Goudsche Courant, woensdag 20 maart 1878

smettelgke ziekte openbaren verplicht is daarvan onmiddellijk aangifte aan den burgemeester te doen getrouwelijk moet warden nagekomen Het is der Commissie echter gebleken dat de opvolging der wettelijke voorschriften veel te wenschen overlaat de veehouder wordt meestal door virschiUende beweegredenen soms gemoedsbczwaren van het doen der aangifte teruggehouden Ook de wijze van afzondering van het vee laat dikwijls viel te wenschen over hetgeen echter niet tijd aan onwil maar ook aan gemis van voldoende gelegenheid te wijten is De indruk door de Commissie met opzicht lot de afmaking van geheel den verkochten koppel vee verkregen ia dat waar geuoeg7 aine zekerheid bestaat dat oumiddellgk aangifte van het eerste ziektegeval is gedaan en de afzondering van het zieke beest onverwqld en op behoorlijke wijze ia geschied niet tot afmsking van geheel den koppel behoort te warden overgegaan Ouk blijkt uit het rapport dut bij het afmaken van aangetast vee geenszins altijd met de noodige btlioedzaamheid wordt te werk gegaan en dat niet genoegd iin voor de ORtsmetting van als loiigziek afgemaakte rnndcrrn wordt gezorgd De inenting als veeltijds afdoend voorbehoedmiddel tegen de ziekte 1 wordt door de meeste mannen der wetenschap oangepmen De indruk dien de Cammissie verkreeg omtrent het spoelingdistriot was wat de longziekte betreft hoogst ongunstig De slotsom waartoe de Commissie komt is dat alleen door eene meer getrouwe strengere toepassing derwet van 1870 en van de daarop gebaseerde verordeningen waarvan de goede werking niet te betwijfelen vult en dus bok door een meer nanwletlend toezicht op de handhaving dier verordeningen het doel waarnaar gestreefd wordt te bereiken is De Commissie stelt voor lo Versterking van het staatstoezicht in die gedeelten des rijks wa ir de longziekte onder het rundvee met meerdere hevigheid blijft heerschen 2o bevordering van het doen van onmiddellijke aangifte van het eerste ziektegeval door wijziging van de wet van 20 Juni 1870 StaatMid No 131 So Aanmoediging van de zijde van het staatstoezicht van de inenting van het rundvee als voorbehoedmiddel 4o Vaststelling van bijzondere voorsehrifien voor het Znid Hollandsch spoelingdistrict de strekking hebbende om daar de bestjaude wettelijke bepalingen tot het te keer gaan van besmetting wat de besmettelijke longxieku betreft in I toepoasiuz te brengen eu volledige aaleving daarvan 1 voor te bereiden Dezer da ea heeft men in de akademie van Wetenschappen te Parijs een proef genomen met den phono graaf Gelijk men zich herinneren z l is dit een instrument hetwelk de woorden opvangt opschrijft en I bewaart om ze zuiver en ongesohoudeu wéér te geven Grsaf de Moncel lid vau genoemde Akademie heeft den toestel aan zijn collega s voorgesteld Het iu strumeat beataat uit eeu cilinder van 0 oM met eei a of spil en rustend op twee steuasels In hel midden van den cilinder ii de kornet van een gewonen telephan vastgehecht De eigenaar van den toestel sprak op verzoek van den heer Moncel de vol ende woorden De phoiiograaf maakt tijn compliment aan de kademie van WetenscITsppeu Ben ademloaze stilte hcersehte iu de zaal Na verloop van een minuut drukte de prjefuemer op een knop welke aan een draaispil was bevestigd en men hoorde klaar en duidelgk de woorden De phojiograaf maakt zijn kompliment aan de Akademie van Wetenschappen De geheele vergadering barstte in een homerisch gelach lot en men begon den proefnemer reeds te benckuldigen van kwakzalverij en tooverij toen de Ifeer deMonoel van wiens oprechtheid men zich overtuigd kon houden zelf eenige woorden sprak en daarna het instramcnt zijn woorden liet teruggeven Du heer de Moncel verklaarde daarop dat het schijnbare woader alleen te danken was aan de kunstige inrichting van den toestel A olgein zijn verklaring is de phoiiogrsaf een cilinder omringd door btadtin öp dit bladtin graveert een naald de trillii igen van de inenichelgke stem om eeu oo ublik later dietelttle trillingen weSr in duide gk hoorbare ffoorden terug te geren Ook in Bngelaod heeft men onlangs een dergeiuke proef genomen die eveneens zeer goed is geajaagd Het groote belangstelling tal teker door alle spoorweg maatschappijen dr uitvinding vel nomen worden van een machine tot het natellen van dui aeadcn apoorwegkaartjcs Boon den beer Gerke slatious nissiatent te ObertehlBdea nabij Obttingen Haunovendhe StiUtsbaan is genoemde maahiue uitgevonden waarmede hel natellen van da iaartjes onversahiUig of zij zich in pakjes van lO 80 of 180 tuks ent bevinden kan gesobieden Deze natelling heeft op zoo prtclisehe en volstrekt muwkedrige wijze plaota dat bij elk kaartje het nummer prijs ent is te zie ijlie nJlAamelier td thans biunenlcmt worJen uf I gèkondigd Kr moetM echter nog andere regelingen voorafxaan eer aan de personen der plaalsvervauCers kan orden gedacht Aan den Itoudsrauil en vervolgens aan den Rijksdag moet eerst nog len ontwerp worden ingediend houdende organisatie in een rijksdepartement van liiiaucien Is ook dit nutwe tol wet Tcrheren dan kan de finanoieele jilaatsvcTvanger Tan den rijïstansclicr wordtn benoemd Buidelgk genoeg is dat de nieuwe minister van finaucicii ia Pruisen dece plaatsvervanger ryn sal Tot heden echter heeft de tegenwoordige Camphausen nog niet lijn ontslag De heer C imphausen geb 21 Ooi 181Ï die reeds sedert 1849 bijoB voorldgrend lid der Pmieiache veriegenwoor igikg was werd Z6 Oet tS69 j Ininister van fin tlicieniin ats landen h etv d Heydt De goedkeuring van het buitengewoon crediet schijnt in de Oösteörüksche Delegatie tegen verwachting meer inoeiiijkheden in te hebben dan in de Hongaarsche de 6ommi sie tan de Oostenryksahe Delegatie toch heeft voor dat ojedïet onder lekeren rorin geadviseerd met 11 tegen 9 stemmen yttii negatief rapport wordt gereed gihriaakt om ondersteund door Sturm en Herbst in de Delegatie te worden behi udeld Uit Berlijn en uit Bame werd Zondag gelijktijdig ttTeatigd dat de Paus een beleefden briif heeftgeschreven aan den Duitschen Keizer j de inhoud Eou tich echter bepleu tot meedecling van de troonsbestijgiag Ook heeft Leo XIII aan de Italiaansche bisschoppen verlof gegeven bij de Regeeving de by de Wet Yereischte erkenning aan te vragen Men begint dm ook te gelooven dat Leo XIII een meer verzoenende houding wil volgen naar het ons voorkomt ten otirtohie de tijd zal moeten leeren ofhet hier niet nleer geldt een verandering van vorm dan wel van hét ezea ler taak Italië heeft nog p een nieuw ministerie In de Noorweegsohe Storthiag is met 88 tegen 32 stemmen het voorstel aangenomen om in de grondwet algemeene godsdienstvrijheid op te nemen uitgezonderd van deze vrgh eid blijven de ministers en de reohterlgke ea andere ambtenaren i i I i BINNENLAISTD GOUDA 19 Maart 1878 Z K H prins Albert van Pruissen heeft giste ren dese geneeiite breooht ter bezichtiging van de merkwaardigheden dezer stad De prins toa heden s namiddags en 4 u éO m uit Voorburg de terug rsla naar Hanover Bannemen J Aan de Rcgeeriug is eonoeasie aangevraagd door den heer F H Montyn te Gouda voor den aanleg en de exploitatie van een spoorweg Van Almelo iiasr Hoogeveco en door den llrrr D Michotte te BnUsel voor den aanleg en de exploitatie van ceo ipoorweg van Zwolle langs Koevorden naar de Uuittche grenEen gttooi deo E rstaaowezeud Ingeiiieur nlbier zal onder nadere goedkeuring van den Minister van Oorlog den 6 April a s iu het openbaar worden aanbesteed 1 het éétyarig onderhoud der Werken te Woerden en te Wieriokenohans 2 dat der KazeriiegebooweD nz i daar 3 dat der Kazernebouwen enz alhier i 4at der Kazernegebouweu enz te SpIloonhoTe j 6 jceoc verving van Werken te Wo r4en eH te Wierickerschans 6 eene verving van Kaurqegebouwen eni te Schoonhoven Deiusohrijvipgalnljettett Jtnoeten viterlyk op Donderdag i April de namiddags ten 3 ure vraohtvrij zijn bezorgd op het buRoa van den Ëentaanwetend Ingenienr alhier Sostekken jjn van af SI Maart te voren verkrijgbaar op het bnreaa vaa den eerstaanwezend iugenieur Vi 4 opjtiohten te Woerit en te Sohtmlumn e t có têr iid té Goes heeft tot gemeeote opzii ter benoemd den beer J W F CooTée thana botwk ndig opciohter alhier Tol voortittel vaa bet waterschap Snelrewaard ZBid lAn ba eii Sd ca den Engb is beDoend d heer O Tan det £ e te Oudewaler thaoi voor xitler vap Badic ai eo SBid liBaokoteo welk iwatendiafi wet 6r fn pi B X fli il Tcrvanigd De ministtr van ooili de beer De Boo van AlderwereU ia nog altgd ernstig ongesteld Hij lijdt aw een mondziektc die ledeu tot ougemstheid eek $ iet ia blqft l j onvennoeid arbeiden 6tatea a nerKaI tWudc Kamu Zitting Mo 18 Haan la dcie zitting wetden als leden toegelaten de heeren de Voa van Staenw k van Tienhovsn van Slpik Sredins Jr en Scbimmtlpenninek van der CVé welke met uitzondering van ïaalstgenoeindej door ongcsjddheid rerhiudcrd tcgeiuvoordig e zijii l werden bcëedigd Daarna is het sectie ouderzoek au do onderwyswft aangevangen Tot rapporteurs over t gisteren in de afdeèltfffeB der Tweede Kamer onderzochte ontwerp van wet regelende het lager oiidcrwgs zijn benoemd de heeren Van Delden De Bruijti Kops Qecrtsema Lenting en Moens Blijkens een bij het departement van koloniën ontvangen telegr iin van den Gouverneur Generaal van NederUmlachIndië dd 15 Maart is hetuoodig geweest eeui e troepen uit Aljeh naar de westkust te zeudcn Ier beteugeling van strandroof en tot herstel der gestoorde rU3t te Lohong Noh en Malaboe De expeditie die geoommaudtfird werd door den overste van Lier heeft volkomen aan de verwachting beantwoord De wederspannige hoofden tyn naar Kotta Radja gegaan om hunne onderwerping te beéedigen en de Gouverneur an Atjeh die zich persoonlijk naar Mulaboe heeft begeven om er den toestand op te nemen heeft dien bevredigend gevonden De gezondheidstoestand van onze bezetting wordt gunstig genocriiil Tot lid van den ra id van Ned Indie ii benoemd de heer Ketioher gouverneur vau Sumatra s westkust De heer O van Hees vice president van den road van Ned Iiidic ia op verzoek eervol ontslagen In de Vrijdagatoiid gehouden vergadering der vereeniging El e lUlp te s Gravenhage is nog besloteu rechtspersoonlijkheid aan te vragen voor de op te richten coöperatieve winkelvereenigmg nadat de beslissing omtrent gelijke aanvrage door de afdeeliug Haarlem gedaan zul bekend zgn Te s Hage zal op Woensdw H April a s in f ereeniffwf door de HoUaadiiohe Maatschappij van Landbouw eene buitengeifone algemeeno vergadering worden gehouden ter bespreking van het aanhangig wetsontwerp tot herziening van de grondbelasting in verband met het door het hoofdbestunrgeopperd denkbeeld om te dier zake een adres te zenden aan de regeeriug V 0 bedoelde vergadering zullen de volgende vragen in behandeling en in stemming worden gebracht 1 Is de herzieningdergrondbelnsting noodzakelijk 2 Zoo ja lal de voorgestelde herziening bet beoogde doel namelijk herstel der thans bestaande onbillijkhcid bereUcen 3 Is de voorgeitelde grondslag de huurwaarde als juist en doeltreffend aan te nemen i Is het noodig dat een dergelijke regeling van bet Kadaster daaraan vooraf of daarmede gepaard ga 5 Moet aan een aud en grondslag bijv het elassificeeren der landerijen volgens grondtypen de voorkeur worden gegeven 6 Moeten onverschillig welke grondslag vau waardeering wordt aangenomen bij de vaststelling der belastbare waarde de polderlasteu worden in aanmerking genomen r l Ia het in het algemeen belang wenschelijk dat de tegenwoordige opbrengst der grondbelasting bij deze wet onveranderd bigve vastgesteld Zoo niet is het dau wensohelgk dat die opbrengst aan wisseling onderworpen zij ten einde bij hoogere I opbrengst over te gaan lot afschaffing van wdere I lasten die op deu grond drukken zooais het muta tierecht en het obligatierecbt bg vestiging van hypotheken De SI Cl bevat thans het Kon besluit tot regeling van de inrichting der Krijgiaohool Zij is I beatemd tot voortzetting der stndien van officieren van de Koninklijke Militaire Akademie de regimentscursttssen en andere opleidiogsteholen afkomstig Zg is geplitat in twee afdeeliogen De eerste afdeeling it bestemd voor de luitenants bedoeld bij het tweede lid van artikel 11 der aoade I mie wct en voor zoodanige andere officieren ala tol t de lessen in die afdeeling door den Minister van Oorlog zullen worden toegelaten De overige de lessen der Krggtsehool bijwonende officieren vormen de tWeede afdeeling De eerste afdeeling ia gevestigd ter plaatse Waar EiA de Kon Militaire Academie bevindt de tweede e Hage I De cursus in de eerste afdeeling waarvoor de Takken in de SI Ct worden opgenoemd maar b j min besluitkunnen worden uitgebreid sluit voor zoover betreft de vakken welke ook aan de mil academie warden onderwezen bij het daar gegeven onderwqt aan De vakken der tweade afdeeling Wbrden mede opgenoemd maar kunnen evenzeer bij nlJD besluit uitgebreid worden In de tweede afdeding orden Aim cirsnssen rebooden o een voor algemeene k gskundige studieni i een voor studiën uitsluitend vereischt voor arliller en genieofficieren e een voor intendance De I cursus b kan in twee of meer cursussen worden gesplitst Dfr cursussen duren écii jaar voor de eerste en twee jaar voor de tweede afdeeling Zoo noodig kan de cursus der 1 afd voor de luitenants van de genie door den minister met een half jaar warden verlengd In de tweede afd kan in dk jaar het tijdvak van 1 Juni tot 1 Oct geheel of gedeeltelgk beatemd worden yoor practisohe oefeningen Aan deu cursus der eerste afdeeling wordt deelgenomen door al de bij de aangehaalde bepaling der acidemiewet bedoelde luitenants die hun tweede dienstjaar in den rang van officier zgn ingetreden Tot de tweede afdeeling der krggsschool kunnen worden toegelaten 1 kapiteins der verschillende wapens onder intendanten der 2de kl en kapiteiukwarlicrmecsters en 2 luitenants der verschillende wapens en luitenanta kwartiermeesters voor zoover zij miosteus vier jaren in den rang van officier gediend en blijken gegeven hebben van voldoende practisohe bedrevenheid Een toelatings exanuo moet voor de 2 afdeeling worden afgelegd Het getal officieren jaarlijks tot de tweede afdeeling der krijgsaohool toe te laten gaat dat van 2U piet te boven te weten 10 van het wapen der infanterie 1 van het wapen der artillerie 2 van het wapen der ka alerie 2 van het wapen der genie 2 onder intendanten der 2 klasse kapitfinof Ittitonantkwartiermeester Tot de krijgs bool kunnen ook warden toegelaten kapit eu Üits van de legers in Oost en West Indie onder Modanige bepalingen als bg nader kon besluit zulten worden vastgeateld Aan officieren aan de vereischten voor de 2 afd voldoende die slechts het onderwas in sommige vakkeu der 2 fd wensoheu te volgen kan zulks door den min vau oorlog onder door hem te stellen bepalingen worden vergund I e officiereu zijn niet begrepen ouder de opgenoemde getallen Na afloop der cursussen worden examens afgelegd de cursus der eerste afdeeling vau de krijgsschool mag bg niet slagen een tweede eu derde maal gevolgd worden Aan het examen vu de 2 afd kan ook yrorden dedgenomen door ollbièren die de leaeen der krggsschool niet bggfiwoond ot alleen het onderwgs in enkele vakken gevolgd hebbeu met dien verstande dat ook voor deze offi ier u het examen zal luupen over al de bg voormeld artikel bedoelde vakken De luitenants die zonder de lessen der krggssehool te hebben gevolgd het hier bedoeld examen wensthen af te leggen warden daartoe echter niet toegelaten dan nadat g zes jaren in den rang van offioier hebben gediend De officiereu die aan het examen der 2 afd hebben voldaan ontvangen daarvan vanwege den mia van oorlog een bewijs brevet Te rekenen van Hen 1 Oct 1881 komen ottvefminderd de verder te stellen eischen voor eene plaatsing bg den geueraleu staf b j de ioteildante of speciale betrekkingen waarvoor meer dan gewone kunde wotdt gevordtrd iu de eerste plaats die kapiteins en luittnaiits in aanmerking die iu het bezit sijn van het bovenbedoelde breiet Ëene Igst van de hierbvdoelde specials betrekkingen zal door den min van oorlog vastgesteld worden Met het toezicht over de krijgaachool en de overige inrichtingen van militair onderwgs is belast een hoofd of opperoffioier die den titel heeft van inspecteur van net militair ouderw js en die zy e standplaats te s Gravenhage geeft Het is thans zeker dat de Fransche reis ou de wereld den 30n Juni de haven van Maneille verlaten zal om achtereenvolgens de kusten van Afrika Noorden Znid Amerika eilanden van de Stille Zuidzee Australië Japan en China te bezoeken te door het Kanaal van Sue weder huisWakrtt t keeren £ eu groot aantal reizigers hebbeu zich reeds oMgegeven om deel uit te maken van deze groote reis welke er geheel op ingericht is om haar zoo aangenaam en leerrgk te maken De president van de maatschappij welke deze reis organiseert is een zeer bekend itaathuisfaoudknudige en geograaf de heer E Levassenr lid ran het Fransche Institunt Ten bewijze dal de bloei lan eon mige oh s elgke scholen niet alleen t getolg ia van de onvardaelde sympathie der bevolking deelt men ona het volgende feit uit een der ZoidholbindBohe gempentea mede Dezer dagen kwam een leerling der openbare school haar ineütingsbHe e b den meestei terugvragen Op de vraag waarom ty de school zoo vroeg ging verlaten ifikroordde 1 nik Woel nahr de afgescheiden school meester andefn wil d domihé mgn znsje nie t dodpea I VU Bene eigenaardige quaestie deed zich voor in da jongste raiSsvergadering van Smallingerland In die gemeente wordt sinds verleden jaar schoolgeld geheven en nu gold het de vraag of die maatregel ook op die ingezetenen van Botti valle di onder Smallingcr land wonen motet worden toegepast Te Botlevalle ui is éene gemeenschappelijke school voor de gemeenten waaronder het dorp behoort welke daarvan dk naar vorhouding van t getal haren schoolmande kinderen gez imenlgk de kasten dra en Hut fieheer is opgedragen aan de gemeente Achtkarspelen welke gemeente geen schoolgeld heft I Zou nu Smallingerland toch niet vau zgus ingezetenen schoolgeld kunnen heffen tot gemoetkomiog van zijn aandeel der kasten van de school aldaar Op advies van B en W n op grond der bestaande verordening op genoemde lohool werd besloten dat de algemeene maatregel om in Smallingerland schoolgeld te heffen niet op die ingezetenen der gemeente kon worden toegepaat vier kinderen de school te UottevsUe bezoeken Oisterenoehtend zijn de eerste kievietseieren Z M 1 len Koning ten geschenke aangeboden door den beer A J 8eh ap te Delft Naar aanleiding van de zaadel liuge manier van eonourreeren in onzen tgd schrijft men uit Amsterdam A propos van concurrentie waar en in welk artikel ie ook moge zijn zeker iu niets zooveel als iu de manier om ziju waar op de allerenrieoate en zondcrlingat wgze aan deu raau te brengen SchelliugsBaiiirt zgn aan de orde van den d wonderlijke anaooées van allerlei aard vullen de voornaamste bladen de een offereert voor drie gulden en v tig ent Neerlands roem ter Zee met een kwartanker PauiUae pudoe of Pmttl een ander de werken van George Elliot met een bonheür du jaur Ie premie t li alsof de aanbieders boe Unger hoe minder aan het gezand verstand vau het publiek beginnen te gdOoven Evenwel dat alles kan er ii ig doOr maar een nieuwe industrie die op nog immorecler basis li rust dient wal cent besproken eu bekendgemaakt te warden t w deze Iu onze gezegende stad bevhtdt zich een slimmert die nu eu don een annonoe in een of meerdere der meest geleten bladen pi uitst waarbij aan gegadigden de gelegenheid wordt geboden naar ecu betrekking te salUeitecren die vast s wekelijks IS i ƒ 18 opevert De adver ntie eindigt gewoonlijk met de woorden Refladtanten adressceren zich met franco brieven ouder letter fus of zoo bij den boekhandelaar X of IJ postzegel iu te sluitan voor antwoord Deze laats e zinsnede ia eigenlijk de quintessence t Aanbod tehijnt in waarheid teer re el de verleiding is groot om een kan je te wagen Men weet wat toen kwijt is hoogstens een postcegeltje van 5 oeuten ca men kan niet weten of men niet too gelukkig is de betrekking te krijgen Zóó redeneert het publiek en honderden die door de slechte tijden builen betrekking lijn zenden hun postz geltje wevend tusicfaen hoop eu vreeze De steller der annonce echter reet beter primo is hy overtuigd dat de aangeboden betrekking ileohts in zgn verbeelding bestaat CU aeouudo weet hij dat hij enkel op de postzegels aast De laatate maal dat die slimme vogel door intermediair van een der geachtate boekhandelaars hier ter stede een dergelijke annonce liet plaatsen maakte hg de voldoening meer dan zeshonderd brieven op zijne aanbieding te ontvangen Zeshondei d poattef eli i v f cents per stuk leveren een bedrag van dertig gulden trek daarvan af de kosten der advertentie ad één gulden vijfenzeventig centa en tonder t matador in de arithmetica te zgn zal men tot de oouclnsie komen dat een winst van Sg 2S met een uitgezet kapitaaltje van ƒ 1 76 fabelachtig kan worden genoemd Of die man ook 4a tijn vaialje gelaoben zal hebben over de domheid tan i n slaohtoffers weel ik niet maar zeker is het dat ala het meer bekend wordt geen dagblad geen annooofr bareaa dergelijke praktijken in de hand zal Willen werken door het opnemen van advertentitSu van dusdanig kaliber Naar ik voor teker heb hoeren vertellen heeft de uitvinder van deze industrie zieh nu op het e pUileeren van het buitenUad toegelegd t ia ook veel voordeeliger hij zal dan in plaats van pottiegels van v jf cents freimarken van 20 penningen of timbres vau 25 centimes vragen mis fchien ook ontvangen Daardoor ontstaat nog een 1 vermeerdering van winst van circa 200 pCt hoe took zg de man toont bepaald talent voor finanoieele operation te hebben Totnogtoe heeft hij zoover men weet geen concurrent en om der moraliteitswille hopen we van harte dat hij er nimmer een krggt Ia hek rapport van de Commissie van enquête der Tereede Kamer omtrent de besmettelijke longziekte énder het randtee wordt o a geieg l dat hoewel attent den oorsprong der ziekte onzekerheid Ijeersoht toen overtuigd sebijnt dat XÜ door besmetting werd I avergebraebt en verspreid De Commissie heeft door het boudeu dei enqutte nog meer dan vroeger de I gevestigde overtuiging verkregen dat wil men de betmettelijke longziekte met vrucht beatrgden de wattelgke bepaling volgens welke de veehouder toodra zich bij eentg stuk ree venehgnselen van eene be Hel werktuig is van een eenvoudige ipaar dwirznme ooustmctie en heeft zijn bruikbaarhe d reeds getoond bij de Koninklijke apoorwegidireclic te Hannover Ouk verscheiden Ousteurijkjohe en Duitache spoorwegmaatschappijen hebben haar reeds besteld De prijs is M 68 60 bjj 5 stuks M 66 en bij grooteren aankoop M G4 pjr stuk Aan genoemden ttitvindtr is door de Duitsche regeering met een vleiend schrijven hel rgks patent voor bedoelde machine uitgereikt Het hoofdbestuur der Halbudsche maalseh ippij van landbouw heeft op vertoek van eenige belimgstelleuden eeu commissie benoemd tut het opina ce i van eenige voorschriften ten einde te trachten verbetering te brengen in de kaasbereiding Dieooui missie heeft thans haar taak vervuld en aan he hoofdbeatuur bedoelde voorschriften toegezonden welke het hoofdbestuur nu wenscht verspreid te tien exemplaren d iarvan zijn daarom verkrijgbaar gcstelil n te vragen bij den heer WalJeek te Loosdninpn legen f 3 50 per 1000 ex en jf 4 35 per 100 zijnde het bedrag van bet drukken 1 Door eeu Weener fabrikant is een grooie verbetering uitgevonden bij de naaimachines Hü heeft I namelijk het middel ontdekt om te evends een pendule op te winden met een veer die naarverkiezing versneld en vertraagd kan worden enalleen van 4ijd tot tijd behoeft te worden opgewonden Daar de dokters allerlei uieuwerwelache vroBwe ziekten toeschrijven aan de zenuwachtige bewegingvan de hand of den voet bg het gebruik der naaimachines zdl zeker deze nieuwe uitvinding met blijdschap begroet worden fitamroiue Aan het Bureau van Politie kunnen inlicbtingeu gegeven worden omtrent een VLOQT MET BOTER I die gepasseerden Donderdag op de stoep van het I Hotel de Paanw is blijven staan en van een DAMËSKRA AG den lOn Maart in deze gemeente gevonden Laatste Berichten Barlijn 18 Maan De NorddeuUeU Ztitnug neemt ecu correspondentie over vau de C baar 1 schijnbaar uit Potsdam medegedeeld wnarin wederom het thema ran de bedreiging van Holland door de ambitie van Duitschbind is behandeld De Norideultcke gaat de geschiedenis na van deze verdachtmakingen waarmede men bg andere nati6n wantrouwen wil opWekken Zg vestigt de aandacht op een artikel van een naar Bdgié gezonden agent van de Neto Tori BertUd vol van de gewone beuzelpraat van de vijanden der Duitsche politiek welk artikel de bron geweest is voor de Citu en voor andere bladen Verschillende bladen brengen eenstemmig de tegenwoordigheid te Berlijn van Graaf Stolberg Duitsoh ambassadeur te Weenen in verband met een vervulling van het ambt van vicc kanaetier en vice president van hel Pruisisch ministerie Graaf Stolberg zou tol dit I ambt warden geroepen Versailles is Maart Op verzoek van den Min van financiën door Gambetla ondersteund besloot de Kamer met 436 tegen 34 stemmen Donderdag a s de begrooting van ontvangsten in behandeling te nemen VeraaUles 18 Maart De Senaat ïiuh bij de stemming over het wetsontwerp aver deu ataat van bcUg het amendement van L unhert Salute Croix op de eerste paragraaf verwierpen De Senaat nam achlceenvojgens aan de twee paragrafen van art 3 van het wetsontwerp zooais het door d Xaanr is aangenomen Het artikel 3 in tgn i ebeei li aangenomen met 148 tegen 43 temmen B u r gT 1 ttli e Stand GEBOREN 1 $ Murt Mnau oaJsn T JisMut en F F Vniir opbn P traaell oaden J vtg dep Uiiti CD A van S ïeDfteo td Nicoliii ooderv N vso Vtiet M J sn dcD Herg 17 Ari IdtianiKS Msria oidcis V vaa drr Hing en M iilto JkoIi ooders B Gwnticld eo N E acUtürlkn HtV I Adrhna oinkr W F Ua i itr il J ds iLOninf h IS fitter ouderi U T ii Klmui ca J JllsInaar OiSRlEDBV t Mtart A O rm lAl er Brummeler Audrietto wed J 3 Ilooo ♦ Ws M ƒ H C Poesbnri 16 j 17 W 11 i M i m O Biestheavtl 9i j IJ N da Misk tf j ADVERTEVfTIËN Bersten van sa Zoon A A TAW PEttïEJi lJïEiWL öoi to 18 Maart 1878