Goudsche Courant, woensdag 13 maart 1878

gTMte b ti r n na rijksweg gwa pasaiuat kun worden Terkrggb ar geateld in plaatsen waar f eea betanliut ester ge e tigd ig doch dal iaditii zij oor gumeeiischappelijke rekening ceu meer of oiUider aanzienlijk beurag in stukken run £ 5 eu lU cent ta in bronzen centen bij den botnalinecster te e Heit jgenbosoh willen docB afhalen do minister bereid ia dim ambtenaar te machtigen tot de afgifte van et verlangde drag tegen orerueming van ander wtttig betaalmiddtl hetgeen dan voor zooveel de ironaen centen betreft voor slechts één vierde in koperen ceutfn zal behoejen te bB l8on inits één hunner den minister vooraf terwittige van bet bedrag dat zij in elke der drie geaocmdo soorten van paaluunt wcnschen to bekomen De tweede kamer der stRten generaal heeft hare iberaadslagiugen hervat Veertien ontwerpen waaronder ondergeldleening ten laste van den staot recht van sueoessie en overgang bij overlijden in de rechte linie wijziging van sommige bepalingen der wet op het ooger ooderwij herziening der wet op het la r onderwijs zijn verzonden naar de afdeelingen I e heer de Joiu heeft namens de oommissie van enquête in zake de besmettelijke longziekte van het rundvee verslag uitgebracht l e conclusie daai vau trekt tot verzending van het verslag aan den mi Jiister van binnealaudsche Zaken om de daarin verspreide wenken it emgfige overweging te doen nemen en de kamer de wenschelijkheid te doen uitspreken van lo versterking van staatstoezicht daar waar longziekte heerscht So bevordering van onmiddellyke aangifte van het eerste ziekte geval in een koppel verdachten door wetswijziging So aanmoediging door Btaatstoedoht van inenting der runderen als voorbehoedmiddel 4a vaststelling door de regeeifng van bijzpndere voorschriften om de bestaande wettelijke bepalingen in toepassing te brengen en de volledige naleving daarvan te verzekeren In de tetgadering der vereeuiging Uitspanning door Uapapning te Stolwijk voor het laatst van dezen winter gehouden trad de rederijkerskamer Exceliior op Zij voerde de stukken Verkie ïings en Huwelijkstiegolie en Een uurtje op t kantoor p verdienstelijke wijze uit Het was voor ket eersl dat genoemd gezelschap eene openbare uitvoering gaf De stukken werden afgewisseld door voordraohtiin 3icgeleid door prachtige viool en klarinetmoziek van den Heer F Kroon en door even weUuidende muziek op de Auit door len Heer 8 Bijlsroa Werden de couplet zangen mecstrrlijk voorgedragen De avond van 9 Maart inl ongel ijfeld by het overgroot opgekomen publiek luug de aau geneamate herinneringen achteflateu By de sluiting der vergadering bracht da heer J L Kroon als voorzitter in krachtige bewoordingen Kulde en dank aau de jeugdige vereeniging die toonde met ijver mede te werken tot oprichting van het gebouw van beschaving en vtredeliug Ut Ohemnitz in Saksen is eene bende valsche muaters oiKdekt Dertig personen zijn gearresteerd en I de werktuigen in beslag genomen De RiJBbrttg tf A rnhem werd gisteren dooreen schip muigevBreO het middenstuk is afgedreven en gezonlieu Voorloopig geeobiedt de passage per sloep de gierfPODt worit gelegd Het schip heeft ecu lek bekomen Uit Meppd wordt het volgende gemeld Wij ha ülen dexr dagea een sohoon voorbeeld van god dicua veidraagzaamheid voor oogen dubbel tre ild en indrakwekkend bij den jammerlijken strjjd dders gevoerd Te Kamp aan den Rijn niet verre van biü werd een zoon van den oekonoom op de landhoeve Marimherg van de doopsgezinde ge loofsbelydenis ter aarde besteld Bereidwillig dewgl ddaar geem Frotestantsok kerkhof is had men een laatste tuttplaots op het Eoomsoh Catholieke aan gvbodcD Doo baar werd van dat aanbod gebruik gemaakt Sooh daarbij bepaalde zioh het bewijs der verdraagzaamheid en der Christelijke liefde van de KoomaehCathoUeken niet In grooteu getale volgden lij mede het lijk van den jongen doode de leerlingen van de Bioomeofa Catfaolieke scholen in Kamp gingen aas liet hoofd van den stoet het kerkelijk langkoot van volwassen mannen vrouwen es otigelieden beweea des overledene mede de laatste eer en de klokken der Soomeoh Catholieke kerk werden plechtig gribid is werd een harer eigen zonen b raven Met hooggestemd gevoel door dit allee levoidig opgewekt hield de predikant Billaa uit Nienwied de l krede en braoht daarin warme hulde aan den Boomsch Oetholieken geestelijke te Kamp die mik een edelen verdraagzamen geest onder zijne kudde vrist aan te kwecken Een hevige brand barstte Maandagavond nabij Dublin in Kiehmand Lunatie Asylum uit waar ongeveer 1000 krankzinnigen worden verpleegd Met verbazende moeite werden de patiënten uit de zieken zaal vervoerd doch men gelooft dat er geen mensoheulevena te betreuren zijn De vlammen sloegenvan de ziekenzaal over naar de andere vleugelsvan het gebouw t welk geheel werd vernield Toen de bovenste verdieping instortte rees ee ivuurzuil ontzettend hoog in de lucht op welke degehecle stad en het land tot mijlen ver in denomtitk ïurlicbtte Een g dulineerde in de cellul iiro gevangenis te A nisleid un heeft zich door ophanging ï m het leven beroofd Daartoe heeft hij gebezigd het touw waarmede de zak w iuriu de baorien die hem ter lezing waren gegeven ivaa dichtgebjudBU Hij heift dü ora den Ti ils gedaan eu tiet uileiiide aan de gasspruit vnaigfknoopt en zich vouioverbuigcnde meer gesmoord d iii werkelijk opgehangen De man was looen hij in vrijheid was meer dan verslaafd aan den sterken drank Volgens gerucht is Vrijdag te Arnhem een bejaard werkman te huis zgude verzocht om in eene tappery een barrel te komen drinken N i het gebruik daarvan is hij naar zijne woning gegaan waarop men hem des morgens dood in zijn bed vond Men vermoedt dat de jenever met een sterk purgatief was vermengd De justitie heeft zich deze laak aangetrokken Het jongste jaarverslag der Ned Vereeniging tot bttcherming van diere bevat de volgende mededeelingen omtrent de zoo byzonder aan te bevelen kindervereeiiigingen De hoofdonderwijzer F D Fostel te Laren in Gelderland meldt dat niet minder dan 43 kinderen in dit jaar tot zijne vereeniging ziju toegetreden en hij zich voortdurend mag vcrhtugcn over de guustige resultaten die zijne stichting oplevert hij vei langt eene toezending van diploma s voor die nieuwe lediu De hoofdonderwijzer S Schotel te Uordrechl bericht dat in den toeetand der kiudervercenigiiig aldaar geene verandering is gekomen dat zijne leerlingen de gewone toespraken betrekkelijk dierenbescherming steeds met ingenomenheid auiihooren en elk hunner bepaaldelijk gvert voor goede behandeling van dieren voor d bij het drijven van koeien en kalveren door de straten h j liet verlangend uit naar meer dierenbesohermende kinderleotuur De heer Van der Huoht grondbezitter te Kllecom meldt dat de kiuderverecniging aldaar thai s 101 leden telt H j geeft zich op voorbeeldige wijze veel moeite om zoowel door belooningen en aanmoedigiugan als doof gepaste vermaningen en vrees voor straf het uithalen van vogelnestjes te voorkomen eu constateert dat het vogelenheir nooit zoo talrijk is geweest te Ellecom en omstreken als dit jaar De hoofdonderwijzei Loots te Kalf gemeente Zaandam noemt den toestand zijner kindervereeniging gunstig zij telt niet minder dan 140 leden niettegenstaande hij eene verhoogiiig van contributie noodig oordeelde en allen zoo schrijft genoemde voorzitter hebben op kleine schaal ijverig medegewerkt aan de goede znuk zoodat in dit opzicht de invloed der kindereu op de ouders bepaald merkbaar is De hoofdonderwijzer J O W Postel Ie Zwolle geeft hoogst verblijdende berichten omtrent zijne kindervereeniging In dit jsar zgn 135 werkende Oeugdige en 2S eere of betalende volwassene leden toegetreden Het gedrag der Zwolsohe jeugd jegens dieren wordt door den heer Fostel zeer geroemd geen enkel geval van dierenmishandeling door de kinderen daar ter stede kwam hem ter oore De wakkere Zwolsche kindervereeniging is voor zoover ons bekend de eenige die afdeelingen bezit o a te Wijthem buurtschap in de gemeente Zwollerkerspel welke afdeeling 31 leden telt en gepresideerd wordt door deu onderwijzer W Lubbers Omtrent den staat der werken van de afdeeling Nederland op de tentoonstelling te Farijs zegt het Journal des Débals Het Faviljoeu is geheel het hoofdgebouw bijna voltooid De gevel van het hoofdgebouw zal van rooden baksteen zijn al de materialen zijn op het terrein aangekomen Omtrent Luxemburg zegt datzelfde blad dat die afdeeling zeer net en smaakvol belooft te zullen zijn Uit een brief van 14 Januari uit Nügata Japan deelt men mede dat het aldaar geheel winter is De sneeuw ligt er zoo hoog dat men zeer blijde is als men er op de wandeling niet dieper dan tot aan de knieën inzakt Dezen middag verhaalt de schr wandelde ik met een vriend die er tot aan zijn middel toe inging De vorige maand is het drie dagen droog geweest overigens sneeuw Van dit jaar hebben wij nog geen droogen dag gehad De temperatuur is zoodanig dat het water op mgn wasohtafel immer bevroren is Al wat het hier doet doet het goed Als het hier waait dan beeft men een orkaan regent het dan regent het dagen aan een met sneeuw dilo s Zomers heeft men meer dan tropische warmte gedurende een maand of drie en s winters koude looals men bij ons niet voelt Uit Fest wordt gemeld £ en jager was dezen winter met twee windhonden op de hazeiijacht uitgegaan Deze spoorden ook weldra een baas op en joegen hem naar een kanaaltje dat in de uabyüeid lag en met een dunne ijskorst bedekt was In jn angst sprong de haas op het ijs een der windhonden sprong hem na maar het ijs breekt onder t gewiebt vau zijn lichaam De hond werkli zich door t ijs heen en bereikt den tegenover gestelden oever De haas daarentegen bleef op het ijs en liep daarop voort Middelerwgl was ook de tweede hazewiud ter plaatse gekomen die echter voorzichtiger zich niet op het dunne ijs waagde De beide honden eakorteerden nu de een op den rechter de ander op den linker oever als twee gendarmen een delinkwent den armen op t ijs geraakten haas tot deze hnn geleide moede trachtte te ontsnappen hetgeen hij echter met den dood moest bekoopen Als een goed middel om de bedorven lucht in een ziekenkamer te zuiveren worden uien genoemd Men snijdt de bollen in drie of vier stokken die men op een bord legt en welke dan in korten tyd alle schadelijke bcstanddeelen uit de lucht iuznigen terwijl men door berookingen enz wel den onaaugenamen geur wegneemt maar niet de slechte lucht verwijderd Na verloop van zes uren moet men de uien ververschcn en de gebruikte wegwerpen wijl ze tot niets meer deugen Aan het slot van een brief uit Atjeh van 11 Jauuari aan de Boer Cl le st men Hft is wel toevallig dat nu door ons eenige bentiiigs worden verlaten als niet meer noodig omdat het zno prachtig vrede is dat na juist de hceren Atjehneezen ons bij herhaling koraeo wakker maken Want bij die affaire op de koekraal en bij alle drie de brandjes kwam de geheele troep in ec om den Kraton onder de wapens We rekenen er dan oak zoo n beetje op voordat we des avonds onze verdiende rast gaan nemen we slapen niet te vast om vlag in t geweer te zijn Ik ben zoo goed niet op de hoogte en durf niets te zeggen wat onwaar of vergroot is anders wist ik missehien nog meer Zoo vertelde men mij laatst dat zelfs een paar pranwen met Atjehneezen de KaliAtjeh waren komen afzetten en kalnipjes onder onze groote brug door gedreven waren om zoo eens langs de kantjes allee eens goed op te nemen Ik weet wel dat ec plotseling een schildwacht midden op de brug is geplaatst met orde om naar prauwtjes der Atjehneezeu uit te kyken en er maar op te poffen En zoo is er meer de eantrolenr vau het civiel bestuur pakte naar men vertelt eergisteren een stuk of driq vijandelgke Atjehneezen op die bq den Kraton op den passer wandelden Verbeeld n dat er eens wat meer kwamen en onder de ongewapende bezoekers van de marktploals een slachting aanrichtten Wie zou het kunnen beletten Dat de dienst niet makkelgk wordt door die bezoeken van Atjehneezen is licht na te gaan We gaan nu om beurten van s avonds 0 tot s morgens 6 uur in hinderiaag zitten met een 80 man en een luitenant als oommnndant t Ia wd wat lang om geplaagd door ngdige muskieten en groote mieren in de vochtige nachtlucht en op den Toohtigen of natten grond een 12tal uren stil in een sloot of verschalen in het booge gras een volkomen stilzwegen te bewaren en te wachten of er een troepje vganden wii komen maar dat is niets we begrijpen dat het weer eene noodig is en doen dat maar zonder pruttelen De wachten worden hier en daar versterkt rondes en patrouilles loopen by de vleet kortdm alles is waakzaam geworden en terdege wakker geschud Aan het Mail oveizicht van het Jlg Dagbl va Ned Indie outleenen wg het volgende Op Atjeh gaan de zaken niet naar wenscb De ZuidOosterlinie de langst onrustig geblevene wordt weer geheel onveilig schgnt het zelfs is er een geheele kampong in brand gestoken Uit verseheiden correspondenties moet men opmaken dat zeer zware patrouilledienst gedaan wordt om een paar exemplaren der boosdoeners in handen te krggen Een militaire operatie in t vyandelgk land is nu reed jaren lang op Atjeh het middel gebleken om voor een tgdlang rust te hebben Intusschen zoo het waar is dat dit zoolaifgi reeds gebleken is zoo is betook waar dat de actieve oorlog telkens verder uitbreiding der linién meedebcaoht en nog nooit afdoende voorgoed geholpen heeft De heer Levyssohn Norman staat wegens feiteiyke ziekte ojp zgn vertrek naar Holland Eén vacatur in deu Baad van Indie die zegt men spoedig bg het vertrek van den heer Van lieea door eeu tweede gevolgd zal worden Een merkwaardigheid der laatste maanden il i Extra NommerderGoudsche Courant ÏÏITSLAG DEE HEESTEMMmGElT YOOR de Tweede Kamer der Staten Generaal op 12 Maart 1878 Winschoten Uitgebracht 1594 geldige stemmen Gekozen de heer Mr Baron de Vos Tan Steonwijk met 846 stemmen De heer D Mnlder Dz had 748 stemmen Amgteydam Uitoebracht 1704 geldige stemmen Gekozen de heer Mr G van Tienhoven met 866 stemmen De heer Mr A S van Nierop had 836 stemmen Sotterdam Uitgebracht 2419 geldige stemmen Gekozen de heer J van Stolk Jz met 1261 stemmen De neer Mr A Eerdjjk had 1158 stemmen KUvermiMi Uitgebracht 1336 geldige stemmen Gekozen de heer A baron Schimmelpenninck van der Oge met 804 stemmen De heer Mr L G Verwer had 532 stemmen 2 evenbergen Uitgebracht 1499 geldige stemmen De heer I Diepen had 754 stemmen en de heer Mr R van de Werk had 745 stemmen Daar echter de bus van het onderkiesdistrict Meeuwen niet was ingekomen zou naar ons bericht wordt deze stemming nietig zgn De nitglig van die in Ooes is morgen eerst bekend Gouda Druk van A Brinkman