Goudsche Courant, zondag 17 maart 1878

m 1878 Woensdag 20 Mairrt N 2116 Hoe het ataat met de ojnfereotie ia niet heel duidelijk Sommige bericbtgeirers o a de correa poudent der Timei te Berlijn beweren dat EugeUnd eu Ooitenrijk uog steeds bawaren opperen en dat Builand geen bljzonderea haast heeft om die op te lotaeu Kotland zegt men ii op de bijeenkomst van hei congres zoo bijionder niet gesteld Dit too onwaanchynlijk niet daar Bolland zijn daal bereikt heeft de vrede ii geteekend eo niet kan deze mogendheid winnen op een congres waar alleilei atrijiige belangen ia botaing zullen komen Uit Parijs wordt daareDtegen gemeld Ve ondirhaudclingen over de bezwaren door Kngeland en Oostenrijk geopperd worden door bcmiddeliag van Duitaehland gCTOenr en staan gunstig Welke dezer beiichtgevera het best it ingelicht zul de tijd moeten leeren Zeker achliDt hit te zijn dat Rusland bepaald geweigerd heeft Griekenlaód op het congres toe te laten £ eo staat van den tweeden rang die daarenboren geen oorlogroerendie parlij geweest U daarin op te nemen zou dan ook in atrijil geweest lyn met alle diplomatieke gebruiken In weerwil van de gunstige denkbeelden die men algemeen van het behoud van den vrede heeft gaan ËngeUnd en Rusland niet alleen voort zich te wapenen maar zij komeo in Turkije ateedi dichter bij elkander de Russen rukken Iau Z8am voort naar de Dardaiiellen de Eiigtlsche schepen bij GuUipoU worden talrijker Zuüliiig er zoovetl kruit is kan men niet geheel gerust zqn lu het Ëugelache Hoogerhuit deelde lord Beaconsfield het voornemen der Regeeriug mede om het Pjaschrecès den 16den April te doen b innen en den 13 Mei te doen eindigéo De Fnunobe Minister van Openbare Werlcea badVrijdag het genoegen zyn apoorwegontverp met groote meerderheid te zien aangenomen In den Senaat heeft de btkeering der Orleanisten de eeiale vmobten gedragen de wet op den staat van bileg is voor een groot deel aangenomen overeenkomstigdelesingder Kamer terwijl Ie voorgestelde veranderingen met geringe raicrderheid werden verworpm Gelijk men weet heeft de committie van den Senaat het wetsontwerp op den ataat van beleg looals tij het van de Kamer van afgevaardigden had ontvangen aanmerkelijk gewijzigd Het karakter van een waarborgwet heeft de commissie er aan ontnamen uin het tot een wapen te maken ia handen der uitvoerende macht Donderdag na is de beraadslaging over de voordracht geopend en den volgenden dag is T reeds eeue belangrijke beslissing gevallen Ariikel 1 vnn hei duor de oommissie gewijzigde ontwerp is verworprii niel 162 stemmen tegen 100 Daarna is het ariikil iiaiigeuomen zooals de Kainer het had goedj iLttird Artikil 3 van het voorstel der comipissio is iiisi elijks afgestemd met IS7 stemmen tegen 1S7 Vervolgens werd het overeenkomstig den tekst van de Kamer van afgevaardigden aangenomen met 14 X steicineu tegen 103 Dat is aanvankelijk eene overwinning voor de Uiikcreijde maar eerst by art 3 het gewichtigsta Zid de groote strijd gevoerd worden Dr Minister vaa Justitie heeft de voordracht gelijk ze door de Kanjer van afgevnardigdan was j eom decrd doch met geringe sfwqking van het oorspronkelyk ontwerp krachtig verdedigd De staat van beleg kan noodig zijn zcide hij o n doch het is een cxct ptioneele maatregel waartoe men niet anders dan in den uiteMten nood mag overgaan en daarin heeft de voordracht voortien Ifldien men den staat van beleg afkondigt óm 300 oproerliogeB te straffen dan tal meo tevens 100 000 brave burgert treffen en daartegen iaoM loovcel mogelijk gewaakt worden Is eenmaal de wet aangenomen zoonlt Kamer en Regeering haar voorstellen daa is voor eea gnei deel het gevaar eener herhaBog vso 16 Mei weggenomen De reactionairen missen dan het wapen waanncde tij ten vorigen jare iroo dreigden den Blaat van beleg het wettelijk geweld Van daar dat voor de geregelde vaatstelling icr begroating en ten einde niet langer op voorioopige kredieten te teren de a iuneuiiug van het wetsvoorstel van het hoogste gewicht is De wet over de plaatsvervanging van den Duit T K f y X 4r a i t 1 18 I K i j ijc ö iH 4 ♦ 1 iJ i V A If f V 4tO 4 t r dl Li 1 i la I dij ïOÖ GOUDSCHE Courant Nieuws eo Adverleiitieby Wor Gouda en Oinslreken zetenen niet bovenmaUg drukt en tevens inde steeds stijgende beboette zal voorzien Niet alleen toch zullen de communicatie middelen veel geld vorderen ook de defensieplannen van den minister van oorlog zullen zonder aanzienlijke sommen niet kunnen uitgevoerd worden en bovendien zal in bet vervolg wordt het wetsontwerp tot regeling van het lager onderwijs goedgekeurd ook 39 pet der uitgaven voor het lager ouderwys benevens vele buitengewone aubsidiën ten laste vaa het ryk komen Op dit laatste ontwerp dat reeds in de afdeelingen onderzocht wordt zullen wy als het voorloopig vefslag is uitgebracht terugkomen in het vertrouwen dat door de vertegenwoordiging middelen aan de hand zulten gegeven worden om in het gebrek aan onderwyzers te voorzien de oorzaken toch van het tegenwoordig gebrek worjen door het ontwerp niet weggenomen integendeel de positie van den onderwijzer wordt over het geheal niet beter en verbetering van dien toestiind is toch het eeuige afdoende middel om in het steeds toenemend gebrek aan onderwyskrachlen te voorzien De Tweede Kamer heeft ich na baar bjjeenkomeu hoofdzttkelyk be ig gehouden mat het onderzoek der ingekomen wétsvoordrachten In de zitting van Vrijdag werden een paar ontwerpen goedgekeurd doch ee wetsvoorstel tot goedkeuring der Oosb Inditt he rekenins van 1867 werd verworpen De ineerderheid kon niet toegeven aan den wensch van den ministor om do i ds a njieming aiiute te maken aan de reed lang hangende zaak Zoolang de eerste rjkening niet goedgekeurd was konden ook de volgende rekeningen niet Voor goed Hfge loten worden het toezicht was in de laatete jaren aanmerkelyk beter geworden en de onregelmatigheden en onjuistheden der in behandeling zynde rekening zouden door een afstemming toch niet verbeterd kunnen worden Het beste was in de zaak te berusten Van deze gelegenheid werd natuurlyk door den heer Wintgens gebruik gemaakt om de Indische wetgeving op financieel gebied hevig aan te vallen deze en deze alleen had van alles de schuld vroeger werden immers al die ongeregeldheden om geen erger woord te gebruiken met den mantel der liefde bedekt en nu nu wordt zelfs de vertegenwoordigins daarvan in kennis gesteld en deze oordeelt dat zelfs een Indische rekening op waarheid moet gegrond zyn en weigert de goedkeuring die noodig is De behandeling van dit weisontwerp doet ons een treurigen blik slaan in de Indische staathuishouding Ken rekening van 1867 na veel tijdverlies en bezwaren na tien jaren ter goedkeuring aangeboden moet afgekeurd worden omdat zoowel inkomsten als uitgaven voor een gedeelte gefingeerd zjjn waarlijk het is noodig dat hier nau eurig op kleinigheden en beuzeUngen gelet wordt Wanneer zal de Hercules ojistaan die dien Augias stal zuivert Thans kan de miuistei de middelen opsporen om aan dien oiigere elden toestand een einde te maken de relseningen der volgende dienstjaren wachten op goedkeuring Moge kj in die poging slagen in het belang van onze geldmiddelen en van den geregel lcu gang vanzaken L Parlementaire Werkzaamheden lil de afgeloopen week is na een boitengewoon lang reces de Tweede Kamer weder bijeeu gekomen om kennis te nemen van de ontwerpen door de regeering ingediend Versterkt door zes nieuwe leden zoodat het aantal nn 86 bedraagt is de kamer weder np het getal door de grondwet voorgeschreven die voor iedere 45000 inwoners een afgevaardigde vordart De herstemmingen in de vorige week hebben de verkiezingen van den afgeloopen somer bevestigd Er z n vier liberalen en een anti revolationair gekozen terwgl de ultramantaansehe candidaat te Zevenbergen den geloofsbrief heeft ontvangen By deze laatste herstemming hebben echter onregelmati heden jilaats gehad die het hoogst onzeker maken of do beer Diepen wel als afgevaardigde zal worden toe gelaten De beslissing daarvan is aan Ae Tweede Kamer Het mag wel een vreemd verscbgnsel genoemd worden dat zoovele jaren reeds verkiezingen hebben ploi ts gehad en nog bussen onwettig verzegeld worden nog vreemder is het dut dit misbmik sedert jaren onopgemerkt is voorby gegaan wanneer ten minste wwir is wat verzekerd wordt dat het stembareau te Meeaw nooit meer dan e i zegel gebmikt heeft De meerderheid der kiezen in het hoofdkiesdistrict Rotterdatn hebben aan den heer van Ijtolk bovea dan iiMt Keidgk de tosAaat gfirgeven Wat zoUen wg van deze dingen zeggen wy betrearen het dat de heer Kerdyk nu niet asn de discnssiën over de wet tot regeling van ons ilager onderwijs zal kunnen deelnemen wy betreuren die verkiezing nog meer om de wjjze waarop de heer Kerdyk bestreden is Het geheele land is daardoor opgeotferd aan plaatselyke ontevredenheid de hourgeoint heeft den man van het volk getroffen ziedaar de twee hoofdoorzaken waaraan de heer van Sto k de verkregen meerderheid te danken heeft Van den stenn hem door zyn hevigste tegenstanders op politiek gebied verleend spreken wy liever aiet Zeer zeker zou de nieuwe afgevaardigde Tan Rotterdam de eerste geweest zyn om met verontwaardiging dien steun van de hand te wyzen indien die voor eenige concessiën had moeten gekocht worden Ër zyn lieden die het lieist in troebel water visschen als zy hoop mogen koesteren daardoor eenig voordeel al is het dan ook slechte in schynte behalen Hoogst belangrijke werkzaamheden wachten de vertegenwoord ging De wet op hethooger onderwgs beeft ten opzichte van het CTmnasiaal onderwys dringend herziening noódig en een wetsontwerp tracht aan de bezwaren t gemoet te komen Een ontwer i tot een noodzakelijke leeuing een vergeten woord in onze poUtieke gescbitdesiSi is ingediend met een voorstel tot ti heffsn van soecessie in de rechte lyn HiQ e uit de leèning voortepruitende uitgaven van intrest en aflossing te dekken BUITENLAND De waterwegen zoo hoogst belangryk voor het vervoer van koopmansgoederen en den waterafvoer verkeeren over het geheel in geen Toldoeifden staat Door de regeering is een ontwerp ingediend om in dien toestand verbetering aan te brengen Uuiterilandsch üvcrzieht Vol eus bericht van de Agence Jltiiie ziju de rntifioatiën van het vredetrerdrug uitKe isseld tn zal het nui na mededeelinK aan de groote mogendheden warden openbaar gemaakt De aanneming zal zeer zeker groote kosten na zich sleepen en vermeerderde inkomsten noodzakelyk maken zoodat ook spoedig ontwerpen tot belasting herziening te wachten zijn Zaï het dezen minister van financiën gegeven zjjn een flink plan te ontwerpen dat de inge