Goudsche Courant, zondag 10 maart 1878

BIJ KAULING BENTLAGE GOUfVE C 242 MAAI iDAG DIIVSDAG en WOENSDAG OpnÉüng vaji HANDFAGTDREN z o3sriDj c3 lo n cA i rr i878 Adverlentiên STO OMVERWERIJ van WOLLEN en HALF WOLLEN ZLJDEN en HALF ZÜDEN JAPONNEN enz MANTELS en HEEREN KLEEÜINGSTÜKKEN worden geheel in elkaar zonder lostomen geverfd Chemische fVasscherij van JAPONNEN llEERENHKLEEDINGSfUKKEN GORDUNEN TAFELKLEEDEN enz enz JAPONNEN en MANTELS met welk Garneelsel het ook zg zoomede HEEEENKLEEUINUdTÜKKEN worden gewasschen zonder lostornen en zonder diit ze krimpen Nu de groote drukte met de Wiaterstoffen voorbij is worden deVerfgoederen weer geregeld met circa 14 dagen de Waschgoederen als altgd met circa acht dagen atgeleverd Eeu nieuw Monsterboek waarin o a prachtige stalen voor Gord nen is aau onzen Agent afgezonden Gerepresenteerd te GOUDA door den Heer V VAM l EU PALS Markt Het gescbenk door Gonda a burgerij den Borgemeester aangeboden zal op ZONDAG 10 MAART aanst van s roormiddags U tot s namiddags 4 nor voor een ieder te bezichtigen zyn in de BE UURDEBSEAMËR DER WERKINRICHTING aan dea Groeneweg Nataens de CommiBsie Hit Bistuub G J STEENS ZUNEN H W G KONING C G VAN DÏB POST L P HOOGENDIJK D H USSEli DS SCHEPPER gevestigd te GOUDA TWEEDE ALGEMEENE VERGADERING van AANDEELHOUDERS op DONDERDAG den 14 MAART 1878 tot het doen der rekenmg em het vaststellen van het dividend des namiddags ten half één nnr isi het Koffiehuis Di Hauioiiie op de Markt te Gouda De Directie J MDLDER J C VAN WIJK GOVWËBRUG De DIRECTIE der NEDERLANDSCHE RHIJNSPOORWEG MAATSCHAPPU berigt bg deze dat ingevolge magtiging van Z ne Excellentie den Heer Commissaris des Koningsin de provincie Zuid Holland de SPOORWEGBRDG over de GOUWE nabü Gouda van af MAANDAG den 11 MAART des namiddags te 4 uren tot WOENSDAG den 13 MAART des voormiddags te 8 uren zal worden gesloten gehouden tot het doen eener noodzokelgke herstelling Wordt 100 spoedig mogeljjk GEVRAAGD EEN BEKWAAM scsosmmssNEonT Adres i N J tas GORSELEN Eeizerstroat K 103 Öoudfi DE HAA6SCHE VHim ETS HEUWa ONTVANÖBN Liebigs Bidtmeel en Chocolaad Vagille en Amandel Puddingpoeder alsmede Pding ia gelei Zalm Kreeften Sardines Patés de foies Gras Corned Beef Tongen en Ham Cervelaat Worst enz Wed P J MELKERT Lokaal UT en VKRMAAK aan de Oosthaven te Gouda VAN DEN HeBE P H Hugenholtz Jr Leeraar bij de Vrjje Gemeente ïE Amsterdam Op DONDERDAG 14 MAART 1878 des Avonds ten half acht ure Toegangsprijs bjj iuteekening 0 50 buiten 1 Inteekeniysten liggen tot Dinsdag 12 Maart in de Sociëteiten Réunie Vredebest en Ons Genoegen Het Comité IHEII I OODHl LP Wegens ziekte der Dienstbode wordt door Mevrouw MULLER Fluweelen Singel een NOODHULP gevraagd Openbare Verkooping en te GOUDA Op MAANDAG 11 MA ABT 1878 des voormiddags ten 4f uipe in het Hotel de Zalm aan de Markt aldaar van Een HUIS PAARDENSTAL PAKHUIS en ERF aan de Bogen te Gouda wjjk O Nm 141 en 142 Op VRIJDAG 15 MA ABT 1878 des voormiddags ten 9 ure ter woonplaats van den WelEerw Heer TfllEME aan de Gouwe wiJk C Nr 76 aldaar wegens vertrek naar Indië vau MAHONIEHOUTEN en andere MEUBELEN BEDDEN en BEDDEGOED enz Daags te voren des voormiddags van 9 tot 12 uren en des namiddags van 2 tot 5 uren te zien En op DINGSDAG 19 MAABT1878 des voormiddags ten 9 ure ten sterfhuize van J Z WANE VELD aan de Bogen wgk O Nr 141 en des namiddags ten 2 ure aan het Lokaal wgk K Nr 237 aan de Peperstraat aldaar van MEUBELEN en HUISRAAD vtüionSet oud PORCELEIN BEDDEN en BEDDEGOED gemaakt GOUD en ZILVER ongeveer 10 flesschen WIJN en verdere roerende Goederen Daags te voren aan de Bogen des voormiddags vaii 9 tot 12 uren en in de Peperstraat des namiddags van 2 tot 5 uren te zien Nadere inlichtingen zyn te bekomen ten kantore van den Notaris W J PORT UUN DROOGLEEVER te Gouda Zaal Kunstmin Gouda ZONDAG 10 MAART 1878 MATmEE MÏÏSICALE VAN 12 TOT 3 URE HH Leden vryen toegang Dames en Kinderen 25 Cent Des Avonds ten 8 ure Soiree JMusicale afgewisseld door Yaudevilles door het ROTTERDAM8CH GEZELSCHAP onder Directie van den Heer de GROOT met medewerking van den Heer di HAAS Entree HH Leden en hunue Dames 25 Cent Toegestaan De Maand Commissarissen Er biedt zich aan tegen APRIL of HEI eene FATSOENLUKE Burgerdochter van de P G voor ligte hoiselgke bezigheden of in een klein gezin als DIENSTBODE brieven fianeo onder No 1 4 Bureau dezes Tegen JICHT Rhumatiek verkrggbaar t Gouda Wed Bouan IONiONS30ZEEP25CT Alphen L Vammiad ft Zn n r 0N80 IS30 P Bodtgravtn P Vibsixm cgOHDHrnSK UOWC l Bothoop 3 Goudkaoi Hamuien W 0 Kmivm Hazerswoude J Gaarkeuken Montfoort J A Jacobl Montfoort Wed RuxENBBaa OudeteaUr 3 Lisflakd Schoonhoven tA Wowt z Waarder BocTROOBir V Wotrden Gebr PraNHiMS Zegwaard L den Ouden Gouda dbuk vam A Bbinkkan Op voordeelige voorwaarden worden Depots geplaatst aanvraag aan het Hoofd Dépöt bg M J C HAM te Utrecht J E KIEBERT markt godda Geëmailleerde PORTRETTEN naarde laaUte vinding KOOLPORTRETTEN die in dnnrr aamheid gewone Photographiën overtreffen VEKGROüTINüEN Lgsten PassepartoaUenz De ondergeteekeq e eenige jaren een ruim debiet genoten hebbende van zgn geëerde Stadgenoten blijft zich beleefd aanbevelen zoowel tot het LEVEREN van il lilJlllI als 1 pt Let HERSTELLEN VERWEN eu SCHOONMAKEN derzelven Ver kerende een loliede behandeling noemt hy zich VEd Ih Dienaar B PUNSELIE Adres Hoek Oosthaven aan de Punt B 113 H J WAARD7 MOXENWERF beveelt zieh aan tot het LEVEREN van Diverse Bieren BUM ETIEÏÏWUCHT byzonder geschikt voor TAFELBIER per ü Flesschen a 11 Cent Prgs Couranten op aanvraag gratis verkrijgbaar Spuüi imbij Ic Oude Ouuwe beveelt zich t leefdetjjk aau tot het met de hand wasscben van WITTE EN BONTE GOEDEREN betweir goed gebleekt wordt belovende eene uette en civiele behandeling ITALiW SCUE ROORVËRDllIJVER Schooi sleeiivcger ezi Metselaar iOI DA Spier tngstrant F 47 Gratis en franco vcraendt KioLter s Boi khandel te Jiotlerikm op franco nam rage door het gehcele Kijk en naar de Overïi esche Beïittiiigeu een 116 bla lzijden dik uittreksel uit het wereldberoemde werk h Airy s Xatuurgciiceswijze Dit met vete c ilite getuigschnften an gelukkis gcnezdi lijdcra voorziene werkje kan icderen ziike met volle overtuiging worden aanbevolen Niemand ZOi DAG a s weer 7 PORTRETTEN a 1 L H SERRE Mevrouw COSIJN op de Markt vraagt met 1 MEI eene RIJNLANDSÜHE üailVEN BOttST UO MG het beste middel tegen Hoesten Heeschheid enz PATER3W0LDE 26 Mei 1876 l ro jrouiu iuj Trauben fBrust Honir De ondergeteekende verklaart dat z ne vrouw na het gebruik van twee ffeschjes Runlanoschk DRUIVENBORÖTHONIG uit de Fabriek van den Heer W H ZicKEKUüiHEU te Mainz geheel genezen is van eeu buitengewoon zwareu hoeijt W J Uutgers Landbouwkundige Alleen echt verkrggbaar in flesschen van twee Gulden een Gulden en 65 Cents voorzien van uevenstaand Fabriekstempel Te Gouda bg F H A Wplff Boskoop bg A J van Twout Waddinxveen bg C van Eeuwen Haastrecht bij J D den Hartog Oudewaiet bg F Jonker Idenbnï j Alle soorten van prima qualiteit lUIIJKDUlGËi VAN E THIJI ES te LudA vigshiafei3ta R h tot de meest concurreerende prgzen verkrggbaar bg Van VVagenlngcn Keijscr te Dordrecht Openbare Vcrkooping van eene KAPITALE BOUWMANSWONIN en Landerijen De Notaris J G BROUWER NIJIIJFF te UtrecU zal op WOENSDAG den 13n MAAKT 1878 des voormiddags ten 10 uur in het Koffiehuis van W HOGERVORST te Oudewater Veilen en Verkoopen De BOUWMANSWOxNlNG No 31 SCHÜün en DAGGELDERS WONING met daaraan annex Uggende WEI HOOI en BOUWLANDEN staande en liggende te Hoenkoop provincie Utrecht te zamen groot 27 Hectaren 80 aren 21 centiaren Eerst in drie perceelen en daarna gecombineerd Alles te aanvaarden de Huizingen 1 Mei 1878 de Landerijen dadelgk Breeder bg biljetten en nadere inlichtingen te verkriisen ten Kantore van voqjmoemdett Notaris BROUWER NIJHOFF Nieuwegracht Runnebaan F n 247 te Utrecht Gouda Druk van A Brinkman g