Goudsche Courant, woensdag 6 maart 1878

187a Woensdag 6 Naart N 2110 X X ilf ï ïii ï in n ifi lf i f GOÜDSCHE COURANT imm en Aèerlenlieblad i or Gouda en Onislreken J it i t £ j ït vi ï v 4 T r i iM J Ï i is f I 1K 3 SÖ f il t $ i If j BUITENLAND Buitenlandsch Overzicht Thans is officieel van beide oorlogvoerende partijen het bericht ontvangen dat de vrede Ziterdig 19 geteekend op den verjaardag van de troousbtatgging van den keizer van Bualand en tevens 1 au de op hefSng der lijfeigenschap Aangaande de voorwaarden waaronder de vrede werd gesloten is nog niet veel bijzonders uitgelekt Het uitvoerigst is nog een telegram uit 8au Stefano aan de Tinei waarin gezegd wordt dat ouder de voorwaarden met is betreffende alstaud van de vloot noch ook omtrent verbinding van inkomsten die reeds voor andere doeleiuden zyn verpand Daardoor staat natuurlijk ook de schadeloosstelling aan Bosrand eemgermate op losse schroeven maar het schijnt dat deze zal worden gevonden door afstand van gebied m K em Azie met uit ndcnng van Erzerum Bulgarije zal ook met Saloniki en Adnanopcl omvatt u Men moet nu natunrlyk de openbaarmaking der voorwaarden jifwachten en daarmede rijst de raag hoe ze lu Engeland en Oostenrijk en in het algeineen ter conferentie zullen worden ontvangen Maar indien wiy ons niet zeer bedriegen dan gaf Rusland thans reeds voldoende bew zen eener gematigdheid die ouk voor den verderen loop van zaken het beste doet verwachten ook al kan men weten dat Kuslaud lu de hoofdzaak geen stap zal wgken Een belangrijke discussie ia in de Fransche Kamer aangevangen over de geruchtmakende verkiezingen in Vanclusc Bg de verkiezing van de vier officiee e oaïdidaten Billiotti Barcilon Silvestre en Dema ue op 14 October jl hebben buitengewone schandalen plaata gehad en ia een byna ongeloofelgke pressie uitgeoefend door de ageuteu van bet gouverneniont Tan 16 Mei De Kamer heeft met het oog op de gelijksoortigheid der bezwaren efl fei en besloten d ze vier verkiezirgen gelijktijdig te behandelen waaromtrent het ranport conclude rt tot vernietiging rijdag werd in de eerste plaat de verkiezing van den heer Billfotti behandeld en door den heer Paul de GasEagnac verdedigd Zaterdag 19 eebter de verkiezing Tan Billiotti vernietigd hetgeen uiel veel meer succes voorspelt voor zgne lotgeuooteu uit Vauolusc B9 zulke gevallen IS het dan ook vooral noodig om een voorbeeld te stellen D Kamer heeft voorts zonder beraadslaging bet wetsontwerp op de colportage aangenomen zooals het door den senaat is gewgzigd Tegen Donderdag 18 aan de orde gesteld het etsontwe p tot herziening van de po twet Op verzoek u den minister van oorlog generaal Borel die voornemens is een nieuw wetsontwerp aan te b eden is de discuwe in den Senaat over het aanhangfge wetsontwerp op den generalen staf tot Donderdag u s uitgesteld Uet i een feit dat in de groep der constitutioneelen van den senaat eene scheiding tot sluiidgekome is De hettog d Audiffrct I asquier tezameu met fiooher den bekenden inteudnut van denhertog van Autuale en met Lambert de SainteCroix hebben zich jneer naar links gewend enmen verzekert ilat de President van den senaatslechts een gelegenheid afwacht om in het publiekceu verklaring in republikeiusohen zin uf te leggenDe meerderheid der consmntioneeleu heeft echter totuu toe nog met den President gcvojgd en sommigen hebben zich zelfs nauwer aan av rechterzgdeaaugegloten Deze beweging van sommige senatorennaar Ue linkerzgde was reeds lang voorzien zgIS zelfs langer uitgebleven dan men vermoed hadDe Orleanisten zgn uitgeslapen lutngauten en hundoel IS niet anders dan om gedekt te zgn tegenbet opkomend onweder de vernieuwing van densenaat a Zondag zgn g dq gehouden verkiezingen waarop wg in ons Tong nuftmer de aandacht vestigden gekozen 10 republikeinen en 4 conservatieven Over drie plaatsen moet worden herstemd Met militaire toebereidseleu wordt op de Lngclsche wetreu en m de wapenfabrieken druk voortgegaan Er M bevel gegeven om met de voltooiing an acht geapntscrde en audcfe oorlogsschepen die te Chatham op stapel staan zooveel mogelgk spoed te maken Vi at de sterkte van het Bn sche leger betreft deze 13 thans met eeuige juistheid op te niaktu uit de cgfers in de pas aau het Parlement voorgelegde begrooting Het staande leger in het moederhnd wordt geschat op 100 000 man waarvan er echter ni aftrek van recruten invaliden en met vechtende é ldaten slechts een 70 000 werkelgk in Itet gelid zouden kunnen geschaard worden In Britsch Iudic zgn 62 000 Eiigelsche soUhten Het garnizoen vin Gibraltar beilraagt 4991 dit van Malta kortelings aanraerkelgk versterkt 8001 man De overige strgdkrachten in de kolomen Jcuunen buiten aanmerking blgven dewgl die daar noodig zgn om de orde te haddhaven In weerwil van de hartelgke woorden enkele dagen geleden door prins Bismarck jegens deu Pruisiscben minister ran financiën in den Duitschen Hgksdag uitgesproken heeft laatstgenoemde thans toch zgn ontslag aangeboden Of de keizer nu toch zal besluiten iich van dezen ouden dieniar te scheideu al weldra blgken Misschien krggt hg ook wel onbcpi dd verlof Te Berlgn i men intusschen volstrekt met op zgn gemak over dep inwlhidigen toestand van het rgk De tyeter Zeilttng deelt mede dat de Kgkskanse lier een onderhoud he eft gehad met den Kei r Naar men van goed iiigUiohte gde ben een heeft de heer vou Bismarck thans de quaestie van liet door den heer Campliause ingediende verzoek om ontslag met den Keizer besproken Wg rnemen dat de Keizer geweigerd heeft het ang boden ontslag aan te nemen De keiar T rkUarde dat hg zeer was getroffen door s lAmisten aanvraag om ontslag waartegen hg zich op de strengste wgze verzette Hoedanig de verdere loop der zaak zal zgn over dit punt laat zich mets met eenige zekerheid mede deelen zegt het blad De Aa ion Ztg beoord Elt deze nangeleifcnheid op gehjke wgze Hebbeu wg ons nu t kunnen verheugen over het optreden van dien minister xan fiuaneien zegt laatstgeuicld blad wg zullen zeer zeker de laalste igu die een poging wilgen om op eemgerlei wijie afbreuk te doen a an d n lof die de heer Camphauseu toekomt voor de streng coustitutioncele wgze waarop hg zich van zgn plichten als minister vau faiuincH u heeft gckvielen In de Spaansehe Kamer is het adres vjn antjioord op de troonrede een echo aaugenome met 187 tegen b2 stemmen Het merk aardi i ste uil de discussie was een redevoering van den republikeiuscheu Castelar waarin deze öiet het gewone uur betoogde dat Spanje twee woiHen had het Baskenland en Gibraltar de bewoners van Gibraltar aren Spanjaarden zeide hg en mje ten weder Spanjaarden worden De kroning van dm p us heeft Zondag zondei incident maar mar het sehgnt met lu hbt publiek plaats gehid oorlooi ig sehgnt men de Ifgende der gevangenschap op liet aticaaii in stand te willen houden BINNENLAND y GOUDA 6 Maart 187 p Onze gemeente leverde Zondag een recht feeatelgk aanzien op Een aantal woningen zoowel op de meer deftige straten als in de meer bescheiden buurten was versierd met de Nederlaudsejie vlag als een uiterlgk blgk van de luwendige vreugde die daar heerschte m het hart van vele ingezetenen Wat de oorzaak was dier v roolgke stemming Gouda s burgemeester de man die tal van jaren met zooveel eere aan het hoofd staat dezer gemeente zal zich dezer dagen lu het huwelgk begeven en als een blgk dat Gouda 9 burgers in die vo r hem zoo heuohelgke gebeurtenis deelen hadden zg hunne huizen met liggen versierd Doeh met alleen daaruit bleek de sympathie die er beslaat voor Mr A A van Bergen IJzendoorn Nnuwlgks toch was van zgn voorpcmen gebleken om i in t huwelgk te treden of bg velen ontstond het verlihig tt hem te toonen hoe zeer men hem waardeert floor t ninbieden van een stoffelgk geschenk bg die gelegenheid Er vormde zich een commissie uit de burgerg die zich welwillend bereid verkljiarde uitvoering te geven aan t plan opgerezen in den boezem der Goudsche ingezetenen en weldra bleek dat men in allerlei rangen en stati den wedgverde om mede te werken van rfechts en links werd er adhaesie betmgd zoo goed als een leder toonde zich voUjverig om een steentje bg te diagen tot het aandenken dat getuigenis zou afleggen van de toegenegenheid en erkeiilelgkheid van Gouda s ingezetenen jegens hunaén burgemeester Dit aandenken bestaande uit een püce de milieu uit d zoo gunst g bekende fabriek der heeren vin Kempen te oorschoten waarvan de korte beschrgving hieronder volgt werd Zonuagmiddag door een vgftd leden der commissie ül de hh G J Steens Zgiien H W G Koning C G van der Post L P Hoogendgk en dr H IJssel de Schepper den burgemeester aangeboden in hel bgzgn van zgn bruid eu vele zgner naaste betrekkingen De heer Steens Zjuen nam daarbg t woord om namena de Goudsche burgerg een hartelgken gelukweusch te uiten Hg wees er op dat de burgerg die mede feestvierde nu haren burgemeester de levens llin zguer keiize gevonden had er hoogen prgs op stelde hem jjg deze gelegenheid een atoffelgk aandenken ain t biedi 11 jOng en oud rgk en arm zeide spr wilden 8 blijk geven van genegenheid en waardeering zoodat nH geschenk waste Schouwen als eeu bewgs van hulde en erkentebjkheid voor deu gver waarmede de burgemeester voortdurend de beUngen der gemeente en hater inwonnia ixhaiügt Spr richtte daarop een woord van welkom tot haar die voortuin het lot van onzen burgervader zou deelen en verzekerde haar dit de burgerg giarne bereid was iets van de toegenegenheid jegens hem ip haf rover te brengen De burgi meester was blgkoaar hoogst getiutfen flto door hel voor htm zoo geheel onverwachte blgk vin sjmpithie Ihj verklaarde dit op hoogen p gs te stellen en het te aanvaarden met een dankbaaf gevoel jegens de burgerg der tad die hem zoo lief 19 Bg zulke gebeurtenissen zeide spr gevoelt ii n dubbel eel te kort te komen m het nakomen van zgn plicjitenHet zal hem aansporen om v oortaan met nog meer lust en gver de belangen der gemeente te behartigen Hg 13 overtuigd d t door zgn aan staande vrouw dit huhleblgk evenzeer gewaardeerd wordt en t zal haar zeker versterken m haar voornemen om ook barerzgds alles te doen m de nieuwe plaats barer inwoning wat strekken km om d genegenheid van Gouda 3 burgerg te ï erdienen in welke zg zich zeer aanbeveelt Het namens de Goudsehe burgerg aangeboden geschenk 13 een piece de milteu Het rust op een sierhjken zilveren voet waarop aan weerszgden een zilveren schild is aangebracht Op bet eene staat t wapen van Oouda met t opschrift ttLeniemaaHd 1878 en het onderschnft ttöoudaU burgerij aan karen burgtmeetter Op het tweede schild zgn de namen geplaatst van het aanstaande echtpaar smaakvol dooreen geslingerd Bov den voet rust op züveren wgngaardranken een ronde kristallen schaal in het midden waarvan een zilveren ornament als t ware een voetstuk vormt voor twee faisanten die het sieraad van het bovengedeelte van het stuk uitmaken EmdeUjk verheft zich uit het luidden een zware kristallen kelk of fluit met zilverwerkt omrankt Bg de aanbieding bevond zich boven in de kelk het Goudsche wapenschdd op smaakvoUe wgz in bloemen door den heer H W Otto in de juiste kjeuren gerangschikt en omgeven door een rgke ver zamehng van de keungste en welnekendste viooltjes Op het kristallen plateau was eveneens eene bloemversienng aangebracht door dezelfde bekwame hand en wel in de stadskicuren Met genoegen kunnen wg vermelden dat een leder in de gflegenneid zal viortlen gesteld hel geschenk te i ien Met goedvmdei van den Burgemeester zil het volgens chterslaaiide advertentie op aan f i