Goudsche Courant, zondag 17 maart 1878

ZaïSTlDJ O 17 IMLA J I T 1878 mm mmi w mm mm Alle soorten van B O R D E A U X en andere W IJ N E N bij M PEETERS Jz y te Gouda Binmder wordt aanbevolen de gereputeerde BORDEAUXWUN van f 26 per Anker met accijns Steeds belegen voorradig Ook bij proefflessoben kwart en half ankers Prijscouranten worden gratis en fhmko verzcHiden Alles wordt franko huis geleverd KMIi lilü fflillfflii Opgferig t in den Jare 1807 te Amsterdam KAPITAAL EEN HLUOEN 6EDEN voigcroorneerd Oirectenr Jhr iRr f HARTSE Jbsz Tweede Directeur Mr i P POBTIEUE Kantoor Reguliersdwarsstraat bg het Koningsplein X 12 DOORLOOPENDE m TIJDELIJKE Kapitaal Verzekeringen WEDUWEN en WEEZEN PENSIOENEN MET OF ZONDER HERVERZEKERING VAN BETAALDE PREMIEN OF STORTINGEN DADELIJK INGAANDE en UITGESTELDE LIJFRENTEN GEMRAAL MEKT DË BEER T DRAiJËR TE S GR4VEKH4GE HEERElRAdTi ndenten in de Provincie Znid Holland Heer W J Fortujjn Droogleever Notaris Reeren de Kanter Veegens Heer Mr C E Overgaanw Pennis U Vriesendorp Heeren C de Göaelair k Cte Heer P J Landrj i Heeren Lezwjjn Eigeman Heer R W Haentjens Dekker Burgemeester Heeren Jan van der Hoop k Zoon P Loopuijt Co Heer Panlus Kikkert G Groeneveld Depot te Gouda bjj ZELDgNflIJK Apotheker QoTOA dbük van A B U IK filcsvpffenlglng BargerpHctit Het BESTUUR der Kiesvereeniging bericht deiee dat d $ eerstvolgende Ballotage Titn nieu e Leden zal plaats bebboi ter Alge ueene Veigadering van DONDERDAG ülMAART e k en verzoekt de Kiezers die Lid der KiesveraenigÏDg wensdien te vrorden zich daartoe bg het Bestn r aan te melden vóór ÜINSOAO 19 MAART aanstaande Namens het Bestuur Gouda E JAGER 14 Maart I87a Stcrttani M A TEJJBITS Gouwe GOUDA l l ft zich beleefd aanbevelen tot het INKOOPEN van ANTIQUITEITEN ook bü verhuizing tot de OVERNAME van MEUBELEN enz UT BE EAUB TE EOOF en WINKELHÜI8 waarin Water Vuur Kruideniers Tnrf Affaire enz wordt uitgeoefend met groote SCHUUR GROND met Vrucht boomen gelegen aan de Karnemelksloot R 247 Mejuffi ouw WENNEKES VRAAGT tegen Mei EËNE ZINDELIJKE aiiiisgBOiia Mejuflrouw VOS Jurfmarkt VRAAGT tsgen JIEI EBNE NETTE Gevraagd Ugn 1 Mei eene nette DIENSTiX PE Proi Godsd dres bg den Boekliafidelaar P C MAAS Ja alhier Men vnMgt terstond een OA iMEISJË niel boven de 18 jaar Adres onder N 18 Aan het Bureau dezer Courant Men VMagt togen Mfi in een stil gezin een PATSOENUJKE DIENSTBODE als MEID ALLEEN die goed kan Koken en jietjcs in haar werk is Zich in persoon aan te melden den 22n Maart ten huize van Me vronw STEENS 2UNEN Sen gehuwd persoon van fiatioenjyke familie ee aren DISPONIBEL hebbende zag die ga ié besteed voor de eene of andere ADMINISTRATIE of SCHRIJFWERK Adres met raneo brieven onder letten A £ bg den fioekhandelate P C MAAS te Gouda Openbare Verkooping ▼ U 990 1U0QW WMiriiiils N 14 fflet BtuwiaDd aan den Prinsend k onder Onkoop te Hekendorp groot 89 ren S3 centiaren Dadelnk te aanvaarden Op Vrijdag 29 Haart 1878 des voonniddags 10 ure in de Wildeman DJ Tj OORSCBOT onder Hoenkoop buiten OmUwnter ten overstaan van den Notaris J O BROUWER NUUQFF te Utrecht ONTVANGEN eene élégante Collectie ENTOÏÏSCAS Hopende zooals vorige jaren met een ruim bezoek vereerd te worden verblgven wg met de meeste achting UEds Dw Dienaressen Gez CA EVjliSCI l St Aöthoniestraat O No 121 ZOIVOAti a s weer 7 PORTRETTEN k f 1 L H SERRE Riii Mm odiT Küsrriii s csiicht welche EDAMMER u HOLLaNDTSCHE SALMENKaSË zu machSn verstebeu für use grosse Kaserei Ost Preussens in der Nahe von Königsberg Freie reise und freie station Gehalt nacb Uebereinkommen Antritt sogleich oder spater Meldungea qebst Zeugnisien sub Y P 2058 befördert RUDOLF MOSSE Beriin S W De ondergeteekende blgft zich beleefdelijk hg zgne geachte Stadgenooten aanbevelen als KAMEBBEHMaEB en tot alles wat dit vak betreft Belovende eene billpe en nette bediening noemt hy zich UEd Dr Dienaar J BIK Eamerbebanger en Mattenmaker Kleiwegsteeg No 254 Divers f ebak enz W V ttAAUHAAKERS Haven R 17 Wederom ontvange ELIXER D ANVERS F J BOER CRABETHSTRAAT Q laS in GAREN BAND en aanverwante artikelen beveelt zich bg de opening zgner Winkel op MAANDAG 18 Mi RT ueleefdelyk aan in de gunst der stadgeneoten lpH i j vindon vertrouwbsren raad in CJIunu l ijjj beroemde geillustre werk I I II6NALE BELOONINC V 1 r 16 600 10 Ie GOUDEN MEDAILLE f pg BÜHTB Dr Airy 8 NatuiutreneeswUze prij ém Gulden bij alle Boekhandelaars te ontbieden of rechtstreeks by Hichter s boekhandel te Hotlerdam tegen t anco toezending van SO Postzegels i 5 Cts die ook vooraf op f raneo aanvrage een uittreksel daarvan franco en grati verzendt door het gehecle Kijk en naar de Overaeesohe Bezittingen Dit voortreffelijke verk moest in geen huisgezin ontbreken ptfstwferenrf tjer ei hend en kw TUx rdHiv rid 1 til met yzer vereeroelvtfffl en met de Kinri vm rig i vormt het zpkefl en krachtigst geneesmiddel e en Bloedagehrek Bloed xrmoede gebrek aan achten aandoenmpen der mAan lnn jznme her elltngen gevolgen f het kraambed enz C FAaRItïtKSMBBK OCnPPONfEBi TK PAPU 99 RUE ntiUi IN AllC ÜU OE AFOTHIKIM J H SCHMIDT PARAPLUIE FABRIKANT Dubbele Baart bU de Haven B no 6 VOORHANDEN eene groote Sort ering PARAPLUIES en WANDELSTOKKEN Ontvangen Nienwe ZUDEN en WOLLEN STOFFEN voor ENTOU8CA8 Openbare Verkoopin f op DONDERDAG 28 MAART 1878 voorm ten elf ure in het Koffijhuis HABUoütt aan dg rkt Jte Go tda van no 1 onder SLUIP WUK een HUIS en ERF mat AFDAK in het dorp Stuipwijk E no 56 belend aan het schoolgeboaw der gemeente Reeuwijk kad sectie E no 681 no 2 onder R EU WIJK eenige perceelen TUIN of BOU WLAN D HOOILAND RIETLAND WEG en WATER in het blok Gravenbroiet gemeente Reeuwijk itd sectie C nos 363 364 865 664 890 en 691 groot 2 Hectares 5 Ares 56 € enti8res Hebbende dit perceel regt op eene rente van waar borgkapitaal bedra nde circa 11 per jaar De perceelen zjjn te aanvaarden vrj van buur 1 MEI 1878 De veiling geschiedt eerst afzonderlijk en daarna in combinatie Inlichtingen geeft Notaris Mr KISTte Ö rffl Openbare Verkoopingf op DIN6SDAO 19 MAART 1878 des voormiddag ten 9 ure ten sterfhaize van J ZWANEVELD tm de Bogen wp O Nr 141 t Gouda van MEUBELEN en HUISRAAD sraaronder antiek PORCELEIN BEODEN en BEDDEGOED gewerkt GOUD en ZILVER enz alsmede eene HEINING en eenige BOOMÊN Daags te voren van 9 tot 12 men de8Vo ns middags te zien En op dienzeliden dag des namiddags ten 2 ure en volgenden dag aan het Ix kaal WgkK Nr 237 aan de Peperstraat te Gouda na MEUBELEN en HUISRAAD waarond veel GLASWERK en eenig antiek POÊC£LEIN BEDDEN en BEDDENGOED oag veer 100 flesschen WIJN GALANTERIE en Daags te voren des namiddags van 2 tot 5 uren te zien Nadere inlichtingen te bekomen ten Kantore van den Nbtaris W J PÖRTUUN DROOGLEEVER te Gouda VEILING VAK HOUTWAREN te Rotterdam op Di SDAG 19 Maart 1878 des Kamiddays ten EEN nre van circa 100 000 stuks droge eerste soort vuren en grenen Petersburaer Croonstadsche Wjjbnrger en Memelsohe DELEN PLATBNi BATTINGS SPARHOUTEN KOLDERS EIEENRIBBEN enz liggende op de Werf Rotterdamsch Welvaren aan den Hoogen Zeed k te Rotterdam Windau grenen Balken Meoel vnreo Balkeii Riet vireir Bilk B RIgt nwtm Spierren Narvi Sparlwaleo enz IjKende aan de Werf van den Béèi TL in WO i te Belfêkanén De Veiling ral plaats hebben In het Verkooplokaal aan den Oostsingel te Rotterdam ten overstaan van den Deurwaarder JOHAN COfNRAAD LACH bg wien op aanvrage Noiati i te bekomen zgn Bet Hout is 5 dagen vóór den verkoop gekaveld te bezichtigen liggende deze Houtwaren zeer gemakkel k ten vervoer te water en per as ta Adverlentién J E KIEBBRT HARKT GOUDA Geëmailleerde PORTRETTEN naarde laatste vinding KOOLPORTRETTEN die in duurzaamheid gewone Photographiën overtreffen VERGROOTINGEN Lgsten Passepartontoenz ITAL1A4KSCHE ROOKVËRDRUVER Schoorsteenveger en Metselaar GOUDA Spieringstraat ¥ 47 De ondergeteekende eenige jaren een roim debiet genoten hebbende van zyn geëerde Stadgenoten blgft zich beleefd aanbevelen zoowel tot het LEVEREN van 8 11 als tot bet HERSTELLEN VERWEN en SCHOONMAKEN derzelven Verzekerende een soliede behandeling neemt hy ach UEd Dv Dienaar B PÜNSELIE Adres Hoek Oosthaven aan de Punt B 113 H J WAARD MOLENWERF beveelt zich aan tot het LEVEREN van Diverse Bieren BIMZ UIEUWUCHT bijzonder geschikt voor TAF ELBIER per 6 Flesschen a 11 Cent Prfls Couranten op aanvraag gratis verkrijgbaar HAAR Getnigschrirt Zyt zoo goed en zend mü per ommegaande voor deze 42 blauwe postz els een flacon AMERICAN BALSEM om het uitvallen van niyn hoofdhaar tegen te gaan Ik heb al tweemaal een flacon van UEd ontvangen voor een ander en dat heeft uitmuntend voldaan Na minzame groete verlof gevende dit bekend te maken BuBtJM A NIEHOFF Friesland Pottbode Uitval van Haar Roos of Sohilvers Bun Haar Kale Plekken F n in de Schedelhuld Haar of Baardworm vroegtijdig grijs worden al deze onaangenaamheden worden verbannen door de AME RICANBALM Binnen korten tijd verkrngt de bebaarde huid haar vorige groeikracht weder Franco aanvraag a 2 de flacon gemakshalve 42 blauwe postzegels of postwissel alsook op rembours bjj THEOPHILE Haarkundige Frederiksplein regts No 32 Amsterdam Gouda Druk van A Brinkman Coitfspoi Te Goiuhi de Brielle Delft Dordréeht Oorinmem Oraveiiliage Leiden Ondexeater RottTdam Schiedam Vlaardingen Woerden Alle soorten van prima qualiteit RIIIMDliGË VA E THUl ES te Liudwigshafena Rh tot de meest concnrree rende prijzen verkrggbaar bg Van VVagcningeo Keijscr te Dordrecht BOELHUIS uEwtË De Notaris J G BROU WERNIJHOFF te Utrecht zal op Woensdag 24 April 1878 des morgens 9 uur op de Hofstede no 31 te Hoenkoop ten verzoeke der Wed en Kinderen van wijlen PETER ALBLAS in het openbaar om comptant geld verkoopen 26 stuks Koeien die gekalË hebben of op het kalven staan 9 stuks Pinken 2 Paarden 1 aftands 1 2jarig Merrie 2 Zoggen 6 Schapen Wagens en Rijtuigen Bouw en Melkgereedscbappen Kaaspers Schouw en Ploeg en eeuige Huismeubelen Voorts ongeveer 20 000 ponden goed gewonnen Hooi en groote partg Brandhout Alles daags te voren te zien Inlichtingen geeft de Notaris voornoemd ten zjjnen Kantore Nieuwe Gracht Rnnneb an F no 247 te Utrecht BURGERJONGEN In eeneu winkel kan geplaatst worden een JONGELING van 15 tot 20 jaar goed kunnende lezen en schrgven Adres in persoon of met briefes onder letters B N bg den Boekbandelaar P C MAAS te Gouda Tegen hoest en versiyoilng bij kinderen is de RIJNLANDSCHE DRIUVEN BOKSTHONIC van W U Zlckenhelmer het beate en aangenaamste middel Bodegraven 21 Januari 1876 Mijnheer Zend my een kist Druivenborsthonig Het is mij aangenaam U het volgende als een bewijs der genezende kracht der DRUIVEN BOKSTHONIG te kunnen mcdedeelen Het kind van P Bekker alhier leed aan een hevigen alijmhoest De ingeioepeh hulp ran geneeskundigen baatte niet Bene flesoh Borsthonig was echter voldoende om het van dien hoest te bevrijden Na minzame groeten UEd dienaar P VEKSLOOT Verkrijgbaar in flesschen a fl 2 fl 1 en a 66 Cent terwijl tot voorkoming van bedrog of namaak ieder flesch van een metalen capsule voorzien is waarop nevenstaand fabriekmerk gedrukt is Te Gouda bg F H A Wolff Boskoop hg A J van Twont Waddinxveen bg C van Eenwen Haastrecht bg J D den Hartog Oitdeivafer bg F Jonkei Idenburg