannea ca Diik oodera Tom en L vin Viaoen Jfto oodera H Hiutitld fia Loeve Willem oudera D VHD Bum en M laser Neeltjo ouden F VerMul en 0 Verdoen OVERLEDEN M vsnTliet ndawe r ii4 Bouwilair 5 jj Oouderak GEBOKBV Arie ouders J Boele eo G den Ouden OVELBDEN L van Douren geb met M Scbroef 1 j Stolwljk GEBORE V Johoonea Coruelia oodera J Anker ea L Sto ipendeI Trijntje oudera k G Blonk u W Kapteyn ONDERTROUWI U Anker en A Anker S Kaenema ea N Anker A Kok en A Stoppelenborg Haastrecht GEROREN Juhaouea ouden J van Znilea ea J va Vtist OlEtlUBOENt i van Grieken Oi J de KraoTtr 9 flk Bemivtik GEBOREN Pletertje onderi B Perdgk en C UitboL Johannea oudere J Schouten en A vin Ea Cbriatina ondciB M Schiokel en M Hoogeadyk WiUêbmrdus Josephua oudera L d it en F C Verhoek Jan onderi C OastcJeln en N Kerter Qtrulil ouden A Vitboefen A van Kemj n Harfa Joaephïoi ouden W Verlaiii en T Scbeer Pietcr Comeha Jio oidtn F Stolk l Cn M van Dam i OVBRLKDEN O vin Vlirt 70 j nd Wia H j den 1 j GEHUVtD A Compeer £ 8 j tn H vsn Leeuffen 24 J Wadditixveen GEfiOREN Christiaan oudtra G de Bmin en Ch Alpbwiiir OVEKLIlDEN 4 M van den Berg 8 oi L Zmrt 7 in M vin Dam 4 j J A Blom 6 n Kl j S Heer 17 d APVERTp Ntï£i Kr J Heden overleed on galisfde Kurtèr en Behuwdzuster HBN WETTE ABfi ü D t i KAROLINA WEUBK in den Oudör Va 29 jaar J ï WBIJÈR J A S WEUfetl VAJf TköTSKNBVBO Gouda 28 Februari 1878 K