Goudsche Courant, woensdag 13 maart 1878

STOOMBOOT VOLHARDING Den Zondagdienst GOÜDA LEIDEN y v zal ZONDAG 17 dezer aanvangen De DIRECTIE Vr 4ag 13 Hurt N 2114 1878 GOÏÏDSCHE CQURAMT leuws eD Adverleotieblad voor Gouda en Omstreken eieren en korporaals en ter ondeisteuning van het gTost militair weeshuis te pMadam ea van het jongensinstitiMt te St Annabeig 2 520 000 ter oprichting van dienatwouiiigeit voor geierdals enz Maauda heeft de Rükadag dk daMomtrent ingediende voorateliru verzanden aan de begrootings commissie De Rgkaregeering heeft bat Voornemen opgevat om bij den Egksdag een wetsvoorstel in te dienen waarbg eeu erediet zal worden aangevraagd ten bedrage van rnim 75 000 mark Dtte gelden zijn bestemd tot dekking der buitengewone uitgaven veroorzaakt door de deelnemiug van Duitsche kunstenaars aan de internationale tenfoonstelling te Parijs Waarschgnlijk tal deze eerste auvraag later uog worden verhoogd indien het Modit blijken dat de nilgetrukken som niet voldoende ia De in te dienen voordracht luidt naar men venwmt dat voorloopig de som wordt taagevnagd Tot bevorderiag der laak zuUw iu de versehiUeade hoofdielelt vu Oaitsehe kuntt eommissiëu woriea benoemid dis too veel doeulgk er voor taUen waken dat d intaBdiagen de Duitaebc knoat op waardige wijze vsrtegenwoordiieu Vaa den kant der Fransehe regeeriagea wordt het mogelgke gedaan om de deebieming Ie vergemakkelgken De ruimte aan IMtsoktMidletpatuais zóó groot all in de tegenwoordige ostMandig heden doenbaar is Ook de plnM is den toeMudio aanmerking genomen zoo vgordeelig uoge k Ziitefdag beeft de Fransehe Huaal na aannesaiagvaa eeuige artikelen vaa den Code niml bedoteategen heden aaa de orde te ataHen het WetaoytWerpop den staat van bekg terwijl de Kaaaer d diaeoaaie voorzette over biet wetsoatwcip tot aankoopvan eenige spoorwegen teageS eiJaer baj MleH ht U a y wy einet kon de bebanddtag van ket WeUoBtwerp tot aankoop van spoorwegen Haaudag in de Franeke kamer niet worden voortgezet In plaats daarvan werd ket wetsontwerp tot beniiuiug der postwet aan de orde gesteld waaraan de urgentie werd toegekend en dat vervolgens is aangenomen Inden senaat diende de heer Batbie het rapport in over het wetsontwerp tot bet verleenen van amnestie voor de persdelicten van It Mei tot 14 October waarna de eerste leting plaats had van het wetaoiitwcrp op de telegraphüe Bij de aaubieJing van het budget voor 1 78 iu de Spaansehe Kamer is gebleken dat het deficit tot 18 millloen pesetaa is vermiiidcrd De Paus heeft volgens de Aöln Zeittmf aan eenige kanlinnlen de aanalaande allocutie in hoofdirukkeu medegedeeld Dit stuk is over het algemeen vau veraocneuden aard loowel tegenover Je Italiaanache regeering ab de buitenlandsche mogendheden De kardinalen hebbeu zicb met den inhoud vereeuigd Over de samenstelling van het nieuwe Italiaausehe miiiisterie weel men tot dusver alleen dat Cairoli Zauardelli en Desanclis er deel van zullen uitmaken jBIN NENLAND GOUDA U Maart 1878 Wij laten hieronder volgen den uitslag der herstemmingen Voor toover bekend werd hij gisteren door een tranommer ter keuuis ouzer lezers gebracht Jmtterdam Uitgebracht 1704 geldige stemmen Gekozen de heer Mr ö van Tieuhoven met 866 stemmen De heer Mr A 8 van Merop had 838 stemmen FotttrAm Uitgebracht 2419 geldige stemmen Gekozen de heer J van Stolk Jzu met 1261 stemmen De heer Mr A Kerdük had 1158 stemmen irilueluUn Uitgebracht 1694 geldige al Gekozen Mr baron de Voe van Steenwijk met 846 ticmmea De heer D Mulder Dzn had 748 stemmen mt um Uitgebracht 1386 geldige stemmen Gekozen de heer A baron Schimraelpenuinck van der Oye met 804 stemroea De heer Mr L U Verwer had 632 sUmmen Itvmbtrotn Uitgebraobf 1499 geldige stemmen De heer J Diepen had 764 stemmen en de keer mr K van de Werk 746 stemmen Daareehter de bua van het onderkiesdistrict Meeuwen niet voldoende WiS verzegeld ia dete tteromiug nietig verklaard ddeD worden rerricht laat zelfs het denkbeeld eeaer net greater of kleiner tutsohenruiiDten herhaalde statistieke opneming ten aanzien dezer onderwerpen geheel Terlaten worden en dat eener scherpe statistieke enquête Toor éénmaal daarvoor in de plaats triden Misschien Terdient het stlfs de voorkenr met aulk een enquête met het gausche terrein iu eens te omvatten maar stuksgewijze te werk te gaan en slechts achtereenvolgens de verachillende groepen van fttbneks en hand verk uijverheid tot eeu veld van waaruemtiig te maken Oogetir feld zal dat vnichtbnarder zyu dan nu de werkgevers worden lastig gevallen door de ambtenaren Teel gewerkt wordt tqd en krachten besteed worden met c u miuimum van resultaat D it de winters in geatreUgheid afnemen ia in den laatsteu lijd herhaaldelp opgemerkt Het valt echter uoj wat meer in het oog wanneer men wat hooger opklimt dan het geheugen van het levend geslaoht reikt Vier eeuwen geleden toch 14i7 lag de IJsel vpor Deventer den 9 Maart nog zoo stevig dichtgevroren dat men daarop een pikt u brandde Tot 22 Maart bleetihet mogelijk do rivier te Toet en diitkelyk ook mei wagens te paaseeren Laatste Berichten Beiiljn U Maart De £ gksdag heeft het wetsontwerp betreffende de plaatsvervanging van den Rg kskanaelier b derde lezing onveranderd aangenomen met IJl stemmen tegen 101 De Polen en soéia lialeD onthielden zich van stemming Tegen stemden de Fortie ritttfHTt het centrum en de BlzasXotharinger protestpart j Schuttersraad te Gouda 9y Touttis van 11 Maart 1873 is veroordeeld J T D wegens plicbtverzoim door afwezig te zijn bg de laatst gehouden inspectie en zulks na bij vonnis van 21 Jai ari jl wegens een dergelyke overtreding veroordeeld te zijn in eene gehlboete van 16 en iu de kosten van het geding Burgerlijke Stand CÉBOBK f I 7 Murt Jahinas Jiroba Ilesiictta WiUwlmiDS Omkri A VuUuDw ea N via Vliet 8 Petros oaderi J sa daa Dn in H A Baltoort H leu Jiifolw ooders S H n dn Kruti a W J Juan 9 Jtcab oidera F Lie KU B A JSijkhef Bultaga oaders C Snoek m S dt Gnuf Owaelia Maaaa oodcrt B C Lyitsr eo N Bii uii 10 Oerril coderi P dn Hertog ea P vso Wui Beriba ooder H Scbrive eo N vaa Vliet Gooltje ondere G ao Vtiel a N vso der Starre 11 Aellje ouden J render I m sa M Stttfu Thcodon ondsn H van dnr Heiden en A Mk der BnMj Engoliaa Cornelia onden A Melkart en M tu t OVKKLEDEN Haart B Ankeaa 3 j 9 n 9 iH Markt 10 J van den Bom 76 j 10 ra A 1 J vaa Sfatcl 7 D 50 Jarige iECHTVEKEENIGING ran AWE DB JONG KM MA ROABETHA van HEES Gouda 15 Maart 1878 Vogeltncang Pantdijs M 36 ADVERTENTIËN Toorspoadig bevalleD van eene Dochter A 8 iw VEUER TA dbeStaai JbMtrdam 10 Maart 1878 I I w Die wip te vordaien hebben van of Tencbiildigd sgn aan JOHANNES ZWANEVELD t Gouda overleden worden rerzocht daarvan vóór im In APRIL 1878 opgaaf of imtaliag iedoen aan den Ezecntenr Testamentair 3 KOR TENOBVER jmUAMCBE HOOIYERDRUVËR Schoorsteenveger ietselaar GOUDA JSst tng8tra ft F A7 Lokaal NUT ea VKRiyiAAR aan de Oosthaven te Gouda P VAH ssN Heek P H Hugenholtz Jr Leeraar bij de Vrije Gemeente TE Amsterdam op Donderdag 14 Maart 1878 des Avonds ten 8 Viie in plaats van half acht ure Toegangsprijs f 1 HH lüteekenaars kunnen alleen nog toegangkaarten verkrijgen voor den inleekenprgs Het Comité ji g evestig d te GOUDA TWEEDE ALGBMEENE VERGADERING van AANDEELHOUDERS op DONDERDAG den 14 MAART 1878 tot het doen der rekening en het vaststellen van het dividebd des namiddags ten half één uur iu het Koffiehuis DE Haemonie op der arkt te Oouda De Directie J MULDER J C VAN WIJK VERKOOPING VAN VLEESCH De BURGEMEESTER ran Nmwerkerk a d y zal WOENSDAQ den 13 MAART aanst des Toormiddags ten 10 are ten huize vanden Landbouwer L va L4NGE aan de s Ora venweg aldaar in bet openbaar VERKOOPEN Het VLEESCH en de HUIDEN van aO als verdacht van longziekte onteigende Runderen De Burgeneester voornoemd W f SMITS De ondergeteekende eenige jaren een ruim debiet genoten hebbende van zjn geëerde Stadgenoten blöft zich beleefd aanbev en zoowel tot het LEVEREN van als tot het HERSTELLEN VERWEN en SCHOONMAKEN derzelven Verzekerende een soliede behandeiiug noemt h zich ÜJEd Dv Dienaar B PÜNSELIE Adres Hoek Oosthaven aan de Punt Ë 113 aan de Bouwmanswoning Stoomzicut bewootfd door den Bouwman 0 KOUWENHOVEN aan bet Jaagpad binnen de gemeente Waddinxvem op WOENSDAG 3 APRIL 1878 des Toormiddags ten 10 ure van 1 Bruin MERRIEPAARD aftands 14 KOËIEK die gekalfd hebben of aan den uring staan 5 KALFSCHOTTEN gekalfd of aan den uring 3 KALFVAARSEN als boven Wagens Bouw en Melkgereedschappen en eenige Meubilaire Goederen Breeder bg biljetten en informatiën ten Kankore van Notaris MOLENAAR te Waddinxveen GOODA DiEVK VA A BmNKMAN HARTING Frères Gouda Oosthaven B 14 Portraits Portraits Cartes Portraits Albums Dessins Spécialité d Agp andissements et de Portraits emaillés Iemand grondig bekend met BOEKHOUDEN en VREEMDE TALEN die dagelijksch eenigeuren beschikbaar heeft wenschte deze te testeden met het bgfaouden van Boeken Correspondentie Copieeren Vertalen als anderszins Adres met franco brieven onder N 60 aanhet AdvertentieBureau van A KOK Cohf Boeken Kantoorhandel Gouda TiOËST De hoest met slgm is meestal een gevolg van onrein bloed en gestoorde spysTertertng waardoor zich slijm in de longen ophoopt en daaruit met inspanning moet verwijderd worden waardoor de grootste ligchaamszwakte kan ontstaan Het zekerste middel om aa deze ziekte de gewenschte genezing te doen volgen is het JOH HOFF soHB hetwelk het bloed zuivert de sprflsvertering regelt en zoodoende hiervoor de zekerste balp biedt Prjjs 1 fiesch 50 Cents 6 fleischen 2 50 13 flesschen f 5 05 JOH HOFF scbe Centraaldépdt Amsterdam Smalle Bloemmarkt bü de Paleisstraat F 250 Te Gouda by J G VAN VRE UMIN GEN Schoonhoven L B Okhuizen Delft Frank mt M en Maagplllen nsM FUiLEN die smda vtle jarea act het beste gevolg tegen de slijm en als maagVerSterkend ebruikt worden cluor hara erdiag üe spjjsverteiing zeer bevorderen bg nuder goed tegen de gal en er zacHt laxerend z n xgn tegen 32V cseiit hrl dua je met berigt van het gebraik veikr gbaar bij de naiolgenda Heeren te Amsterdam M Clébaufc Co Droog Heilige weg D 321 BieisHryli 8 r d Kraata Delft E Wilscbnt Bommel ZBlt J v d Vegte Delfshaven J B Weaterholf Deventer Gebroed Timan Dordrecht H J Giltay Obud a L Sobenic op de Hoogstrwit Oorinohem B J B Boscb flrma I P Lasouder s Qravenhafte J Visser Sc Koon in do Spuistraat Haastrecht K Oosterliag Legden J T Terbnrgh UaarlcBD lHrstnat Lekkerkerk A den Oadsten Linschoten B Kraithof Botterdam r Santen KolfF korte Hoofdslaeg Stolwijk Wed A Zgderlaan Sohiedam Wrd A H BoDiboiits Tiel A J Faassea Utrecht Alteiia Kroon Steenweg over d Doa kerstr 37 ï Vlaardiugen M E Hoffmann Tjadea Zevenhuizen A Prins De SLUM eo MAAGPILLEN bereid volgens het echte recept zijn door mij te Gouda IIh en uitiluilmd lerkrggbaar geiteld bg den heer SCHENK op de Hoogstraat LET WEL Om elk doosje der eehU en sints onheugelgke jaren gebrnikle SLIJM en MAAGPILLEN is een biljet voorzien met de bandteekening van J i 8CHEEUDER apotheker welko bandteekening zich ook bevindt op het zegellak Waarmede het doo üe verzegeld ii Men gelieve daar re attent op te zgn en zioh te wachten voor het gebruik van eennamaaksel dat men tracht in omloop ts brcagoo BTHTENLAND UuItenlaDlscli Overdchl Uit Petersburg wordt geaciod dat aldaar het oSeiCele bericht ontvuBgen is dat dn Sultan de vredeapreUmioairen heeft gotdgekeurd en dat dientengevolge geueraal SynatieSen Beonf paeha naar Petersburg sgu vertrokken om de ratifio ti n te wisadeu Te Weeuen meende uien u weten dat deie fonnaliteit de Mn deier tou plaats hebken De Ooalenrgkaehe rijkskauaelier Andnaay beeft in de bcgnxHiugs oammiaaie wAler eenige teer geroittletleDOe verkUringen afgelegd Aldus meldt een telegram uit Wreuen ouder de srcl eeoignins zonderlinge bijvoeging dat zijne antwoorHen niet werden Culeerd omdat ie zoo butandereontdentieel waren ze dan openbaar woMeu zal vreemd voorkomen maar vermoeilrlgk hi ft men daa wel den inbond willen mededeelen doch niet ze een vorm willea grveu waaruit de een of ander soms dingen aleidea kon die niet werden bedoeld Hoe dit zq er ia geen bepaalde reden om aau de waarbeid van bet bericht te twjjfclen Ue heer Andraasv dan heeft gezegd dat bewtliog van Bqsuié niet in de bedoeling der regeeriug ligt de uoodzakelijkkeid van vootwrgs mnatngelen tegen verrassing was wel onder de bewergreiienen voor het vragen van een krediet man niet de uitsluitende bewergreden Van dit krediet zou niet onmiddellgk gebruik gemaakt wolden tot mobilisatie n een gedeelte van bet leger Die bewaodeo dat die moulisatie te laat kamen zo dwaaldea hel waa iotegeadeel nog voel te vroeg voor zulke log had de rigrMig dk bebageh dW IMiHiMtm V Rudand doen gelden en de Bnaaisobe legeering bad die volkomen erkend Zulke verklaringen kannen niet anders dan de gemoederen doen bedaren voor zoover ig uog in onruat verkeerden Andereu hebben nooit geloofd dat Ooatenrük zich door ber ettiug van Bosnië of erger nog door pogingen tot liilijviug iu dit wespennest zo begeven Ook de EugelaohfitEgeering bigkt de zaken thans kalmer op t nen en Dit bIgkt duidelgk uit de antwoorden W vcrsehilhsade iuterpellatiën De man die jaftu lang iu Engeland aan het hoofdder liberale partg stond aan wiens staatiiuausbcleiden grooM weUpnkeudhcid zijn vaderland zooveel te danken heeft die zeker een der uiutekendsU denkers v D zgn tijd mag worden genoemd gaat zich uit hetpolitieke leven terugtrekken Üladatoue heeft aan den keer Jolly voorzitter van het liberale comité teOnenwich geschreven dat hg bg de aanstaandeverkieoug aldaar u meer in aanmerking weuschtIe komen J Diuadag volgde iu den Duitschen rgksdag de derde leiiag vau de vervangingswet die in t eind met 171 tegen lOl stemmen werd aaugruomen tegen atenideii bet oenirum de Fortsobrittspartij en de Kltasaer intrsnsigenten terwgl de Puien en de sociaaldemo crataa aan de atemoiing geen deelnamen De vcrsehillende sprekers brachten in t kort opnieuw bun bezwaren in de uliramontaar Krichsperger Weidde wlfa uit over den CiiU rk mp en moest door dcu prcsideat lot de orde worden geroepen Volgens een medcdeeling uit Berlgn aan de K6l Zeibrnf zal 4s b if von Bismarck zich in het begin dezer week naar Fnc lricbaruhe in het I sueuburgsche begeren Kt cal aldaar vertoeven tot op den tgd dat ée eonfeientie bgeenkomt Jk Rükaregeering wensoht tbana te besohikken over de getden bespaard op de verplegiugakosten dit door Praukrljk voor het Uuitscha bnetltagsIrnr na den oorlog van 1870 71 betaald weidni Hel geheele overschot bedraagt 26 763 900 mark Hiervan wensckt zg bet grooUte gedeelte aldus te zien aingewezen 3 000 000 mark als reserve kapi taal der Maataehappg voor levenaverzekering voor leger en vloot 1 500 000 mark ter oprichting vaa een ondersteuftiligsfonda voor officieren ia officien adfpiranten van het aelieve leger 7 Ü15 000 ten dienste van een ondersteuningsfonds voor onderoffioleten en korporaals 2 650 000 als kapiual ten behoeve drtopleidiog vai kinderen vau ondewS Ia oaa extr ar vaa giilerea wat verkeerdelijk gemeld dat de ba vaa Maeawea aiet waa ingekomen Zjj werd ter zgde geUten sragans ket oatbreken van een der veieiaebte tegel Goe Uitgebracht 187 1 geldige stanmeo Oekote de beer J F Bredins jr net 1101 stemmen Da heer Dr P J F Vermealen had 770 stemmen Naar wq vernemen ia aaa J de Werk athiei gegageerd soldaat vaa het leger in Ked Indié bB Kouiuklgk besluit van 18 Februari 1881 cniMi venmeU ter zake van tijn gedrag ais fnselier bij bet 9e Bataillon Infanterie bij de bestorming en iwume der sterkte te TjiaUpoeri Z en O aid vn Borneo op S3 October 18S9 en die derhalve ge rechtigd is om het onderscheidingiteéken te dra vastgesteld bg Kon beAlnit van S September 187T No 20 genoemd onders eidingtteekA toegekend Ia de beifi der volgeade maaad lal het iee4i X IZl jaar geleden njn dat te dezer ated t Syk Hoogere Bargeraeboof met diiejaiiaHi earaos weiï geopend Een grooie z en vooitebr in de o M vaa allen dis goed auddelbaar oaderw t Vp d a j resktcB prq weten te tel ei j eene beboefla aehict ia ecM i iwta als Goada die vooiui Ük doet indastrie leeft ea tiert Itaar ook een groot vqor leohl voor de stad onzer inwoning daar iq tdtt die weinige plaattea ia on vaderland h hoofd waar gdtttl op a rijk koaiea baitaa eaDig betwaar der burgerij die tehool geetbAt wetd Door de goed vraeMan die zij reeds iu dat tijdsbealek afwierp heeft z $ bg ene oaontwikkeide of bekraapea ueaigte aanvaakeliik tegen kaar bestaiude vooroort teelea tkao aekier krel ottrwenota Ibar dk j tiSel aHeea doof het aea nrlie c beaebaaUe ge derite der bevolUug wordt aij thans zooteer gcwaatr t deerd dat neer daa een toadtriM onder es voogden roet een vertoek om uitbreiding tot een uet vijQarigen cursus zich aan het einde vsp het pas verstreken jaar tot de Hooge Rrgerriug wendde Trouwens meer dan tKteitmdtrd kwerkelingen moeht zij reeds tellen en door hetgeen tg aan hen deed op den weg brengen waarlangs zij verder een eervolle plaats in de maatschappg konden vinden Eea vijftigtal nagenoeg ia voor het tegenwoordige nog aan hare vormiug toevertrouwd Kan hel ous verwonderen dat bij deze bataten het denkbeeld it oprj komeu om het 12Vj ja g bestaan der inrfebting op eene feestelijke wgze te pcdfnken Immers tgu wij wel onderricht dan htbbeu zij uit hnii midden eene commissie benoemd om een feest plan Ie ontwerpen dat op 15 April e k gevolgd kan warden cu woaibg zoo uiin aan de tcaardijkad der school als aan het mviijk fttttnide joitfriiikart iets wordt te kort gedaan Door twee Gondsdie bnrgercsaea wordt morgen Jij Vrijdag een jubileum gevierd De roedvfouwen H Woerlee Sehophuiien en de Wed P ü Woerlee van der Schelden hebbeu dan 35 jaar hunne fonetien uitgeoefend Een groot aantal jeugdige Gouwenaar jea werd door heu gedurende dien tijd in de wereld geholpen en altoo werlt ten beiden krachtdadig mede om onze goede gemeeDM te bevolken Beu herinncringsdag van twee peraonen die zulk een hoogst nuttige werkkring vervnUen i leker de vermeldiug ten volle waaid Naar wij veraemen tal de vootgeaonKB tooaeelvoorstelling van wegü de bier gevestigde afdeeling van het Toonetlverbond op l Maart e k eo bitondere omstnndigbedea aiet doorgaan Het aandeel de pioviuoie Zoid HoUaud n bet aantal raaasehappen voor de natiowde mdine dat in dit jaar ten bedrage vaa IIOOO tal worden gelieht is bepaald op 2024 man Daarvan wlleu o a moeten leveren Qwvenbage 242 Delft 61 Botterdam 866 Schiedam 70 Leiden 107 Gouda 46 en Dordrecht 74 lotslingtn s Lands middelen over de twee maandfn dtï s jaan iebben opgebtaeht ƒ i W WV N d