Goudsche Courant, zondag 3 maart 1878

BINNENLAND GOUDA 2 Maart 1878 Jv Ü veroorloven sna de aandacht te vestigen op de oubehoorfpe wijle wairop men gisteren avond by hut uitgaan vnn bet coosert op ds Haveu te werk ging met het voQRwpen der lötaligeD dia ngcus bet ilschta err in bètrekkdgk groot getal langs de gracht geschaard stonden In plaats van de personen up te roepen naar de volgorde dsr rijtuigen riep inen de rijlnigeu uil dt naar gelang de psrsoa eu auh de deur vcrsch Mu Het gsvolg was gsdraug en f vaar om tusscheu de rijtuigen bekneld te raken Wg waren er getuigen van dat eeue leer bejaarde dame bijna luMshra een vigelaut eu de stoep der Spclcteit in raakte en dat versphei en andere hals over kop die stoep moesten beklimmen om in geen levensgevaar ih konen Wy hopen dat heljy de politie hetzij fe fOmmisaarisseD ier Sooieteit maatregelen sullen nemen om herhaling van deigelgke feiten te voorkomen Wij vestigen de aandacht op de tooneelvoorstelling dh a 9 Zoodég te 7 uur gegeven zal worden door de Bolteidahistihe reeuiging Oefening baart Kunst n gelegenheid die dez vereoniging aan onze sladgenooteo geeft om kennis te nemen van de hoogte wavop t j het door oefening in de dramatische kunst gebracht heeft verdient waardeeriug wS hOBéa dat oU kunstlievend publiek dese beleetdh d mX sen dwk besoek zal beautw oorden Tot k MMMiMh t van het fills ngiraent inrante ri is beaaeari d kotoael i U A van Helleuberg liubar TW den geaeralen staf die tevens in zijn rong wotdt a ti pla lst b j genoemd wapen De BKteit Kamer is lot hervatting harer werknanhadtu faqeen eroepen op Maandag 11 Maart a 5q de kievil g voor ec Ud der Tweede KamerJ9 het distrust Ooea zgn uitgebracht 1926 geldige biemowa r moet herslemming plaats hebben tusscbeu de heeicn j l Bredius Jr die 629 eu t J F Ycrmenles die 623 stemmen verkreeg De heer mr C Th baron V b Ljndea van SaudeuburghndiSS léiwfea De ons per telegraaf medegedeelde verkieiingsc n tiqkcti behoadeos enkele onbeduidende verschillsB juist te i n geweest iJhans tm iet halste verkiemn beridit in dit uummcr is qigenonen willen wg ten gerieve onzer luen met enkele oorden den uitslag reeapituleeren Voor giceu der ces nieuwe plaatsen is een resultaat verlcRK o Ovenl is Dinsdag over 8 dagen hciatenatug wel Te Raltmiaoi tossohen de heeren Fan Stalt en Knthji Mdc liberalen Te Amsterdam tussohea de hh I m Tiéitltmtn m Tos Sitrop beide liberalen Te WiasehDleB tussoben de fah Mulder en Je Vn Va tcHmy beide liberalen Te Hilvetsvm tuisehen de fah Ftreer ultnunontaaq ea MMmulpettmiut urn der Oij4 antirevo üationkir Tt 2Sn Db rgea taaaoben de hh IM pe nltraüMntaaa o Fm de If erli liberaal Te San laaaehea ds hh Brtéin Jr liberaal es f rmmfile uhramantaan Vaa drie ietels zija de libteralec dus Mker te Aiasteclam Ssttenlam ea Winschoten raakt de strijd slechts parsoaen Te ieTeottergea en te Gees zM de doorslag inoetso gegerca worden door de aali revolutiouairen li er reepaotievelijk W eu 688 stemmen behaalden Te Rilvetfam ttaaa twee olerioaleo over dkander f n Reomaehe ea eea Protcstantsofae daar kunnen de liberalen dea slt d beaiechtrn indien zg meestemmen Moeilgk is de toestand der clerioalen daar sq te Hilversum elkander moeten bestrgden rn ie fioc e te veubergeB dkander moeten halpen Hcrkwiaidig is ttn slotte het lot der conserratisTW Ib het eeaige district Waar rg eig n aaA4 tcn waagden Hflversan kreeg een ondmi nialer 21 ea eeo oad Kd der Eerste Kamer 60 Men reest in de Miede Op dke me is het feit te verklaren dot voor het eerst iuds vele jaren de candidaat der liberalen in iiet Kberale Bottetdam in herstemming moet komen Aan de wijziging alleen welke het district bg de joagste takelktrzieniug ondergaan heeft kan dit niet te Qten c n want nneer Sottcrdam en Schiedam 444 nieuwe kiezers ontving waarvan de meerderheid geacht worden niet tot de vrienden van den heer Kerdgk te bshooren het stond er ia Hillegersberg en Beigschenhoek 180 nf die wel niet idle onder Kardgkiaansche vlag gevaren zullen hebben Het verschil dut overblijft is onvoldoende om den uit slag der stemming op te belderen Van de 321S kiezers die het district thans telt kwamen er sleohls 1880 aan de stembus Betreureuswaardig groot als het getal der tbuisbiqrers is kan men echter niet aannemen dat het alleen geestverwanten van den heer Kerdgk geweest zullen egn die de overwinning verzekerd wanende hun kiezersplicht verzuimd znllcn hebbi u Niet alle conservatieven en katholieken zullen bcginselloos genoeg geweest ziju om alleen uit tegenzin in mr Kerdijk op deu heer van Stolk te stemnun van wien opeuhjk ge verteerd werd dat hij de xrijziiinige brginseïeu in alle opzichten was toegedaan eu dat door hem uan aiiti vrgzinnige partijen geen enkele concessie was gedaa u IDr zulten dus behalve de 220 unti revululionaireu die op mr Keuchenius stemden ook uog nel antiKerdijkianen van de stembus zgn weggebleven Kr blgft slechts éene gissing over welke ous aanuemel jk schijnt deze namelijk dat onder de liberNle kiezers zelven een zeker aantal gevonden zijn dietegen of onverschillig omtrent de caudidatnur vandeu heer Kerdgk gestemd ziju geweest l it is zeerte betreuren Heugelijk als het versohgnsel Was dat een vooruitstrevend liberaal een radicaal zoo menwil door de beide liberale kiesvereenigingen te Kotterdam caudidaat gesteld en door de Nieuwe Botterdamsche courant onderstennd werd zooveel te ïorgwekkeuder is het verschgnsel dat de liberale bourgtoisie in onze tweede handelsstad zich afwendtvan een jong man zoo gverig zoo talentvol enen daarbij zoo practisch en gematigd als de heerKerdijk Niets zou ons aangenamer zgu d tn wanneer de uitslag der herstemming te Kotterdam dtze gissing kwam logeustraffeijen de 1400 thuisblijvers eendrachtig opkomende aan het vooruitstrevend liberalisme in het vooruitstrevend Eotterdamsoh ecne schitterend ezege d u behalen Van 16 Februari 11 tot op heden zgn te Ammei stol aan den afslag verkocht 290 nieuwe of winterzalidcn Wfgeude van 12 tot 44 halve kilo s prijs per half kilo ƒ 0 62 u ƒ 0 85 Donderdag is de 82e verjaardag van Prins Frederik den nestor van ons vorstelgk huis overal met de gebruikelijke eerbewijziugen gevierd Bg het wetsoatwerp tot iavoerjng van irrceht van successie en van overgang IJij overlgdon in de rechte linie worden boedels die in de rcohte lijn of aan de langstlei ende eohlgenoot mef kinderen komen tot ƒ 600 vrijgesteld Het suco recht t in de nederdalende lij en voor cohtgeuooten 1 pCt eu voor de opgaande 3 pCt De minister van financiën vereenigt zich geheel met de toelichting van ziju voorganger wiens ontwerp hij heeft teruggenomen wegene den samenhang met dat op de registratie Hij bestrijdt nader delkdeukingen tegen de uitbreiding tot de rechte Ign ingebracht Niet alle erfgenamen lallen den eed op de aangifte moeten afleggen maar ééa door den rgkeambteuaar aan te wgzeu De gezondheidstoestand van Z M dea Koning die in de laatste dagen minder bevredigend was is thans veel beter Van zeer goca ingelichte z da verneemt het Daghlad omtrent het ongeluk in de duinen ondcf Wassenaar op 24 Febr jl het volgende Telkens nadai aan het strand bg Scheveningen is gcvQurd worden denzelfdeu dag de versoholen projectielen langs het strand en in de duinen met de meeste zorg door de militairen opgezocht ea dan ook nagenoeg alle terug gevonden Slechts enkele projectielen die b v in het zand der duinen zgn gedrongen en op Jat oogenUik uiet te vinden zgn blijven daar liggen tot zg later wo rden ontdekt Worden die projectielen door burgers teruggevonden dau wordt hun daarvoor een zekere som uitbetaald of ej maken j gebruik van de ruim bcalaahde gelegenheid om het gevondege als Oad gce bg opkoopers af te zetten Snkele burgers na hooden zich meermalen om de wille van de beloouing onledig met die bezigheid niettegenstaaudc op de daaraan verbonden gevaren meermalen is gewezen tic o a de publicatie in het Dafiftd van 20 Januari jl Aan de ondste der vier slachtoffers den 18 jarig jongeling was reeds vroeger een som gMf ids viudloon uitbetaald jak Het doel waarmede de vier kinderen zich o zondag 24 Febr in de duinen begaven was dan ook het terugzoeken van verschoten projectielen waarvan ig reeds op het oogenblik van het ongeluk meerdere hadden gevonden Nog verdient vermelding dat de met buskruid geladen granaat die het treurig ongeluk heeft ver oorzaakt van geen ontstekingsmiddel sohokbois nis anderszins was voorzien zoodat alleen is aan te nemen dat een moedwillige of toevallige aanraking van het buskruid met vuur het springen van de granaat heeft teweeggebracht Het bareustoande moge dienen tot opheldering van de minder juiste en onvolledige berichten in velschillende bladen vermeld Ken algemeene bekendheid met de ware toedracht van het gebeurde achten wij zeer gevvenscht om de verdenking van onvoorzichtigheid van militaire zijde door bovenbedoelde berichten ontstaan weg te nemen In de fabriek van de bekende firma Wijnand Fockink te Amsterdam staat ihnns de inzending gereed welke beslemd is voor de wereldtentoonstelling te Parijs Dit monument want dat is het werkelijlc bestaat uit een 16 meters hooge zuil op een monumentaal voetstuk gekroond door het wapenschild van de aloude firma Uct voetstuk en de zuil zijn geheel belegd met kruiken en llusscheii bevultcude de verschillende soerich likeur der firma Het aantal dier flusschen bedraagt niet minder dan 3200 Daarbg ziet men uuk de groote dikbuikige flesBchen in vorige ecuwen gebezigd en de ouder etsche glazen waaruit gedronken werd terwijl langs de kolom gelukkig gemodelleerde bacchanten met likeurwater aardige groepen vorrnen Het kulossalu monument geeft een gunstig getuigenis van het talent van deu architect P F Laarnian die voor het geheel een smaakvollen vorm ontwierp ea tegeigk zoo goed party trok van het onderwerp der inzending De Haagsche kronieksohiijver van het Jlandelililad schrjjft o a l e residentie gelykt wel één stellage Het museum het Mauritshuis de lioterijcaal op bet Binnenhof het Hein en de Poten waar het nieuwe uiiuisteriti van justitie in een staat van wording verkeert dien niemand uog kan docirgronden het is alles bedekt verborgen onzichtbaar gemaakt door schuttingen eu stellingen De Koningsbrug wier bouw acht maanden tgds gekost heeft is tot veler verbazing bijna gereed Het geheele Duitsohe leger zou er luet al zgne arullirie gerust over heen kuiineii trekken zoo heoht ii sleri is deze eeuvuudige boschbrug Als vesliugbouw verdient ze hoogen lof Ëiudelyk verrijst iu het uoordeigk gedeelte der liad van lieverlede een gebouw dat voor s konings huis sedert hing e ne behoefte was Het èijn de koninklgke stallen Uitwendig zijn zg bgua geheel gereed behalve de campanile die nog in geraamte boven den hoofdingang prykt Van de Kortenaarskude gezien belooft de gevel een sieraad der residentie te zjjn Vooral de aangename afwisseling van rooden en gelen baksteen met blanken zandsteen en blauwgrijzeu arduin is voor het oog allerbevalligst Uet is een geluk voor den bouwmeester Vogel aan wiens bekwame hand men dit werk toevertrouwde dat er iu zgne opvatting niets te bespeuren Is van hetgeen naar den zoogeuaamden ultrainontoAuschen stijl zweemt nuders wachtte ous IV eer een vloed van artikelen Het gebouw draagt het karakter van kloekheid en soliditeit 13ene dubbele poort voor het in en ailrgden geeft toegang tot het gebouw Boven dezen hoofdingang verheft zich de Ubkketoren Aan Weerszijden strekken zich linker en reohtervleogcl uit Boven den blinden muur van den rez de ehans ée wier oppervlakte smaak vol gebroken wordt door gefingeerde ramen is de eerste verdieping ingericht voor de administratie en bevat voorts eene reeks vertrekken voor ongehuwde koetsier Beneden gn de vleugels voor koetshuizen ingertoht die met breede deuren uitkomen op het groote vierkante plein dat de voorgevel met de stallen ter linkeren reehtersgde en de manége aan de adtteragdaonderling vormen i De flinke stallen aan beide lijden bestaan ieder eene ruimte waar 33 paarden op de gewone wgze van elkallr afgescheiden plaats kunnen nemen Doch behalve deze 66 rossuanten die het gezellig leven beoefenen kunnen er nog een veertigtal in zoogenaamde liQXf geplaatst werden Dit zgn dg kleppers van het ligh life raspaarden die geigk marmotten ingebakerd niet als in eene kazerne bijeeugepakt worden maar afionderlgk als heeren op gemeubileerde kamers wonen Al deze ruimten zgn hoog licht en soliede De ruime beurs Wfiaruit het geheel wordt gebouwd is overal merkbaar en daar ds meeste nieuwe huizen in den Haag roet de snelheid van een zeepbel ontstaan en ook de soliditeit daarvan evenoreh is het een waar genot zulk een hechlea bouw te bezien ♦ Tusschen de stallen en koetshuizen bevinden zich allerlei doelmatige inrichtingen links de apotheek en de ziekenstal rechts de hoefsmederg en voorts overal waeh amers en verdWe inrichtingen voor het dienstdoend personeel Het jrfein dat osgeveer 67 op 59 vlerk M groot ia wordt aan de rechterzgdc begrensd door een kloek fpbouw hoeger dan de stallen aan W6érszgden Dit is de manége Zij ontvangt haar iioht van boven eu zal er met de houten oldering die zeer net met smalle latten betimmerd wordt zeer behagelijk uitzien Eene ruime loge voor de koninklijke familie en eene nog grootere voor de genood igdeu bieden gelegenheid om wezenlijk equest rische feesten in deze halle te geven Nog it er liieU voltooid oj ral loopt men de werklieden in den weg en verbrAn loodsen en stellages het gezicht op t geheel dat in December a s in gereedheid moet zgi voor zoover is het gebouw reeds onthuld dat men het kloek bevallig voorkomen en de doelmatige inrichting prijzen kan Zoo icta doet in den Haag goed waar men inderdaad door de amakelooze moderne kaartenhuizen en de niets zeggende versieringen geenszins verwend wordt De hoogleeraar Bays Ballot schrgft 2gn de Amerikaansche voorspellingen van den NewYork Herald de twee laatste maanden D g niet genoeg te schande gemaakt lk meende dat de juistheid voldoende gebleken was van hetgeen ik in het begin van Januari schreet en achtte bet daarom onnoodig de vergelijking uit te geven van die uitkomsten aan onze kusten met die voorspellingen welke uiet van hét Amerikaansche instituut zijn uitgegaan en die dus niet verward moeten worden met de waarschuwingen door gezegd instituut aan de havens snr plaatsen der Vereenigde staten zelven gegeven Een ingezonden tuk in t Handelsitad bevat de navolgende opmerking omtrent de aanstaande et op het lager onderwgs Zal de wetgever van welken we hopen dat hij veel dingen nieuw zal maken I schooltoezicht laten zoo als het is t Gcrnoht wil het O i was ook in dit opzicht radicale hervorming gebiedend noodzakelijk Dat de provinciale inspecteurs blgven heeft ene gezonde reden maar onder ééne voorwaarde dot het gouvernement het hun dan niet zoo druk maakt met klerkenarbeid staten cu tabellea fabriceeren de beantwoording van ettelgke dienstbrieven enz enz In sommige provinciën schijnen die heeren met het sehrgveu eu beantwoorden van allerlei missives verreweg het grootste deel van hun kostbaren tijd tè moeten zoek brengen Kostbaren tgd herhalen e want hij behoort de behartiging van t eigenlijk onderwijs ten goede te komen Van de inspecteurs kan en moet kracht ea bezieling uitgaaii elke verbetering en hervorming Maar dan moeten ze tijd hebben meer dan nu om de scholen te bezoeken en Tooral oek voor de praotgk van t onderwijs ten legen te zgn Mét dat voortdurend schoolbezoek t houden van vergaderingen t geven van nuttige wenken oor de school en voortdurende ontwikkeling der onder ijzers is hun tijd wezenlijk bezet en wij darven zeggen vruchtbaar voor het doel de school in t leven Dat de betrekking Tan sehooiopzieuer zoo n bgzaak bleef gelgk ie tot nu toe as zonden we bgzonder janlmer vinden Gaarne erkennen wg dat er schoolopzieners geweest zgn en uog zijn aan wie het land de grootste verplichtingen beeft Maar dau waren liet in den rtgel mannen mit het onderwgs sedert lang in betrekking met ruimen blik en veel kennis die niet vragen hoe ze beloond werden maar hoe ze nut konden stichten De uitzonderingen bewijzen dat de regel slecht as verkeerde gewoonte het beginsel hoe men het noemen wil om een allerbeIsBgrgksten post voor een bagatel en als een bagatel aan iemand op te dragen die lust had het bgbaantje aar te nemen Kan men vorderen daf het met hart ea ziel werd waargenomen Zoo ergeuSk dan aren in dit opzicht vooral loon ea arbeid volstrekt niet in verhouding en het zij tot lof van heeren Bohoolopzieners in het algemeen gezegd dat ze in den regel eer te veel dan te weinig gedaan hebben Eén inspecteur met een twee of meer schoolopsitners als zijne adjuncten iiaar de talrgkheid der provinciale bevolking soudea meer kannea doen h ook de schoolopziansrs geheel van hun s ris tevca konden dan thans vier vgfmaal het getal van deze heeren Eén menseh kan zich maar geheel en onverdeeld aan één ding geven De zaak van ons volksoader gs is overwaard dat nwasohen vnii algemeene kennis n beschaving er zich geheel aan wgden maar dau ook goed betaald opdat ze niet links en rechts naar postjes uitzien waarop nog wat overschiet Tegen de verkiezing te Zevenbergen is protest anngeteekend omdat 103 stemmen van de kiezers te Waspik asnder goteckeitd proces verbaal ingekomen toch als geldig zgn beschouwd Eénige fabrikanten te Hilversum zijn overeengekomen om te beginnen met lo Mei 1479 geen kinderen meer in dienst te nemen beneden 14 jaar die niet behoorlgk knunen lezen en sobrgven voorts door geldslgke bslooningen den leerlust bg de jeugdige werklieden aan te moedigen Br bestasa een nantid boeten en boekjes orer de verpleging van kinderen in de eerste jaren maar zij hebben voor zeer algemeene verspreiding twee groote gebreken zij zgn te duur sn te langdradig die gebreken zijn beide vermeden in een boekske van den beroemden Franschen kinderdokler Broehard dat bij Oitc te Schiedam is uitgegeven onderden titel De kunst om kinderen op te voeden Kort en bcvattelgk wordt hier alles voorgeschreven wat een goede bshandeling van het kind vereischt Uet boekje kost sleöhls ƒ 0 20 bg honderdtallen ƒ 0 15 wij hopen opeen ruime verspreiding de kindersterfte is nog zoo groot door eigen schuld Ook in onze gemeente In Europa en Amerika bijna tegelijk zijn proeven genomen die misschien eenige vlinderverzamelaars uit veel moeilijkheid zullen helpen Soms kwamen er vlinders voor wier kleurentcekeutng op geen der beschreven soorten geleek en die men toch ergens moest te buis brengen Dr August VYeissmaun iu Europa en mr Edwards in Canada hebben eenige proeven genomen die tot gelgke uilkomst geleid hebben Men had opgemerkt dat enkele vlinders van verschillende soorten in verschillende maanden verschenen en het denkbeeld geopperd of hunne kenteckenen ook I aan verandering in het klimaat konden doen denken De proeven nebben de juistheid dezer onderstelling bewezen Men heeft de poppen van vlinders wier zomerrorm anders gekleurd was dan het verwante winterexemplaar gedurende eenige dagen aan eene temperatuur van 40 onderworpen en toen ze uitkwamen hadden alle den wintervorm Door ver hooging van temperalunr echter verkreeg men niet het omgekeerde zoodat de genoemde geleerden den wintervorm voor den waren ea den zomervorm voor a eleid honden De heer Edwards verhaalt verder in den Canadmv Enilmolegut hoe hij door de temperatuur tot 32 te verlagen nog andere verschijnselen verkregen heeft namelijk zoogenaamde rsullusie het verdwijnen Tan de juiste kenteekcnett der kleuren Hg waagt de onderstelling dat plotseling invallende koude sneeuw vorst de oorzaak zgn van eenige opmerkelgke exemplaren die in de boeken der wetenschap beschreven worden De Pii ciode Paciardii bijv verkreeg bij verscheidene malen door sulfusi uit een pop van Phyciodn tharot De vroag of paus axi XIII tot de gematigden dan wel tot de vurigen behoort doet zooveel niet ter zake zegt de Sc pel want de paaseii meer dan eenig ander verkeeren in den toestand om met zekeren staatsman te moeten zeggen Je Iftir tt f je tuU bien oblige de lei nivre De Nederhindsche taal bestaat naar men beweert volgens de woordenlijst van de Vries en te Winkel uit 48 798 woorden Met de letter O begint het grootst aantal woorden namelijk 6649 dan volgt A met 3360 Het geringste aantal woorden heeft de Q met 36 en de Y met 59 orden 11 848 beginnen met een klinker 36 960 met een medeklinker KUNSTNIEUWS Uct FlorentIJner slrljkkvvarlct van JEAN BECKER c s Behoef ik u te verzekeren M de R dat wij gisterenavond weer een avoid van genot gesmaakt hebben Voorzeker uiet Gij zult dus begrijpen dat mij Terslag ditmaal kort kan zijn want hoe zon het mogelijk s jn in oorden êer te geven wat wg ondervonden hebben bg de hceriyke uitvoering der meesterwerken die ons werden geboden Het programma werd geopend met een kwartet von Haydn een werk vol bekoorlijkheden en eenvoud daarna kwamen 4 kleinere stnkken Bij de uitvoering dnsr laatsten vreesden wg dat het genqt iitst onvermengd zon zgn daar het springen van een paar Bnaren een oogenïlik oponthoud veroorzaakte doch gelukkig had dit geen verderen invloed op de goede uitvoering der overige nummers Het adagio van Bubinstein door dé vier instrumenten con sordino gespeeld maakte een prachtig effect Het scherzo van Cherubiui is een zeer fijn gedacht stuk ook het Presto van Baff boeide door de eigenaardige klankeffecten terwgl de lirerlijke variationen over Schuberfs lied Der Tod und das Mailohen blijkbaar op het publiek een Ufea indruk maakten Op verlangen werd ons daarna gegeven een Meauet van SoholV Doch de kroon spande voorzeker zoowel wat con ositia aU wat uitvooriiig aangaat Beethoven s quartet Er is veel over dit werk g ischreven de critici uit Beethoven s tijd verklaarden hst rondiiit oor ongenietbaar Men beweerde dat betfweerfo deel Allegretto bg ieder de lachlust moest opwekken en dat het geheel eentonig was Bic critici zgu niet meer en toch bleef dit werk ondanks hunne oordeelvellingen zijne waarde behouden men leerde langzamerhand de schoonheden waardeeren en men Toud vertolkers die in stnai arm ze lió fiSigehoore te brengen dat de schoonheden door dehoorders konden gevoeld en soms ook begrepenworden Hoe boeit u dadelijk het eerste motief waarmede de violoncel aanvangt en dat door de anderepartijen wordt overgenomen en uitgewerkt I Hoe vol geestgenot is het allegretto hoe waardig en breedvdgt daarop het adagio terwijl de componist u daarna als het ware met één slag brengt naar dateenvoudige russische lied dat zoo brillant uitgewerkt het hoofdidée van de finale uitmaakt Doch nugenoeg wg kunnen thans volstaan niet een woordvan hartelgken dank in de eerste plaats aan de minente kunatcnaai die ons zoo beerlgk hebbeniloén genieten doch ook nau het Goudsche pabliskdat door zulk een opkomst toont de pogingen te waardeerren die gedaan worden enn ook in onzestad van l d tot tijd iets Toortreff ks t doen hooren P Laatste Berichten Berlijn l Maart De Ifordd Mig Zlf bevestigt het bericht dat de Minister Carapbausen formeel den Kdzer verzocht heeft hem van zijn ambt te ontheffen Het indienen van zgn verioek om ontslag volgde Woensdag Eene bestissiiij hieromtrent schijnt tot dusver nog niet geaomea te zijn Londen l Maart U it Saa StefaiUi erd aan detf Time op 27 Februari gemdd Gisteren waren de onderhandelaars gedurende zes uren met elkander in overleg Het resultaat was luttd De eenig voorwaarde die Vastgesteld werd betrof het uitwisselen van de krijgsgevangenen Knaland zal Mt geen toagME zgne toestemming gevea alvorens bet Trsdestraetaat geteekend is LOtldeil 1 Maart In het Hoogerhuts verklaarde Lord Derby in antwoord aan Lord Granville dat hq grond had te getooven dat de vrede morgen zal worden geteekend Vaa vele s dso kad hg gerochteit vernomcD die hij hoopte dn juist warea dat Bus land d n eisoh tot afstand der Tudonhe vloot bad laten vallen Burserlijke Stand GEBOREN 27 Ftbr Juteanii JatoU slilm P SUknberg ea I Sjs ii Pclrat en Eagcliiu Cathsrni osliri Jl H HoltlioiJMn eu C L SODitwek 1 MsiH Alfdi oodcri A Ureewel ea A llMre OVELUeOEN 8S Febr J n Xee4 B TS der Fooi j 11 m I Unrt if DsUer bniiTr ran T Sauerbeelt 7 j E Swa 8 w J F vaa der M aleD 7 L M nn K itf 8 j I N Ubeij buiarr vnn E de Joan 4 i JïJL Ê Hgdelaar huisvr van H W kriaara 4 j fj T ONDEETSOUWDi 1 Maart A Wijaha 1 j n U Krnit te Moordrecht 22 j ADVERTENTIEN ♦ Voorspoedig bevallen van een Zoon J M F VËSZUL BttUHMH Gouda 2 Maart 187S s Heden morgon ontsliep na een lalig smartvol ziekbed mgne geUefde Ecbtgenoot HESTER PAULINA HUDELAAE in deK ouderdom van bijna 47 jaren H W I AMEfiS Gouda 2 Maart 1878 Tot onee diijxe diMf hei i 9 il HI liedÉff te Dordreek duze geli £de Broeder WELTER NICOLAÏ in den ouderiopt van 27 jaran L bürgeksdijë Gouda I Maart 18 8 HlfpÏAÏ Eenige hennügfnng f De flUdergeteckande batnigh 8 jiien hat teiyken dank Voor de tele bei i Tan deelneming ham JÜ bet overlgden er echtgenot betooad fl SLÜIT De Heer en Mavrouw db JONG Ljtf NEAU betuigen kan bartdgken dank voor d Woken van deelneming bj ttm smartelök verlies ontvangen Gravenhage 28 Febr 1878 MoordmU 28 Febr t879