Goudsche Courant, zondag 3 maart 1878

ZoDdag 3 Maart W SI09 Ï878 TEN SPOEDIGSTE GEVRAAGD IIH ii@iBIISJIi niet jonger dan 16 jaar van des morgens 7 tot des avonds 9 ure Loon ƒ 1 25 per week en kost Adres Bnrean dezes ouder No 7 TEQENFLINSEFfi07ISIE Men vraagt iemand die genegen üi een niterst Boliede LEVENSVERZEKERING MAATSCHAPPIJ te Schoonhoven en invirons te vertegenwo or digen Die in de eerste kringen verkeert en goede Referentiën geven kan heeft de voorkeur Frapco geteekende Brieven No C b den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda GOUDSCHE COURAKT Nieuws CD Adverlentieblad voor Gouda co Omstreken noemen In het district van Raspail wordt de heeraovi Httgucs aanbevolen Cooservatievec ign iodeze beide districten iliet gesteld Verder zgn r 9 candidaten wier verkiezing vernietigd werd TaArie de heer de Cadillan te Luneville de heer Miehaot directeur van de beroemde glaablazerijen va Baccarat te Mamer de hertog van Eochefouij ldBi aocia te Castre de heer Combe te Abbeville de heer Briet de Eainvillieni te B umele D m de heer Estignard te St Brieuo de heer de Champagliy en te Loudéac de heer de Veillet Deze negen atelleu zich weder eandidaat en de oon erv tieveu hopen natuurigk dat zq weder zullen worden gekozen In djB districten Limonx Vülefrandie Cbateauroux en Clermont de l Oise hebben de ytoegf candidaten zich teruggetrokken en zullen thans w rschgnlgk de heeren Roug C ie Bottard n Levavasaeuf llen van de 63 gekozen woiden AlU n I in het laatste district werd een aiaowe oi et tJ v4 eandidaat gesteld Men ziet met eeuige bdang telling mt nwr den uitslag omdat nu pi moeten blijken welke kracht de con ervati ven in de di triol B hebbea waimear zg niet door de Eegeeriug worden g teBnd och ook door de tegenwoordige liberale Bagtenag met ongeoorloofde middelen worden bestreden In de laatste dagen zoo wordt uit Parijs aan de Köluiêche ZeUung schreven heeft Gambetta eemp bijeeiikomstcii gehad mU d hertog van Aam om te handilen over een samengaan der coMlltttlioneelen in den Senaat met de linker ten einde in de tegenwoorilige onrustbarend biiitenlandaok f verwikkelingen elke binnenlandsoh ori i te voorkomen BU deïe Coimwt behoort een BJivoeyseL KENNISGEVING NATIONALE MILITIE EER8TE ZITTING vak den MILITIERAAD BUEGEMBESTEE en WETHOUDERS n Gouda brengen ter kennis an belanghebbenden dat deEERSTE ZITTING van den Militieraad bedoeld bij art 86 der wet Tan den 190 Augustus 1861 SlaaUbUul No 72 zal plaat hebben op het Raadhuis alhier Dinsdag dea 19n Maart 1878 de namiddag ten 1 e voor hen die bij de lotingKelrokkeu hebben No 1 tot en met 70 en roor dehoogere nommer den 20n Maart daaraanvolgende dea ifliddags ten 12 uren ƒ deti tilting moeten terechijnen de Krymlltger voor de Militie en de LoUhngen die vnjtleUxng verlangen Kegent titkelyke getkldhetd gebreken qf gemu am de gevorderde Ungte terwijl daarm tevent uUipraak wordt gedaan omtrent hen du vryitetling keiben ingediend en alle verdere LdMingen Voorl wordt den Lotelingen herinnerd Dat om vrijsuUing te erlangen wegen BROEDEED1BN8T de volgen an 21 van het Komnkljkbesluit van den Ssten Mei 1862 Slaateblad No 46 vereiBchte bewijsstukken mterlyk tien dagen voor den dag iva irop de Eerste Zitting vau den Miluieraad wordt geopend bij den Burgwneester moeten worden ingeleverd en dat b j die voor bovengenoemden Miliüeraad met U fWschenen gehouden wordt geeil redenen tot TrüstAlling te hebben en voor den dienst wordt aangewczes ttrwöl het niet ontvangen van eene bijïoDdue Éenni geTi ig of van een oproepmg bdjet niet ontheft van de verplichting tot het verschynen voor den Militieraad o tot hei indienen van d lot staving der redenen van vrijstelling gevorderde bewgaaiukken Oouda den 2n Maart 1878 Bursemeeiter en Wethouder voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN l e Sccretarii BRO UWER Kennisgeving INRIOTINGEN WELKE GEVAAR SCHADE OF NADEEL KUNNEN VEROORZAKEN BURGEMEESTER en WETHOUDERS der ge meeote Gouda a t Gelet op artt 6 en 7 der wet vau den ïn Jung 1875 Utaatiblad no 95 Brengen ter Igemeeiw keuni dat op de Secretarie ter vuie i gelegd een verzoek met belagen 1 vau K en C Jonker om vergunning tot betuitbrdden hunner aardewerk fabriek i f gelegen op den Raam w k O uo 291 en 292 Kadaster Seotie P no 1643 2 van J Coster om vergunning tot het oprigten eener fabriek van boterkleursel in hö r M op de Gouwe wgk C no 7f kadaster Seotie B no U38 Dat op aterdag don 6n Maart 1878 He middag ten 12 ure op het Eaadhni gelegenheid i om beïwnren t gen het verleenen der gevraagde vergunningen in te brengen on dat gedurende drie dagen yoot dien dag op de Secretarie der gemeente van de ter lake ingekomen obrifturen kan worden kennis genomen Gouda den 2n Maart 1878 Bureemeester en Wethouders voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN De Secretuis BROUWER buitenland 9 mmmmi rookverdbmveb Schoorsteenveger en Metselaar GOUDA Spieringstraat V 47 H HEMPENIUS TE a 1 50 de Flacon by J C ZBLDBNRIJK OPRIIIMIi G mn af MAANDAG 4 MAART EN DE OVERIGE DAGEN DER WEEK Westhaven en Peperstraat bij Gebr de Raadt Verkoudheid Deugdeiyk Halsmiddel De gepatenteerde JOH HOPFSCHB EOBST MALZSONEONS verkr gbaar lu BLAUWE ZAKJES 30 eent JOH HOFP sche Centraaldépdt Ani terdam Smalle Bloemmarkt bij de Paleisstraat F 250 Te Gouda bn J C van VKBÜMINGBN te glaatsep behoeft men zich niet naar elders te wenden door den Uitg ever dezer Courant A BRINKMAN worden ALLEADVEETENmU zoowel in Binnon als Buitenlandsche Couranten ten ijpoedigstegeplaatst Buitenlandsch Overzicht Da ontkenning van de juistheid der mededeeling v an Reuter omtrent de Russische voorwaarden was ♦ Beden overleed in den ouderdom ran bjjna 73 jaren mjjn geliefde Echtgenoot ADRIANÜS SPARNAAIJ Hz diep betreurd door mjj myne kinderen en Behuwdkinderen Wed A SPARNAAIJ Hz Gotula 28 Febr 1878 Geb Wiezeb Voor de vele bewijzen van deelneming ontvangen by het overlyden van mjjnen geliefden Echtgenoot betuigt de ondergeteekende door deze haren oprechten dank Wed J C Th GANDVUüRDBR De Nexf Vekgboesen Gouda 27 Februari 1878 Te GOUDA TE HUUR een net HEEBENHÜIS met TüIN op goeden stand Huurprijs 300 per jaar Brieven franco onder letter C aan de Boekhandelaars J van BENTUM ZOON te Gouda m ML TE mi Op de levendigste stand een ruime GEMEUBILEERDE BOVENVOORKAMER met ALCOVE Franco te bevragen N 5 Bureau dezer Courant ZATERDAG VERSCH DIVERS AiX DER GËB4K V N BAAMMAAKERS lUVËIV ZONDAG a s weer 7 PORTRETTEN a 1 L H SERRR Urbanus Pillen bereid TOlgeos het aloude en echte Becept waarop mea in het bijzonder attent maakt ZjJB ZKr Dottig in oogMlrldheden der MAAG CD werken beilzaam ep de SPIJSVJIRTERING Zij zyo nitmnntend te en de GAL SCHERPTE in het BLOED on UITSLAG der HUID i zgn ZACHT LAXEBEND en SLIJMAFDEUVENI V Ref elde doozen van 37 s Cent en dubbele dooien sg ii rerknjgbser bij de bb JliUutrdam i de Boer viÊUtertbm U Cliban C drog keilige weg D 132 SotUj rme B Vereloot Botbxif J A ran t Wovdt JWI H W de Xmgff Gewta h Schenk op d Uoogttraat BtattrteU K Ooaierling t Hêjt J L F C Snabilii Buitenhof Jleorincit O H Poet QoTOA mvx VAH A BRnntMAN Buitengewone Voorstelling te geven door de Letterlievende Vereeniging OEFENING BAART KUNST van SOTTHItpAM op ZONDAG 3 MAART e k des avonds ten 7 ure in de Sociëteit OHfS GENOEGJSUf Boelekade Zsal Kunstmin alhier met medewerking van drie Dames Dillettanten en den Heer ANTON DIAMiJNT Lid van Verdienste van bovengenoemde Vereeniging alhier welke in beide stukken de hoofdrol zal vervullen PROGRAMMA TWASUAAIIEENLOOBS Een kroon voor den ouden Zeeman Tooneelspel in 3 Bedreven of 5 Tafereelen door A Rduscr Guvolod doge i rj tö niet Salüersrl Blgspel in 1 Bedrgf naar het Hoogduitsch door Alex Elz Vertaald door Hï Boudibh Lid van Verdienste der Vereeniging O B K Kaarten voor deze Voorstelling te verkrijgen by den Heer van SANTEN Koffiehuis HarMotiB en bij den Heer VERMAAT Koffiehuis Db Paacw Markt alhier en op den Speeldag aan het Bureau der Sociëteit alwaar tevens plaatsen kunnen besproken worden van des morgens 10 tot 3 ureit 10 et voor iedere plaats PRIJZEN DE PLAATSEN Voor Leden der Soeieteit Ie rang f 0 50 Voor Niet Leden der Sociëteit Ie rang 0 75 2e rang 0 50 en 3e rang 0 30 Met toestemming derhh Maandcommissari sen Ouieuiater Er Vree BoUerdam T i Toorn Beker Weete VVagenetraat Schoonhme A Wolff Vlrecht Altena Kroon op bet Steenv onr den Dookeretr u 373 Jf oerdm 1 F Sweerman Zevenhuizen A Prins Het depot dezer echte Urbanus Pillen sluJs zoo ele jaren met roem bekend en in algemeen gebruik IS door ons jte Qe ida alleen n uit sluitend geplaatst by den heer L SCHENK op de Hoogstraat WA AR SCHÜWING Men wordt instjintelyk verzocbt wel attent te willen zyn dat door ons b niemand anders de UrbsnusPillen bereid volgens het oude en eobte Becept in Depot zyo rerkrggbaar gesteld i de hieréme opgeffemm Stede eH Plaateen dan by de hierhmengenoemde De p lhoudert In elk doosje is een biljet voorzien net de eigenhandige nanmteekening van de vervaardjters Wed Keunen Si Zoon Apotbekers Awelke Mandteekening ioh ook bevindt op bet Zegellak vmrmede de Doosjes verzegeld zijn Wij vertoeken de gebruikeie inslantehjk daar wel op te letten en raden hini aan wel toe te Zien bü wieii men de poosjes Pillen haalt Alleen die Doosjrs waarin een biljet met onze Handteekening 18 zich aan te schaffen en zich te wachten roor het gebruik van de vele namaaksels laakscls rorig nammer werd eel sterker dan ie i overgebracht Een correspondert i e Tmei eiut namelijk nit St Petersburg Woe bg Tot heden 2 uur werd nog geen ofHflieel Mricht ontvangen omtrent het leekenen der T 8de T Waarden Reuter bericht aangaande die roonnt0Ê heeft onvolledige eu o juiste mededeeliugen l grondslag Bevoegden beweren telfs dat het liPcht geheel onwaar ia Wat geiegd wordt o glnt het afstaan van ze gepantserde schepen en affrent volledige kwijting aan de Rus i che houder fli Turk che sohuldbneven i zeer zeker onwaar Die fe wezeulüke voorwaarden kennen zeggen dat het Éeele bericht eenvoudig op lo e geruchten i geb wd Voor het overige verw wn wg naar het telegram uit Kon tantinoper houdettde dat Diusdagi de ouderteekening wordt verwacht Jammer maar dat men nu niet weet of dit beri J t van Reuter meer vertrouwen verdient dan het overige omtrent de vrtdeavoorwaarden Die in nilke btlangrykc z kcu zioo vergiet of losse praatje mededeelt kan ma ir met too dadelijk weer Onvoorwaardelijk geloof vinden Groot Briltannié achijut zgu oorlogzuchtige pjanneu niet geheel te hebben l pgegeveu Als opperbevelhebber voor het geval n oorlog wordt genoemd generaal sir Napier van Magdala met sir Garnet Wolsely als chef van den groeten sUif Vm 27en Februari i te Malta het eskader uit Gibraltar aangekomen bestaande uit de schepen Minotaur Black Prince Defence Shannon Füxl oünn en Wye Volgen Hava worden te Baden B iden reeds 1 toebereidselen gemaakt voor de aanstaande conferentie i hoewel aan de hettogdijke reg eruig nog met I officieel om hare toestemping tot het houden der j conferentie is gevraagd Utus ihen i reed bepaaWdat de vertegenwoordiger der mdgendheden in hetkasteel van den groothenog zullen bijeenkomen Hetaantal telegraafdraden wordt vermeerderd ten eindevoor ieder vertegenwoordiger een bgzondercn draadter beaohikking te etellcn In het Maart nummer van de Nmeteenth Century komt een op tel voor van den heer Gladstone onder het opschrift The path of honour and of shame de weg van eer en de weg van shande Op den voorgrond atellende dat een oorlog zonder leden nooi eervol wewu kan zet Gladstone uiteen datEngeland geen hgu van reden zelf meer heeft voor een Striog sedert wgselijk txi vastgesteld lat de zaak van het varen van schepen door den Boeporus aan dè kslissing van Europa zal worden overgeUten Belangen heeft Engeland aligd in het Oosten maar dal het er bgzondere belangen heeft kan naüwelijk worden beweerd En Engeland i noch gerechtigd noch verplicht om de apenen op te nemen voor de handhaving van algemeen huropeeache belangen Bovendien edert Europa de beslissing hebben zal over de vaart door den Bosporus heeft het daarmede verbonden vraagstuk liet bezit aan Konstantioopel niet meer een uitalmtend Britsch belang Over de grenzen van Bnlgarge sprekende zegt Gladstone dat noch de Balkan aan de eene nochde zee aan de andere zijde als de ware grens vanBulgarije kan worden beschouwd Hoe die grenzenmoeteil worden getrokken kan alleen worden uitmaakt na een onparlgdig en degelijk onderzoek Het tractaat van 56 bevatte een tikel inhoudende datde wenschen der bevolking in de Vontendommen zouden worden geraadpleegd door middel van divan ad hoe Gladstone wensoht dat dit ook nu zalKesohieden en dat tnen dan verder geen rekeningzal houden roet antipathieën en intriges met deherinnering aan het verleden en de wcnsohen voorde toekomst Zondag e k moeten in Prankrgk eventieif nieuwe verkiezingen worden gehouden waarvan twee wegens het overlijden van de heeren Haapail en Duca np de overige wegens vernietiging van vroegere verkiraingen Voor Ducamp zijn twee nieuwe ndi ate testeld de heer Favand id kapitein gesteund door de B 6lijue fran aiee en de heer DearoDn iaagit genoemde ï hcrvor md predikant en het klinkt dus zeker nog ol vreemd wanneer men hem door de conservatieve digbladeu een ultra rWicaal hoort De Diiitaohe natbnaal liberalen weten nog niet van de toekoButige pofitWt nm itai rütakainelier het gerucht loopt dat Canphaoaea wel verr van af te tr len integendeel cal worden benoemd tot vioek n elier Het vermoeden berust eehter alleen op een uitdrukking in de redevoering van Bi liurek die even goed een andera verklaring toelaat Donderdag hield de Bgkadag zich voomamelqk bezig met de behaiideliag der interpellatie vin den Elzasaer afgevaardigde Winterer ovor het weigeren van varlof doot den gonveroeor te St t bttrg tot het uitgeven van een ultramontaanach gekleurd Franach blad De Regeering verdedigde de handelwijze v n den gouverneur voornamelgk op groml van den exceptioneel toestand in het Rgksland De paus heeft kardinaal Simeoni bevestigd in zjjne betrekking van aeoretaris van aUat en de hnldo ontvangen van den Aroerikaantohen kardinaal MaoKloakey die than erst is aangekomen en Verklaarde het niet te bctreurai dat hg niet voor d sluiUng van het conclave kon kohien daar dit oen nit t keude keus had gedaan De pu heeft aan allo booge ambtenaren van den pauaefijken atoel kennen gegeven dat hg Zondag op den dag zijner kromag door alle titnlatiasen qmgeven wil zijn Van vrouwen schijnt hü niet te willen weten althan alle leden van het achooo gesUcht op het Vatioaan aanwezig hebbeu last gekregen hel te verlate terwgl de door haar bewoonde vertrekken tot bureaux zullen worden ingericht t Wordt du een echte jongcheeren hujshouding De kroning van den nieuwen pan zal allcrwaarsobünlgkst pUats inden in de Sixtgnsche kapel Het zilver ontwerp van den heer Blaad u m Amerika wet geworden niettegenstaande het veto van den president Seni cn Hui hekten het ontwerp goedgekeurd met UPSieerderbeid V der stemmen door dit veto noodig geworden Voor zooveel wg than nog de k kannen teoordeelen i het oorspronkelijk plan f i den heer Bland zoo Urk gewijzigd dat de zaak nu j dig neerkomt op invoering van don dubbelen st nd en de nadeeleu5 die meu er van vreesde betitkkelnk ring zullen zijVMaar men zal natuurigk de alnkTen Mlve moeten afwachten daar de ervaring voldoende heeft geleerd boe weinig men OP ledige en gebrekkige mededeelingen van de tilegraaf kan vertrouwcq