Goudsche Courant, vrijdag 8 maart 1878

ZMdtg ié MfeH r I I II 1878 W 2113 GOUDSCHE POURAMT Nieuws en Advertentieblad Gouda en Omstreken De iniendlng van advertentiën kan geschieden tot öón unr des namiddags Tan den dag der nitgsve CDS genoegen dal Eet T eStrlaniscl Toonte Dor9 heeft doen vcrt ilcu en aan de opvoering een zorg heeft besteed die tot in du kleinste onderdeden in liet uog valt Du dtama dat iii salons speelt zondpr ridders en dolken vergif en bloed verdiende die prijteuswaardige zorg ten vuile Het is htt oude liedje dat de deugd ivordt beloond eu de misdaad ontmaskerd en gestraft maar op een lotorspronkelijke cu nieuwe wijs in schoone iaal en in giJkuiscMe vormen en het Zal het zeldzame gevolg hebun dat het publiek op alle rangen het tven mooi vindt Dit is bij het puböek geen i le daagsch verschijnsel want gewooulgk keureu lugcs en etalKs af ivat den gaanderijen bijzonder belang inboezemt en tmigekeerd Dat de een in Dora vat anders moui zal vinden dan de ander spreekt vün zelf maar juist dat elok wat nils is een der grootste aantrekkelijkheden van het in algemeenen zin voortreffelijke stuk Wal dunkt u lezer hebt gij meer noodig ora u van harte te verheugen in de aanstaande opvoering van eeu stuk dat zoo blijkbaar iets bijzonder iets iiUtlekendi is Wy voor ons meenen dat een en ander roldiende is om de overtuiging algemeen te maken dat de avond van Donderdag 21 Maart een ztldzaam genot belooft INGEZONDEN Mijnheer de Redacteur I Daar het soms voorkomt dat er looncelvoorstellingen gegeven worden door de eene of andere vcreeniging uit liefhebbers bestaande zoo zoude t mij aangenaam z n t onderstaande in ÜBkl geacht blad te zien opgenomen Zandag 3 Maart werd door de vcreeniging Oefening baart Kunst uit Kotterdam in de Sociëteit Ons Genoegen eene uitvoering gegeven voor cene goed bezette Bul Het voorstuk i was maar een loods van A Buisch werd tot algemeen genoegen zeer goed opgevoerd eeuige kleine opmerkingen zouden wel te maken z ju doch dit was zonder stoornis op de uitvoering en over t geheel was ieder t huis in zijn ol Met naatukje b j is niet jnloersch werd mede zeer goed afgespeeld Zi wel t damesnis bcerenpersoncel hadden het mogelijke gedaan om hunne rolUn naar wcnsoh te vertolken De luide tocjuiohiugen waren hiervoor t bewijs Mei dankzegging voor de mij vcrl Knde ruimte verbllive M de E Uw Dv Dr Omda 6 Maart 1878 C A H Laatste Berichten KOQStantinopel S Maart De Forte zou aan de Bussen verguud hebben te San Stefano te blijven zoolang de Engelsche vloot in de zee van Marmora blijft Wèonen 6 Maart De PolUiscie Coneipmdenz meldt dat htt met iedtr uur waarschijnlijker wordt dat het Congres te Berlijn Zal bijeenkomen Berlijn 6 Maart De Provincial Cotreapondenz meldt aangaande Camphauseu s verzoek om ontslag dat de Keizer nog bezwaar maakte daaraan te voldoen Weenen 6 Maart Oostenryk blijft de uitbreiding van Bulgar e en de bezetting van Busland bestrijden rUe Regeering is voornemens de inleving van Tliessalie en den Epiraeus bij Griekenland voor te stiUen MABETBEBICHTEN Gouda 7 Maart ïot ongeveer vorige pryzcn was de omzet klein Poldertarwe puike ƒ 12 i 13 Mindere ƒ 10 a 11 Bogge puike ƒ 8 a ƒ 8 40 Mindere ƒ 7 a ƒ 7 60 Voer f 6 35 i f 6 60 Gent puike ƒ 7 B0 it ƒ 8 50 Minder ƒ 6 50 a ƒ 7 Ï5 Haver zware ƒ 6 a ƒ 6 Lichte 3 B0b 4 BO De veemarkt met g fvonen aanvoer hoewel de j ryzen enorm boog waren was de handel traag varkens en biggen alsmede schapen vlug verkocht Goebotcr ƒ 1 35 a ƒ IJO Weiboter ƒ 1 10 a ƒ l JO Burgerlijke Stand Gouda GEBOREN 1 4 Maart Aagje ouders J Kraoeodouk D M ifiiixkhaiHn OVERLEDEN 5 Murt F TMawcn I j 4 m A C Sclioatan 10 O E G JsDSeD 1 J U m 6 rag Egk 1 n 7 C Poict buinr van k F de Joag 5 j il m Burgerlyke Stand van onderstaande gemeenten van 28 Febr tot 6 Maart 1878 Jffoordrecbt GEBOREN Arie ouden A de Knegt n K Janmaat Gyibert oadera J Keiler en C Sta t OVERLEDEN R O Fgn 12 m i ONUERTLOUWOs N vu £ k 28 j tag Gouderak en U ABÏmsa 28 j QoTOA nsre ta A BminuiAH Gouderak GEBOREN Caraeha ouders J Bontestegn ea E de Jong Johaoaa Cornelia ouders A Spratt en A Spruijt OVERLEDEN C Dekker 12 J Stolwijk GEBOREN Pieternell ouder P Berger en G Verdoold Margju ouders W Honkoop cu J de Brum OVERLEDEN R an deu Ber 11 d 0 DERTH0U ü G MncJauiel on W Anker Haastreclit GEBOREN Johannes oudeis Q Jurschot ea J I oelwijk Theodoras ouders AV de Lnn e en A Slootjes Heeuwijk G£BpREN Petrus ouders M Nederstigt en M J Pijnakker OvIkLLDKN H Biecdield 78 j K Hüudijk 18 j A van dci fatftr m B Viibeij 64 j ADVERTEMTIEM Bevallen van eeni Dochter h C BIEZENAAR Maart 1878 Van Caw De Heer pu Mevronw van AKEN IJzENDOoiiN betuige ti hunnen dank voor de v èle bewijzen van belangstelling bjj de geboorte hunner dochter ondervonden 4e Haag 5 Maart 1878 In eeu klein gezin te Gouda met twee dienstboden vraagt men mat Mei a a eene welke van goede getuigen voorzien is Loon 100 gulden Adres met franco brieven onder No 12 bg den Boekh BRINKMAN Uitgever dezer Courant Mevrouw tan de VELDE verlangt tegen MEI of eerder EEN NETTE WERKMEID II Te Koop Adres aan bel Bureau dezer Courant N IS m mmmm rookvi rdiiijvër SchoorslccHveger eh Metselaar GOUDA Spiertngatraat ¥ 47 TËMrAüTËWAiir worden middelen aangegeven doch tegen RHEÜMATIEK bestond tot heden geen middel dat proefhoudend wa s het zou ook te vergeefs zijn in de bekende Apotheek naar zoodanig middel langer te zoeken het zijn alleen de ABSHAUBUIN S die zeker genezen Ër is géén Igder aan echte Bheumatiek die daarbij geen baat heeft gevonden De verouderde Rheumatiek verdw t zelfs alsof zy ninmer bestaan had door een voortdurend gebruik dezer Watten Lichte aandoeningen ons door de buitenlucht aangebracht zooals kramp jicht hoofdkramp aangezicbtspijn kiespgn pijn of verstijving in de leden enz al80okhuidziek en van eiken aard roos brand uitslag bran üi ivonden en dergelyke kwalen meer genezen door dit middel zeer spoedig want zg nemen dadelgk alle scherpe deelen uit het vleeseh en bloed weg zonder de goede sappen te benadeelen of eenig orgaan stoornis toe te brengen De prys is 30 Cents per pakje Hoofddépót b j A BREETVELT Az te Delft die tot bewijs der echtheid de biljetten onderteekeud en deze Watten o a verkrijgbaar heeft gesteld bg T A G van DETH Gouda J J BEÜZEMAKEB Leiden J H KELLER Zoon fW Wagest Rotterdam Mej L A SCHOÜTENS SCHI Ü T W DEN UIL Schoonhoven OTTO HGOGENDLJK Capelte a d IJmI Oostmolenstraat 3 3 GROENHUIZENfS Co Utrecht £ n meer bekende Depots iu ons rgk m Zaal Kunstmin Gouda ZOUTDAG 10 31A ART 1878 MATINEE MUSICALE VAN 12 TOT 3 URE HH Leden vrijen toegang Dames en Kinderen 25 Cent Soiree Musicale afgewisseld door Vaudevilles door he4 B0T TERDAMSCH GEZELSCHAP onder Directie van den Heer de GROOT met medewerking van den Heer de HAAS i Entree HH Leden en hunua4 ame8 25 Cent Toegestaan De Maand Commissarissen WED i m te Boskoop beveelt zich beleefdelijk aan tot het met de hand wasschen van WITTE EN BONTE GOEDEREN hetwelk goed gebleekt wordt belov ende eene nette en civiele behandeling ZÖi DAG a s weer 7 PORTRETTEN è l L H SERRE HUISMIDDEL Tegen HOEST HBESCHHEID VBRKOUDHEID bestaat wel geen eenvoudiger en doeltreiiender huismiddel dan de JOH HOFF sche Maiz bonbons Bg het gebruiken van 5 a 6 BONBONS in een kop heete melk zal men reeds onmiddelijk de slijmoplossende werking bespeuren en spoedig van cle verkoudheid geheel en al bevrjja zjjn Verki ijgbaar in BLAUWE Zakjes a 30 cent JOH HOFF sche Centranldépót Amsterdam Smalle Bloemmarkt bjj de Paleisstraat F 250 Te Gouda bfl J C van VHEUMINGEN Schoonhoven L B Okhuizen Delft Frankamt OVKÜTOLLIG HAAR op het aangezigt van Dames is schadeljjk voor hare schoonheid Men kan zich door miju onschadelijk middel eigenhandig voor altijd bevrijden van dien wezenlijken last 5 d flacon daftrmede heeft men voldoende HDILECHRIS TALLIN glansgevend en tot verzachting der haren zonder onreinheden na ie laten 2 de flacon KLIEROLIE om de hoofdhuid der kinderen zuiver te houden en levend onrein te dooden 2 de flacon ZEEP Uitmuntend om bet aangezigt zacht en blank te honden 50 cents SCHEERZEEP onovertrefbaar 50 eents Alles eigen vinding en fabriekaat THEOPHILE Haarkundige Frederiksplein 32 Amsterdam NATIONALE BELOOWNfl Van fr 16 600 Cmt GOUDEN MÉDAILLE ECHTE 5 £j Versterhond spijivertcrend hoorlsverdrijvend D wijnhniuieuii Mikhter bovat alle Ime d anighoIon der i vpsihi en e kmaaooitea verecnigd het is zeer i i i on nin ni wordt ïecr door de foneeshfercn aanbpvnirn te 111 Illooihgpljreh qebrek aan krachten ziekrlijHi hU ti hiiid iiandoeningón van He maa g bl oedurnmeiie n cnlqni VdXi het uiihcd aanhnud nrl i Imnrtftm langzame retelling enz rABP II lïSMHRK N IN ALLE OOECe APOTHffKC Depot te Oouda bij ZELDENEIJK Apotheker UEDEl ONELItD Ts PARIJS 11 nue onouOT if D aitgave depi Courant geschiedt ZONDAlS WOENSDAG en VRIJDAG Tn de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATEBDAG De prgs per drie maanden is 1 7S fnnco per port 2 BQ deu Counuit behoort een BUroersel Kennisgeving INEIQTINGEN WELKE GEVAAR SCHADE OP KINDEK KUNNEN VEROOEZAKEN BUBOEMEESTES eo WETHOUDERS ran Goada Oeiet op art 8 der wet rao den 2a Juni 1866 OëatMad oo S Doen te wet B Dat ij rer onnintf bebben verleend 1 aan C J C SiHeeti of ziJne regftrerkrijireDden tot het oprigteo raa eene Broodbakker in h t perceel gelegan aan de Goawe irijk C oo 99 kadaster icotie D no 137 S t aan W Jongkoen of z ne regtrerkrggendeo tot bet opriKten vaa eene Smederq in het perceel gelegea in d Boekkade geteckend E no 77 kadaatar Motie A no 1 48 Otud dea Haart 1878 BoKemeealer en Wetkondars roornoemd EEMT L B De Secretari BEOUWEE BUITENLAND BultMlaiilscli Overzicht De Xm Ztf heeft per telegraaf mededeeliog ontvangcD v o alle S9 pouten der Tredearoorwaarden In hooidiask komen dexe mededeelingen overeen met hetgeen van elder reeda bekend waa Ook omtrent de conferentie i er geen bytonder nieava De Jgmee nut venekert dat de kabinetten ran Weenen en Berlnn reeda hunne toeatemmiDg hebben gegeren tot het houden fan een Congrea te Berlyn waaraan de hoofden der venobillende kabinetten lalléu deelnemaa De toestemoiing der overige kabinetten wordt verwaoht Uetielide orgaan berettigt dat generaal Ignatieff binnenkort te Peterabnrg lal aankomen met ren ran de Torkaohe gevolmachtigden roor het uitwisaelen der ntificslijia Oeneiaal Ignatieff lal hier over een week qjn en daar de ratificatie en de openbaarmaking der Tredeavoorwaardeu onuiddellgk op rgn aakkomst tallen volgen aal h t ooagtea tegen het einde der maand knonea Ujjeenkomen IMna Qertaohakoff ia thana reel betkr eo ud naar Berign gaan ter bewoning van bet Congres In de regeeriagtkringen woidt venekerd dat aicchtsde mogendheden die bet Parijaohe verdrag teekenden aan de beraadalagingen op het oongrea lallen deelnemen Wat kleinere Staten betreft meu zou bnn deTrybeid laten ora bnune wenacben op bet oongreikenbaar te maken De groote rederoeringen in den Duitaoben Eykadag orer de verrangingawet hebben algemeen verveeld daar zg te uitvoerig en te lakelqk waren en buitendien iedereen reeda wist wat de afloop m zgn De wet zal wel aangeuomen worden zooala zg by den Eykadag is ingediend tenzg met geringe wgiigingen in den vorm drr reductie want Biamerok herft duidelijk laten doorsohemeren dat belangrijke amendementen het ontwerp bg den Bondsraad in gevaar zoudyi brengen Camphaosen zal bp verzoek AD V £ BTENTIËN wordengepluUt van 1 5 regeli ii 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTB LETTEB8 worden berekend naar plaatsruimte Aimiderl ke Nonuners VIJF CENTEN denkbeeld van een Congiea en meent dat de jongste gebenrtenissen in Italiê s geschiedenis een bewgs opleveren ten gunste van die oplossingen Welke het meest met de rechtvaardigheid en de eischen der mensobelijkheid overeenstemmen Verder wordt verklaard dat de vervanging van den Paua zonder ruatveistoring ia geaohied Over Plus XI wordt met eerbied in de troonrede gesproken en geweien op de volkomen vrijheid welke het Conelare genoot De Eegeering tal steeds trachten om den eerbied voor het godsdienstig geloof te doen samengaan met de handhaving der rechten van den Slaat en van de groote beginselen der beschaving De rede werd met toejuiching ontvangenCriapi beeft zgn ontslag genomen als minister van bianenl zaken zgne portefeuille wordt ad interim waargenomen door Depretis BINN ENLAND GOÜDAj 9 Maart 1878 VEEQADERINÖ VAN DEN GEMEENTERAAD Dinsdag den 12n Maart 1878 des namiddags ten I ure ten einde Ie behaudt len De rekening en vtraotwooidiug der Kamer van Koophandel en Fabrieken over 1877 Eeu voorstel tot wgziging der begrooting voor hot atedelgk Museum van Ondhedeu over 1877 Een vooretel tot aanvulling der gemeentebqpmiting dienst 1878 Te benoemen Een bulpouderwgzer aan de Tusschenschool Een hulponderwijzer aan ds 2e Armenachool Een stails apotheker E n ambtenaar van den Burgerlijken Stand Bg gelegenheid van het huwelijk van den burgemeester zijn Donderdag de bewoners van alle liefdadige icstellingen en de leerliugeu der armenscholen op feestelgke wgze onthaald van den Keizer zgn mioisteriëele werkzaambeden voortretten een definitieve betUaaing zal eent worden genomen wanneer de bekende belastingoutwerpen zgu afgehandeld De Eegeering schijnt de hoop nog niet te hebben luigegeven dat zij met deu Rijksdag een traniactie zat kunnen treffen over de tab belaaling De Fransphe bladen konden ziob uitvoerig bezig met de 22 constitutionsetsn nit den Seaaat die de compagnieschap met de rechtengde hebben opgelegd zich bg de liukerzgde zullen aansluiten en daardoor aan de Eepubhek een meer vaste gedaante geven Hen weet van boeveel belang dezeatap is waardoor niet alleen een botsing met de Kamer wordt verhinderd maar ook voortaan de benoeming van reaetionaira acBaloren onmogelijk wordt gemaakt De eonatitntionelen z fn echter aleeda te onvast van richting geweest om voor de toekoaaat veel op hen te bouwen Men achrgft nit Rome Volgens eene geloofswaanlig wöakeriog ia ïnMb hnnjtiming tot slaata aeoretaria eeavondig het gevo van eene ijór het conclave gesloten overeenkomst tusschen de kardinalen die voor Fecci stemden alsmede van het eigen besluit van Peooi Naar meil zegt bestaat er volkomen overeenatemming tnsaoheH beiden De nieuwe ataataaeeretaris wiens benoeming Woensdag bg een eigenhandig schrijven van den Paus officieel bekend werd had gisterenmiddag een bgionder onderhoud met laatstgenoemde In de gisteren gebonden buitengewone vergadering der Provinciale Staten van Zuid Holland heeft de Voorzitter een woord van warme hulde gebracht aan de nagedachtenia der sedert de herfsizitting afgestorven leden de heeren Bisdom van Vliet en van Tieuhoven Hij schetste op gevoelvolle w jze hoe beide in de verschillende betrekkingen die tg bekleedden steeds de belangen hettg der aan hunne zorg toevertrouwde gemeenten helzg van de provincie of de waterschappen aan wier hoofd tg stonden met allen gver hebben behartigd Waar het gevaar dreigde of waar de nood aan den man was waren zij steeds aanwezig Wat Bisdom was voor de Krimpeuerwaard en Tieuhoven voor de Albtoaaerwaard waa zeide de Voorzitter der Vergadering te teer bekend dan dat herinnering noodig was maar diep tal worden betreurd dat men hun helder inzicht en diepe kennis tal moeten missen Jfplatu Daarna ia de heer B Blok niedw gekozen lid voor Gouda ter vervanging van deo heer Bisdom na eedaoflegging toegelaten Vervolgens waa aan de orde het vertoek van dof griffier der Staten mr BoSll om onfdag Reeds in den brief tot geleide van dit verzoek hebben Gedeputeerde Stuteu ecu uooid yua iiuldo eu et De toespraken van den Paus tot verscheidene deputatiën blqven een vredelievenden geest ademen de politiek wordt daarbg vermsden Toen bg de paatoon van Eome en de vaateiipredikers ontving gaf bg hnn eenvoudig godsdienstige en ledelgke voorschriften Vooral beval bg den predikers aan meer vertrouwen te stellen in de kracht die van God komt dan in hunne eigene welsprekendheid het geloof in Christus te verspreiden de geheimen van zgn leven en dood zgue leerstellingen en zgn goddelgk onderricht te openbaren de Kerk en hare verheven voorrechten het gezag van haar hoofd haar wcldadigen invloed op het ware geluk der volkeren aan te toonen en de verderfelgke leerstellingen van onze dagen Ie bestrgden Koning Humbert heeft den Paus met zgne troonsbestggiug geluk geweuscht en een hoffelgk antwoord ontvangen De ataats seoretaris kardinaal Fraoohi gaf den Koning te kennen dat zijne ambtabenoeming de beteekenis had van een tijdvak van vrede dat door de tgdsomatandighedcu wenschelijk wns geworden De kardinaal Morichini ia tot kardinaal kamerling der Kerk benoemd Kardinaal Franchi heeft aan de pauaelgke nuntinaaen eene circnlaire gezonden waarin hg zgne benoeming tot staattsecretarii aankondigt 1 Paus en de slaats seoretaris hebben de gedragslijn vastgesteld welke in de ttet verscheidene Staten hangende vraagatukken moet gevolgd worded ten einde zoo mogel k de belangen der Kerk met die van j edoelde Staten te rereenigen Het Italiaansobe Parlement is heden geopend met eene troonrede waariu talrgke ontwerpen worden aangekondigd betreffende hervormingen in het binnenlandaoh beheer en tot wgziging of vermindering van belastingen Met betrekking tot de Oostenohe aangelegenheden wordt verklaard dat Italië zich streng aan de verdragen houdt en eene volkomen onzg digheid in acht nermt De Regeoriug vereenigt zich met het El feïsJ ratiTii