Goudsche Courant, vrijdag 15 maart 1878

Zondag 17 m W ai 1878 GOUDSCHE gOUBANT Nieuws en Adverlentleblad viir Gouda en Ouislrekei OoAoler 1 35 i l S6 Wdboter 1 20 il l SO Ier kaaamarkt van gisteren werden aangtToerd 43 partijen de prgien Taneerden au ƒ 23 a ƒ 33 Burgerlijke Stand Oouda nErOREN 10 Manit Petrus ouden A Tofn n M 4Kn 1 U0I1 11 atbanns JobsDns ooderi J S blenUuiiiirtt tn J i Thomua 12 HernjUDin ooderi W J i ilileiiruk eo M H l reger Teuuü ouden H J Bloem Iiiurvl es M C ËvertKO Ludewg ouders J Louwercnburg CA M Balloos Dirk ouders Deo Hartog A inn boLSt Joauues oud L W Anuiars en M M vsn Diiivcndijk Abrsbsm ouders A vsn der Veer en K Teske Ehlabctli Adrlsni oudtrs G de Raadt en A van dtii Dool 1 3 Chnatissu ouders t Feooet tu 3 Stig ter Bertus Allhelmus ouden J PunSLlieen 1 J H Bclonjc QVFBL£DE l 12 MaarL S E Dortland ttj H J san der Kraats 4 d J Beseroer BO J HuUeman 2 m P Oondnaan j M Benen wed G 1 Dricssen 73 j IS O C Peeters 11 j 8 m H Hoogliod ed A A Laleber M V Niescld m 14 F de Bruin i j I a M C Ruggers kuiser t id H Faag 39 j GEHUWD 19 Uaarl A Wguhoff en M Krult Biirgetlyke Staiid Tsa ondentnanda gemecDtea van 7 tot 18 Maart 1878 Koordreoht OEBORKN t Adrianna ouders M Vis eu W C Soellemsn Arie ondrrs A Bloot en S Verme OVEKLEDEVi E Woleen 22 m J Tom la d ONDERTROUWD F K nu Tilburg 80 j en E Verboon 28 j C it Jon t j tbo Kraliogen en van TUbarj M Gouderak OSBORSiV Grietje ouden J Visnr tn A Tuigt OVtREEDEN H Both 74 j Stolwljk 4lBc1fD D Anker en A Anker Haastreoht GSBOBE i Coraclit ouders J Teece en M de Jong Uariqnl ouden M Mulder ca C de lange Alida oudera K Balk en A Kloot OVCRLEDBNi A 0 Dunt ved taa A Hollander 07 j BeenwUk OÜBORCM Hendrik ouden J Borst en 1 Verbrg Willem Daders T Hoogendgk en B ki it iii Alriaan ouders yi taa ISjk n M tan Merkun alliur ua ouders 1 Vtrog en A Bukken OVERLEDKN K nn Bodtgrueu edusn lanJ Klclugr Ui K van diT Laan 2 m GEHtrWD 1 Burger wed au A van Ie uwen 64 j en 1 Roeendaal wed A Hogendooru 65 j Waddinxveen GEBOREN Jobtnga Hendrika oodirs II tan Os en A tan I r Margaretba Cl Toor en 1 SI Erdtmao Necltje Mana oudera J vsn H lden eu B E van Koog OVERLEDEN A Bakker 67 j H Snit I m ONDERTitOUWD I van Leeuwen en E Meicbior ADVERTEWTlfiM Voowpoedig bevallen van eene Dochter A DB RAADT T D Dool Gouda 12 Maart 1878 Mfln lief kind werd mö ook heden door den dood ontnomen P HÜLLEMAN Gouda 12 Maart 1878 e Heden overleed tot onze diepe droefheid ons geliefd oudste dochtertje GEERTRUIDA CHRISTINA in den ouderdom van circa 12 jaren M PEETERS Jz A M PEETERS vAiJ Vuuuen Gouda 13 Maart 1878 Tot diepe droefheid haier Kinderen overleed heden Mejutfronw MARIA HOOGLAND Weduwe van den WelEdelen Heer AiHUAVus Lafebes Gouda 13 Maart 1878 V Heden overleed na het ontvangen der Beüige Sacramenten mgn innig geliefde Ecbt g snoote MARGARETBA CATHARINA RÜIJ£RS £ in den onderdom van 40 jaren HENMCUS FAAIJ Gouda U Maart 1878 Etnige en algemtme kennUgeving Voor de vele binken van deelneming dezer dagen ontvangen betuig ik ook namensde familie mgn innigen dank H W KRAMERS Gouda 14 Maart 1878 1 DIJKGRAAF en HOOGHEEMEADBN van Rijnland brengen by deze ter kennisse van de ingelanden Dat de Igsten der stemgerechtigde ingelanden van het Hoogheemraadschap Voor het jaar 1878 zooals die door de Vereenigde Vergadering zjin vastgesteld van af den lln dezer dagelijks behalve des Zondags van des morgens ne en tot des middags twaalt ure ter inzi e zullen liggen op de Secretarie van Rijnland te Leiden en wyders op de Gemeente Secretariën van ile hoofdplaatsen der districten en oiider districten als ook in de lokalen van de stooiu emaalwerktuigen de Crnquius deLyndeneudeLeeghwater Leiden den 7en Maart 1878 Kiesvereeniging Unrgcrpliclit Het BESTUUR der Kiesvereeniging bericht bü deze dat de eerstvolgende Ballotage van nieawe Leden zal laat8 hebben ter Algemeene Vergadering van DONDERDAG 21 MAART e K en verzoekt de Kiezers die Lid der Kiesvereeniging wenschen te worden zich daartoe bg het Bestaur aan te melden vóór DINSDAG 19 MAART aanstaande Namens het Bestuur H JAGER SeereUirit Gouda 14 Maart 1878 mmmmum wordt GEVRAAGD by L F HOOGENDIJK op de Hoogstraat alhier Eenige bekendheidmet KLEINtiOEDBAKKERIJ zal tot aanbeveling strekken Wordt gevraagd KOST met INWONING en VRUE SLAAPKAMER Franco brieven met opgaaf van prgs per maand aan t Burean dezes onder M 15 EENE FATSOENLIJKE BI RGËRI 0€IITBR P G zag zich gaarne tegon 1 April of iets later geplaatst in een ordelyk gezin ter ADSI8TE JTIE in de UlIlSUOUBlNG Er zal meer op eene humane behandeling dan op boog loon gelet worden Adres liefst zoo spoedig mogelgk onder 16 aan den Uitgever deies uTtTïahhëWp een WINKELHUIS waarin VVat r Vuur Kruideniers TurfAffaire enz wordt uitgeoefend met groote SCHUUR GROND met Vruchtbooineii gelegen aan de Karnemelksloot R 247 soïnïlwfliiT Een J0NGMBN8CH P G zijne bezigheden grootendeels bnitenahttis hebbende verlangt KOST INWONING en VRIJE KAMER Brieven franco met opgaaf van prijs onder Letter A hg den Boekhandelaar B H MAASKANT alhier m f ITALIMIGHË ROOKVERDRIJVËR Schoorsteenveger en Metselaar GOUDA SpieriHffgtraat V 47 Mevrouw INGENLUttT vraagt tegen 1 April een 1 f beneden de 18 jaar Adres onder No 62 aan het AdvertentieBureau van A KOK Comp Boek en Kantoorhandel alhier STOOMBOOT VOLHARDING Den Zondagdienst GOU DA LEI DEN v v zal ZONDAG 17 dezer aanvangen De DIR ECTIE HH Diakenen der Remonstrantsche Gemeente geven kennis dat zg in het belang hunner armen en met machtiging van den Kerkeraad met P April a s een eigen PREDIKBRIEFJE zullen uitgeven H W G KONING f Th LAFEBBR J POST VAN MSB BÜRlO J A ROEST VAH LIMBURG Gouda 14 Maart 1878 Ein K ser oder K rin gesucht welche ËDAMMER u HOLLaNDISCHESALMENKaSË zu machen verstehen fOrniiegroMe Kaserei OstPreussens in der NShe von K nigsberg Freie reise nnd freie station G halt nach UebereinkommfU Antritt logleich oder spiter Meldungen nebst Zengniasen sub Y P 2058 befördert RUDOLF M08SE Berlin 8 W Wordt gevraagd om DADELIJK of met MEI e k iu Dienst t treden EEN MEID OF MEISJE in een klein gezin Adres aan het Bareau dezes onder No 17 ZONDAG a sT weer 7 PORTRETTEN è L n SERRE i o r VKllTBKR naar l DIÊ Openbare Verkooping op VRIJDAG IS MAART Wï 8 de voormiddags ten 9 pre ten wooobuize van den WelEerw Heer THIEME wgk C Nr 76 aan de Gouwe te Gouda van MAHONIEHOUTEN en andere MEUBELEN BEDDEN en BEDDEGOED VLOBRKLEBDEN en KARPETTEN Eenig HUISRAAD waaronder een DelfUche TERRINE enx Nadere inlichtingen ziJn te bekomen ten kautore van den Notaris W J FORT UU N DROOGLEEVER t Gouda TRÏT van alle Itaiinerale substantiën uit de fijnste stoffen zameisesteld eenen aangenamen consisteaten schuim gevende en van een heerlnken geur heeft de MAXZ ZEEP van JOH HOFF zich onder alle standen consumenten verschaft die nn eenmaal gebruikt te hebben die Zeep niet meer willen missen De Mala Zeop verfijnt en verfraait de huid onderhoudt en verwekt eene witte tint zuivert de huid van alle onreinheden maakt het ruwe en springende zacht als ffawe l en is door hare groote graait van Mout waarvab de gnnvtige werking op zwakke zenuwen algemeen bekend is bgzonder dienstig tegen het beven der handen Prgs 177 cent per stuk 6 stuks 95 cent 35 50 en T O cent per stuk JOH HOFP sche Centraaldépót Amsterdam Smalle Bloemmarkt hg de Paleisstraat F 250 Te Oouda bg J C tan VREUMINQEN Schoonhoven L B Okhuizen D elft Frankamt Gouda uk van A Bbinkxak BU deEC CAarut kehoort een Bt voes eL Kennisgeving BUBGEMEEaXER en WETHOüDEEa der Gemeente Ooodii Kelet pp de Wet van den 4den Joij 18S0 Blaaiaiad No 37 regfïleiule hrt kinregt en de beaoeming rta fgeviardigden ter Eente ec Tweede Kaoer der SutcR Öeuerul mitsgaden deo rooster hanaer aftiedtog Breugeu ter algemeei kennis dat de IqtteD aanwfSeade de penoncn die binnen deie Semeenie tot bat kiasen van Leden T n de TwetJe Knur dtr StaUnOuurual van Üe Provincial 8M it en Tan den OemitiUenai bevoegd ü a toodanig alt die Lyatea na ign henieg aUmede de Sta t hen aar rqseade die van doe LiJaCen sgu moeten worden geaebrapt gedareadr Ktrtim d a t n Tan des Tooroiiddagt 10 tot dn naniildags 1 nre ter image Tan eeu ieder op de P m ulijtt Sterelarie q n nedergelc d terwyl boTcndien diaii Lgelen en Stnten ign aangeplakt de eerste aan den ingang van de 8i t AiUimiatnttt bg den Klmetg de tweede in de Patertlttf bg bei IfenAiat en de lutstgeBOemde aan den ingang tan den Korlt OntikiMm bg de Markt VoortI wordt berinnerd dat elk de Tereiaebten Tan Kirnr betittende beroegd is t n de m leR batm iien in 0 dienen wanneer daarop I Zaa inaaiB of die Tan een ander tegen de bepuing tab Art t der Wet aiet of awt fae boorlgk T arkomt S Ds naam van ieliaad ia gdmtt die beti CB of meer der is de l i rf gi rd nle Ter lenl i ener andere gemeeate staat Ea ciBOelgk dat de bnwaren binnen ttertien dtgrnt na de dagjfêkeniug deser keuniagefing bij Tcno klebrif op ODgnegdd papirr door de noodige bewi slakken gestaafd aan den Gemeeutersad bchooreu te worden ingediend Qwda den 14n Maart 1878 BttiKeipeealer en Wethouders ToonioeBd EEMÏ L B De Seerelarii BEOUWEE BUITENLAND Batleilagdscli Overzli hl Qencraat Ignstieff eu Beouf paefaa ign te Petenbnrg aangekomen Binnenkort lal dus de inbond der Tredcaroorwaarden olHeieel bekend worden welke w l OTereenatemmen tallen met betgeen uit de KSla SUf en Tap elders bekend is Ia weerwil Tan de nsaerfea Tan Engeland en tgn aiioh om bet geheele Trrdeatraotaat Tan San Stefan aan de sanctie van het oongrea te onderwerpen geloeft men toeh dat dit eal bgeenkomen omdat een beiia Toor de ouderhtuidelingea wel tal kanarn worden nTonden daar prina Bitmnnk den iSn Februari jt in bet parlement beeft erkend dat iedere wgtiging ia bet trnetnat Tan Parüa de eAenring der roofaadheden eiaobt terwgl Rnaland kcfiMaldelgk een gelgk geroelen beeft Toorgtataoa Dur Engeland Frankrgk en ItalM bet Toontel ran OoMNnrjik vuwanoaiaa hebben om in plants Tan te BfdeaBaden eene eocferentie te Berlg a een aaogrH Ie honden tullen thana de offioieele uituoodigingen uit lattstgwoemde atad worden vanondea TeiigeTOlge van na oiigiuiatiasa Stondbeidtlotatand beeft print BitaMurak aiei alleen aog niet beloofd bet voeniu tefsek p te tullen aanTaaiden maar lalfa aarteit hjl nog dMl te namen aan bet eongras met bet oog op de Tele werkiaambcdeo die er voor hem uit tallen Toortrloeien Uettij het oongrea al of niet bgeenkomt daarmeda il nog niet allea uitgemaakt want de mogelgkbeid dat bet tot geen resallaat tal leiden ia soo groot dat graaf Andrasty er bij de renlediging lijnrr oredielaanvraag op heeft geeinapeeld alsn ede op het geral dat Bualand de Turken mocbt willen uitilrijreH ni e MA Oostenrijk grenzende prorineira waariran eene OTerbeencfiing n bet door de Ooa tenrgkiOliIiongaartehe monBtd4 noteer geTiccade Blariacbe element op bare gieii ij MxeTalg ipa tgn Daar bet creditit met stgeaMf temmen door de commiisie der HongaancM dp ttie is Terleapd schijnt tg met de iuliobtingeaZ grarf Audraaav Toldaan U tgn geweest Ooi aaria heeft bg ten ateUiMie geloochend dat de rji gp rfug eene betetting ran Boent ten doel ton hebki erenmia ala een onmiddellijke mobiUiafie waar T or de Igd nog niet gekomen u maar de aantmig ia geachied om voor bet geral eene muhiliaat noodtakelgk mocbt worden gereed te tgn en d rrgetriiig dan uia ton warden belemmerd door ide parUmentuire formaliteiten In den Duitachen Bgkadag rden Woenada Tcrtoekicbriften en Tooratellea der leden bebandeld de soeiaal democratiaebe Iiiebkaeobt gaf tgn bart lucht orer de rerrolgiug ai tgn geeatTerwanlen en drong aan op bet in Tr id att Uen Tan tijn Triend Bebel ea het wytigeu Tan art 31 Tan de Kgkagroudwet Het Toortiel wt d natnurigk Terworpen nameaS de Fortachrittapartij werd het beatieden door Hoffmaao Hat Ontwerp Tan dr Kapp betreffende het beTprderen an de laudTrrbuiaing werd na bettreden te tgn door lie Be beriag Tcrwaiea naar een commiaaie van U Ve a In de JBelgiscbe Kamer tau A eraardigdeB kaeft de minuter Taa opevbaie werken Terklaard dat de ouder andrlingea wet XederUod orrr bet kauaat Tan Temeuien Toortgetet worden de bewering dat bet tractaal rewU geieekead ia waa ten eeoemale onjuist de minister hoopte hiMen eenige weken tot een reaultaat te nllen g rake la Jt fti Ml w ljiMMr w B A liirji g betspM wtgontwerp aUToeng TcrSéd rd door den henieMen minuter ran openbare werken Freyeioet bet ontwerp werd opnieuw bestreden door Cherpin en Rouber muar met J40 legen 171 at werd besloten de algemeeue beraadahif ing te aluiten en oier te gaan tot de bchaudeiing Tan de aftandeH jke artikelen In dea Senaat waa de ataat Tan beleg in behandeling en werd de algemeene beraadil iiig afgiedaaa Odk werd bier bet rapport oreigelegd ara de begrooting Tan uitgaTaa 1878 Met geapannen rcrwacbtiug wordt uitgniea naar de Eucjreliek Tan den nieuwen Paus in beriohtau uit Rome wordt erxekerd dat de tegenrpraak Tau de Outrtaton ala sou de Paas niet den Trrfoenendeii weg willen volgen nieu beteekent daar dii blad gebeel ia handen ia van de inirausigenten Kergialeren is te Bern ondertcekrud door den Bondapreaideut en den Duitachen en Itnliaauechen getout het Terdrag betreffende de tweede eubeidie roor den Ctotthardapoorweg De samenalelhng Van bet Italiaautche Ministerie onder Cairoli atnit op nocdgkheden het schgut dat de gematigden geen deel willen hebbeu aan dit Kabinet terwijl een Regeering alleen uit de eigenIgke linkcragde aleohts Tan tgdelgken aard kan tgn men noemt ala Hiuiater van fiuauoién den aeoretarisganersat aan dat departement onder Deprelis wat door de radioakn leer wordt afgekeurd roor Binnenlandacbe Zaken wordt Zanardclli gnioemd BINNENLÖfÖT GOUDA IS Maart 1878 Maandag a s tal bet afd lingsoudertoek Tau het seboolwelsontwerp een aaurang nemen Oe tialster ran oorlog beeft bepaald dat de ambteÉirea Tan tgn depa temeat gecne diensten mo eu waamemea voor militaire aannemer en dat tji na 1 Hei a 8 geene wcrktaambcden mogen Terrichten tegen aalarii builen bureautgd tonder daartoe rooraf de toestemnÜDg Tan den secretaris generaal van het departement te bebbea gevraagd en rerkregen Van de algemeen getochte Otüeilt ttn den Sektolmeeitir ii een Tolksuitgaaf Tcncbeuen tegen den hoogst geriugeu prgs vau 75 Cculi Zg vallen thana met recht onder ieders bereik jini i j i Wmi Ouder ben die lot gewone leden Tan het HiNonssfc Genootschap te Utraeht tgn beaoemd fceirt o $ voor de heer J N Ssheltema Ibier Gisteren ia het eente nummer TenekeBcn va ai i nieui weekbhid getiteU Omt m VêKl Staat e LetterknndigWeekblad Het wordt te Botterdavi gegeven en naar bet Ie nr te oordeelan adtgat hiit t eigenaardige plaala te tollen iaaenea oaner da hipL Btaande bladen IVi aiwanemealqirga bedraagt M r Nederland S per jaar De redaetie ia afgeweken van da gcwooate to nogtoe iteeda gerolgd om in het eerste ar tal Tasbeloften af te leggen Men belooft bij disgelegeo beid meest toora ala gebet 1 onaf bsnkelgk eaonpartijdig te tiiika tijn de TolkaontwikksUag te tullen bevorderen s4les te tallen bfstrjjdsjv va j welke tgde t ook komt wat strijdig ia metde watï Ta k belangen egt rqz dat men de helft van tune b4a l veeUl niet nakomt en niet nakosea lui Derhalvemoet het een goed begin worden geacht dat d redactie niet alioo handelt Geen groote woordca geen toezeggingen alleen wordt beoordeeliug ge vraagd naar wat men geeft De inbond Tan het late nr laidt aldua TreSs op hoog berel Hoogennood oa akkerwettca itas de hand rap den beer Boorda Ta i Eijsinga Pa njaebe bricTen Vaa enen manne die gfaeme cuolleu Terooopt ene goede boerde Een aaia aant boekje Wat Holland brtig hoodt waamt op gecaliga wqse over de Rotterdanaehe vefkiesinc wordt Kepraat Voorta eeo FeaiUctoa e t s Wy bMTeka keouMaakiag ort dit Usd e aai Vaa Maart 1878 In deze tilting ia na beatrgdiag door d be i Wintgeni Corver Hooft en ran der I iel het ontwerp tot de Taalatdiiug Tan het alot der reksnioï J Tau Ned Indié Toor 1867 Terworpen met 37 tegen 25 stemmen Na uitvoerige diacussie is b weta ontwcro tot onteigening Toor den spoorweg Ngme f gen Veulo aangenomea met 52 tegen 16 atemmea Ingetrokken ia het ontwerp houdende Tooixieninf tegen het rervoer van ontplofbare lelfrtandighedea Ingekomen tijn ontwerpen tot verhooging van kooidatuk Till tot goedkeuring van dr overcenkoBtit met den Uollandschen spoorweg en tot onteigenia voor den spoor eg Amenfoort Ngmegen Maandag tal bet onderzoek van de ouderwgiwet in de aeetüa pluaU hebben Het beitnur voor Chrislelgk nationaal aehoolondefwijs heeft de hntpvereenigingen en alleu die in het christelijk oudcrivijs belangstellen nitgenoodigd tot een gemeeuschappelyk gebed om nfffending ran de gerareu die uit de ingediende oho Iwrt dreigen De plechtige bedestond tal phats htbb n op deOv avond van Vrfjda 5 April I t Van 9 Maart tot op hedea i pi ts AiSmJilllP aan den afslag verkocht Vt nieawe of wiitMf talmen Wegende ran 17 tot 41 halve kilb t j pralLper half kÖo ƒ 0 7Ï i ƒ 0 98 J Op Donderdag 14 Maart we d te Berg Aïfl tr de laatste leeavergadrring voor dit leitoen ge ou der vereeniging Winterlctin eti Ala pieker intftr op de Toortitter de heer J O Bettisk die eette Tcrhandefing hield over den Dsinobeo llrkelaohryTUrJ Babener eu f ae gesebriftrn mét ingeaomenhe werd dete re h iiaat het tal iuAiefc aau boorr figdragea werden daarna gelevera dbor dea vftifl eu de heeren i Sireefland es 4e BnrQli t U Ï Streefkerk T Veihoog vanZaidbrock A Bt w man P Stuarman ra C ftuuefl Ttn AmmeiMel ca Bruassert Tan Berg Ambacht Donderdagavond hri de aangekondigde voordraeftt plaste Tan den beer P H Ingenhofe jr die tul onderwerp igner rede gekoten had twee beroemd romans nl George Elliot s Dtmilt tttrvni en A 9 C Wallis dV Spr handelde eerst orer tie üngelsdie sohr tMer en knar werk ieketite ans des Wlittk diea kaar etitt