Goudsche Courant, zondag 10 maart 1878

t 1878 N 2113 l k lit f Woensdag 13 Waart GOÜDSCHE COUEAWT en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Wi 1 iK t 4 iJ Mi fefc f arfïXI j c Xi rm i ii m 111 im i IC iri iV VI ts t vv m éj é J vjê V A £ Il 1 f êöiWi il ié jj r uj S iï f j i f t nif Aw S r I t i Sf Kennisgeving De BURGEMEKSTEB ran Gouda brengt bq dele ter kennis van de belanghebbendeB dat door den Heer PEOVINCULEN INSPECTEUR der Directe Belastiugen enz te Rotterdam op den 8n Maart 1878 is executoir verklaard het 3e kwartaals kohier an bet PATENTEEGT dienst 1877 78 Dat Toorroeld Kohier ter invordering is gesteld ia handen van den Heer Ontvanger dat ieder daarop voorkomende verpligt is zijnen aanslag op den by de wet bepaalden voet te voldoen en dat teden ingaat de termjju van DRIE MAANDEN Jiinnen welken de reclames behooren te worden ingediend doiida deu Un Maart 1878 De Burgemeester voornoemd RBMï h B EENNISGEVINQ De BURQËM£Ï T£R ran Oonda brengt bg deze ter kennis van de belanghebbenden dat door den Heer PROVINCIALEN IXSPECTEUE der Directe Belaatiogen eui te Rotterdam op den 2o Maart 1878 is executoir verklaard het Se kwartaals kohier 0or de Belasting on het PERSONEEL dienst 1877 78 Dat voormeld Kohier Ier invordering is gesteld in handen van den Meer Ontvanger dat ieder iii rop voorkouicude verpligt i zgneu aanslag op 4l U bij de ivet bepaHldru voet t voldoen en dat Men ingaat de termyu van DRIE MAANDEN iuunea weikeu de reclamei behooren te worden ingediend Gtüda doi Un y rt 1878 De Burgemeester Toornoemd JUOtl L B BUITEiVTLAND Biilteiilaudseb Overzicht De eerste week van Maart is geëindigd met gunstige wooniitzichlen Dr gevolgen der Russische diplomatie om zooveel mogelgk tgd t winnen zgn niet uitgebleven Over hét algemeen beginnen de gemoederen te kalmeeren en de oorlogszuchtige geest tot bedaren te komen Tegenover de geduchte militaire maatnsgelen u in het gezicht van de rampen die daaruit louden kannen voortvloeien wint de wensch naar vrede veld Hel schgnt ook dat de vredesvoorwaarden bij de regeeriugec deu indruk hebben gemaakt dat eene overeenstemming te dien aanzien niet onmogelijk is Kr ia in bet vredesverdrag tusscheu Turkge en Rusland een artikel het laatste waarop wg nog wel even de bytoudere aandacht mogen vestigen Het verdrag regt inkort 29 In ieder geval zullen deze preliminaireu toor Rusland en Turkge rerbindeud blgven De gevolgtrekking ligt voor de band Binnenkort komt een congres bgeeu Op dat congres zullen de vredssvoorwaarden worden behandeld en Europa zal ie al dan niet bekrachtigen Maar wat ook moge geschieden ol de mogendheden ze goedvinden dan wel afkeuren voor Rusland en Turkge beiden zijn ze blijvend Slechts iéa geval is denkbaar waarin ze dit niet rallen egn Indien Rusland en Turkge beiden in eene verandering berusten dan natnurlgk is die verandering goedgekeurd Maar willen een van beiden niet dan moge van het congres komen wat wil bet vredesverdrag moet door Turkije en Rusland worden nageleefd Mocht het congres er in slagen de Oostersche quaestie gelukkig uit de wereld te helpen wellicht dat Europa dan een tgdvak van rust cii verademing te gemoet gaat Kooals bet in lang niet heeft gekend Terwgl toch in het Oosten de beslissing nadtrt komen uit het Zuiden van den stoel aan Petrus weder woorden Tan zachtmoedigheid en vereoening Leo XIII heeft aan de pauselgke nuntiussen opgedragen he n in te lichten omtrent de lienswgze der mogendheden ten aanzien van den pauselijken stoel en de regeeringen waarbg zg zgn geaccrediteerd te polsen hoe eene vcrzoouingsgezinde politiek van het Vaticaan door haar zon worden ontvangen Wanneer de paus oprecht gemeende pogingen aanwendt tot een meer welwillende verhouding mag men ternauwernood aan het welslagen daarvan tnrgfelen De Frausche Kamer is verdiept in de spoorwegdiscussies die een groote afmeting dreigen aan te nemen bet ontwerp der Begeering zal echter met groote meerderheid worden goedgeieurd Door den Senaat is de behandeling van de wet op den staat van beleg op verzoek van den Minister Dufauie bepaald op Donderdag Het door de Regoering ingediende tarief van rechten is over het geheel vrgziuuig bet recht op de katoen is echter met 10 pCt verhoogd In Italië is thans het gefaetle Kabinet afgetreden gelijk veelal onvermijdelgk is wanneer een der ministers uitvalt Ofschoon du het telegram de oorzaak toeschrijft aan de verkiezing van den heer Cairoli tot preiident der Kamer zal toch het ontslag van den minister Crispi wel het zijne hebben gedaan Dat de heer Cairoli verkozen werd tot president van de Italiaansche Kamer is niet nitaluitcud aan zgue eigene partij te danken maar hij kreeg zelfs van de minisierieelen een groot aantal stemmen Dit is geenszins te verwonderen Signer Benedetto Cairoli afgevaardigde uit Loiubardge is in de jongste ïtaliaansclu geachiedeuis zeer bekend Hij zelf en bgna alle leden van zijn geslacht zoo mannen als vrouwen hebben goed en bloed veil gehad voor de Iluiiaansehe eenheid Hel groote vermogen der Cuiroli s is daaraan ten offer gibrackt en onderscheidene leden der familie zgn in den str d voor de Italiaansche eenheid gesneuveld Er was geen regeeringaeandidaat en in zoover kon dis het minititierie aanvankelgk meenen dat zgue stelling bg deie verkiesing niet wn betrokken De te eandiii st wav Signor Biauoheri een lid der gematigde partg Catroli had meer dan 100 stemmen boven zijn tegenstander Onmiddellijk gevoelde men dat deze verkiezing het ministerie moest doen afir ien ofisehoon het kabinet zelf niet van die meeuiog was Trouwens is er in de Italiaansche Kamer eigenlijk geene meerderheid en ook Cairoli zal nu hem de vorming van een nieuw ministerie werd opgedragen op eene combinatie van verschillende fraetiëu moeten steunen Uit een gisteren ontvangen telegram blgkt welke voorwaarden naar men zegt de Koning gesteld heeft aan de vorming van een ministerie uit de geavanoeerden de buiteulandsche staatkunde moet onveranderd bigven aan de wet op de waarborgen mag niet worden geraakt de hervormingen mogen niet zich uitstrekken tot de grondwettige bep iliugen der sUatsregeling Voor zooveel men daarover tot dusverre oordeelen kan zal dit voorbehoud stellig niet onverstandig wordeh genoemd Na verwerping van alle amendementen op artikel 1 en 2 van het wetsontwerp tot vervanging vnn deu rgkskanselier heeft de Duitsche rijksdag Vrijdug die artikelen ongetwijfeld aangenomen en de discussie over artikel 3 verdaagd tot Zaterdag Prins Bismarck heeft uitdrukkelijk verzocht dat ontwerp ongewijzigd zou worden aangenomen De Rijksdag telle Zaterdag de behandeling van de rervangiiigswet voort ooic nu werden al de ingediende amendementen verworpen en de wet in tweede leiing goedgekeurd Gisteren volgde de slotlezing waarna Bismarck Berlijn verliet Of hg nu terstond met groot en werkelgk verlof gaat en zoo ja wie als hoofdvervanger zal optreden daarover deelen de Duitsche bladen nog niets mede BINNENLAND GOUDA 12 Maart 1878 De Gemeenteraad benoemde hedenmiddag tot ambtenaar van den burgerlgkeu stand dCn Keer G Prince tot gemeente apotheker den heer T Cannegieter te Velp ïot hulponderwijzer ann de 2e openbare armenschool den heer P van VlcdÜer te Almelo In deze zitting is door den voorzitter b a mede gedeeld dat de zaak betreffende de oonoeesie tot aanleg en exploitatie eener waterleiding in deze gemeente zoover gevorderd is dat dienaangaande in de volgende vergadering een voorstel van Burg en Weth te wachten is Een bgzonder groot aantal personen maakte tob de in dit blad aangekondigde gelegenheid gebruik on het door de Goudscke bargerg den burgemeester aauKcboden geschenk te besichtigen Van tijd tot tgd heerschte er voor den ingang der werkinrichting en voornumelijk in den gang en het lokaal eeo g irang van belaiig en vele der bezoekers hadden nog de welwillendheid een kleine gifl te schenken voor de werkiuricbting Het ter bezichtiging gestelde geschenk beviel uitermate en algemeen was men van oordeel dat de commissie zich uitnemend van haar taak loo welwillendop zich genomen had gekweten i Wij vestigen de aandacht op de voordracht va den heer P H Hugeuholtz jr dir Donderdag 14 Maart e k plaats heeft in t lokaal Nut en Fermaak Onze stadgenooten weten het bg ervaring dat de heer Hugenollz een eerste plaats inneemt onder de welsprekende mannen hier te lande en dat hg boven veleu de kunst verstaat odl eeA publiek uit ver schillende bestanddeelen bestaande te boeien en meA te sleepen Een stampvolle zaal moge Donderdagavond het bewgs leveren dat het Goudsche publiek zich nog levendig herinnert koe uitatekend zgn vroegere voordrachten in deu geest vielen Het weteontwern tot wgxiging der bepalingea betreffende het recht van hypotheek ia door de ministers van justitie en van financiën ingetrokken De arroiidiswaients raehtbank te Sotteidam heeft Zaterdag 9 Maart uitspraak gedaan in de zaak vwk den pgpenfabrikant G J Wagenaar alhier op de door den pijpenfabrikant P Goedewaagen gadane aanklacht vervolgd wegens het zetten van bet merk D W op de door hem vervaardigde langlk pgpen tonder daartoe vergunning te hebben van het Flaatselgk Bestnur van Gouda U wgl de kantoareohler te Gouda zich bg vonnis van 6 Februari 1878 had onbevoegd verklaard van dece zaak kennis te nemen tegen welk vonnis de ambtenaar van het openbaar ministerie in hooger beroep waa gekomen De rechtbank heeft beslist dat de kantouRchter ten onrechte zich onbevoegd heeft verklaard en heeft diens vonnis vernietigd de beklaagde is voorts van alle rechtavervolgiug ontslagen omdat hg dat merk D W niet deed zetten op den hiel maar op den kop van de lange pgpen De vooRjoamste getuigeu die a charge oor de rechtbank optraden waren de pgpenfabrikanten Goedewaagen Prince en de Gidts en a d harge de pijpenfabrikant van der Want De beklaagde weid verdedigd door Mr Kranenburg advocaat alhier De centrale liberale kiesvereeniging in het hoofdkiesdistrict Haarlemmermeer heeft met algeraeene stemmen candidaat gesteld voor de Tweede Kamer den beer U F Bultman landbouwer te Haarlemmermeer Vrijdag 16 Maart e k wordt er in deze gemeente weder een feest gevierd onder weinig feeitelgke omstandigheden Arie de Jong en Margaretka van Hees wonende Vogelenzang Paradgs M Sd herdenken dan den dsg dal zg vóór 60 jaar in t huwelgk traden terwgl hun het noodige ontbreekt om dezen dag te vieren zooals men dal in alle standen gaarne duet Mocht iemand hun wat willen toeicnden t zal kut zeker niet onwelkom zgn Men schrijft uit Nieuwerkerk a d IJsel dd 8 Maart i Bij den landbouwer L Van Lange Egn 4 stuks rundvee als verdacht van longziekte onteigend en afgemaakt De minister van finantiëu heeft in antwoord óp het door eenige Eindhoveiische fabrieknnten aan hem gericht adres tot het verkrijgbaar stellen van bronzen pasmunt bg den rijksontvanger aldaar te kennen gegeven dat wegens de daaraan verbonden