Goudsche Courant, woensdag 6 maart 1878

T I I De ondergeteekende eenige jiren een ruimdebiet genoten hebbende van zijn ceëerde Stadgenoten blijftAzich beleefd aaobffelen zooweltot het LEVEREN van Vrijdag 8 Maart N 2111 1878 GOUDSCHE COURANT en Adverlentieblad voor joiida en Omstreken o P RIT I M 1 1 G 4ÜW4€TTO van af MAANDAG 4 MAART Ëi DE OVERIGE DAGEN DEZER WEEK V esthaven en Peperstraat bij Gebr de Raadt Voorspoedig bevallen van eeue Dochter J C JONKER Dï Lange Gouda 3 Maart 1878 ♦ ♦ Bevallen van een Zoon A P BOKGEEDING geb Bums Gomta 4 Maart 1878 lieden overleed in het Ziekenhnis te Leiden tot diepe droefheid van mij en mijneJcinderen mjjne geliefde Echtgenoot ELIZABETH MAKIA DORSMAN in den ouderdomvan 46 jaren B SJOUKE Oouda 2 Maart 1878 ♦ De ondergeteekende betuigt mede namens T jne Kinderen en Beht wdkinderen zijnen hartelijken dank voor de onverdeelde bewijzen van lielangstelling ondervonden gedurende de ziekte en bjj het afsterven zijner onvergetelijke Echtgenoote Mejufvrouw WILHELMINA JOHANNA DOLDER Gouda 5 Maart 1878 T SAUERBECK p liet geschenk door Gouda s burgerij den Burgemeester aangeboden zal op ZONDAG 10 MAART aanst van s voormiddags 11 tot s namiddags 4 uur voor een ieder te bezichtigen zijn in de BESTUURDERSKAMER DER WERKINRICHTING aan den Groeueweg Namens de Commissie Het BE Tuutt G J STEENS ZIJNEN H W G KONING C G VAN DER POST L P HOOGENDIJK ¥ 411 Vb a IJöSEL DE SCHEPPER Er bestaat gelegenheid in een WMANBEL EN HANDEL IN GEDISTILLEERD BELANGHEBBENDE te worden Groot kapitaal en kennis van het vak zal minder is aanmerkii g worden genomen dan wel het aanbrengen van goede relatiën Adres franco onder Letter K aan de Boekhandelaren S W N TAN NOOTEN te Bchoonhovm In een klein gezin te Gouda met twee dienstboden vraagt men met Mei a s eene welke van goede getuigen voorzien is Loon 100 gulden Adres met franco trieven onder No 11 b den Boekh BRINKMAN Uitgever dezer Courant Aankondiging De VBRKOOPJNG van OUDE STEENENep den 8 MAABT a zal in plaats van desvoormiadag 10 ure des namiddags VIER UREplaats hebben ZEGT HET VOORT UODDA DSDK VAN A ÜWitiUS 1 X BiJ vonnis van de Arrondissemeuts Rech tbank te Rotterdam vai 2 Maart 1878 is WILHELMUS HERMANUS van SARK tachelsmid en Verhuurder van Kachels wonende te Gouda In staat van faillissement Dp bekende en onbekende schuldeiscljers inbovengenoemd faillissement de bevoorrechten de pandof hypotheekhebbenden daaronder begrei en worden opgeroepen vooi de eerste vergadering tot het verifieeren der schuldforderingen VFelke zal plaats hebben op MAANDAG 25 MAAiRT 1878 des voormlddags ten tien urein het Gerechtsgebouw aao t Haélgsche Veerte RotUrdam I J FORTÜIJN C OOGiEEfUR m een NET BOVENHUIS o den drokstenStané bevattende Voorkamer SBapkamer en K lke4 zeer geschikt voor een eemge Jufvrouw ƒ Brieven franco onder No 9 b § den Ui ever dezer Courant ITALIAAHE ÏIOOKVËRMUVER SchooH lcenvegel en Metselaar GOUDA pierimjstraat V 47 Een gepensioneerd Onder Officier bekend met iilIilSTEifli zag zich gaarne belast met het BIJHOUDEN VAN BOEKEN of eeuig ander SCHRIJFWERK Adres onder No 10 bij den Uitgever dezer Courant Openbare Verkoopingfen te GOUDA in het Hotel cd E Zalm aldaar op WOENSDAG 6 MAART 1878 des voormiddags ten Elf ure van Een in 1877 vernieuwd HUIS IJZERSMEDERIJ stuk GROND en BERGPLAATS daarachter in een poort aan de Nieuwe Haven te Gouda wijk N n 82 Te aanvaarden 1 JDLIJ 1878 Vijf HUIZEN en ERVEN in de Minnebroederssteeg Gouda wijk B Nrs 94 tot 98 En drie HUIZEN en ERVEN in een gang in de Vogelenzang te Gouda wijk M Nrs 64i UI en 64m En op MAANDAG 11 MAART 1878 des voormiddags ten elf nre van Een HUIS PAARDENSTAL PAKHUIS en ERF aan de Bogen te Gouda wijk O Nrs 141 en 142 Nadere inlichtingen z jn te bekomen ten Kantore van den Notaris W J FORTÜIJN DROOGLEEVER te Gouda als tot het HERSTELLEN 1BRWEN en SCHOONMAKEN derzelven Verzekerende een soliede behaitteling noemt hg zich UEd Dv mtnctar B PMfSELIE Adres Hoek Oosthaven aan de £ vnt B 113 Hi ABLEM t Als Agent ivbr Zuid HoUahd TOpeB verkodp onzer diverse soorten HARM GROENfi i BRISTOL M RSEILLAANSCèl TERPEN TlJi OLIi StoEER COCOSfer Sne andeMi soolieu üEPARlfUMEERDE Z ffiNj hebbefi wy aanK 1 eld AHeer il t4 0 MDlt raro8si r it ZIO rf tc irhrie 5 M ws J I 1 MABliSOpiH IlStGH WESTFmLS imM BLAUWST AT I I I h I Oouda Oosthaven B n 14 bevelen zich beleefd aan tot het vervaardige van ZEER FLIN UITGEVOERDE f € ilf ESf TEÜt ONWAARDEERBAAR is het JOH HOFF soHE MOUT EXTRACT bij vermagering algemeene lichaamszwakte na eene doorstane ziekte bjj gestoorde spijsvertering gebrek aan eetlust en in het geheel bjj alle MAAGZWALEU en is volgens duizenden getuigschriften van Doctoren en hoofdzakelijk van genezene gebruikers het zekerste middel de gestoorde organen weder te regelen het bloed te hernieuwen en daardoor de verlorene krachten te herkrijgen Prgs 1 flesch 45 cent 6 flesschen f 2 20 13 flesschen f4 40 zonder flesch 9n zonder vracht JOH HOFF sche Centraaldépót Amsterdam Smalle Bloemmarkt bü de Paleisstraat F 250 Te Gouda bjj J C tan VREÜMINGEN Schoonhoven L B Okhuizen Delft Frankamt NATIONALE MILITIE kBni isgeving BURGEMEESTER en ETHOÜDERS ran flouda Gelet op lp 150 der Wet op de Natioiiule Militieleu l dien Augustus 1 61 SUmtiUad üp 72 odijjen de loteliuüen die verlangen by it ZKÉ TIË te dienen uit om zich dtuirtuc voor denApril aanstaaude ter Plaatselijke Secretarie melden luda Jen 5n Maart 1878 f Van bergen uzpSöoomr D Secretarie 1 j BROÜWp Bufgetieeatej en Wethouders vaorDOünidi DejjStaalkundige Partljen Itóeerderipg van het getal onzer volksIvoordigers heeft in zes kiesdistricten kieWr ter Rtetnbus groepen om van un ilkifldige QVenuiging te doen blijken geen d l districtei is eene beslissende ke g itgebr ht overal moet een herstemming plaats he t en To h is nit die verkiezingen het een en ander op té makeh omtrent de gezindheid der kiezers in de verschillende deelen des land des te gewichtiger pa alles wat gebeurd ia bi de samenstelling der tegenwoordige kiestabel die hoofdzakelijk van altramontaansche zijde bestreden is Die kiestabel het werk der liberalen werd als eenl partywerk by uitnemendheid afgeschilderd Niet slechts de nieuwe districten waren ze r partijdig samenffesteld ook de onde districten waren geheel bedorven en wat is het resultaat geweest van de eerste werking dier zoo afschuwelijke party wet In drie districten zgn de ultramontaansche candidaten in herstemming te Zevenbergen en te Goes tegen liberalen te Hilversum tegen den candidaat der anti revolutionairen Waarlijk indien over de partijdigheid van de samenstellers der kieswet geklaagd wordt de ultramontaansche party heeft geen ïeden tot klagen In drie districten zijn twee liberalen in herstemming Duidelijker bewjjs is wel niet te leveren dat de liberale partij geen aan een geslotens partij 1 d gehoorzaam aan het macbtwoord van enkelen zich de grootste dwinglandy moet getroosten En dit is dan ook uiet wel mogeljjk omdat niet juist kan omschreven worden wat meeï of minder liberaal is Terwijl de eene de vryheid van alles noodzakelijk acht wil de andere in vele opzichten de vrijheid der bijzondere personen in het belang van het algemeen beperken het meerdere of mindere zal steeds een struikelblok blijven voor die party om als één geheel op te treden Voorzeker zal dit herhaaldelijk by de behandeling der wet tot regeling van het lager onderwjjs aan het licht komen Hoevele quaejties zjjn op dit gebied nog open vragen voor de liberale party Hoeveel verschil heerscht byv nog omtrent de invoering van leerplicht Zullen alle liberalen ingenomen zyn met de suc cessiebelasting in de rechte lijn door den minister voorgesteld Nog altijd moet naar de denkbeelden dier partü omtrent maatregelen van defensie geraden worden Die onbestemdheid heeft men thans by de kiezers terug gevonden In drie districten herstemming tuschen liberalen en zelfs te Zevenbergen verbrokkeling der liberale stemmen Is de herstemming te Amsterdam en te Winschoten minder van algemeen belang kan in die districten de keuze gerust aan de liberalen aldaar worden overgelaten in Rotterdam is het geval anders daar toch wordteen der candidaten die in herstemming zjjn gesteund door de anti liberale paftyen en daardoor is veroorzaakt dat de candidaat 4er meest invloedrijke kiesvereenigingeh do m n die op dit oogenblik als voor vertegenwoordiger was aangewezen in de minderheid is gebleven Daardoor heelt het geheele land thans het oog op de heratemmiflg te Rotterdam gevestigd en men vraagt zich af zal het vooruitstrevende het liberale Rotterdam zijn antecedenten vergeten 4 f tal van kleingeestige redenen het Vaderland den raad van een man als Kerdyk ontbonden Klaagt men ovep den dwang in Rotterdam door slechts weinigen aan allen opgel ad is men het moede om aan jden leiband van rakelen te loopen men toone die misnoegdheid bg de eerstvolgende verkiezing voor een lid vaii den gemeenteraad het geheele land moet onder die huiselijke kibIjelaryou niet lijden de steun aan den Uberalen candidaaij der jeugdige kieavereeniging Rotterdam van zeer verdachte zijde verschaft zij VOpr de liberalen een ernstige waarschuwing torn alle stemmen op Kerdyk te vereenigen thans is aaneensluiting behoefte ja plicht Slechts één candidaat der anti revolutionaire party is in herstemming i zelfs te Goes hef district waar Saaijmans Vader herhaaldelijk met groote meerderheid gekozen is heelt de oud minister van Lijnden van Sandenbnrg door de antirevolutionairen als candidaat gesteld het niet tot de herstemming kannen brengen Het programma dier pattj heeft dus alsnog geen gunstig resultaat opgeleverd Bij de herstemming zal nn blijken in hoeverre het isolement £ er partij al geiiuidhaafi worden Worden door de kiezers dier party de candidaten der ultramontanen gesteund dan is de afloop te Goes en Zevenbergen niet twijfelachtig De anti revolutionaire aanvoerders mogen dus nu beslissen wat meer in het belang des lands is een krachtig bestuur of het versterken van de macht der ultramontanen zy hebben in die districten de beslissing Steeds krachtiger treden de ultramontanen ook hier op de heer Schaepman moge in zijn redevoering te Utrecht gezegd hebben dat hem niets bekend was van het woelen en drijven dier partij steeds duidelijker wordt het voor allen die de teekenen des tyds nagaan dat gaat het zoo voort de tgd niet verre is dat de syllabus hier tegenover de grondwet zal r teld worden Krachtiger doen zich steeds afgevaardigden dier party gelden en een versterking van drie leden is volstrekt geen onverschillige zaak Door de scherpe afteekening der partyen in de laatste tijden is een party geheel verdrongen Ook bij ons is geen plaats meer voor een partij die niet weet wat zjj wil die niet van teruggang houdt maar evenmin vooruit wil die het bestaaude wil conserveeren alsof zij niet weet dat stilstand te allen tyde achteruitgang is Van conservatieve candidaten was op een kleine uitzondering na by deze verkiezingen geen sprake de conservatieve partij bestaat uiet meer de aanhangers dier richting moeten of dfi achterhoede van het groote liberale leger vormen of zich in de aröien der clericale partyen werpen een andere keuze blijft hen blijkens deze en vroegere verkiezingen niet over Is door deze verkiezing in verschillende deelen des lands gebleken dat de liberale beginselen door de meerderheid der kiezers gehuldigd worden het valt niet te ontkennen dat ook de tegenstanders dier beginselen over een aanzienlijke macht kunnen beschikken en dat de meeste waakza iheid noodig is om niet ongedacht verschalkUte worden ƒ In dit opzichtjinoge de gehouden verkiezing te Rotterdam allen liberalen tot een ernstigeles verstrekken L BUITENLAND BuitenlaRdsch Overzicht Omtrent de vredesvoorwaarden wordt men waarBchijnlyk nog het best ingelioht door Daili Neut die in het Russische hoofdkwartier een correspondent heeft Ziehier wal deza bij een gesprek met Ignatieff te weten kwam Er IS geen spraak van afstand der vloot Aan het vraagstuk der Straten wordt niet geraakt De schatting van Egypte is op eenerlei wijze in de voorwaarden betrokken De schadeloosstelling is in rgnde cijfers een milliard roebels Kars Batum en Dobrudscha worden in mindering van betaling gerekend maar tot welk bedrag is nog niet vastgesteld zoodat dit punt der schadeloosstelling in geld nog met geheel is geregeld Zoo althans begreep do correspondent uit zijn haastig gesprek Ei7£ru n komt niet aan Rusland De Dobrudscha kas wofdeu geruild voor Bessarabie wanneer Ruraenie dit goedkeurt Indien niet dan moet eene andere schikking worden gemaakt Vermoedelijk zal in gei al Rumenie niit ruilen wil de Dobrudscha bij liulg inje worden gevoegd De Muzelmansohe bevolking z l niet uit Bulgarije worden verdreven De vluchtelingen kunuiu huiswaarts keeren Bulgarge wordt geheel autonoom onder een prins gekozen door notabelen en hoofd mannen De eenige beperking hunner keos is dat by niet lid zijn mag eener in Europa regeereude familie Het bedrag der scliikkiag van Bulgarije wordt eent na verloop van twéé jaren vastgesteld Oednrenie dien tijd tullen de hulpbronnen en inkomsten van dit gewest met dat doel worden n igcgaan Ouk zal gedurende dirn tijd het land bezet worden door een Russisch leger w it vroeger zal aftrekken indien een leger van inboorlingen gevormd worden kan krachtig en geregeld genoeg om de openbare orde te handhaven Het Russisch bezettingsleger z il niet meer dan 50 000 man tellen Indien het bedrag der Bulgaarsche schatting is vaslgesteld dan zal die in de eerste plaats worden aangewend tot delging der schadeloosstelling wegens den oorlog Het beheer van het land blijft geheel aan den prins en de vertegenwoordiging door het volk gekozen Natuurlijk is de regeeringsvorm nog niet vastgesteld Welke die vorm zijn zal absoluut despotisch liberaal of constitutionncel zal worden beslist ten deele door den prins en de volksvergaI dering ten deele door Europa Generaal Ignatieff tal zijne pogingen richten op et verkrijgen van een I regeeringsvorm too liberaal als me het handhaven I der orde strooken zal 1 Bulgarije zal nitt Adrianopel bevatten noch ook de mondingen van de Maritza noch Saloniki Ten zuiden omvat het Luie Burgas en aan de zee van Marmora heeft het een zeehaven Cavalla zoodat het grüuter is dan op de conferentie van Konstautinopel weid besproken Servië krggt de districten rondom Nisch waar Servisch wordt gesproken maar Widdin bl jft aan Bulgarije Montenegro houdt het veroverd gebied maar Bosnië en Hertegowiiis krijgen administratieve hervormingen op den grondslag der conferentie van Konstautinopel Thessaliè en Epirus krijgen iveneens administratieve hervormingen Het Russische leger houdt geen intocht ia Konstantinopet maar de troepen worden ingescheept iu de zee van Mermora en varen dus door den Bosporus naar huis Onderscheidene verdere bijzonderheden zijn nog niet vastgesteld VVel dat de vestingen in Bulgarije worden gesloopt en daar geen Turksohe troepen blijven Van andere zijde wordt bericht dat de schatting slechts 100 millioen bedraagt De bedoeling zal zijn dat de som een milliard nominaal bedraagt die tegen afstand vau grondgebied zuiver woidt 100 millioen De gisteieu ontvangen berichten luiden gunstig voor de conferentie Rusland verlangt echter dat deze zal gehouden worden te Berlijn waar aan Bismarck