Goudsche Courant, woensdag 13 maart 1878

aiu O IJ eotJekking van een zeestraat dwars door het eiland 1 TiiaorLaut een eiland ia de reeks die zich van Java naar Nieaw Guinea uitstrekt op twee na het i IsstSte niet zoo bijzonder iu den weg gelegen dus uiaar toch bpj oorende tot den Ned Iudischen archipel 1 en proilueten cvercnile roor de luiimdiche markt i Een Amerikaanseh blad tke Trot Buidel deelt omtrent Saukcy den gezel van Moody mede dat bij ïóur ecnige jareu een smeersel uitventte hetwelk hij InstantBelief oogeublikkplijkepiju8liller noemde i ily reisde inet eeu pronknagtu en zong liederen I waarbij bij zich aoeonipagneerde op een inelodiam op deze wijze de menigte lakkend waaraan hij het i praeparaat wenachte te verkoopen Be wagon had een breede hoó b k was zwierig beschilderd met rood en goud en werd gelrokken iaat zes gepluimde paarden Bij het vallen van den avond begaf zich het vurige ztispau naar het meest i bezochte plein van eeu stad of dorp en nam zóó plaats dat er ruimte was voor een zoo groot mogelyk gehoor Fakkels werden dan ontstoken en in daartoe ingerichte kokers geplaatst Een milodiiini in den wagen werd dan geopend en Sankey de IVojf Budget legt dat er geen l jfel bestaat of hg was het nam plaats aan het lustrumeut IIij zong eetiige liedereu meestal gevoelvolle maar somtijds komieke daarbij zich aofompagnereud Bene groole menigte vertamelde zich dan om den wagen en ieder verwonderde zich er over wat Ar bedoeling was van die kostelaoze publieke vermakelijkheid Men oi tdekte dit spoedig daar Sankey zich uaar het spataeherm vau deu wugeu oegaf en eene aanspraak hield over bet wonderbare pijnstillende middel dat hy te jtaop aanbood Drie helpera haalden dan tesckjea voor deu dag en naakte zieh gereed iie te verkoopen De tocapraak van Sankey was op len toon van echte godsdienstige vermaning vol vuur Hü sprak vau de kwalen waaraan het vlersch rfelyk ts onderworpen en inzonderheid over de verschillende pynen waarmede het meuaehelyk lichaam beuMht wordt Vervqlgeoa eeu flesclye van lyu mid lel iu de hoogte heffend verklaarde hy dat hq de blijde boodachap van ztkcre en oogenblikkelijke genezing bracht Hij vroeg aan niemand dus sprak iij eeu voorspraak te zijn voor zuii middel maar hij zou op da plaats zelve ieder verlossen van oorp u kiespgu hoofdp n of buikpyn Kortom geen pijn ras bestand tegen iiju midael Uy drong er op aan 4lt de lydera aan zya wagen zouden komen zoo ongeveer op de wijze waarop de revivalisten de zondaren opriepen om te komen op de bank der boetvaardigeo totdat hij zoo gelukkig was een patient te Tiudeu op wieu hij de proef met het vocht kon nf raen De oogenblikkelijke pijnstiller bevatte eenig laudamim zcodat Sankey meestal zgn doel bereikt De verkoop nam dan grooten omvang Sankey ging Toort met zyn aanspraak terwijl hg u pgnlgke plek I met ign smeersel bestreek en zijn helpers fleschjes Terkoohten benevens likdoornpleisters a 50 cents xiodra de verkoop verminderde au bet publiek tioh ijderde letta hq zich weder aan het melodium toBg een paar liederen Sankey doorreisde het land en werd bu en dan eastisteerd door andere zangera Toen hij zioh bevond in de ateden aan den Hudaon en in WeatMaaaachusetts zong een jonge dame duetten met bem ook een komiek zanger bevond zich toen bij liém Kort daarna zong Sankey te Chieago op eea rnital in vereiniging met Moody een voormalige cokoen en laarzeukoopman te Chicago Beiden begaven zich later naar Ëugeland waar zij hun eerste groot succes hadden Het blad voegt er bg dat van de liederen door Sankey gezongen sommigen door hem zelven gemaakt maar de meeaten afkomstig zgn van Bliss die bg de ramp van Ashtabula het leven verloor Dfliekende prof Hermann Cohn te Breslan heeftde volgende eischen gesteld treffende bovenmatige inapannjiig der leerlingen nay aanleiding van hetgeen omtrent dit belangrijk onderwerp op het jongstehygièniache congres te Keurenburg was beliandeld Hg acht ter bescherming van betoog noodiakelgk lo na uur onderwgs altgd uur pauze 2o bgeen onderwgs van 6 uren des voormiddags om 11 uur l g uur pauze So vermindering van de urenen van het huiswerk in de hoogste klassen van de hoogere middelbare scholen en gymnasièn 4o vaslhecbting van de Snellen sche Icttertabel No 6 inelke klasse zoodra deze niet op 6 meter vnn hetgezonde oog kan gelezen worden moet dndelgk metlezen en schrijven geëindigd worden Bo onderwijs in de gezondheidsleer op scholen seminarieu en hoogesoholen Oo een geneesheer in elke schoo commiisiei 7o onmiddellijke sluiting van de slecht rerliohte klassen Bg de verkiezing te Winschoten was tegen de oandidatnur van den heer D Mulder een biljet verspreid waarin een voorval opgehaald werd dat zoo het waar was vroegere handelingen van den heer Muider in een tveinig ganatig licht stelde Daartegep werd van de zijde der voorstanders van den heer Molifer een lijst opgesteld die de verklaring bevatte dat de ouderteekenaars den heer Mulder voor een ecrlgk en reobtschapen man hielden welke Igst door 38 personen gcteekend en gepubliceerd weid Oudertusachen werd oudt rzutk daau naar de stellers vau het strouibiljit eu men meende daaronder ook deu burgemecsttr van Wimchoten te moeten rekenen Iu de laatste vergadering van den Kaad aldaar werd door den heir Mulder aan den voorzitter gevraagd of hij hem den heer Mulder uiet eeu cerlificdat van eerlijk man kon geven waarop de voorzitter te kennen gaf dat hij als burgemeester sIlcIiIs een cerlifiodat van goed gedr ig kon verstrekken De heer Mulder zou hierop het volgende antwoord gegeven hebben dan ben Jij de kerel die in Winschoten loopt met nog een oiiaangenauie ligvoeging De voorzitter heeft dadelijk na afloop der vergadering dezen uitval ter kennis van den officier van justitie gebracht die zooals men zegt naar aaiiUidiug daaraan een gerechtelgk oiiderzjek tegen den heer Mulder zal instellen Wg vestigen op nieuw de aandacht van het publiek op het dezer dagen weder verschenen Jaarverslag 1S77 van de Wacht en Visscherij op de Luine Uit genoemd verslag blgkl dat de onderceming welke zelfs in het Buileuland de aandacht heeft getrokken zich steeds krachtig staande houdt dank zg de onverflauwde medewerking aan de deelnemers Het is onloochenbaar dat het welslagen der onderneming grootendeels afhangt van het vertrouwen van de deelhebbers en het middel om dit vertrouwen te bevorderen is het aanmoedigen van deu haudcl in de i ii aandeelen welke het aanzien hebbeu gekregen door de geldleening ten behoeve der exploitatie van vau het wrak der Lntine De eeuige thans geldige aandeelen zgn z g Beuversaleu de Vgfduizeudste Aandeelen de Vgf eu zestigers en de Eeoepisaen en Obligatiea der geldleeuiug Deze aandeelen geven recht op eeu zeker bedrag uit elke roillioen gulden waarde dat uit de Lntine wordt geborgen Het bedrag van de nog iu de LHthte aanwizi waarde beéraagt ongeveer dertien miUioen gulden De Benveraalen geven thaua recht op 14 0 pCt van hun nominaal bedrag per miUioen gulden geborgen waarde Voor de Vgf dnizendste bedraagt dit recht twee honderd gulden per millioen Voor de Vgl en Zeatigera per millioen vgf en zestig galden De Recepissen en Obligatien geven recht op ƒ 100 uit elk millioen bruto opbrengst uit de Lulme D oiiderdeelen van bet millioen worden naar verhouding berekend Om lid te warden moet men gedurende vijf jaren jaarlgks 20 contribueeren Deze bewgzeii vau lidmaatschap recepissen kunnen echter binnen tgd verhandeld worden Na vgf jaren wordt men houonair lid voor vyftim jaren een tgdperk waar binnen de Imiin exploitatie zeker wel afgeloopen lal zgn Deze nationale en tevens voordeelige onderneming welke ook Z K H Pfius Hendrik onder haar kdeii telt verdient ten volle de krachtdadige medewerking vau anderen eu iu t bgzonder van ieder Nederlander Hoe men te Biiiche het carnaval viert Vas tenavonddag roffelt de trom reeds ten 10 ure in den ochtend de Qület bgrpu op hun verschillende posten Zij hebben dan een sourt slaapmuts op t hoofd Elke groep amuseert zieh een poos op haaj manier daarna vereeiiigeu zij zich op deu openbaren weg stellen zioh in beweging allyd niet roffelende trom in niet loopciide maar dansende In den oohtfnd ia iedire Oille met een bezem gewapend die naar t hoofil van ieder individu man of vrouw wordt geworpen dat zonder masker of valsohen neus zich vertoont of wel aarmede men de ruiten inslaat Het eerste gaat tamelijk goed maar het tweede is minder gemakkelgk Al de magazgnen zijn gesloten de vensters zijn met planken of gzeren traliewerk bespgkcrd Slechts eukele bewoners durven den aanval braveren Des namiddags hebben de QilUf den bezem vervangen door sina sapptlen en de slaapmuts voor den syrabolischeu hoed met veSren verwisseld Ieder GiWe heefi z jn bediende die den meester den bezem moet terugbrengen aarmeê hy iemand het gelaat ingewreven of waarmee hij de glazen ingeworpen heeft In den loop van den achtermiddag worden de fuuclien van de bedienden wat nobeler Zg behoeven dan alleen maar de manden vol oranjeappelen voor te houden die tot projectielen dienen Vroeger bestonden de Bincheschc confetti uit versolie eieren Deze zgn echter door de gouden vrucht vervangen waarvan een oniioomelijko hoeveelheid op zulk een dag wordt verbruikt Wanneer de stoef ciAdel jk fwee malen door Sa voornaamste straten getrokken is hou j ü i iii voor het stadhuis waar men nog een ilausje niiK t en vervolgeus worden de vereeuiginüeu o itv iUrti door Burgemeester en Wethouders die haar deu eerewijn aanbieden De verplichte gezellen van de Gülei zijn dominos van allerlei kleuren elegante pierrots en lieve pierrettes Die laatsten zijn om zoo te zeggen met bet politietoezicht m de stad belast Bg de aankomst van eiken trein bevinden zij zich dan ook aan het station eu wee den armen reiziger die niet gemaskerd of verkleed is want onder haar Caudijnsch jnk moet hij door Eu nadat hij verdoofd en verblind is geworden door opgeblazen vliezen en op t oogenblik dat hg denkt eindelijk te kunnen ademhalen wordt hij door een regen van zemelen overstroomd En d pierrots ontzien niemand noch dames noch kinderen noch gendarmen Ergo is dan ook ieder op Vasteu avoud gemaskerd Jl Dinsdag waren de Oület in grooten getale opgekomen De boeren waren dit jaar in handige zeelieden veranderd Op twee pleinen van het stadje waren a middags wel 10 000 maskers bijeen zich vermakende onder de tooueu van ten half dozgn orchesten en van 20 30 draaiorgela die een helach geweld maakten in de naburige straten waar t wemelde van een uitgelaten menigte Zóó wordt de Carnavalsdag te Binche gevierd I In een artikel getiteld Een verwaarloosde tak van deu publieken dienst vestigt mr A Kerdgk in het Maartnummer van de Vnge dee Tijdi de aandacht op de gebrekkige regeling van de statistiek hier te lande Ook elders moge die regeling te wenschen overlaten maar zeker ie het Voob dat wij voor de bestudeeriug van soeiale vraagstakkefi omtrent den fritelgken staat van zaken iu andere landen maar al te dikwgls belere en veelzgdiger gegevens bezitten dau omtrent dien in ons eigen land Zoo bijv is het gesteld met vele oaderdeelen der nijverheidsstatistiek met dte aangaande de verhouding tusscheu fabrieken handwerksug verheid aanga ude bet aantal arbeiders die in de verschillende takken van industrie dm voortbrengenden arbeid verrichten aangaande hun verdecliug naar geslacht eu leeftijd Hoe groot da waarde daarvan is zoowel voor de sociale zijde der arbeidersquaestie als voor de etgeviug waarmede op Van Houten s initiatief in 187 een twakke proef werd genomen behoeft geen betoog een volledige en vertrouwbare ofücieele statistiek hieromtreul ia een behoefie De bronuen waaruit men thans de bedoeld statistieke gegevens moet patten zgn de jaarlgksohe verslagen tan den to stand der gemeenten De daarin voorkomende opgaven zgn echter zeer onvolledig en bovendien met ie verlrouien Een reorgauisaiie du den dienst tier etatistiek i daarom driugeud uoodig Wal ue iraa betxeft v welke wijze die bebootdc te Keechiedi n luit flV scbr zich aan bg de deukijeeldtii door prof Vissering hieromtrent geoit die het weik tbaja do r de gemeentebesturen verricht wcnsohte over te dragf n op vaste distrikts commisaieu zooveel noodig met offioieel karakter bekleed werken le oiidvxle provinciale bureaux en onder de opjwrleidibs v iii oen centrale commissie voor het gMiscbe rijk 8imen e9t Jd uit deskundige en met lust door h u werk vervuld personen Met zulk eene reorganisatie zou ungetwijfeld ten schrede gedaan worden op deu goc leu weg maar bij alle toewijding zouden dte cl missiëA nimmer van alle werkgevers de gevraagde opgaven volledig erlangen indien zg niet gesteund worden door maatregelen van anderen oard B eu W van titrecht zeiden terecht et bestaat onwil bg vel I om opgaven betreffende hunne zaken te doen die onwil nu moet gebroken worden Wat thans vrij villig en daarom zoo vaak niet of onvojledig geschiedt moet verplichting worden mei strafbedreiging tegen het weigeren of het geven T n onware opgavSn Evenals door de wet van 1865 regelende de uitoefening der geneeskunde de geneeskundigen tot het doen van verschillende aangiften verpltobt zga vepB worde den werkgevers daartoe eene verplichting opge legd Intusachen zou hiermede nog niet genoeg verkregen zgn De opgaven moeten tevens te ertrOuw li zijn en om dat te wezen moeten zg gekoulroleenl worden t Kan niet genoeg gezegd wordei Kioni t de Soh dat van de JBiatSeid der eerste 5 allea afhangt dat zonder die juistheid de Aof i4ldigsle bewerking niet baten kan Dan hlgft de stati tiak een leugen en een onware statistiek sticht mier kwaad dan goed Zoo dienst dus de waarheid van d e opgaven der werkgevers te worden nagegaan zSkèr een reuzenwerk raoeielijk en ko aar maar ook onuiti oerbaar Ik geloof het niet inïïieu de uitvoering slechu tgdig en goed voorbereid is en beproefd wordt met de volle overtuiging van het uuï det f aak Bflvenal geldt ook hier neder de overweging dat wie het nut wil ook de middcfcn ter bereiking daarvan moet durven toepassen Laat dan het oravangrgke werk slechts