Goudsche Courant, woensdag 20 maart 1878

VrUilag 1 Hairt 1878 N S117 Medaille ld Hannover Kassei 18 GOUDSCHE COURANT Nieuws en AdverteDtieblad voor Gouda eo OnstrekeD Vmi 2ELFWEBEEND EAEUEEL Om in een nnr KOnder gist het fijnste gebak te bereiden Taarten Bjj 1 pond bakmeel neme men 1 4 liter koude melk waarin 1 5 pond suiker een ei de gewreven schil van 1 4 citroen 1 5 p gesmolten boter en een mes vol zout geroerd is en werke dit door elkander Het deeg wordt dan dadelijk in den oven gebracht een uur gebakken en het fijnste gebak is gereed Amandelen en Rozjjnen Kan men naar genoegen bijvoegen LIEBIO S PUDDINGPOEDEE Binnen vijf minuten een uitmuntende koude podding ZOndOT eieren tot den balven prijs en zonder groote moeite te bereiden met vanille amandelen of chocolade toereikend voor 3 personen Bfl ieder artikel worden uitstekende recepten in ieder pakje gevoegd Men beproeve het maar eens Niemand zal er spjjt van hebben Depot te Clouda U K vui der BIISO Kz Heden overleed tot onze groote droef lieid ouïe geliefde Zuster A E ten BRÜM JilELER ANDRIESSB Wed Boon van üstade Uit aller uaam P TEN BRÜMMELEU ANDRIESSE Gouda 16 Maart Te Arnhem overleed in den ouderdom A an 47 jaren onze geliefde oudste Zoon ABRAHAM IJker chef van dienst nalatende eene weduwe en zes kinderen E jocaiM M JOCHIM VAN Bke Gouda 18 Maart 1878 Eenige kennisgeving Voor de vele bewijzen van deelneming ontvangen by het overlijden onzer geliefde Moeder betuigen w onzen dank i Uit aller naam A LAFBBER Jn GoPDA 10 Maart 1878 Met Mei WOBDÏ GE VR A A GD in een nette dienst by eeu Dame alleen waar nog een Tweede Meisje i EENE FATSOENLIJKE van de P G een goede burgerpot kunnende koken en netjes huiswerk verrichten Loon 100 en 26 waschgeld buiten verval van goede getuigen voorzien Brieven franco onder no 19 aan het Bureau dezer Courant 2 BEKWAME SGHILDERSKNEGHTS gevraagd bij W VAX SOEST ITALIU SCHË ROOKVËRDIilJVER Schoorslccnvcgor en Metselaar GOUDA SpieHngstraat F 47 UIT SE HANO TE E007 oen WINKBLHÜIS waarin Water Vuur Kruideniers TurfAffaire enz wordt uitgeoefend met groote SCHUUR GROND met Vruchtboomen gelegen aan de Karnemelk sloot R 247 Wordt Gevraagd in een KRUIDENIERSZAAK een JONGEN goed kunnende Lezen Schrijven en Rekenen tuaschen 16 en 18 jaren oud Adea in parijjii Oosthaven B n 19 Men VRAAGT ten spoedigste KOST INWONING en VRIJ KAMERTJE Adres met franco brieven onder No 63 aan het Adver tentie Bnreau van A KOK en Comp Boeken Kantoorhandel alhier Or BSB 11 12 TI ITO Gouda Oosthaven B ii 14 bevelen zich beleefd aan tot het vervaardiee van ZEER FIJN UITGEVOERDE Eln Kftser oder RUserln gesncht 1 1 EDAMMER u HOLLaNDlSCHESALMENKSSE zn machen verstehen fOr noe grosse Kaserei Ost Preussens in der Nahe von Kö nigsberg Freie reise nnd freie station Ge jhalt nach üebereinkomnien Antritt sogleichQd r spater Meldungen nehst Zeugnissen sub lY P 2058 befördert RUDOLF MOSSB Berlin S W I Sociëteit OXS GKXOEGKiX Zaal Ku NsrMiN te Gouda VRIJDAG 22 MAART 1878 ooiufl tlo0rötclltng onder Directie van de Heercn l JUDELS m LÖlilS BOUWMEESTER uit Amsterdam Op te voeren EEN BERUCHT PEOCES Groot beroemd Drama in 6 Afdeelingen waaronder een Voorspel in 2 Afdeelingen naar aanleiding van Une Cause Célèbre Costumes van Mevr de Wed SAMSON De Hoofdrol Jkas J1ena d door den Heer LOUIS BOjÖWMEESTER Plaatsen te bespreken op den dag der Uitvoering van des morgens 10 3 nre t 10 ets extra voor iedere plaats PRIJZEN DSB PLAATSEN Ie Rang voor HH Leden der Sociëteit 0 75 Ie Rang niet Leden 1 25 2e Rang 0 50 3e Rang 0 30 Toegestaan door de Maand Commissarissen H JAGER D G VAN VREÜMINGEN DOOR het gebruik van het JOH HOFF flche Malz Mout Extract CEZONOHEIDSBIEB komt men bepaaldelyk tot de overtuiging dat bö gestoorde SPIJSVERTERING LUSTELOOSHEID en hoofdzakelijk bjj algemeene LICHAAMSZWAKTE het MALZ AXTRACT de zekerste hulp biedt Dagelijks wordt het MALZ EXTRAOT driemaal gebruikt en wel een wgnglas s voormiddags bg het middagmaal twee en s avonds weer een Wfluglas Bij hardnekkigen veronderde HOEST BORSTK WALEN en moeilijke A DBMHALING wordt het MOUT EXTKACT eerst tien minuten lang gekookt dan afgeschuimd en s morgens en s avonds aeer warm 1 a 2 wijnglazen gdiruikt Prijzen 1 Flesch 45 Cts 6 Flesschen 2 20 13 Flesschen 4 40 De ledige ÏTesschen worden a 6 Cents berekend en tegen dien prijs steeds teruggenomen JOH HOFF sche CentraaJdépót Amsterdam Smalle Bloemmarkt bjj de Paleisstraat F 250 Te Oouda bü J C VA VREÜMINGEN Schoonhoven L B Okhnizen Delfl Frank mt VEEVOEDER HH Landbouwers worden attent gemaakt op het artikel met name BOSTEL ook genaamd Droog Mout of Graan hetwelk wordt verkregen uit BIËBBROUWEREIKN Dit voedsel voor de veestapel overtreft in voordeel en beste resultaten alle andere voedingsmiddelen op dit gebied Condition op franco aanvragen gezonden door C L VENT Co Oostcingel No 37 RoUerdam Keizcrlgk Kouinklyk geprifiligeerd eo cent AinerikattUBch eu Eugeltch gepaUuteerd wrAnallierln Mondwalcr WI In flacon tegen fl 1 75 en fl 120 en O cent oaii dr J O J OPP It k Hoftaniarh tan Z V dm Keiler mn Ooitnrijk m flemen il bet roortrelfebjktte middel tegen rhuniali che taadpyn by out tekln cwclkii en zneeren v u bH landvleesch het lost leu ainiirczigiii tandateen op rii vootkomt de nieuwe voriniii d urvan maakt lusataaiide tanden weder vaat dour vcraierking van het taudvlecaob en daar het van alle a h ilelyke moSea reinigt geelt liet den mond een aniiKriumin frissohen renk rwijl lat den onaangenarnen rcu i Wiliira doet vcrii Vijui ii dr Popp s Anatherin Tandpasta tot Riui iiig reraterkiug eu behoud der tanden tot verwg leriug rau een onaaugenameu renk eu van kalk dr Popp s aromatische Tandzeep Zy maakt de tanden zuiver wit zouder het émail aau te djeu bewaart ze voor ziekelijke aandoeningen en houdt den mond fritoh Het koat 40 Cti en is toereikende voor een half jaar Dr Popp s PlantaardigTandpoeder reinigt de tanden verdryft de zoo laatige knik ea maakt bet glazuur ateedi helderder en fijner Dr Popp s Tandplombeersel waarmoda men zelf hulle tanden kan vuile Attentie s v p Ter vuorkoming van vervalaching wordt het gfaobte publiek opmerkzaam gemankt dat ieder flt sch bebaWe het bandelswcrk ƒ r a Hj pea und JitalkerinPraparale nog met een orahnlsel omgeven i hetwelk in duideiyken waodruk den Rgkaadelaar en de firma bevat Dr J G POPP k k Hof TandartiCD Uitvinder der An lherinPre paraten te Weenea Ucp6t9 van alleen echte Anatherin Freparaten te verkrijgen te Oouda b j h Schenk winkelier op de Hoogatraat A 123 te Rotterdam bg F K van Santen Kolff apoth en A Sohippereijn Ca blauwe poreeleinwinkel te Hage by J L F Snabili apoth te Delft bij A S van Rynen 3 E Kauwenboven te Schiedam bij C Malta Gz te Leiden by E Noordyk te Utrecht by F Altena en Kraan te Amaterdam bij F v Windheim Co en H H Ulotfa k Ct apotheek te Oudewater by T J van Vreumingen te Sehooabovea bij A WolfF I f QoünA DJltTK TAN A BrJSKMA BUITENLAND Bnlleilaiilscli Overzicht OntKut de oontarentie geen steltig nienwa De republikeinen in Frankryk habben alle reden om tovivaea te zyn over de binaenlandache politiek Na het MMoea rau den ainiatrr Fngcinet met cyn powwtg catwerp de aaoaemiDg van de wet op tea ataot van beleg door den aenaat mogelyk g vordea door de zwenking der couatitntioneelea naar de tyde der regeering eu du ten slotte de aanstaande aaanemiiig vw bet giehaeie bodget door de kamer all votom van vertroawen io bet ministerie In ons vorig nummer deelden wij mede dat art 3 van de wet op den staat vaa beleg nog op losse okroeVMi tond e een amendement van de oonstitatioaaeleo het lot der wet nog twqfelarktig maakte De ooDUDisfie evenwel adviaeerde in den senaat jl ïlaandig tet rerwerpiog raa dit nieawe voorstel De eerste paragraaf van dat amendement werd daarop verworpen en het amendement ingetrokken Daarna werd over het door de Kamer vaatgeatelde art I beraadsUugd Een ameodemeDt daarop lan Walton werd verworpen De beide paragrafen van dat art werden u aangenomen en het geheele artikel goedgekeord met 148 tcgea 118 atemoMn Ook lc art 4 eu 6 wenku aangenomen looala de Kuiuer dia had vasigratetd en tcu slotte de geheele wel met 115 legao 100 stemmen De Kaniar o n da wetten aan waaihi tot liquidatia voor bet ministerie vau oorlog een erediet van IM millioeo fres wordt toegestaan voor 71 en een van tU e8 H 0e tn nat 78 M mUtoA i Katr het erediet toe voer het b y ee u ro e p i n van en deel van het territoriale leger De mioisler van fiuanoiëtt herbaalde lyn venoek om de disonstie over de bcgmoting van inkoniaten Donderdag te beglnaeo De intraasigant Madier de Montjou verklaarde zieh daartegeu de Kamer zeide hy moeat de wapenen niet uit handen geven Oambetia ondarateinde het verzoek vaa den miniater en betoogde dat het ocgraUik voor de Kamer gekomeu waa om van baar vartronwen in bet miniaterie blyk te geven De Kamer bealoot met 486 tegen 84 atemmen de diaoaasi wer d begrooting tegen beden aan de Md te stelltn Tersekillaade Diiitsobe bladen venekeren dat graaf Stolbefg Wemigerode dia thana gezant is te Weenen ea tüddyk te Beriyu verblyf bondt en druk met den keiler confereert bestemd is om vioe kanselier en plaatavervaoger vau Von Bismarck te worden In de zittlufr door deu Pmisischea ministerraad op bet einde der vorige week gebonden zyn feiten voorgeralleu naar het sebynt walke den beer Campknaen hebben genoopt andermaal op zyn ontslag te dringen Volgens een beriebt voorkomende in de ffaticnaltnimtf beeft de Keiier het ontslag des keeren Campbanaea reeds onderteekend loiidra d wet op de plaatsvervanging vaii den Hykakanaeliar ia afgekondigd zegt de officieuse Prm Oiir eu dit lal spoedig het geval wezen komt by d n Bondsraad ter tafel een supplementaire beRootlng OP het reeds in behandeling zynde rqkibudget nat lal bevatten de uitgaven vereischt door de opriohtiug vau een ryksmiuisterie van finan cién Eerst dan wanneer de Rijksdag zyn toeatemmiog zal brbben gegeveu aan dit voorstel zullen de quaestiën betreffende de personen die ia aanmerking komen by bet belatten van verschillende miuisterieele iftels tot een brtlecbtiug kunnen gtbraoht worden Men zal derhalve voorziohiig handelen indien niet te veel waarde wordt gehecht aan de gemokten te dien opzichte in ondoop gebracht Intnisehen worden in den boezem van de Praisisobe regeering bet ondhraoek van de belastingontwarpcn die bq dan Byksdag reeda sya ingedirud en voornamelyk van bet ontwerp op de venooging van de belaaling op de tabak met den meesten Ijver voortgezet Drae vraagstukken worden van alle zyden btaohonwd en overwogen want de regeering stelt er bet grootste belang in dat nog in deze zitting van dèn Syksdsg dit punt voorgoed worde uitgemaakt de weg die bewandelt zal moeten wordeu by da voorgenomen uithndding vau bet belastingstelsel De Regeering verlangt niet zoozeer dat een dier iugeatelde wetsvoorstellen zal worden aangenomen maar zy wenecht het pad te zieu afbakenen hetwelk te dezen aanzien gevolgd zal moeten worden Ten einde dit doel te beddceu zntlen aan den Rqksdag velerlei gegevens weiden verstrekt welke kunnen dienen ora de quaei jl e der veraohillende betnatingprojecteo met grond tl leeren beoordeelen Over deae punten is boofdsakelfik gehaudeld in de jongste zitting van den Fmiiismen ministerraad De brief van Leo XIII aau Keizer Wilhelm zon niet alleen de kennisgeving bevatten van de panaelyke troonabeatyging maar tevens een zinsnede waarin het verlangen wordt uhgadrukt naar een verbeterde verstandhouding Een dergelijk achryven is door deu Fans ook gezonden aan den Zwitaerseben Bondsraad en wel door bemiddeling van den Zwitaerseben gezant te arys De Deeusohe FOlkething hsA de begrooting eindelyk afgehandeld zoodat dcH thans zal worden onderworpen aan de goedkrariog van de EersteKamer Berg bet bekende hoofil van de inlranaigente linkerzyde heeft zich zoo dapper geweerd by deze gelegenheid dat hjf herbaalde malen totde orde moest worden geroepen de uitanta littkertyde lelt 27 man maar niet allen erkennenBerg als hoofd Li L um3i I ii lWiii jm xjr30 BINNENLAND GOUDA 11 Maart 187 In loasaaige aUecUagea M Tarnde Knaer ia reeds gisteren het Ooderzotk aa het wetaontwerp op het lager ouderwya tan einde gebracht Tot lecraar in de aardrijkskunde aan de Hoogere Burgerschool te Zukbuizeu is benoemd do heer Zeegers alhier Ona werd wdwlttend ins e verleend van een schrijven uit Oonatantinopel wamit de troote nood Uykt die daar heerscht ten gevolge van het daarheen stroomen van tallooze vlnehtelingen In ona volgend nr deelen wy een vertaling van dlea brief mede waarin een beroep wordt gedaan op aller welwillendheid By de atemming ter verkiezing van een lid voor e Tweede Kamer der Stateu Generaal in hut hoofdkiesdistrict Haarlemmermeer is gekoren mr T i M A Beeker met 618 van de 997 uitgebrachte geldige atemmen De beer Bultman verkreeg 326 en de heer Wynmalcn 152 stemmen Het gemeentebestuur van Reenwyk heeft zich tot Ged Staten van Zuid Holland gewend om hun tnssobenkomat te verzoeken ten einde de bezwaren weg te ruimen die aan de droogmaking der Reeuwyksche plassen nog steeds iu den weg slaan De beer W Tulp bniponderwyzer te Stolwyk is als zoodanig benoemd aan de Borgembool te Enkhuizen By kon besluit van 25 Febr jl is bepaald dat er voor bet jaar 1878 een rykssnbsidie van ten hoogste ƒ 12000 wordt uitgeloofd voor de loslating in eene der bovenrivieren van zalmen salmo salar De minister van waterstaat enz heeft thans ter keunia van belanghebbendeu gebracht dat zy die naar een of meer dier subsidiéu wenaehen tnede te dingen zieh vdór 15 April moeten aanmelden bqbet ministerie van waterstaat enz met op gezegeld papier geaebier en opgaven van het aantal door hen los te Utrn zalmen van eene of van beide der in gemeld besluit bedoelde soorten en van de plaats en den t jd dier loslating Hen deelt uit s Hage omtrent de ziirkle van deu minister van oorlog aan het Vtr DagU het volgende mede Naar men verneemt is de gezondheidstoestand van dezen minister geenszins vau leo onrastbareoden aard als meo gendgd na zyn nit de darmeereade gertlAten dienaangaande op te maken Stilstand in den gang van taken komt niet voor daar da minister steeds ongeacht lyne ziekte even werktaim blyft De toeitand wordt beter al gaat het dan ook niet zoo snel als men dit wel w a n n h t en wddfa hoopt men den miaiater weder aas het miaieterie te tien verschynen Zaterdagavond haeft in het Qhbttnr raor ea W te Utrecht de vergadering plaati gehad van dm Ned Rederijkcrabond tot vastatdliog van een r gt ment voor een Xoord en ZnidnederUndadi Bedery ken en Tooneellief hebben verbond Sen 1 2 tal Vereeai gingen tot bet Verbond beboorende waren vertegenwoordigd het voorstel tot vereeniging van Noorden ZniÜnederlandsche beoefenaars der Nederlandaehe taal Is aangenomen de zetel van bet hoofdbeatonr van den Bond blyft te Utreobt geveatigd De Redactie van het Kieiuet nia im Dag verzoet mee te deelen dat de in baar nniUKr van beden gedrukte tijding aangaande en stakiag na betaling doorde Nederl Beieraoh bierbrouwery te Amsterdam onjqirt ia en de plaataing daarvan door een grove misleidinB veroorza t ia A £ OT Zooala reeds vroeger is medegedeeld is te Ufmili eene malkinrichting totstandgekomen om de barget den waarborg te geven dat men goede ouvervalaéhtakoemelk kan bekomen Met het toezicht over da ïut richting hebben zich belast de hoogUwaten Van Over beek de Meijer en Wrferi Bettinl 4e diractew van sSyks veeartaenysebool Alle koogtaeraren f de mediaahe taealteit ta Utraaht bevelsa in hM fiW O Mi de aak aan Op de paardenmailct te BameveU aren Dtm i aangevoerd 400 atuka De handel wat levendig pr waren veel vreemde kooplieden De prijzen varicfnlM van 426 i 625 De heer Mr Dn Qnesae van Bnicbem hesprwJU in de Amer fmrUd Cturamt het wetaoatw p tot heffing van snooeaaie en overgangsrechten bq atW lyden in de rechte linie Nn een inkomsteobelaaM als impót nnii ne niet mogelyk is kan bij zieh m onvQorwsardelgk vereeuigen met deu nalionaten tegei zin tegen de heffing van sncceasiereohteo iu deleehte linie wanneer deze niet hooger dan tot lea ten honderd van goederen en ten boodtid v geldaxaardig papier wordt opgedreven j Dat het patrimonium evenzeer aan de kiaderM ala aan de onders zou hooren bewqst z i qiei ve Oewoonlyk hebben de kinderen by den dood d ouders reeds afaonderiyk kapitiud of inkoasien Ali algemeene regel zegt bg mag dna aangenbiueii worden dat in de rechte linie evenzeer verr ing door sterfgeval plaats heeft ala collateraat Bovendien is de bescherming van den Staat door middel van zijn wetten en bet erfrecht evenzeer iu de rechte als in de zijlinie werkzaam Evenwel al erkent hy dat het ontwerp io wegejw bet geringe bedrag der heffing èn wegens den raimeotgd geateld tot betaling der btlsstisg bat kipittalniet aantast bet ontwerp moet ook in verband wordenbrsohouwd met registratie en zegelreehtrn en ita zijn aanzienlyk voornamelijk bij overbedeeUag In de meeste boedela zullen de roerende goederen gaapHtat ea verdeeld kunnen worden zoodat sieehts van een v Mrecht sprake is is er oveibedeeling dan moet CW proportioneel iccht btftaold worden Hw ia boegwb waarin onroerend goed voafkomV 4B la tak jadit niet bet gevd bedraagt het b muMe PICIlproporiionecl recht 4pCt De heer Du Quesne meent ten Mie 4 tlM a de vaste goedereu niet ontheven lyn f a d Mtr schadclykc belemmariagen waardoor lün oveT anf ao buitengewoon kostbaar wsrdt genaidtt de xph stelde successiewet niet aanbevelén aardig b In de Maandag gehouden zitting van den g meenteraod te s Hnge is het vböfiKl aangaande de brandweer Itt die gemeente In hoofdzaak strekkende om door oeue kostbare uitbreiding der waterleiding deze inrichting metr dan nn te iMlgea