Goudsche Courant, woensdag 6 maart 1878

tajniifu Zonddtg in de bf luurJ renkaraer der Werkiuriohtiug tot wering der bedelarij op den iroene feg alhier zijn tenioongestcld Dat hit genoemde blijk Tan sympathie niet het erni e was dut de heer van Ber eii IJzeudooni Zondag ondervond behoeft geen betoog 2oo hadden eenige leden van den geiiiecntcraail hentvti s de secretaris en de gemeente ontvanger zich verccnigd om den burgemeester ook van hunne toegenegtubcid te overtuigen Terwijl zij hem een hoogst ismoakvol cades nl een fuénüoa bestaande uit een ristollen plateau gedragen door drie bronzen beel ltn e cnzeer keurig door den heer Ollo met liloemeri versierd aanboden werd namens hen door den lu ir J A Kimij als oudste wethouder een filiciiatie ilgi oproken waaruit op nieuw bleek hoc hoog hij wordt gewaarleerd X oorts werd de jubilaris gecomplimenteerd door n aantal commissies deputaties verdere ingczeIcnen enz enz Van alle kanten werden dus ondubbelzinnige blijken geleverd an instemin ng met de feestvreugde 4loor het hoofd onzer gemeente genoten van toegenegenheid en erkentelijkheid jegens den man aan ien onze gemeente inderdaad veel heeft te danken en van den hartel jken innig gemeenden wenseh dat onze stad nog lang het voorrecht moge hebben den bnrgemeesterszetel te zien ingenomen door Mr A A vnn Bergen Uzendoorn In de gisteren gehouden zitting van den hoogen raad is door advocaat generaal mr Polis conclusie genomen in de cassatie voorziening van G de Vos uit VVaddinxveen die wegens vergiftiging zijner huisvrouw tot levenslange tuchthuisstraf is veroordeeld door het gerechtshof te s GraveubagCp De conclusie strekte tot verwerping der voonsieniug De uitspraak is bepaald op 1 April Het vervoer langs den Ncderlandsclien Eijnspoorweg heeft gedurende de maand Februari 1878 opgebracht aan reizigers ƒ 126 309 aan goederen ƒ 47 019 aan direct verkeer van reizigers en goederen ƒ 160 B65 te zamen ƒ 333 893 Sedert 1 Mei 1877 was de opbrengst van reizigers en goederen ƒ 4 235 678 In het tydperk van vier weken 27 Januari tot 23 Fe uari 1878 zijn bbjkens ingelfomen mbtsberichtSo door longziekte aangetast in Gelderland 1 rund ir Zuid Holland 6fi rundaren NoordHoUand 5 Friesland 6 Totaal 78 runderen In het vorige tijdperk van vier wekea waren 63 iTunderen door die ziekte aangetast Bij de Ze kamer is ingekomen een wetsontwerp tot wijziging van de wet op het hooger onderwijs Dit ontwerfj heeft ten doel de bezwaren weg te nemen die geopperd zijn tegen het algemeen Uer plan voor gymnasia door den Minister Heemskerk vastgesteld Aangezien de reorganisatie van ons gymnasinm waolit op de herziening van het leerplan n dit voorstel daartoe de eerste slap is achten wij het niet ondienstig oneen lezers in hoofdzaak hel ontwerp en de overwegingen waarop het steunt mede te deelen Zooals wij voor eenige weken als ons vermoeden ie kennen gaven wordt er in het aantal vakken der wet geenc verandering voorgesteld De minister Kappeijne w nsoht alleen de bewoordingen der wet i6ó te wijzigen dat er gelegenheid komt een leer lan rast te tellen dat minder in bijzonderheden afdaalt de vrflheid van curatoren gemeenten en recioren minder beperkt en dns in de practyk meer uitvoerbaar tal blqken te zijn Behalve de weoschelijke bepaling dat by het admiaaie exaroen ook vereisoht zal kunnen worden kennis van het Fransch en van de Wiskunde of van één dezer vakken indien de gemeenteraad zniks wenschelijk acht bevat het ontwerp een voorstel tot wijziging van art 7 en hierin ligt het zwaartepunt dezer vet die naar het ons bij eerste kennismaking voorkomt uitgaat van zeer juiste beginselen De tegenwoordige wet zegt dat de regeering bij algemeenen maatregel raatstelt den omvang van het onderwas aan gymnasia en de wyte icaarop het over de verickülende jamt tan den eiinm moet worden xtrdeeld en bepaalt voorts dat na het vijfde jaar eene splitsing moet plaats hebben in twee paralleltlassen iéa voor letterkundigen één voor wis en natuurkondigen terwgl ten slotte wordt voorgeschreren dat progymnasia geheel moeten overeenstemmen met de eerste 4 jaren van een gymnasium Thans enscht de regeering deze drie bepalingen te wijzigen als volgt waarbij wij tevens de toelichting van den minister laten volgen Vooreerst wordt het leerplan regelende den omvang van het onder ijs en ie wijse waarop het orer de vertchillende jaren van den ciirau moet worden verdeeld vervangen door een algemeen leerplan regelende den omvang van het onderwijs en de grcndtrekken van den cursus Voorts vervalt de tweede ziusuide betrekkelijk desplitsing na het vijfde jaar Eindelijk erlangen de p og3 mn i9ia een igcu let plan De gronden voor het eerste springen in het oog Hetgeen keizer Karel V gezegd wordt te vergeefs met uurwerken beproefd te hebben pust in het geheel niet bij instellingen van klassiek onderwijs De eenheid naar welke by deze móet worden gestrtefti mag nooit ontaarden in kleingeestige gelijkvormigheid fatoren moeten niet in alles onder curateele gesteld de rector te vetl geregeerd het g meente bestuur tot het beheeren der bcgroating beperkt Worden De cene leeraar in de geschiedenis ff ia do wiskunde behoeft een kleiner aantal les uren om zijn onderwijs de gewenschte vruchten te laten dragen dan de andere en het is met de jeugd alf met den oogst het eene jaar is het andere niet zoodat op den rooster der werkzaambeden maakt den rector dien niet met zorg op de samenstelling der klasse vaak niet zonder invloed blijven zal Bij algemeenen maatregel van inwendig bestuur moet dus itiet anders worden vastgesteld dan een leerplan dat de grondtrekken van den cursus aangeeft en tot richtsnoer dient van een scherp rijkstoezicht doch dat uitgeoefend door middel van een des kundigcn inspecteur rekenschap houden kan met de veelvuldige kleinigheden waarop bij het bestuur van een gymnasium gelet worden moet Het tweede strekt om weg te nemen wat zoo het geen doode letter bifef een kanker der Het laatste eindelijk is niet minder noodzakelijk Het werkt toch even ongunstig op het leerplan der gymnasia als op dat der progymnasia terug wanneer men er streng op blijft staan dat de vierjarige cursus der laatste bet volmaakte evenbeeld van tie vier eerste leerjaren van den zesjarigen cursus zijn moet De groote kosten aan een met volle leerkrachttoegerust gymimsium verbonden zullen meerdere gemeenten afschrikken die daarom op het biZit vaneen progymnasium zullen prijs stellen Trachtenniet alle leerlingen der gymnasia den doctorulengraad te behalen hetzelfde sal met die der progymnasia het gev il moeten zijn indien zij iets meerzallen worden dan kwijnende en schaars bezochteinstellingen en er moet dus bij de inrichting eeuigoredelijke vrijheid en wijze speling worden gelaten De progymnaiia moeten dus een algemeen leerplankunnen erlangen dut wel zich zoo nauw mogelijk an dat der gymnasia aansluit doch de ivenschelljkeeenheid der opleiding in overeensttmming in t hoofdzaken en niet in angstvalligheid omtrent bijzaken zoekt Maar men verneemt bestaat het voornemen bij de regeeriug om nadat de commissie van enquête betreffende de longziekte hare tank zal hebben volbracht in Zuid Holland twee lijnen van afsluiting te trekken één binnen welke alle runderen zullen moeten worden ingeënt en één binnen welke alle aan longziekte lijdende en verdachte runderen zullen moeten worden afgemaakt binnen de eerste lijn zouden de verdachte runderen niet worden afgemaakt In de op Woensdag iO Februari gehouden ledenvergadering der afdeeling Leiden en Omstreken vande Nederlandsohe Maatschappij voor Tuinbouw enPlantkunde is o a besloten tot het houden vaneen wedstrijd tusschen kweekersknechts en leerlingen Hoewel men hierbij natunriyk inzonderheid het oogheeft op hen die te of in de nabijheid van Leidenwonen zal toch de deelneming aan alle ondergeschikte kweekers bazen uitgezonderd vrij staan enzullen de verschillende afdeelingen worden nitgenoodigd dit plan zooveel mogelijk in de hand te werken Siet De brand in de kleerenbleekerij van v d Hart te Alphen is door de goed georganiseerde brandweer bedwongen voordat de vlammen verder voortgang konden maken De brand ontstond op den droogzolder waarschijnlijk door het in aanraking komen van te drogen gehangen kleeren met verwarmingsbuizen Alles was verzekerd De voordracht tot herziening der wet op het lager onderwas is bij de Tweede Kamer ingekomen Het ontwerp stemt in t algemeen overeen met hetgeen i het afdeelingsverslag der Tweede Kamer van 12 Maart 1877 door de meerderheid veriangd werd de heerKnppeyne was destijds mederapporteur Het herzieningsontwerp neemf voorts van al de kosten die de gemeente voor t onderwgs maakt 30 pet voor rekening van het rijk Het handhaaft wijders de beginselen der wet van 1867 en stelt zieh ten doel door verbeteringen van verschillenden aard het openbaar onderwijs in staat te stellen aan zijne roeping te voldoen In den aanhef der memorie van toelichting wordt op den voorgrond gesteld dat de grondwet aan de Overheid stellige verplichtingen oplegt aan welker volkomen vervulling zij zich onder geen voorwendsel onttrekken mag Voor allen die het behoeven moet door hare gestadige zorg de gelegenheid om lager onderwijs te ontvangen nergens ontbreken Dat onderwijs hetwelk door omvang en gehalte aan alle eischon des tijds behoort te beantwoorden moet gegeven worden iu scholen welke geregeld en bekostigd worden door het openbaar gezag en toegankelijk zijn voor belijders van alle godsdienstige gezindheden zonder onderscheid Het is de plicht des openbaren onderwijzers zich te onthouden van verkondiging van leerstellingen en begrippen omtrent godsdienst en zich zorgvuldig in acht te nemen voor hot kwetsen van godsdienstige begrippen van anderen door woord en daad De staatsschool stelt zich ten doel burgers te kweeken van t gemeenschappelijk vaderland Zij laat het ouderwijs in de kerkleer der onderscheidene gezindten aan de bedienaars van den godsdienst over Aanspraak op het uitsluitend recht om onderwijs te geven schrijft de Staat zich niet toe de wet laat aan ieder vrij oin zich als onderwijzer neder te zetten mits hij voldoe aan het vereisohte van bekwaamheid en zedelijkheid hetwelk voor allen gelijk is Er is dus ouderwijs van tweeërlei soort openbaar en niet openbaar Het eerste is dat wa irvan de kosten geheel of ten deele met de middelen door belastingheffing verkregen worden gedekt het andere dat wat gegeven wordt op grond der vrijheid en met behulp der kracht van het bijzonder onderwijs Die vrijheid verschaft het middel waarvan zij zich kunnen bedienen die geen vrede hebben met het onzijdig karakter dat de openb ire school tegenover de leerstellige begrippen der verschillende gezindheden bewaren moet Het bijzonder onderwijs dat neutraal gegeven wordt heeft geen aanspraak op geldelijke ondersteuning van de Overheid met welk recht zou dan het bijzonder niet neutraal onderwijs dergelijke aaiispr iak willen laten gelden Integendeel elke zoodanige ondersteuning kan inbreuk maken op de onzijdigheid welke de Slaat in alte opzichten jegens het bijzonder onderwijs moet iu acht nemen Om deze en andere redenen komt de memorie tot de slotsom dat het ondersteunen van bijzondere scholen uit de publieke kas als niet geoorloofd is te beschouwen Daarna wordt getreden in uitvoerige technische keschouwingen als lo Over de opleiding van de onderwijzers en de kweekscholen Hierin kan ook bg de meeste voortvarendheid slechts gelijdelijk worden te werk gegoon De wet moet ook daarin niet in bijzonderheden afdalen en het stellen der regelen voor de uitvoering aan ten algemeenen maatregel van inwendig bestuur worden overgelaten Er bèhooreii met het oog op ons staatsrecht geen andeic openb ire kweekscholen te zijn dan die gesticht en onderhouden door het Byk en die geslicht en onderhouden door gemeenten Is de gemeenteecbool Z 5ó ingericht dat zij geheel voldoet aan He voorschriften van rijkswege gegeven dan verdient dergelijke instelling woarvan de vrucbten aon het gansche land ten goede komen door de Begeering geldelijk te worden ondersteund Vnn rechtswege echter kan aanspraak op zoodanige ondersteuning niet worden toegekend Elk geval vcreischt opzettelijk onderzoek en de wet kan dus niet verder gaan dan eene grena stellen welke het subsidie iet mag overschrijden 2o Normaallessen Zoolang de kweekscholen niet geheel in de behoefte kunnen Voorzien knnaen normaallessen niet worden gemist 3o Opleidingsklassen Deze zgn daarentegen een gebrekkig hulpmiddel en behooren niet van t B jk uit Ie gaan ofschoon men bg gebrek aan beter wat bereikbaar is niet mag versmaden Dat middd wordt aan de gemeenten vrijgelaten 4a Kweekelingen Het ontwerp ontzegt aan kweekelingen de bevoegdheid als zelfstandige onderwijzers werkzaam te wezen en slaat bij de berekening Tan vereisoht personeel op hen geen acht In dit hoofdpunt stemt het ontwerp dus overeen met bet voorstel van den heer Moens 5o Bezoldigingen De wet kan niet meer doen dan een minimum bepalen met het oog op het verschil Tan plaatselijke omstandigheden Volgens art 38 bedraagt de jaarwedde van het hoofd der school nooit minder dau ƒ 700 ten i in scholen beneden dertig leerlingen en de jaarwedde van eiken anderen onderwijzer nooit minder dan ƒ 400 De hoofdonderwijzer geniet bovendien vrge woning zoo mogelgk met tuin of vergoeding deswege 6o Examens Het ontwerp onderscheidt het onderwijzers het hoofdonderwijzers en het speciaal examen Het eerste wordt in omvang behouden doch dat in de geschiedenis wordt beperkt tot de vaderlandsche dat voor hoofdoaderwijzer omvot bovendien de algemeene geschiedenis de beginselen van wiskunde en het handteekenen Voor het afnemen van het hoofdondorwijzers exanaeu worden ééne of meer rijkscommissien ingesteld 7o Scholen In elke gemeente of vereenigde gemeente moet eene openbare school zijn toegankelijk voor kinderen van verschillende gezindheden en dat wel in genoegzaam aantal Het openbaar onderwijs vult niet aan het bijzondere waar dit in zgue pogingen te kort schiet het acht zich geroepen iu aller behoefte te voorzien 8o De omvang van het gewoon lager onderwijs blijft genoegzaam onveranderd Vormleer en zingen worden behoudeii handteekenen en gymnastiek zijn nog niet gebracht onder de verplichte leerstof doch bet onderwijs in nuttige handwerken voor meisjes is onder de verplichte vakken opgenomen 9o Godsdienstonderwijs De beginselen der wet van 1857 worden gehandhaafd Dat neutraal karakter sluit evenwel niet nit dat de rechten van het godsdienstonderwgs door den wetgever worden erkend In dit ontwerp is er naar gestreefd in dit opzicht alle schijn alsof niet van Begeeriugswege tegemoetkoming aan billijke verlangens ernstig werd begeerd te vermijden Indien bij de regeling der schooltijden bepaalde uren voor godsdienstonderwijs worden aangewezen en de lokalen daarvoor openstaan kan niet worden beweerd dat genoegzame waarborgen ontbreken lOo Verplicht aantal onderwijzers Aan scholen o der 30 leerlingen een onder 70 twee onder 120 drie onder 170 vier onder 224 vgf onder 264 zes onder 304 zeven onder 344 acht ouder 384 negen en onder 400 tien Wanneer er vgt onderwijzers zijn moet behalve het hoofd der school minstens één der anderen den hoofdonderwijzersrang bezitten Ho Herhalingonderwijs Dit is en blijft onmisbaar de kosten moeten onder de gewone uitgaven voor het onderwijs en dus onder die waarin het rqk mede draagt worden begrepen 12o Schoolverzuim De Begeering zoa niet aarzelen deswege een bealissendea atap te doen waarouderlijke plichtsverzaking bestaat doch de Staatbeeft niet het recht aan de ouders de keuze dergchool te ontnemen Zoolang dus de tegenstandtegen de openbare school gaande wordt gehouden liiuct tan het nemen van afdoende maatregelen worden afgezien 13o De plaatselijke schoolcommissien blgven facultatief 140 Schoolopzieners Bij verschil over de vraag nopens bezoldigde of onbezoldigde schoolopzieners bewandelt het ontwerp den middelweg Het ryk wordt verdeeld in nieuwe schooldistricten Aan het boofd van elk schooldistrict staat een bezoldigd ohoolopziener twee of meer onbezoldigde sohooloplieners staan hem ter tijde De nieuwe districten lijn in omvang nagenoeg gelgk aan de rechterlijke arrondissementen Er zullen ook adjuncten voor geheele districten worden aangesteld 15o Inspecteurs In hun werkkring is geen belangrijke wyziging gebracht Door de benoeming van bezoldigde sohoolopzieners zal echter eene vermindering van de administratieve bemoeiingen der inspecteurs warden verkregen 16o Opperbestuur Aan den minister is de beslissing overgelaten van alle geschillen over de toepassing der wetsartikelen die tot kkchteu aanleiding geven ook omtrent de klachten over schoolboeken 17o Geldelijke bijdragen van het rijk De vraag of het lager onderwijs uitsluitend gemeentezaak rijkszaak of gemengd behoort te zgn wordt in laatstgemelden zin beslist Het ontwerp behoudt als grondslag de wet van 1867 doch terwgl aan de gemeenten hoogere lasten warden opgelegd komt het ontwerp ze tegemoet door 30 pCt van de kosten der gemeenten ten laste van het rijk te brengen Bij enkele uitzonderingen kan nog een subsidie n orden verleend 18o Bgdragen der provincie Het gevoelen dat de provincie geen uitgave ten behoeve van het lager onderwgs doen moet is in het ontwerp gehuldigd Subsidien van gemeenten die door eene algemeene uitkeering onvoldoende geholpen zgn moeten komen uit s lands kas AHea lanla es in t algemeen alle flnancieele bemoeiing der provincie met het lager onderwgs moeten ophouden 19o Benoeming van onderwijzers Die van hoofdonderwgzer blijft aan den gemeenteraad nit eene Toordraeht van drie of vgf personen opgemaakt door den sokoolapziener De keuze van hulpoudervgters kan aan den gemeenteraad worden overgelaten uit eene voordrackt van burg en weth van minstens drie personen Des schoolopzieners voordracht van hoofdonderwijzer geschiedt na voorafgaand vergelijkend examen der candidatcn 20o SchoolgeldhefRng Hieromtrent wordt de vrijheid der gemeentebesturen geëerbiedigd De raad moet weten of hg de kosten bestrijden wil uit de algemeene middelen of door speciale heffing ÏIo Het ra uitgeb loger onderwgs blijft facultatief Bij koo besluit van 27 Februari jl ia op voordracht van den minister van oorlog overwegende dat het wenschelijk is om de jongelieden die de lessen van het Middelbaar Onderwijs met vrucht hebben bijgewoond de lessen van het Hooger On derwijs volgen of zich wijden aan de stnilieu betrekking hebbende op den handel de nijverheid of den landbouw door verkorting van oefeningstijd n et langer door de werkelijke dienbt dtr militie te bezwaren dan in het belang van het leger vohtrekt gevorderd wordt en overwegende voorts dat bet uoodig is de jongelieden die bij de militie zijn ingelijfd aan te sporen om zich met bijzondtren ijver toe te leggen op het verkrijgen van de vereisohte militaire kennis ook voor het bekleedeu van eenen graad o a nader bepaald De tijd voor eerste oefening op tnaalf maanden bepaald wordt tot zes maanden verkort voor de miliciens die bij oubereden corpsen ingedeeld o ten genoegen van den minister van oorlog het bewijs leveren dat zg d S lessen volgen of gevolgd hebben van eeli det rfijks universiteiten van de universiteit te Amsterdqp de pulytecliuische school de haudelschool te Amsteluam deTwentache industrieën handelschool de ryk8landbouwscho jl te Wogeningen en s rijks veesrtsengschool b in het bezit zijn van het bewijs bedoeld bij de artt 11 en 12 van de wet van 28 April 1876 of van een der getuigschriften iedocld bij de artt 57 en 59 van de wet van 2 Mei 1863 of wel van een diploma als hulpapotheker De tijd voor eerste oefening op twaalf maandenbepaald wordt tot negen maanden verminderd voorde miliciens a die bij de infanterie ingedeeld vuór hunne iulgviug zuodanigen graad van geoefendneid in den wapenliandel hi bbeu verkregen dat zijna één maand onderricht bij het corps te hebbengenoten in staat zijn aan de eitcercitièn iu debataillouschool deel te nemen zg zullen bovendienalvorens met verlof te vertrekken in het schijfschietcnzoodanigen graad van geoefeudheid moeten hebbenverkregen als door den minister van oorlog zalworuen bepaald b die bij de vestingartillerieingedeeld ten gevolge van vroeger genoten onderricht na een verblijf van drie ma i iddi onder dewapenen blijken gfven van zoodanige theoretischeen practische geoefeudhii 1 dat zij lot de kbissc derdienstdoende kaïiJiiniers kunnen overgaan c die bij het bataillon uüueurs en sappeurs ingedi eld bijhet einde van voormelden termijn van negen maandende geschiktheid voor veldtelegrafist hebben verkregen d e tot welk onbereden corps ook behoorendebinnen den in den aanhef van dit artikel vermeldentermgn de blijken geven dat zij hunne verplichtingenals milicien overeenkomstig een door de3 Mbistcrvan oorlog vast te stellen programma iaj mt opzichten kennen en het bewijs leveren mM TJinae tegenwoordigbeid iii het gezin waartoe ziMji orennoodzakelijk i Door 243 landbouwers veehandelaars en andere belanghebbenden is tot de rigeeriug een vertockschrift gericht om bij het Engelsehe gouvernement de noodige stappen te Joen lot opheffing § wijziging van de bepalingen op den invoer van vee uit Nederbind Volgens opgave van hit bureau Ferita zijn gedurende de maand Januari verongelukt 154 zeilschepen waaronder Nederlandsohe 10 waarvan de nationaliteit niet is opgegeven en 13 vermiste In dezelfde maaird verongelukten 13 stoomscbepen waaronder geen Nederlandsohe en 2 vermiste BIgkens een met de jongste mail van den gouverneur van C ura io ontvangen bericht is op tjjnen last door de wijk en distrietsmeesters voor zooveel mogelgk opgenomen de schade welke door den storm van den 23sten September des vorigen jaars aan de eigendommen van de inge7 etenen van het eiland Curfifao is veroorzaakt De uitslag van de opneming is dat het totaal dier schade beloopt ƒ 1 161 243 Hieronder is begrepen het verlies van 5 schoeners en de schade glleden aan de brik Condor ten bedrage van ƒ 8SÏ00 Met deze vaartuigen zijn 28 personen omgekomen Op Bonaire zgn elf kleine vaartnigjes verongelukt niet inbegrip van de ladinzen ter waarde van f 28858 Met deze vaartuigjes zgn 21 personen omgekomen Van Aruba is een vaartuigje hetwelk op reis herwaarts Aas terongelukl waarbij 20 personen zgn omgekomen De kiesvereeniging Burgertrouw te Sneek beeft in het kohier van den hoofdelgken omslag aanleiding gevonden tot het houden van twee vergaderingen waarin le aanslagen van vele belastingsol uldigen aan een onderzoek zgn onderworpen en tevens werd nagegaan wie vergeten waren ojlrfc op het kohier geplaatst te worden Het lésJAmni barer besprekingen zal aan den raad of aan m en weth worden medegedeeld De verkiezingen van 28 dezer hebben doen zien zegt de Standaard dat ons kiesstelsel onhoudbaar is dat de laatste vorming van kiesdistricten in hetvoordeel der liberalen is dat de Boomschen waarze een eigen man hadden trouw opkwamen iets watte duidelijker uitkomt als men let op Amsterdam dat er een eerste scheur is gekomen tusschen de liberalen en radicalen dat opnieuw de volkomen machteloosheid der conservatieven is gebleken daar fy er slechts één candidaat voor zes kiesdistricten was 4 en op dien eenen slechts 50 slemmeu zijn uitgebracht Zij raadt haar partij aan te Hilversum trnuiv op te komen ep zoo ook te Gges terwijl te Kotterdam moet worden overwogen of Kerdljk om zijn felheid tegen de vrije school dient bestCedeu Dezer dagen is door een artillerie officier eii eenige manschappen hiet behulp der politie in het dorp I Scheveningen onderzoek gedaan naar bet aldaar aan wezig zijn v m projectielen Deze werden dan ook hier en daar bij zoogen oud roestkoopers gevonden sommige waren zelfs nog met buskruid gevuld Bij I dit onderzoek werd o a het volgend curieus geval bekend een schelpenvissclier vond een projectiel iu zijn aan het strand uitgezette netten Hij nam het stuk mede naar huls en wierp het op den schelpenboop Nauwelijks vernam hy echter het ongeluk dat de vier kinderen getroffen had of hij nam het gevaarlijk corpu delicti zeer voorzichtig op en wierp het weder in zee op dezelfde plaats waar hij het had gevonden VERBETERING Id bet Kanstnieaus ua od 4 vorig Duminer op bl 3 k 3 reget 7 vao burin staat getttgenot lees gecêt Laatste Berichten Brussel 4 Maart De Nord bevestigt dat Turkije zijne vloot alsook Adrianopel Salonika en Erzerum behoudt De oorlogsvergoeding wordt voor gedeelte gedekt door afstand van Kars Ardahan Bayozid en Batoum De vroeger ten waarborg aanI gewezen inkomsten blijven onaangetast Servié eu j ilonlenegro verkrijgen eene uitbreidiug vaa grondI gebifd doch niet zjcdaiiig dat zij aan elkander I zullen grenzen De qu iratie over de Dardanellea j wordt niet aangerj r l De scheepvaart op de Donau bhjft op den oudtn voet De Dobrudscha is aan Busland afgestaan om later tegen ander grondgebied te kunnen worden geruild IiOndea 4 Maart Iu het Lagerhuis heeft sir Staffort Northcote in antwoord op eene vraag vau lord Hartington gezegd dat de Regeering heden van den heer Layard en lord Loftus bericht heeft ontvangen dat de vrede gisteren is geteekend In antwoord op eene vraag van den beer Fraser verklaarik hij van de vredesvoorwaanlen nog niets te kuuneu mededeelen omdat de daaromtrent ontvangen berichteu nog te onvolledig zijn In het Hoogerbuis heeft graaf Derby gezegd dat in de vredesvoorwaarden niet is opgeuouten de afstand van Turkïche schepen aan Rusland toejuiching voorts dat de oorlogsvergoeding van 40 tot op 12 niillioeu p sterl is verminderd eit de inkomsten vuu Egypte onaangetast blijven Zoodra de voorwaarden in haar gehieel bekend zijn zullen zg worden medegedeeld Lord Beaconsfield verklaarde dat de noodzakelijkheid van troepen vrijwilligers naar het buitenland te zenden zich nog niet heeft voorgedaan en thans onwaarschgulijk is geworden Burgerlijke Stand GEBOREN 2 Murt Martini ouders D OltbuiJMD ra N IQ VleuteD Httbertos Uermaaus Adriauut J we ihns oudeia li A Venijl eu M F Bwmueu 3 Teuntjo ouder C Schoatca en i Twigt Louiss Maria Henrietta oadera K Jonlter ea J C de Xaoge 4 Hermanns onderi C BorfrerdinK ea A P ftraio OVERLEDEN 2 Maart V Bom lio r tfo T B 34 j 1 Morul 87 j P Liogcrslraat S w 3 S Liothont 4Sj S K Cal 7 m ADVERTENTIES