Goudsche Courant, vrijdag 15 maart 1878

ƒ 6 lfï7ï n ï l hetzelfde tijdvak nu l m Ds tamtog beiro g ƒ Ib lil iU U I e niuiater vaa fiaaucién heeft bekend geinnakt i f gedureude het jaar 1877 in rijka mant zijn ïervsnrdigi en fgèleTefd T9ur rekening fan ket ryk l OQUOOQ 10 eettMukkeu 11 026 000 koperen ctuten MOO 0 kdteen hjWe cuiten 4 00Ü O0Q bruuien 2 MèatikWn 6 100 WO UfOTZ centen oor rekening van particuljerea 1 108 149 10 gul len9tukkeu 11786 goeden dttkatcn te zamen uitiuukeiide eue üuouuafe traarSe vau ƒ 11 459 750 Ég Koniukl bei1 it ia de organisatie d r Ver dt digingsetellii jtu Tan het Bgk in acht atellingen vcrdeaM Utrecht Naarden Gorinaham Zwolle I ur4reMit Ueldcr Amattrdaia en a Boeeh iqo air xetri der oomttiaDdanteD kbgefmeu Da artillerie magazgueQ t Doesburg Nijtnegén Terueuzea ec te a Boaoh zqn opgeheven Elke stelling der afdeeliog ia ala gtirnizoéusplaata voor de yertüigartille rie b ttmd In het Xeoeuit MUÜeir zyn opgenomen eenige leaobikkingen Tao den Minister vaa Oorlog ter uitvoering van het Koninklyk besluit waarbij san milticiens die zich door kennis en militaire bekwaambeid oodersoheideo voorrcchtea zqn toegekend B AriBf Pannenfeli fc Ck te Utrecht is ou ngl iu ruk veraebeoen een verslag van den hoogleenar 4r T ó Donders aangaande hrt onderzoek van bet gezichtvermogen van het personeel der Maetiohappij tot exploitatie van staatsapoorwegen De keer Donjera ia bereid tich te belasten met de leiding vaij gelijk onderzoek van het peraoueel der aallcrs 9iobr egott4ïrnfemin eli wtodeer dit op de zefiiie Wyze als bjj geüöeitide Maatschappij geécbieüe n kan ï e Minister vaU watersf Ut handel en nMvethéid hééft ob een e aider d aimdaoht van beltuurd ra der dlVri t iAor egmaBtschappqen hier te Itindè gevestigd diet aanSereling Vet bedoelde oudei a Tolgetié gelote regèlbu au bekwame artsen toe U fertróuweo Kapitaia Wendt votrcnde het als belegger teNieawidi rp Uuneugekooiea acbip Uria vau Drniutntiu naar Belfast bestemd rapporteert dat hij bijden heaigen atortn in de afgeloopen week nadat herh ldt toriieeëB kija idck badden schoongeveegd en bekagr t arCrq aan Ickip eu tuig werd teweeggebAlèblL Mor ce ttortiee overboord werd geworpen maar dttt een aBdei e galf hem neer au boord ierp toodal by wonderdadig gered werd Ook ds ituonoan bekwate eknatige kneuzingen Door bet overboord alaan der watervateu was zeer groot gebrek a D driakwBter dntstaan De Haagsche gemeenteraad heeft zich Dinsdag met alle vpqraullen tot oprichting van scholen vprei nigd Hï besloot na warme discussie pru et couira tot oprichting van a eene school voor meer uitgebreid lager onderwijs voor meisjes met 21 tegen 18 stemmen i eene mid ielbari school met 3 jarigen cursus n et ti tegen 1 stemmen en e eene burgerschool voor jongens legen matig schoolgeld ifet b f de T va da Kamer der Stateu Grncraal aanhangig vooratd de Bruyn Kops tot afschnfifiiug van deit taikeracqjjna is ingetrokken Vrijddg om nuif P jr vter omwerpen aan de orde itavondec ditt tot Tt t telfing deV fndisobe rekening over lin 7 en psü tot onteigening teu behoeve vau den spoorweg Ngmegen Veulo BQ fc mftüdeeliag van het tnifa besluit tot schor aiug van debesliaaing van den gemeeuturaad waarbij M hooftlonderwijter v d Kaöip is geschorst heeft de b iï emee8ter Brouwere in den gemeenteraad van lt lerttob f het Verwyl bestrtden dat de raad het opeubkaa onderwijs vijandig gezind waa De inatructie walrap d m 4 healisti ia door een liberaal bewind mMkt genomen omdat de onderwijzer door de ie VhotiC Tiib Nn 1 la4 lsde jüUserwwi op ich te neinen n t BfcMi JM rf ti Mhool heeft nu een SOtal iiid at kütHder atad bgna ƒ 5000 men gaf den boofdonderwqier hulponderwqiers wier inkomen men op ƒ 750 en ƒ 500 bracht terwijl men de oOiDg v È din fdoi dtmvBZ verbouwde opHat R l Stfcertl fe B a khhnan honden Men heefi SS i cn v4aB gfe gehad De bnr emeeater wachtte thaïl VM Wftrtmweo k kbning eindbeaUsaiDg In Ml ftüy l JLi to aT4 9 Febr Wordt gfcrti Aal de O Iad MgMfng dSgAedeAtcllfB zaak Toor gipasèftrd Tlestto r t Afcr lttit Atchiii garoizOen op voet van ede wordt bAamldd en a11 oorldgatbe filgeD ópKotièen De ge oadbelditocatand wordt bitmnnténd gentMmS Een w ek r6it bet br B wm it genoemden briefje op tohia bet eerste huwelqk voltrokken onder de Hollanösebè wel en wel tuSBchen de dochtervan aen iolonelkomatandant göateillettr v u Atbhili v d Heiden en dan offioier roa gczoudheid J t h Visoher Er loopt tevens te AtoMn het gerucht dut tIb officieren eerst na een tweejarig vsrblijf zulleu worden overgej laiitat teriS l de orde reeds gegeven ia B it iniiiderü riiiiituireiii met meer wegens Liugilurig verblijf te Aicliiii mogen Vordcn afgelost Door het met meer op voet van oorlog zijn vnu het leger te Atiehiu vertlést o a een 2de luilemant ƒ ÏO a inaands eu wumicer de officieren naur eisoh gehuisvest zijn nog ƒ 70 De intrekking van huisvcijiiig iergoeding is voor de gehuwde offieiercu iriet vau toep issbig Hoewel van uit Ritav vrede gelast is ïooneemt dit niet weg dat s niichls soms derlig hinderlagen liggen eu de zougeiiaamile viieuden Alchiuueezeu zeer brutaal zijn Daar de infunlerie hetvuur is Z ii k iu men w el nag an d t vooral datwapen erg tevreden is over de bezuiniging der regeeriug Gr Cl De uiterwaarden en steenovens lang de riviei de Lek zijn tengevolge van den nieuwen wus vtin het water neder grooteudeela oudergeluopen Te Amsterdam heeft zich eene Glaienwaaickerg gevestigd De Amiterdamsche Glaienuauicierfj beeft eenige werktuigen doen vervaardigen in den geest vau de in Engeland in gebruik zijnde reddiugsladders en zal voor iedereen de gelegenheid openstellen door hare tusschenkomst de reinigiug der vensters te doen geschieden Bij elk werktuig is een ploeg van 5 man die bet wérk lullen verrichten Iu Belgij bMft ceD Bie ischenvrieml aan de regeering een hali millioen fr aangeboden om de rente er nu te besteden aan het opleiden van de kinderen der slachtoffers van spoorwegongelukken Dezer dagen ia de edelmoedige man den koning voorgesteld die heU de Iieopolds orde geschonken beaft te Breda werd Maandag eene algenuene vergldering gehoudeu van den Natiuualeu Lederindustriebond waarin een voorstel werd uangenonien van leden te Eindhoven om tot de regeering een adres te richten om verandering vau de onbillijke verhouding tusBohen de inkomende rechten in Nederland en die in de naburige lauden op leder en ledrrartikileu Vervolgens werd besloten tot het oprichten vau eeue lederrois jaarlijks te a Bosch te houdea gepuurd met eeue algemeene vergadering van deu boud Oraaf Enzenberg vroeger vertegenwoordiger van Hessen te Parijs bekend als een ouvermoeid verzamelaar van autographen vroeg eeus aau prius von Bismarck om een enkel woordje in zijn album te schryven De tegenwoordige Egkskauaeiier voldeed na eenige weifeling aan dit verzoek Op het blad waarop hij zou schrijve las men reeds eeuige regelen De eerste strophe was van Guizot Mija lang leven heeft mij twee wijze grondregelen geleerd de eerste om veel te vergeven de twi ede om nooit iets te vergeten 1 De heer Thiers bad daar ondir gesolirtvcn Ietwat vergeelaolitigh iiJ zou de opnchiheid van de vergiffenis niet sdi iden Prius von Bismarck voegde er nu het volgende bij Wat mij betreft ik heb gtlcerd veel te vergeten en te hopen dat men mij veel vergeven zal Er liggen due levtnsgeschifdeuisseu van beroemde maiiueu iu deie drie Wuonlea De eenige geredde matroos van het te Holyhead verongelukte aohoenerachip Elisabeth Kloosterboer kapt Mulder van Maragaa met boenen via Fnlraoulb unar L verpool bestemd meldt deu 1 Maart t mid dernacht bij eiik weder en harden wind kort na het signaal v iu een vuurpijl geziöi en eeb ksnousahot gehoord te hebben vermoedelyk als gevaarsoiu Vau een vjjurtoren branding te hebben ontdenkt waarna het soWp umiddelijk zwaar begon aan den grond lè etooten eu spoedig vol water liep Men beoroefde toen de boot over boord te zetten doch bij die poging wertf deze tegen de venohansing geworpen waardoor de fciplein eei feu br k en e n matroos zwaar gewond werd Men zocht daarop toevluöht in het want en 8 e pteden gezagvoerder pn den gew jnden matroos me naar bjven Toen de lading uit het schip gedreven was viel het plat op zijde tegen deu morgen Werd de matroos uit he ifant geslagen en zwopi i aar eene kljp ongeveer tute fcheepslengten yan hef whip en a ongweej e en half qnr daarop vi tolüfd te hebben p dooryde ddliigboot afgfhaflld en aan lund i ebracttt De gezagvoerder atnrfniiaii n drie matrozen q i rerdtorilen Te Dorttro ia Din8 agaeht il een verpleegde in het krankzinnigengesticht vermoedelgk wiljende ntanarppetf anarppetf uit een raam der bovenverdieping aan de Liudegraoht gesprongen on Inet het hoofd zoodanig op een scherpen kantsteen gevallen jBpt hg na verloop Tan e h paar nren deh geest gaf Het raam had eu tamelijk hooge borstwering en was bovendien voor de benedeuruiten nog voorzien van een ijzeren htk Wet een sprong echter heeft lig zich daarover heen en door de ruiten geworpen terwijl hij in zijn val nog aan het een of andere scherpe voorwerp schijnt te lijn blijven haken Althans zijn been was gedeeltelijk opengeschetard Bij hetgeeii de Parijsphe wereldtcntowstelliug uit Neilerlaiid te tan schouweH zul geven bekoort ook een werktuig vau geheel nieuwe vinding nit de gunstig belïeiide fabriik van de firwn lik Jonker en Zoon te Amsterdam dat zeer de aandacht verdient Het is een driebreukig vouw en inuaaitoeakl dat zoowel met stoom al uit de h id kan worden geditSten en loo licht werkt dat cf Ainki a Jonge het in beweging brengt De vellen papier ontencbillig vau welke afmeting tot een omvang van hoogstens CO bij 80 centim worden zaiver haaks op kei register gevouwen en ingenaaid ten getale van duiteuU ui liet uur t rw l 4 vlugK werkman er ilechts driehonderd in hetzelfde tijdbeatek aflevert Daarenboven worden de vellen gewalst ea wtl door ten uitnemer in de manier als aan de sioomperaen is bevestigd stak voor stuk iu een lade gelegd die ook al weer uit eigen vermogen telkens zooveel plaata maakt ala voor de ontvangst benoodigd is Aan de twee en vierbreukige toestellen die iasgvl ks door d heeren Jonker iu den handel worden gebracht ia geen inrichting voor naaien verbanden Bceda zijn een twintigtal deter toeatelleu hier te lande en een te BriISMl in gebruik die zeer goed voldoea H V i o y Sprekende over het aangeboden wetontwerp tot herziening der wet op het Lager Onderwys brengt de Haagsche correapondeut der aan Cowrant een woord vau dnuk aai deu Mlliister die in zoo korten tgd een zóo gifed een zoo behoorlijk samenhangend ren vooral zoo constitutioneel werk heeft geleverd Het niet iu behandeÜDg nnaen van het outwerpHeemskerk iu h t begin vaa dit zitlingjaar wordt door de indieuing van dit wetaontwerp glansrijk gerechtvaardigd zegt kij Constitutioneel is het ontwerp Kapjieyiie in gelijke mate als ket outwerp Ueemskerk lucuustiiutioueel kan genoemd woeden Dit blijkt vooral naar hy meent uit b ider zofg teu ap iabt van het godsdienstuiiderwijs uit de behartiging vau het grondwettig 1 iveral nit de bepalingen ten aauzieu der hoolguldheffiiig au nit die betreffende ile kweekélingen Maar hoe angstvallig de heer Kappeynr zorgdeèn TOOI de ovenen lemming met de Grondwet nvoor de geleidel ke verbetetiug van oiis openbaar oadcrwqs èn voor de ongestoorde iuTucriiig van èn nieuwen toestand het ontwerp doet naar zyn gevoelen niet genoeg om den toestund onzer onilerwyzers te verbeteren of heu rlvea tot verbeteriiwvan deu inhoud zoowel als vaj 4f vorm van boaonderwijs te prikkelen Omtrent de tentooiistellingWerken te Parija wordeo de volgende bijzonderheden meegedeeld Engeland Aan weerskanieii vau het paviljwn worden Indische huisjes gemaakt met gebakken ïitMe versierd Rus l iud Aan den gevel wordt de iMdte hand gelegd Het menbilair is uit Petersburg aahjjVkomen Spaqje itet sierlijke paviljoen is gereed Men is bezig metde behangselen Italic Men is ijverig bezig zoowel met het in ala uitneudige van het gebouw Oo r lenrijkHoiigarije Een beetje ten achter Het ma teriéel is uit Weeuen gekomen België Het markwaardigste paviljoen van het geheele Champ de Mars in gotbiachen stijl met vaalgrijzen steen en zwartmarmen Denemarken Het pavjijoen is af In denHuin wordt een keurige kiosk gemaakt Zwitserland Meu is reeds ver gevorderd de decoratie van degroote zaal voor de uurwerken is zenr fraai Portngai De gevel wordt r k versierd vau binnen is Ilea gereed Zweden en Noorwegen 28 man zijn rerigbezig China 36 Cbiueezen werken onophondelqk Voor Japan zijn 12 werklieden aan den gang Canada Een groot aantal kisten de vrecmdsoortigste toot werpen bevattend is iq deze seetie aangekomen Voor Perzié Siam Tunis Iktarokko wordt hard gewerkt maar waarschünlijk t itpa ran binnen niMTgereed 2ijn Wat Frankrijk aangaat 8240 werklieden t i op het Champ de Mars bezig die voor en deelook s nachts werken Volgens de Dtulteke FetitifneUuug is c n brief beateirid ilaar Hainlberg bij Aken den iS Ooh r 1876 op bet postkantoor tft Heerenveen bezorgd eerst deu 12 Januari 1877 by den geodreaseerde beatekl Op het adres stoud fJItmiAtrg ii A chen hetwelk men ap bet poatkantoor by veigiaaing bad aangezien voor Atohin De brief is dan ook di rbeen vendnden eu er in handen gekomen xpa een Kenlenaar die ikem naar 4ikau b aft oTerg mafü t na op de kecizijde tan het adres te hebbeu ges mrcr Ten deze brief bi in plaata van n or Aken luar Atchin tn het lïlngelsoh Aeheea iverzoiid vaiWMUC eèn poosje optnit d Jfen verzoekt ons het ïolgende mede te deelen In de maand Xo ember jl zag het Comité belast met de zorg voor d expeditie naar Midden Snmatra uitgerust door bet Geographisch ïenootschap zich in de noodzakelijkheid gebracht tot bezuiuigingslu iulregelen e besluiten Er moest spoedig eu met nadruk gehanddd worden omdat tegelijkertijd bleek l it de Kegecring zich met bevoegd achtte voor 1873 meer dan di h t vau het ten vorigen jare verleende subsidie op de begrooting te brengen eu dat in Iiidie de ouderneniing van het Genootschap niet die deelneming opwekte die het gemeend had met recht te kunnen verwachten Het Comité mocht niet nit bet oog verliezen dat de geographisohe tareiuopueming hoofddoel der ex diUe waa en dat ulle audeie onderzoekingen als bqzaak waren te besclionwen Het besloot dus den aan de expeditie toegevoegden zoöloog den beer J F Saellemao terag te roepen met dien verstande echter dat hem eenige tijdruimte werd gelaten om naar gelang der omstandigheden aan die terugtoepiug gevolg te geven Beeda den lOo Januari ontving de beer Snelleman het schrijven van het Comité Hg befond zich toen nog in de Padangsche Bovenlanden maar daar bet onderzoek van dit gebied juist geheel was af I geloopen en ije reizigers juist op het punt stonden zich naar Fa a ig te begeven om van daar via Batavia naat Palembang te gaan teneinde het onderzoek d r onbekende binneulauden thans X an aSsteq Jannari w i in ongarecr 70 kisten gepakt eu den volgenden dag kon de heer Snelleman de reis aanvaarden met de Ttailiora een der stoombooten van de Ned Iud Stoombootmaatschappij al d genoemde goederen met zich voerende Te Batuvia reitVB l hem nog drie dagen ifaarin ook de oTtrlkaiuK der goidenil kon plaati bebiieo al er de i ri i Htndrik van de maatschappij Nedtrlmd den staven wendde naar het moederland Dit schip bereikte na e e voorspoedige reis Napels den 5den Maart en van daar de reis over land vervolgende en dag n nacht doorreizi nde kwam de heer Snelleman reeds deu Oden iu guedea welstand te Botterdam terwijl de aankomst der goederen met de Pri Hendrik te Nieawediep binnen Weinige dagen kan worden tegemoet gezien Hel comité onzeker omtreut den tijd waarog de beer Snelleman aan de terugroeping zou kunnen gevolg geven en het ongeraden achtende danrorer voorbarige besohoowiugen en oonleelvellingen uit te lakken had braloten aan die terugroeping geene openbaarheid te geven védrdat het onderricht wa dat de heer Suelleman bet daartoe strekkende voorschrift bod ontvangen en lijn plan omlient tqd eu wgze van daaraan te voldoen had vastgesteld In het vierde nonimer der Bericktn omtrent de Sumatra expediiie dat thans ter perse ligt hoopte het die rocdederling alsnog te kiuuten opnemen maar de sami nloop van omstandigheden die den heer Snellemuu iu staat stelde zijne reis met buitengtwonen spoed af te leggen ww oorioitk dat h zelf te Botterdam terug was op d4 if l ip idag wmsm hf eoipil liet eerst kennis ont g t slei ts n de argi w iBrop bg aan het llÉluit lou v AOMit loaar zmTs van het tijdstip wopop b den rief an UfBg piiig had ontvangen De terugkMnst van den 4ner Snelleman is diente ngerolge iu strijd met de bedoeUngcn on bet Comité zoo onvoorbereid til verrassend d t dit allieht tot verkeerde opvatliqgcn aanleiding vfa geven De nadmkkebjke verkhving toby t dus niet overbodig dat alleen en ml l 4teiid de fiuanoiiiele aangel nbaden Aft expeditie tot deze tcrifgroeping aanleiding hebben g ven waarvan de noodzakelykhVid door het Comité ten sterkste wordt betreurd dat het Comil S bijiiondor tevreden is over de wyze waarop de heer Snelleman zich van zyne laak heeft gekw n en dat het ui twyfelt of de door bem medegebrachte vereamelde voorwerpen zullen naarmate y bekend wordin algemeen de overtuiging wekken i t hy met ver eu bekwaamheid in het belang der expeditie en der wetenaobap is werkzaam gevent ïot zoover onze bericbtgitvt Zeker zal htit alg me n in het land en hoogst oiigunstigen indruk maken dat de Regeering gemeend heeft aan eeue onderneming als deze haren flnancieelsii steun gedeeltelijk to moeten onttrekken Het feit klinkt bijna ongelooflgk en te vergeefa vraagt ncn zich al wat de Begeeriug tot dit besluit kan h bb n gebracht Dat men in Indië om welke reden dan ook niet gujistig V09r de expeditie gestemd is mocht in geen geval voor de Regeering hier te lande een motief zgn om de onmisbare geldelijke hulp terug te houden Eu nog veel minder mucht zucht tot bezuiniging het motief zijn Nederland is waarlijk nog rgk genoeg om eene onderneming van zoo groot en zoo veelzijdig uut te kunnen bekostigen Wg hopen dat de Vertegenwoordiging niet nalatenzal omtrent deze treurige zaak volledige inlichtingen van de Regcering te vragen N Rolt Ct E=OSTEK ICr BIiT LIJST T x BRIËVKN geadresseerd aan onbek uden gedureude de Ie helft der maand Februari uit Gouda renondeu welke aan het Postkantoor alhier ztjii teruj te bekomen Mt j A Wilmer Amsterdan C Kuaap 8 Gravenh ige t V IU der Hoog Nifuwerkerk Koba Verbiest Schiebrock De Vries Klein Ammer A Ludikase Scliieduiii J S van Waas uiet vermeld J F van Rüüzeudyk Vtlp De Dir t H Postk Gouda Van KEüIJNE Vergadering van dea Qemeanteraaa DINSDAG 12 MAART TeficnvooriliK de kh Rfloiij oorz Prince kist Lnijtea Krauenbur Nuotbovea vbo Goor Oodijk Snul MaUar rsn StrutcD Poit Drost öamsoiD Mraver eu de Rotte Da vooriitter deelt mede dat 4a heer Commiinrii dea KoaiDgs een vtrM raa drie wekea beeft vcrleeod uu den heer van Ber eu IJzauduorD lagegaan zijada 7 Maart ait dtea hoofde uvrmK ZEd het oorziueracbap waar No wordt iiiedtgedeeld dat d beer vao Iterioa heeft kenftii g fp Vi a vsrkisderd te z u dfe fcr a4leriDg b te woho Üe ootufca der vorige vergaaenng wurdea galsasn ca gearrratcird De voonitter deelt mede dat door bet orcrtydea taq S Ijudborkt de betrekklog fao brogwachter asbij bet pMtkaitoaT vacant u gewordeo ea id eene firfgCDde vergadenog tot de beDocniog eao aea aader dieat te orcteD overgegaae lugekaiaeD i eeae miaiiTe van hb Gedeputeerde Staten Koed tkcurd terugzendt ode een raodsbealuit tut wgcigiiig der beg root lug i dXit De vowsutcr deelt neda dat B en W nut de CMoasaie voor de watcrlnding tooter iijn gevorderd dat zatke iu eene tolgtude verjoiieriog ter tafvl zal wordeo gebracht Notif eeutge imaaut a mn veriehilleude comiuiasitD dsarbg aao biedende het craUg oier 1877 deze inUea na gebrntk door fi en W aiB de Uden ter le iag wordea roudgezoudea een adm vaa den beer W Hoogendgk Wc verkoekeude een i ukje grood groot 20 otiaren aan het jaagpad in koop tot verbreraing der tM ag en tot beraateriiig van xyoe houtberg plaata met een guuttig rapport vau U en W om mlka u te itaao onder sekere cooditiii voor ƒ 6 de eentiare Ier ruie De beer Portogn Droogleever komt ter vergadering een adrea van W de Bugter verzoekende aU bragwaebter benoemd te worden Ier viale een adrea van bh Regenten der beide gaatbuiien tot wgzi ging der bcgrootiDg Ier vUic Daarna gaat de vergadering over In ene met gcalotcn deureu na bcropeniog wordt aai de orde geateld De rekening ea verantwoording der kaoier vaa kot kaodel en fabrieken over 18 T deze Kordt atgemetn goedgekeurd £ cn voorstel tot wgzigiog der b grooting toor het atedeIgk mnaean van oadbedca over 1877 wordt algemeugoedgekean Ken vooratel t t aaovoUiag der geneeutebcgrooting dienst 1678 worJt mede algeinefii gfKd ckeurd De vooraitter deelt mrde dat geene inacbnjvera ygn gewent voor de aubeatfdiDg van 50 000 blauwe Uaelitraatkliekeri dat bun collegia daarop den beer Burgersdijk beeft oitgeooodigd b de ttecubalkers naar den prija te luformee renen dat de heer van Honwenioge dezelve nil leveren voot ƒ 7 75 per 1000 nadat de beer Samsom hierover bet woord kortelijk voerde zija B en W geaaebtigd duo koop te tuiten De beer Loeten vraagt ea verkrot het woorden versockt inlichting omtrent het raadabt aluit tot oprichting va een gfmnaaium en de beaprokfü rijksetibaidi de voorzitter beantwoordt die vraag dat er door bun aanzoek ta gedaan echttr nog geen antwoord ontvaogeo Nog wordt door dpti heer Lotjten bcaproken de voorgestelde verbrUriiig der vaart an Amaierdam tut Uotierdam spreker meent dnt als zulLi plaata had volgena bet gemaakte plan Oouda wel bade zoude l den na korte dUcuaaie over dtl punt ia de lorg doarvan door hem aauB ea W aanbevolen De voorz deelt mede dat de heer Willers verzocht heeft oiet in BBBmerking te komen voer de tivtrckkiog van bnlponderwyrer aaa de Tuaacbanfl kuol waardoor ene nieuwe oproeping ut dienen te geaebicdeii Tut bolpoaderwgzer aau de tweede Ameaichool wordt benoemd de heer P van Vlcdder Ie Almelo Tot stada apotbeker de beer T Caooegiettr te Velp ea tot ambtenaar van den berj it nd de keer G Prince Na machtiging om aan de genomen besluiten aitvocriog te geven tonder reanmptie cloJlgt de vci adering kaDtoiigerecltt te Clouda Tetechtöttiug van Woenedag 13 Maart 1878 Ka t nreéhter Mr J H va MISBOP Ambtenaar nin bM Open1 6r Ministerie Mr W O A SCHOLTEN te Rotterdam VEROORDEELD K H winkelier eti hei1 erg er wonende te Reenwijk tot vier boeten ieder vau ƒ 1 of gevang van één dag yoor iedere boete vegena in zijn winkel te ïeeuwijk vöorhandeh hebben vlin vier gewichten niet voorzien van het etetnpelmerk voor X l B de W wrdaivr vsn M J C ink lï n T wonende te Muordrecht ol twee IJivieu hC t Vitj ƒ 1 of gevang van één dug vupir ledf r boete wegens m haar winkel te Sluurdr clit vuurhdiulen hebben van twee gewiohten niet voorzien vau het Btempelmerk voor 1877 H J wikelier wonende te Waddinzveen tot eeue boete van 10 of gevang van twee dagen wegens iu zijn winkel te Waddiuxveen voorbanden hebben van één gewicht van vier kilogram zijnde geen wettelijk gCKieht G V B winkelier wanende te Nieuwerkerk a d IJsel tot twee boeten ieder van ƒ 1 of gevang van één dag voor iedere boete wegens in zgn winkel te Nieuwerkerk a d Ysel voorhaodeu hebbeu van één gewicht niet voorzien van het tempeluierk voor 1877 en van één gewicht voorzien van ket afkeuringsmerk L d B winkelier wonende te Lange Ruigeweide lot twee boeten ieder van 10 of gevang van twee dagen voor iedere boete wegent iu zyji winkel te Lange Uuigeweide voorhaodeu hebben vtu één maat eo één tr jker niet voortieo vu het iteinpelmcrk voor 1877 V d N winkelier wonende te Zevenhoizea tot twee boeten ieder van f nf gevang van dn voor iedere boete wegem ia sija winkel te Zevenhuizen voorhanden hebben van één maat un voorzien van het aterapelmeik voor 187J eo én mutvooiïieu van ket afkeuringamnk A V d B winkelier wonende te Zeifnhnizen tot twee boeten ieder vau ƒ 1 of gevang van ééa dag voor iedere boete wegene iu zijn winkel te Zevenhuizen voorkanden hebben lia één maat voorzien van het afkenriugsmerk ea één gewiekt litX Voorzien van het stempelmerk voor 1877 J T d S koopman Iu kkik wonende te Zevenhalzen tot eene bueie van 1 of gevaug van éln diig wegena in zijn winkel to 2eveiri izen veorhoadeo hebben vau een maat voorzien van hK ofkenringfnMrk H J koopman wonende te Zoveahuizeu iot eeae boete van 1 of gevang vaa ééu dag wegnie in lün ateenkolenmagazijn te Zeveuhuiiea voorhanden hebben tan een maat niet voorzien van het atempelmerk vuur 1877 J O koopman wonende te Zevenhnizen tot eene boete van ƒ 3 of gevang van één dag wegeus iu zijn ateenkolenmagozijn te Zevenkaizeu voorhanden hebben van één mut niet Vooreien van het stempelmerk voor 1877 A V W koopman wonende te Zevenhnizen tot eene boete van f S of gevBBgeniaatraf van één dag wegena in ziju steeiikolearai aaija të ZevtiAuizeo voorhanden bebbeu van één maat uiet voorzien van het stempelmerk voer liTT W G winkelier wouende te Zeveuhuiten ot drie boeten ieder van 1 of gevang vau één dag voor iedere boete wegena in zijn winkel te Zevenhuizen voorhanden hebben vau drie m itea vooizien van het af keuringamerk S P winkelier wonende Ie Zevenhuizen tot eene boete van ƒ 20 of gevang van drie dagen wegens aan twee rijksveld wachters die de maten en gevrichten wilden nazien weigeren van den toegang tot zijne atoomgratterü te Zevenhuizen A K winkelier wonende te Moeraipelle tot eene boete van ƒ 1 of gevaug vau één dag wegeu in lijn winkel te Mornnpclle voorhanden hebben vau ééu gewicht niet voorzien van het stempelmerk voor 1877 D V W vleeachverkooper wonende te Moercapelle tot vijf boeten icdtt van ƒ 1 of gevang van ééu dag voir iedere boete wegens in i n winkel te Moeibapelle voorbanden hebbeu Van vijf geWWilen nIefvWorïien van het atempelmerk voor 1877 iw i V V W winkelier te IJleistvijk tol twee boeten ieder van ƒ 1 üf gevang v m Cia dag voor ledere boete wegens iu zijn tviilkel te Bteiiwijk voorhanden hebben van één maat rn ééa smjker i M foeabiu van het stempelmerk voor 1877 De in beslaggenomea genomen n aten eu gewiiAten zqc steeda verbenrd veilcUatd f VBIJGE9PH0ICBN H L bakker wonende te BleiawjjV van dé aan klacht in zijn bokkerü te Bletewflk voorhkMetï tehebben gehad een gewicht voorzien von het ofkenringsihenc lï A R K t bVRiIÓ STB ir p Gouda U Jiairt i Kj kfeinen oriWwia de atemming flaaw Poldertarwe puike ƒ i ia iadenf 10 a 11 Rogge puike 8 i ƒ 8 8B Mindere T i VM Voir SM i ƒ 6 60 Gerat pujke 7 50 4 5 Minders ƒ 6 60 i ƒ 7 2S ïlaver zware fi i LiAte ƒ 87 Bi 4 S0 Pe veemarkt met goeden aanvoer de handel vlug rooraliueertte kwollljeit magere varktus traa schapen vlug to vortoopsn