Goudsche Courant, vrijdag 8 maart 1878

I tiet Tootzitterscliap zou Arden toerertrouvrd dit Toorttel eou l ans ran slafyi hebben daar het door Oostenrijk uict langer bestreden wordt Andrassy zou persooulyk aan de Cüufereütie decluemeu De vrede is geletkeud Er heersoht groote vreugde Eene onaftienbare ineiiisite is voor het jialcis zij roept hoeruh eu zingt met ongedckten hoofde Oud bthoedc den Cz iar zoo wordt nit Petersburg geseind nau de Timts En kier De Keizer reed naar den Sohonnburg onder de menigte is de grootste geestdrift Zelden heeft Petersburg zulk eene rcugdc gezien ïe Suu Slefauo hetzelfde l deuiuiddag werd de vrede gcleekeud Er was eene revue over 31 000 man en oaJer de grootste geestdrift werd het Te I imm gezongen Men bthuefl er dus niet aan te twijfelen of in KuslamI naar den vrede werd verlangd Alles verheugt zich alleen op de tijding dat hij nerd gesloten De voorwaarden kent men niet maar men vertrouwt op den Czaar en gelooft dat ze iu elk geval goed zullen zgn Over dit laatste punt deukt men natuurlijk anders in Engeland Zoo belust op oorlog zal men er wel niet wezen dat men er niet zich over het uitzicht op vrede verheugt Maar men verheugt zich met kalmte omdat men eerst wel de voorwaarden zou willen kennen Vanzelf spreekt dan ook dat daarnaar het eerst iu het Parlement werd gevraagd Maar uit de telegrammen ziet men dat de Eugelsche regeeriug nog uiet voldoende offioiëde inlichting zegt te hebben Wat dienaangaande kon warden medegedeeld maakte blijkbaar een bevredigeuden indruk In de kringen der Duitscbe afgevaardigden verzekert men dat de keizer den heer Caniphauien een antwoord heeft docu toekomen op het verzoek om ontslag uit diens ministerieele betrekkingen Uct ontslag is aangenomen onder voorwaarde dat de heer Camphaasen in betrekking zal bleven totdat c u opvolger voor hem zal ziju beUoemd Allerlei geruobteu ten opzichte van den vermoedeIqkeu opvolger des heeren Camphausen zijn in omloop gebracht Voorloopig echter zal het raadzaam ztjn aan deze geruchten uiet de miuste waarde te hechten zoo Uidt de racdedeeling van den Berlynscheu berichtgever der H eserztUunQ Het Pruisische ministerie is zelden wellicht nooit zoo nvollallig bszet geweest als tegenwoordig het geval is De minister president de beer von Bismarck is door zijn ziekelijkeu tosstand verhinderd zijn betrekking waar te nemen De vice president tevens minister van financiën de heer Camphausen heeft zijn ontslag ingediend Sedert lang bevindt zich de minister van binnenlandsche zaken de heer zu Esleuburg met een verlof van zes maanden afwezig Ieder weet dat hij het voornemen heeft opgevat den staatsdieqst voorgoed te verlaten Naar men verueemt is de heer Leonhardt minister vau justitie sedert eeuigen tijd i6ó ernstig ziek da hij zeer stellig weldraf ijn ontslag zal indienen Er zijn derhalve vijf ministers buiten fuuctie Vau verschillende zijden worden amendementen op de voordracht betreffende de plaatsvervanging van den Rijkskanselier te gemoet gezien Zoo hee t de partij von vooruitgang het voornemen opgevat om een amendement in te dienen dat vifi zeer uitgestrekteu zin mag worden beschouwd De inhoud daarran zal Naar men verneemt zullen de leden van het centrum zich b j dat amendement aansluiten Voor zooverre tot heden bekend is z n zij de eetiigen die eeu dergelyk voorstel tot wijziging van het regeeringsoutwerp zullen ondersteunen Het ontwerp is dezer dagen in behandeling genomen en tot de 2e lezing toegelaten zonder naar a ne commissie te worden verwezen De Paul heeft kardinari De Lnea en even geleerd als bescheiden en gematigd man tot kamerlengo benoemd Zondagavond werd ter gelegenheid vaiJ de kroning van den nieuwen Pans door eenige vurige clericalen te Bome geillumineerd voor het paleis TheodoU had dientengevolge een samenscholing plaats enkele steenen werden geworpen de politie dreef jemakkelp de bende uiteen Het bericht dat kardinaal Simeoni weder tot staatsseoretaris was benoemd schyut onjuist te ziju Mén egt nu dat Pranchi die betrekking gekregen heeft en dat Simeoni in zijne plaats prefect is geworden sran de congregatie der geloofspropagauda BINNENLAND GOUDA 7 Maart 1878 In de gisterenavond gehouden vergadering van de hiw gevestigde ofdeeliug van het NederlandsohTooneelveibond is beslaten om op Donderdag 21 Maart e k eene taoneelroorstelliog te doen plaats hebben door de vereeniging Het Ntierlaniich Tooneel Het stuk waarop de keuze gevallen is ia Jiora van Victorien Sardou daar dit onder die stukkeu gerekend mag worden die de algemeene sympathie wegdroegen en hetwelk nog steeds zoowel in Amstezdatn als iu den Haag avond aan avond wordt opgevoerd Eene tuouecivoorstelling vanwege het Tooneelverbond gaat met niet weinig bezwaren gepaard welke op de vergadering van gisteren ook bij de discussie werden in het licht gesteld daar er een algemeene deelneming van de zijde v in het publiek nordt vereischt om de zeer aanzienlijke onkosten te dekken Toch meende men dat de tooucelvoorstelliRg plaats moest hebben en ook met succes plaats moest üebben daar het Goudsche publiek steeds toonde goede tooneelvoorstelliiigen op hoogeu prijs te stellen In het vertrouwen alzoo dat onze stadgenooten ook ditmaal zullen willen toonen de opvoering iu onze gemeente te waardceren vim eeu stuk dat allerwcge met gelstdrift werd toegejuicht is men er toe overgegaan om tot de oproering te besluiten Dat vertrouwen Ziil hopen wij niet word beschaamd en om tot een algemeen succes mede te werkeu meenden wij niet beter te kunnen doen dan uit de vele gunstige beoordeetingen die Dora ten deel vielen een en ander ouder de oogeu onzer lezers te brengen Wij verwijzen daartoe naar een volgende pagina Naar wij vernemen kan zeer spoedig eene nieuwe indecling van het rijk iu verdedigings stellingen wordeu te gemoet gezien Bij die indeeliug zouden de bestaande artillerie en genieatelliilgen zijn geregeld op meer rationeele wijze dan t4t dusverre bet geval is De vroeger reeds aangekondigde hervorming van de krügsschool voor officieren kan binnen weinige dagen worden verwacht Bij de Tweede Kamer is ingediend een wetsontwerp strekkende om den termijn voor de herzieningvan den aanslag der beetwortelsuiker fabrieken opnieuw te verlengen met een jaar en verder inhoudendenadere bepalingen omtrent de accijns op wijn Daarbij worden in wetsvorm iu hoofdzaak bestendigd debestaande verordeuiugen waarvan de doelmatigheidis gebleken Te Botterdam heeft gisteren mej de wed Oudshoff haar lOOsteu rerjaardag gevierd Ofschoon de oude vrouw aan hare kamer gebonden is is zij nog in het bezit van al hare ztutnigen Men schrijft aan ie Zeidtche Ct £ e f braiurosse tint schemert door de iepenboomen di als overdekt zijn met geopende bloesems en zoo de vorst uitblijft hetgeen niet t verwachten is eene tallooze menigte vruohtjes kunnen voortbrengen Dat gebeurt dan omstreeks den tijd als gewoonlijk de peren en appelboomen in bloei komen Het behoort echter tot de zeldzaamhedeu zouals iu Mei 1875 dat gcheele hoopen van die vruchtjes langs grachten en straten rouddwarrelen maar de maand Mei was toen ook buitengemeen lenteachtig Ontbreken derhalve de vruchtjes van de iepen het is bijna ontwijfelbaar dat ook de ooftboomen weinig vrucht zullen zetten hoezeer zij goed met bloemknoppen beladen zijn en bij gevolg een voldoenden pluk zouden beloven De uitkomst hangt grootendeels van de lente af Als na een zacht voorjaar zoools thans terwijl boomen eu heesters vroegtijdig uitbotten de vergevorderde lente slechts in naam bestaat en zich wiuteraohtig vertoont gelijk zoo vaak plaats heeft dan komt er menige bloem tot geen vrucht De voormalige directeuren der Nederl Suikerraffinaderij H I P Muuzebroek en H C Cruijs zijn door de Arroudissements rechtbank te Amsterdam vrijgesproken voor de bekende aanklacht wegens misbruik van vertrouwen üit Wageningen wordt gemeld dat met het oog op de in Dnitsohland aanhangige planuea om eene tabaksbelasting in te voeren in de laatste weken niet minder dan 680 000 halve kilo s tabak uit Wageningen naar Duitsohland verzonden zijn Sommige handelaars ook nit Wageningen en elders in ons land hebben iu Duitschland magdzynen gehuurd om daarin de tabak voor eigen rekeuing te bergen Men schrijft uit Twente aan de N R Ct In eene Donderdag te Stad Almelo gebonden talrijk bezochte vergadering van Burgemeesters iu Twente is met algemeene stemmen besloten tot het indienen van een adres aan de Tweede Kamer der Staten Generaal houdende verzoek het sanhangig wetsontwerp tot wijziging van art 19 dei wet op de bedelarij niet aan te nemen Vooral wordt iu het adres gewezen op de nadeelige gerolgeu die bij eene aanneming van het wetsontwerp inzonderheid voor de plattelandsgemeenten te wachten zijn waardoor naar de meening der adressanten de deur tot bedelen althans in Twente geheel zou werden engezet de luiheid gesterkt eu het pauperismc bersrderd worden zon Bij aanneming van bet wetsontwerp vreezen adressanten dat men zich hoe langer zoo meer aan bedelarij zal schuldig maken eu dat elke landelijke gemeente meer en meer aan bezoeken van arme vreemdelingen en laudloopers zal zyii blootgesteld waarvan het onvermijdelijk gevolg moet wezen meerdere uilgaren roor uitbreiding ran politiezorg De werking der tegenwoordige armenwet doet zich ia Twente zoo gunstig kennen dat door de burgerlijke besturen aldaar bijna geen uitgaven voor onderstand aan armen gedaan worden Bij U Hoepli te Milaan verscheen dezer dagen eeu 2e druk van Acht Tagen in Hollaud Beisenotizea über das Land und seine Kunstsohütze rou F Z L Mylius In December 1876 kwam de Ie druk van dit interessante boekje uit die spoedig uitverkocht was De tweede druk is verrijkt met ceuige illustraties naar teekeningen van den schrijver die niet onaardig zijn De schrijver was te kort in ons land om een volledige beschrijving te leveren doch zijn schetsjes van Botterdam Delft s Hage Amsterdam Haarlem Utrecht en Arnhem zyn zeer lezenswaardig Betreffende de ontvlnehting van een gevangene te Amsterdam die slechts een arm had en Huystee genaamd is vernemeu wij nog de volgende bijzonderheden Zoodra eenarm aldus wordt de persoon in den wandel genoemd na ziju vervolgers op een dwaalspoor gebracht te hebben zich in vrijheid bevond begaf hij zioh naar een schaftkelder op de Prinsengracht waar vrouw Westenberg wier man gedetineerd is uiet weinig verbaasd opkeek Hnystee tt zien die zij achter slot en grendel waande Spoedig echter werd de taak opgehelderd ea Huystee iu een achtervertrek aan de oogen van vier sjouwerliedeu die zaten te scbafun onttrokken Vrouw Westenberg zond op verlangen van Huystee een kruier met een brief naar zijne ouders iu de Lindenstraat met verzoek eenige kleedereu en wat geld mede te geven aan wetk verzoek echter niet werd voldaan voordat men zich van het raadselachtige der oatvluohting bad overtuigd Daarop werd eeu jas eeu pet eu eenig geld gezonden Toeu echter de sjouwerlieden bespeurden at er gaande was bood een hunner aan Jluystec voor ƒ 3Ü geduiende drie miuiuden in ziju zolderschuit te verbergen als hij daarenboven een baal koffie aan den man wist te brengen Over deze voorwaarden werd men het eehter niet eens waarna de sjouwerlieden dreigden eéuarm ts tullen verraden als h4 hnn geen geld verschafte Daar de ontrlnohtte zioh na het rertrek der sjouwerlieden by vrouw Westenberg uiet meer veilig achtte begaf hij zich des avonds in vrouwenkleederen naai de ouders van een medegevangene in de Marnixstraat maar bemerkte op zijn weg dat hij door de sjouwerlieden bespied werd Toen deze itgen dal er voor hes nieta io overschieten deden ijj bij de politie aangifte van het verblijf i Huystee die dan ook te 9 ure weder gearresteerd en naar de cel gebracht werd Later moet gebleken ziju dat niet allxeu vrouw Wisteiibcrg m it ook dr vrouw uit de M iruixstnutt de outvluchtiug bevorderlijk zijn geweest die ua dit bekend te hebben daarover roor deu rechter zullen moeten verschijnen Waarschijnlijk worden dan ook nog wel termen geronden om op de zaak van deu rerkoop van een baal koSs voor de sjouwerliedea terug te komen De officier van justitie te Heereuveen heeft bekeud gemaakt dat het hem gebleken is dat eenige personen wonende te Haule Haulcrwijk en aangrenzende plaatsen de navolgende middelen bezigen om zich van de goederen van anderea meester te maken Zoodra ij in eene courant eene advertentie lezen waarbij een koopman zijne waren aanbeveelt doet een hunner een bestelling die somtijds vergezeld gaat vau een bewijs van soliditeit door dr anderen afgegeven Dikwerf wordt aan die bestellingen geen gevcdg gegeven waarschijnlijk omdat de kooplieden de zaak niet vertrouwen of omdat zg vooraf nadere informntiën hebben ingewonnen doch somtijds wordt het bestelde afgezonden dat dan onmiddellijk tot eiken prgs wordt verkocht Aldus is gehandeld met verfwaren guano teer orgels harmonica s vaten jenever vaten bier petten gemaakte bloemen sigaren kisten koek kisten Zweedsohe lucifers enz Betaling van hfii geleverde volgt niet Zeker jongolan zag zich deter dagen op eigenaardige wijze in zijn hnwelijksphinnen apgeboudea Door de burgemeester der gemeente Holten was een verklaring afgegeveu dat de aanstaande bmigoin niet bij machte was om de kosten te dragen voor bet zegelen der stmkken tot het aangaan van een huwelijk vereischt Den ambtenaar van den burgerlijken stand tot wien deze zich toen wendde Om een ongezegeld geboorte eitrakt te bekomen kwam het wellicht onwaarschijnlijk voor dat in deZe tqdea van dnnrte en berekening een bnid en bruigom het huwelgksbootje durfden instappen Zonder zelfa de kosten der voltrekking te kunnen betalen Hy begreep dat zijn plicht vorderde het ituk uiet kosteloos to verstrekken zoolang hem niet bewezen was dat ook de jonge dochter niets dan haar liefde als bruidschat mee ten huwelijk bracht Gelukkig kwam de Burgemeester die het certificaat had afgegeven pp het denkbeeld de beslissing van den min van Snanciëu in te roepen Hij had de voldoening het aanstaand echtpaar te kunnen meedeelen dat de ambtenaar van den burgelijken stand buiten ziju boekje was gegaan en in t ongelijk gesteld was en dus leverde waar zooveel bezwaren werden licht geacht het bewuste stuk geen moeilijkheid meer op Zk Ct Door den bouwman L van Dam te Oonderak is gepssseerden Dinsdag aan Z M den Koning de eerste grasboter van dit jaar aangeboden Het grove wild herten en reeën heeft zich in den loatsten tijd in de Nuuspeetsche streken buitengewoon vermenigvuldigd koppels herten van 20 30 en zelfs van 40 stuks wordeu in eu bij de Elspeeter en Qortelsche bosschen dikwijls gezien Een gezelschap jachtliefhebbers schoot in de afgeloopen week ju de Elspeeter bosschen 3 herteu en 2 reeën 11 da en vroeger werd een gelijk getal dezer dieren aldaar ot een ander gezelschap geschoten Zte Cl Aan berichten per mail uit Oost Indié loopende tot Batavia dd 25 Januari ontleenen wij het volgende Uit Atchin kwamen weder slechte berichten De maraudeurs zijn aan het werk geweest In den srond van 6 Jan omstreeks 11 uren werd de koekraal te Fauderi door n bende nuraadeun aangevallen Zy drongen in de kraal en terwgl eeuigen bezig waren het vee los te maken geraakten de anderen baudgeineen met de in de kraal aanwezige personen Eeu Eurupeeseh korporaal en een inlandsche vrouw werden gedood terwijl een Ambonsch fuselier en xeren Klingaleezen verwondingen bekwamen Men kan gelooven wij zoo zegt het Jllg OtfU de juistheid der opmerking niet ontkennen dat Eoodra onze troepen zioh eenige maanden rustig geboudeo hebben de Atchineezen weder beginnen op te dagen Alleen daarom zou bet dunkt ona uoodig zijn weer eens uit te rukken Volftens de Jamk Bode noemt men bet besluit over de vermiuderiug der toelagen voor ambtenaren het hooger besluit Het hooggerechtshof heeft het vonnis van den ifwd Tan justitie waarbij gezagvoerder van het vergde toomsehip luit gen Kroezen Verloop tot tWee jaren gevangenis en boete werd veroordeeld bereatlgd De veroordeelde bevindt zich inmiddels te Singapore en heeft zich alzoo aan de ten oitvoerlegging van het vonnis onttrokken Op 18 December jl had in de woning van den controleur te Negara de plechtige vrijverklaring plaats Aa slaven iu het laudschap Pjembrana Ball Nadat de resident van Banjoewangi aan de verzamelde hoofden het doel van zijn komst had medegedeeld verklaarde hij namens de regeering van Neder landachIndiè dat alle in dat landschap nog aanwezige slaven ten getale van 51 personen voortaan vrü waren en dat zij in alles gelijke rechten en verpUshtingcB hadden als deovengeinheenuche bevolking De nadere bijzonderheden omtrent het ongeluk door het ontploffen van dynamiet te Parma veroorzaakt doen rien dat daar een iu alle opzichten ontzettende ramp heeft plaats gehad Zooals men weet wenteht men een proef te nemen met dynamiet tot opruimen van een oude kaatanjeboom die op een der voornaamste openbare wandelplaatsen in den weg stoud De proefueming was opgedragen aan een kapitein der artillerie doch deze liet haar over aan den Initenant Bassignore die er de rechte man niet voor scheen te zijn HiJ wist dat het dynamiet om gebruikt te worden zekere mate van warmte moet hebben en daartoe bezigde hij aan deu voet van den boom een bad lauw water waarin de blikken doozen gelegd werden Een honderdtal nieuwsgierigen hadden zich rondom den luitenant geplaatst zoodat geen de minste voorzorgen genomen waren Het meerendeel der aanwezigen wist bovendien niet wat er moest geschieden Denkende dat het dynamiet in het lauwe water niet genoeg was verwarmd liet de luitenant in een naburig huis een bak met warme asoh vragen en legde er een zijner doozen op Bijna op hetzelfde oogenblik weergalmde eene verschrikkelijke ontploffing en eene wolk van rook en stof overdekte den wandelweg De manigte stoof in wanorde ea he ig verschrikt uiteen Toen de rook was opgetrokken stonden de wandelaars op het gerucht toegesneld voor een afgrijselijk schouwspel De weg was bedekt met ontzielde ligohamen en gekwetsten terwjjl Ifartverscheurende kreten en hulpgeroep uit de bloedige massa opstegen Van den boom bleef nieta meer over Op twee stappen afstaudt lag het verminkte lijk van den luitenant zijn hoofd was geheel vermoraeld en een arm van den romp afgerukt was vier meter ver geslingerd De vier soldaten die deu luitenant bijstonden waren dadelijk gedood en verschrikkelijk verminkt Drie burgers eeu meisje en een oude dame werdeu insgelijks uls door deu bliksem neergeslageneu garen geen teeken van leven m v Een kloosterling der orde van St Lazarus werd lerenloos opgenomen hij was iu rolle borst getroffen door eene jder blikken doozeu welke het dynamiet beratte Wandelaars werden getroffen op meer dan driehonderd meter afstands ran de plaats der ontploffing en bekwamen rrij ernstige wonden Een mau is op honderd meter afstands door een straatsteen gedood Kondom de plaats der pamp vond meu siukl u van I menschelijke lichamen en verscheurde kleeren Het getal der doodeu wordt thans op vijftien geschat terwijl dat van de gekwetsten de zereutig orertreft wsarran reien zoo erg zijn getroffen dat men geeue hoop roor hnu leren meer heeft Iedereen in de stad is verontwaardigd jegens het hooger bestuur den berelhebber ran het gar izoen de artiUei ie ofllciereu en vooral tegen den bestuurder van d e openbare wandelingen wien men verwijt gee e voorzorgsinaarregelen bevolen te hebben Eene iuschrijring is geopend om de gekwetsten ter hulp te komeu Uit Amsterdam schrijft men aan het U D Verbaasde men zich dezer dagen orer de mass J bloemkool die ofschoon zeer goed ran qualiteit tegen goedkoopen prijs langs de straten werd aangeboden j weldra kan men een groote hoereelbeid kropsalade I tegemoet zien eu vervolgeus tal van groenten Naar wij vernemen hebben deze aanvoeren plaats nit Italië door bemiddeling van het huis Cirio dat een of tweemltlen per week uit lulié eenige waggons naar hier expedicert Deze onderneming schijnt goede Resultaten op te leveren Meer dan waarschijnlijk zal men thans de groenteboeren eveuzeer hooren klagen over deze invoeren als vroeger het publiek jerimieerde over den uitvoer onzer groenten naar het buitenland Genoemd Italiaansch huis dat eene aantieulijke maatschappij vertegenwoordigt heeft eèn contract gesloten met een der Italiaanscbe spoorwegauderuemingen om duizenden waggoLS te expedieereu Men kan dus vrij aaiizieulgke hoeveelneden van allerlei producten tegemoet zien DORA In het begin van het vorige jaar kwamen te Parijs dee nachts ten een ure eenige uitgelezen artisten te zamen om de lezing aan te hooren van eeu nieuw tooneelstnk De auteur wiens naam de heele wereld op de lippen heeft bracht er vier uren mcé door Het gebruik van een paar kop sterke koffie was de eenige verademing Om 5 uur in den morgen hield hij op De lectuur der 4de acte was toen ten einde De auteur die met veel inspanning gelezen ieder persoon door voordracht en mimiek eigenaardig gekarakteriseerd had was te afgemat om verder te gaan Deu artisten door de slotscène tot tranen toe geroerd beiloofde hü de 5de acte als hij en zij kalmer waren den volgenden dag voor te lezen om daarna spoedig met de repetities te beginnen opdat iu t laatst van Januari de eerste voorstelling zou plaats hebben De naam van dien auteur is Victorien Sardou ook hier te lande zeer gunstig bekeud en de titel van het looneelatnk is Dora Niemand die van tgd tot tijd de schouwburgzaal bezoekt is onbekend met bet meesterlijk taleut van Sardou in t scbrijren van tooneelttnkken Bgna ieder kent hem bijna ieder weet dat een stuk door hem geschreven eeu avond belooft vol genot Dora nu is een van zgn beste stukken Dora werd te Parijs het eerst opgevoerd iu het Theatre d VaadtnUe Den 22en Januari had de eerste den 2en Mei de 100ste en den SOsten Juni de 189ste voorstelling plaats en zoo was het niet te bevreemden dat ook Nederland dat weldra binnen zijn grenzen zon zien opvoeren In de stadsschouwburg te Amsterdam wordt het nu sinds eenige weken dagelijks opgevoerd terwgl bij tan lier het zelfde stuk door t Fransche gezelschap wordt gegeven En hoe F De taal Kordt hij de HoUandeche voorttelluifen tteed voller ket applaadiuere tleedt levendiger de regen tan bloemrviien tteed grooter zegt de verslaggever in het orgaan van t Nederlandsoh Tooneelverbond Is daardoor voldoende bewezen hoe t publiek uit alle rangen over Dora denkt alle dagbladen zonder onderscheidt die een critiek uitspraken oordcelen daarover hoogst gunstig en het spel der acteurs en actrices moet eveneens uitstekend zijn Men oordeele Het Ninm ma de Dag zegt o a Ontegenzeggelijk heeft Dora een schitterend succes gehad De twee groote eerste bedrijven die geroeglijk 1 tot ééa bedrijf hadden kuiiuru zijn Tjctg s tii tiu eeus gepasseerd gerajkten ile toeselijdwers b het 3de bedrijf en de prachtige gedeelten vdu bei iijf zoodanig iu vuur dat Dora mevr Elleuberger en De MauriUac de heer Moor na dit bedrijf driemaal werden teruggeroepen Hun spel was het aangrijpend tooneel ten volle waardig Het moet ook erkend dat het stuk door de artisten der Vereenigiug met talent gespeeld wordt Niet alleen mevr Kleine Gartman bracht als iu het derde en het laatste bedrijf bg den diefstal en de ontdekkiug het publiek in eeiie spanning zoo dat men eene speld had kunnen hooren vallen in den schouwburg maar ook merr Sluyters als de bevallige politiseerende prinses en merr Albregt als de wel wat al te burgerlijke mafkiezin verdienen lof De titelrol werd zooals gezegd Is zeer gelukkig gespeeld en de heer Veltman verdient een compliment voor de bescheiden overdrijving waarmede hg ditmaal de rol van v d Kraft speelde Favrolle den heer Morin heeft Sardou zich uiet beter kunnen voorstellen Onze eenige opmerking geldt ibenige woordspelio en die de vertaler de heer Bossing welljcht beter had gedaan niet op ons tooneel over te brengen Overigens achten Wij D ra een groot aanwinst voor het Nederlandsoh Tooneel Dr Jan ten Brink spreekt er in het Zondagiblad niet minder guustig over Daar luidt het o a Het heette iu vroegere jaren altijd dat de Haagsche kuustlieveude wereld haar nationaal tooneel minachtte dat men alleen ooreu bad voor de fransche componist en oogen voor au lerhalf man corps deballet doch alwie den avond van 4 Februari naarden schouwburg in het Voorhout toog zou kunnen i getuigen dat de gemengde waereld van aanzienlijke van geiiotzoekende van oordeelveUet dehabituees die men in Frankrijk Tout Paris noemt daar aanwezig was Bij de eerste vertooniug van Dora miste men niemand die door zijn naam tiju fortuin djntalent het vaderlandsch tooneel ton kunnen steunen alle rangen waren bezet uitstekend bezet Mocht men willen beweren dat hier nioJirsgierigheid naar Sardou s jongsten berotaden toonpHarbeid in t sgelwas eu waarom zou ook d e niet mogen medewerken dan zou ik ook mnnen wijzen o dienavond Dora wat een waarachtige zegepraal voor mevr EUenberger De spaansche jonlwrouw fier edelmoedig eu liefdevol schitterend ioongeettkracht en noblesse in beproeving en strijd snbk uit elk barer woorden en gebaren Het grotne tooneel aan t dot ras het vierde bedrijf f n meesterstuk De heer Moor bleejt in Dora een kunstenaar van den eersten rang Zg n Andr de Uaurillac evenaarde de vertolking van Dora door mevrouw EUenberger Het tooneel van het huwelijksaanzoek iu het tweede bedrijf en de worsteling tus hen beide echtgenooten in het vierdi geven geven hem aanspraak op de hoogste onderscheiding In het Fadtrland leest men Men bejammert het dat mevrouw Kleine hier optreedt in de rol eener vrouw diè op de straten van Londen haar leven begou die in gevangenissen haat indronk tegen die maatschappij waardoor zij aan ellende en verlatenheid ter prooi gegeven eo teu slotte tot het werktuig gemaakt werd su een Vau der Kraft een soort van geheim agent in dienst van de Oostenrijksche diplom tie te V niilles Deze zeer moeilijke rol werd echter doar mevrouw Kleine met veel studie gespeeld Mevrouw EUenberger ontwikkelde als Dora echte dramatische kracht in het vierde bedrijf De heer Mo kweet zich als de MauriUac voortreffelijk van zijn zware taak terwijl de heer als Favrole volkomen op zijn plaats wol en niet weinig er toe bijbracht om het geheete stak te tennen De heer Bigot trad karaktervol op als de oaricatn afgevaardigde die lich na ééne redevoering wederoai terug moet trekken en de heer Van S ohoonhoven verdient lof voor de zorg die hij aan de rol von Teckly besteedde De beer Veltman had een type gemaakt ran den ouden Van der Kraft Dora t moeder de onde Spaansche markiezin De Bio Zarès belegerd door haar schttldeischers in een Nizzaasoh hotel en steeds bluffend op haar man don Alva werd door mevroujr Albregt op geestige wijze vertidki Alleen gaf zi aan haar overwegingen of zij haar pat gehuwjs dochter ook inlichtingen geven moest wat ed te luid luohl MevroBw Van Slaytera was zetr goed alt de prinses Bariatine verzot op t bijwooen van de dttingeu der Kamer maar haar kostuum t eerate W drijf kvam ons wat heel kleurig voor De moeilijke vertaling vwi h t drama scheen ons over t algemeen goed gelukt en vloeiead te zijn Het HandeUbUfd oordeelt aldus Dora is een drama dat zoowel kan voldoen tan den smaak van het groote publiek dat van de slechte drama s houdt als aau dien van meer beschaafden die gekuischler opvatting hebbes Daarom doet het