Goudsche Courant, zondag 3 maart 1878

Lnkaal NUT en VERHAAK aan de Oosthaven te Gouda VAN BEN HeeB P H Hugenholtz Jr Leeraar bij de Vrjje Gemeente TE AmSTEBDAM Op DONDERDAG 14 MAART 1878 dea Avonds ten half acht ure Toegangsprijs bij inteekening 0 50 buiten 1 Inteebenlgsten liggen tot Dinsdag 12 Maart in de Sociëteiten Réunie Vredebest en Ons Genoegen Het Comité ZOIsTIDJ a 3 J Ji J JRI 1878 Er wordt tegen 1 APRIL a s verlangt EEN WEBZMEID liefst uit den Boerenstand in een Logement en Stalhouderij R K en van goede getuigen voorzien Franco brieven onder letter G bj den Boekhandelaar B A VERZUL te Gouda HEREIN mm BuitcRgewone Voorstelling te geren door de Letterlievende Vereeniging OEFENING BAART KUNST van BOXXEBDAM op ZONDAG 3 MAART e k 4es avonds ten 7 nre n de Sociëteit OJfS G JEITO E G HK Boelekade Zaal Ecnstui alhier met medewerking van drie DsmesDilletlanteBen den Heer ANTON DIAMANT Lid vanVerdienste van bovengenoemde ei eniging alhier welke ia beide stokken de homdro al vervollen PROGRAMMA IWASmS EEN LOODS Een kroon voor den ouden Zeeman Tooneelspel in 3 Bedrijven of 5 Tafereelen door A RuwscH Gnvoien Dooii j tj 10 niet Sölöersci Slgspel in 1 Bedrgf naar het Hoogdoitsch door Alzx Eu Vertaald door Br BovDiüa Lid van Verdienste der Vereeniging Q B K Kaarten voor deze Voorstelling te verkregen Iti den Heer yam SANTEN Koffiehuis Hab MONIB en bii den Beer VËUMAAT Koffiehois D £ Paatjw Markt alfaier en op den Speeldag aan het Bareau der Sociëteit alwaar tevens laatsen kunnen besproken worden van des jnoigens 10 tot 3 nre a 10 et voor iedere plaats PRIJZEN BB PLAATSEN Voor Leden der Sociëteit 1 rang f 0 5 Voor MetAeden der Sociëteit Ie rang 0J75 5e rong 0 50 en 3 rang 0 30 Jfet toestemming derhh Maandcoramissarissen Hotel TIVOLI Ciouda BUITENGEWONE TOONEEL VOORSTELLING op DINSDAG den 5 MAART 1878 ia gelegenheid an het VASTENAVONDPEEST door het Rotterdamsche Tooneelgezelschap onder directie van de Heeren J vandeb VANK SOLVER en A WINTER van Rotterdam De Voorstelling zal bestaan in ZEE TtO BllsK ofNEBRLANDS LOODS Drama Vaudeville in 2 Bedryvea 1ste Bedrflf De vriendschap van twee broeders Hóe Vgftien dagen na de Bruiloft Daarna De Terygkonist van en OudKrUger van Atcbln Vaudeville in 1 bedr f Tot Slot LOTISDOOD Blijspel inet zang in 1 Bedrgf Aijgewisseld door Comieke Voordrachten door den alom met roem Termaarden Beer TOM POUCHE iVa afloop BAL Aanvang s avonds 7 uur Entree 25 Cts Door het talrgk bezoel eeds genoten heeft de EKrectie alles aangewend deze Voorstelliag met alle loiater en activiteit daar te stellen ten einde by het geëerde Gondsche Publiek in een aokba r Muidenken te bleven m DIBECHE imUQ MAAKDAf nog te bevragen aaa het Hotd os ZALM Oouda de geheel nieuwe FRANSOHE FMTISE FIMINO waarvan de TOON uitstekend de bouw buitengewoon S0L1EDE en zeer rgk Ofschoon van veel hoogere waarde is de prijs 485 met deugdelijke schriftelijke gnarantie tegen alle gebreken voor 5 Jaren heyfgriea van echtheid en de kist er b P S Eene oude PIANO wil men inruilen In een BURGIHGEZIN verlangt men met MEI ene DIENSTBODE Aanbiedingen worden ingewacht onder No 8 man he t Bureau dezer Co urant Mejuffrouw VAN DE WEG te STOLWIJKERSLDIS VERLANGT MET MEI BENE MEEE mm E mm wijnen Alle soorten van BO RDE A UX en andere WIJNEN bij M P££T£RS Jz te Gouda Blzoader wordt aaubevolen de gereputeerde BÖRDSAUXWIJN vaa f 26 per Anker met accijns Steeds belegen voorradig Ook bij proefflesschea kwart n half ankers Prijseourantea worden gratis en firanko voraonde i Alles Avordt franko huis geleverd WED L BOELSUMS 3IAGAZIJN van PORSELEIN AARDEWERK GLAS KRISTAL LAKWEflJK GALANTERIEN enz Ook is bij mij vW handen de ECHTE NIEUWSTE ZUIGPOMP STOOMVER WE RIJ van WOLLEN en HALF WOLLEN ZIJDEN en HALF ZIJDEN JAPONNEN enz MANTELS en HEERBN KLBEDING8TÜKKEN worden geheel in elkaar zonder lostomen geverfd Chemische fVasscherij van JAPONNEN HEEREN KLEEDIN6STDKKEN GORDUNEN TAFELKLEEDEN enz enz JAPONNEN en MANTELS met welk Gameelsel het ook zg zoomede HEERENKLBEDING8TÜKKBN worden gewasschen zonder lostomen en zonder dat ze krimpen Nu de groote drukte met de Winterstoffen voorbg is worden deVerfgoederen weer geregeld met circa 14 dagen de Waschgoederen als altp met circa aóbt dagen afgeleverd Een nieuw Monsterboek waarin o a prachtige stalen voor Gordgnen is aan onzen Ageni afgezonden Gerepresenteerd te GOUDA door den Heer W AN DER PALS Markt QOODA DEUK VAN A BmNKMAN Advérlentién J P WELTEB Mr Timmerman Kamemelksloot Wijk R 268 Beveelt zich minzaam aan tot het leveren en daarstellen van alles wat tot het vak van BOUWKUNST behoort Van eene accurate eu soliede bediening kan men verzekerd ztjn B DE JOHG Wzn in OuKscIiK eu Eiigelsche Koleo C3 o TJ 3D JL Alle soorten van prima qualiteit RUIJi l l LGË E TIÏUXES te Ludv igshafena Rh tot de meest concurreerende prijzen verkrygbaar bg Van Wagciilngcn Kcijser te DordrcchL Unlverscel Zulv rlngszüut Het echte algemeen gunstig bekende UNIVER8BELZUIVERINGSZ0UT een zeker middel tegen maagkwalen zuur braking hart water enz is thans echt verkiijgbaur in 1 4 pakjes k 15 Cent 1 2 pakjes a 27 Cent en neele pakjes a 50 Cent te Gouda by J H BOERS Apotheker en te Boskoop hg A J VAN TWQU T J Depot van TllEE VVt HET MaOAZIJN VA N M Uavenswaay Zonou GORINCHëM Deze THEEËN worden afgeleverd in verzegelde pakjes van vijf twee en een liulf en een Ned ons met vermelding van Nommer en Prys voorzien van nevenstaand Merk volgens de Wet gedeponeerd Zich tot de uitvoering van geëerde orders wibevelende j BREEBAAIIT LZ Botermarkt te Gouda aUI A LAIIOCIIE vnn IvHAEI 1 LI1 1V eu IViJM poüuten Ie Zvitl De eeiiijre QVIXA LAKOCIIE welke door de ned van de gieneesk tuur mui IIH ieneeskundieen is aanbevolen tegen alKemeeue zuakte gebrek iiaii eetlust sleohte spgsvertering zeuuwziekte in het tijdperk der herslelUug na zware ziekte of kraaiubeü koorta en hare gevolgen IJzerhoudendé Quina Larofhe t gencbleekzucht teringaohtigheid groote zwakte bloedarmoede eto rijs ƒ 1 90 per flacon by den Heer Apothekef Thim te Gouda i H J WAARD MOLENWERF beveelt zich aan tot h LEVEREN van Diverse Bieren BLAETE UIEÏÏWUCHT byzonder geschikt voor TAFELBIER per 6 Flesschen ii 11 Cent Prys Coaranten op aanvraag gratis verkrygbaar oiü De van ends gerenommeerde THEEËN uit den Koninklgken Ne Jerlandschen Wnrtembergschen THEEHANEffiL van P W TROUSSELüT Z00 Hofleverancieisvan de Hoven van Nederlanden Wurtemberg te Rotterdam steeds verkrygbaar te Gouda bfl J J v n SANDEN Botermarkt OPENBARE AANBESTEDING BURGEMEESTER ea WETHOUDERS van Gouda zvn Toomemena p WOENSDAG den 6 MAART 1878 des namiddag t 1 nre in het RaaJhoii bg enkele inschrgving AAN TE BESTEDEN 50 000 blaauwe UsselstraatkUnkerB volgens monster aan de Stads ïimmarwerf te bezichtigen Het Bestek en de Voorwaarden liggen op werkdagen van des voormiddags 10 tot des namiddags 1 nre ter plaatselijke Secretarie en aau de btaJs Timmerwerf ter inzage De iuschrgvingsbiljetten op zegel geschreven geteekend en gesloten moeten uiterlgk den 5 MAART te voren des namiddags ten 5 ureter GemeenteSecretarie zgn ingeleverd ZONDAG a s weer 7 PORTRETTEN k L H SERRE rertrouweu kau een zieke alleen in zulk eeu Geneeswijze stellen die evenals dr Aiaï sNatuurgenee3w ze f itelyk getoond heeft goed te zgn Dat door deze Geneeswyze buitenge woon gunstige zelfs verbazingwekkende Genezingen worden verkregen blykt uit de iijjhet ryk geïllustreerde werk üi Airy s NatuurgeneeswUze afgedrukte tabijke echte getulg schriften volgens welke zelfs die zieken nog genezen werden voor wie hulp niet meer mogelijk scheen Elke zieke mag dus z jn taevlucht tot deze beproefde Genee8wij met të meer vertrouwen nemen daar de leiding der genezing wanneer J dit verlangd wordt aan daarvoor opzettelijk aangestelde practische geneesheèeen wordt toevertrouwd Nadere inlichtingen daaromtrenl vindt men in het 500 bladzyden dikke boek Dr Biiy s Natuurgeneesw jze pTlys EEN Gul den oij bijna alle boekhandelaren door het ge heele rijk te ontbieden alsmede door Bichter s Boekhandel te Rotterdam die het boek op aanvrage n franco toezenditag van 20 postzegels a 5 cents dadelijk franco verzendt t J EKISBBST iARiT eoüDA QegmaiUeerde PORTRETTEN naar de lutits vinding KOOLPORTRETTXN die in dnnrzaamheid gewone PhotogntphiJi overtrefEkn VEKGROOTINGEN Lgs PaueputonUetu f 1TAL1A4NSCHË ROOKVERDRUVEE Schoorsteenveger en Metselaar GOUDA Spieringatraat F 47 m ènmmm te plaatsen behoeft men zich niet naar elders te wenden door den Uitffever dezer Courant A BRINKMAN worden ALLE VEBTEUnEN zoowel in Binnen als Buitenlandsche Couiranteu ten spoedigste geplaatst Borstlijders vinden baat bij den voortrefielyken Bynlondschen DRUIVEM BÜRST HO IG Dongen 30 Mei 1876 De ondergeteekende verklaart volgaarne dat hjj door het gebruik van den zoo gunstig bekende URUIVENBOBST HONIG van den Heer W H ZicKENUEiHEB te Mainz genezen is van eene Borstkwaal Waaraan hij twee jaren geleden heeft Hijbeveelt dus den Bonthonig allen Borstmdfr ten zeerste aan A EEMMEN Daar er oamaaksels in den handel voorkomen wordt men verzocht er op attent te zijn dat de flacon van fl 2 van eene geele die van fl 1 van eene roode en die van fl 0 65 van eene mtU capnde met nevenstaand fabrickstempel voorzien is Te Gouda bg F H A Wolff Boskoop bg A J van Twont Waddinxveen bg C van Eenwen Ilaaetrecht bg J D den Hartog Oudewatet bg F Jonkor Idenburg NATIONALE BELOONINCl Van fr 16 600 ro tt SOUDEN MEDAILLE PK ECHTg Spiisnertorond versterkend en hoorlatxrdruvend een out met y er vereenzelvigd en met de Ktna vermengd vormt hot zeker en kraohUgst geneesmiddel teaen Bloedsaebreh Bloedarmoede gebrek aan hi idtten aandoeningen der maai Unqzame herslellingen gmolgen uaii hel hraamoea on lAunniKKSMEnK OEllEPüNKBaD TI AHIJi 22 nu OHOUOT N IM KLkK BOIOt APOTHtKCH Depot te Gouda bij ZELlftlNfilJK Apothf ker Gonda Druk van A Brinkman