Goudsche Courant, vrijdag 22 maart 1878

r 1 lifgaatibare paden vSbr het f n 4ei dealr doods dieren gczijcht woijleu en nu oot gezocht wo en heeft een gredsbewoiie ide landbouwer siiplelijk aan de vervoerders verboden om weer met zulke vrachten zijn erf te pmtttiea Op bet Parijsche ientoanst Uiui sierrciti zgn thans werklieden van alle nstièiv in huu uationaal koslunm bezig om de inzendingen van huu und in orde te brengen Het heeft de aandacht jeiKokk ii dat die lieden waaronder velen uit tropische gewesten afkomt stig zijn zoo goed tegen het kliiitaat te Parijs bestand wareu Men schreef lal toe aan de matigheid die dezs hiiiidwerksliedea in achl Aameu en aan verscheidene andere redenen meer D ro die van deze meuschen uitging had ook Figari ê nieuwsgierigheid opgewekt en den lust om met hen keunis te maken lig werd echter teleurgesteld in zijne verwachting waiU de gewaande vreemdelingen bleken geboren Purgzenaars te zijn dfe men de kleeding der ostiSn welke z i moesttu vertegenwoordigen had aangetrokken f t Baron Knrel Rothschild te frankfort a M ontvii n New York bgaa alle reed genoemde artikelen j z de Kroon orde der 1stein Cincinatie Wild gevogelte vruchten bezien groen I j j l ji ni i IJ klasse Naar aauleidipg van deze oudcrscheidiug ver Chicago gepekeia f Malt Baron Rothschild bad rundvlee h cornet beef lfs feeerwaardeEngetóe J j plumpudding en i n geliefdkoosd gerecht der Yankees 1 1 u ri i i ii Hi met den baron als haf bankier zijn volledig vertrouwen genietende gaarne ook over andere dau fiuautieele oangélegenhedeu spreekt In den loop van t gesprek wees de keizer op zijn hoogen leeftgd en meende dat de laat van zijne tachtig jaren hem na iusgelijks begon te drukken en dat hij er dus op bedacht mpest zijn orde op zijne zaken te stellen Daarmee leeft Uwe Majesteit ndg minstens 20 jaar den tgd antwoordde de financier snel want beneden pari laten de Duitschers hun keizer uiet los In de vorige week verloor een Amerikaan op een bal bij een landsman te Londen een doekspeld ter waarde van 12 000 fmuken Te vetgeefs erd het gehecle huis door gezocht en de gast vertrok tamelijk ontstemd Den volgeuden morgen vond echter een rijknecht de kostbare speld in het kiezelz ind voor bel huis Wasrschgnlgk was zg in hel kleed eeiier dame blgven hangen en door deze bg het heengaan weder verloren De huislieer ZLCr verh ugd o er den allojp zond den knecht naar den eigenaar der speld om hem deze te overhandigen De Amerikaan te vmuiïsl de liMraan vèrGMliadëde m l lY J P tastte in zijn zak en gaf den eerigken vinder twee sigaren Da man sehaaijfide ef tick over maar vertelde het gebeurde aan zijn raede bedi ndcn door wien het weldra ter oore van zijn meesters kwam die hem liet roepen Hebt gij do sigaren al gerookt Neen mgnheer Ik geef er n 500 franken voor Wa irachttg Hier is hel geld Gij zijl een eeriijke knaap en ik moet dat op prijs weten te stellen Ga nu naar dep hefr X en zeg hem uit mgn naam dat gij mg verteld hebt hoe goed hij is geweest maar dal ik vreesde dat hg heden misschien zich het genot van te rocken zou moeten ontzeggen waan ni j ik n heb bevolen hem zgne sigaren terug te brengen Moet ik iets van de 600 franken zeggen Geen woord De bediende bracht de boodsohip over en keerde met volgende briefje terug Geeerde heer Ik ben zeer gelukkig weder in het bezit mguei diamuuteu Ic zijn Ik heb er zes zoo die een praolitig garnituur vormen daarom was ik troosteloos over mg verlies Wat de sigaren betreft gij kunt deze wel aan uw bedien WWt V tre de r rege hervörmTng te hebllen Lde geven daar ik van deze soort 5000 heb leggen a i ue H j j 1 Ontvang enz De scbrgver van dien brief bezit naar men verzekert meer dan 200 000 pond sterling rente en is ongehuwd MARKTBBBICHTEN OOttda 21 Maart Tol oh gcveer vorige prijzen was de omzet klein Poldertarwe puike ƒ 12 it 13 Mindere 10 it II Rogge luike ƒ S a ƒ 8 2S Mindere ƒ 7 a TÏO Voer ƒ 6 86 i ƒ 6 60 Gerst puike 7 0 ü ƒ 8 25 Mindere ƒ 8 7i i fi n Haver zware ƒ 5 i f 6 75 Lichte ƒ 8 601 ƒ 4 50 De veemarkt met gewonen aanvoer hoewel de priji én enorm hoog waren was te handel traag varkens veor Londen van 19 n 21 cent per h f kilo magere varideu en biggen alsmede schapen vlug to verko en Kaas aangevoerd 7 partijen de handel vlug prijzen van ƒ 2S a ƒ 33 j Goeboter ƒ 1 40 il ƒ 1 50 t H s Weiboter ƒ 1 20 i ƒ 1 80 B u r g e rlljkè Stand Gouda GEBOREN 1 18 Maart Ggsbert ondm J de Jon en J F Meuer Sebastianna Fnnciscus Adrtanus Xosephns oódera C v o Berkèt ïfl A A Hpelaar 1 Wi reert WiUom ondfr J Vuior en A tan i er Graaf 20 Francois Adrianna Pleler oudere 3 Jstlen n C van der Want Klaas ouders H Wout co A M d Jong tot braadliuiehmiddel rerdaogd ten einde dc raadsleden alen g Ö £ gelegenheid te geven de finaucieele gevolgen van den maatregel waarvan de kosten wel eens de tegenwoordige uitgaven voor de geheele brandweer conden knunen te boven gann te beoordetien De vrees door den beer Eysatll op getag van ren deskundige uitgeaproken dat er wellioht gebrek aan water voor huiselijk gebruik tou kunnen ontstaan trachtte de heer Van Stralen met cijfers omtrent de vermoedelijke door de kanalen te leveren hoeveelheid water weg te uemen Op een in iea Raagsehen Gemeenteraad te kennen gegeven verlangen zgu in de residentie prodven geiionieu met wit glas boven in de lautaArnen In des oauTang werden daarvoor de bovenglazen wit geverwd maar daar dit minder goed is en ook spoedig wegal t mocat men overgaan tot het gebruik maken lan het witte glas van Bouvy te Dordrecht Over de itkonisten dier proeven waren de geToeleus leer venobillend over bet algemeen evenwel waa men daarover niet tóó gunstig gestemd om de ineerdtre uitgaven voor hei witte glas dat ongeveer viermalen duurder is dan gewoon glas en bovendien veel u inder sterk bleek te iqu te rechtvaardigen Uit dien hoofde ii door B en W laat gegeven m voortaan geen wit glas meer in de lantaarneu te gebruiken Tegelijk met de tentoonstelling van tuiubouwvoortjwëngselen tuinsierden en pluimgedierte welke van iT tot 30 Juni a a te Arnhem zal gehouden worden ia door de Fostduivenvereeniging Celerila aldaar een nationaal concours uitgesdireven Men Bchrijft aan het N v d D uit Londen dat besloten is tot het houden van een groole Land Jxiuwtentoonstelling te Lauden in 1379 op initiatief van den Lord Mayof in naam van de stad Londen Hoewel nog niet officieel besloten is dat bet eeu Internationale Tentoonstelling eal z jn acht de ctorr haar toch van de competentie van geheel ElfEopa en Amerika Reeds is de voorloopige com iniMie benoemd waarin alle autoriteiten van landbouw een plaats hebben natuurlijk ook mannen als de hertogen van Bichmoud Westminster en BuccWttgh bekend als de grootste landeigenaars terwijl het Toorzittersohap denkelijlt den prins van Wallis zal aangeboden worden D tentoonstelling zal zeer waaraohijnlijk in MydcFirk worden gehouden In de eerste vergadering van het comité werd het voorstel ter tafel gebracht HD vooral ook de klasse voeding in deze JeittoontMlliug op te nemen nl ij de ruimste beteekenis voeding voor meuschen voedsel voor dieren en voedsel voor machines De invoer van vleesch uit Jfsaenkt zal daarbij aan een verder onderzoek ondcr vrpea worden en men beoogt tevens door deze tentooMtdliog ook het vraagstuk der importatie v n ge aokt vee tot meerdere volkomenheid te brengen Uet il aan geen twyfel onderhevig dat waarhet patronaat der tentoonstelling in handen vanzulke door de fortuin begunstigde commissarissenberust de noodige fondsen geen bezwaar zulleno ileTereo Men spreekt reeds van een subsidie vanSQ 0OO pi at die de City mogistratuur ter dispodrte stellen d De Semooatrantsche Broedenchap ii op oubckromjien w jze tegemoetgekomen aan dc wensohen der Arnbenüche modernen die tot haar verlangden ov r te gaan Binnenkort wordt dus te Arnhem eene Semonitraotsche Gemeente gesticht met dr L II SlDteniaket als haar predikant Dezer dagen zal hjj z n jirredikambt in de Ned Herv gemeente nederleggeu Naai wij vernemen hebben lioh gisteren 160 Amst ldamMhe jongelieden naar Sloterdqk begeven om daar alt leden der hervormde gemeente te worden aa tgenomea en zich dan met hun attestatie te Ahisterdaip te laten overschreven Dit geschiedt om dè moeielükheden te roorkomen die door den bcrv Kerkeraad worden 14 den weg legd aan hen die audciTe godtdieiutige opvailingei zgn toegedaan Odor de heeren jhr M M van Asch van Wgk a 1 1 Uon lIaekinr 0 baroq Tai Wassenaer Catw k jkr ntr I L Cremer van den Beroh van Heemsttde mr 3 J Teding van Berkhout mr JP H Siaytiiana Vader mr M Bichon van IJselmonde en jltr 1 L de Jonge leden van del weede Kamef der Staten Öeneraal la ook tegen het nu aanhangig wetsontwerp tot regeling ran het lag r onderwgs geproteateerd bg afzonderlgke nota In hoofcbtrekking komt bet itak op bei Tolgeode neder In de eerste plaats wordt herinnerd aan den stand der sohoolqoitstic gecoiutateerd dat bq deze voordracht zella geen Ming tot bevrediging wordt aan4ew ad 1 geproi teeM tegen de 1111 der Begwring J t de grsote neerdei eid der natie hare voortdurende gehechthefd aan de thans ffangeionieu beginselen ondubbelzinnig ann den dag heeft gelegd Voorts wordt betoogd dat het door de Regeering ingcHOinen standpunt is vongrondwettig als zij voorop stelt dal door de gestadige zorg der Overheid de gelegenheid om lager onderwijs te ontvangen nergens mag ontbreken en da de damvoor bestemde scholen geregeld en bekostigd moeten worden door het openbaar gezag en toegankelijk ziju voor de belijders van alle godsdienstige gezindheden zonder onderscheid De oiidcrleekeoareu vpn de Nota bctoogeu daaromtrent dat dc Grondwet de gelegenheid om lager ouderwijs van Begeeringswege te ontvangen sleobts heeft willen verzekeren nau allen die Uet begctrm niet aan allen die het behoeven Vervolgens verklaren de onderteekenaren van de nota het op grond van art 194 Grwt verdedigbaar te achten dat de gebruikers van het openbaar onderwijs niet belast worden met die uitgaven van algemeenen aard welke gedeeltelijk ann allen ten goede komen zooals toezicht opleiding enz maar niet dat die gebruikers bij w jze van gratificatie worden ontheven van die bijdragen welke anderen door de schatkist niet bijgestaan voor het onderwya hunner kinderen te betalen hebben Dat dit de bedoeling van den grondwetgever niet kan geweest zijn wordt gestaafd door de aanhaling dat in 184S de voorstanders van de vrijheid van onderwijs verklaarden gdat uit de stoatsbemoeiiug voor hen geen nadeel te vreezen was Nadat nog eenige andere bezwaren ziju uiteengezet eindigt de nota aldus Op de Regeeriog en die Haar steunen werpen de ondergeteekenden de volle verantwoordelijkheid voor de voortduring van dien ongelukkigen maar feilen strijd die een deel der natie gehecht aan zijn Christelijk geloof tegen een ouderwgs moet voeren dot door Regecringssteun niet alleen maar ook met behulp van s Lands schatkist zooveel mogelgk der natie wordt opgedrongen En wanneer wat Ood rcrhoede de vrge school eindelijk niet onder de mededinging van bet openbaar onderwijs maar door de overmacht van de schatkist zal bezweken egn dan mogen de Begeeriug en die haar steunen lie volle vcrantwoordelgkhtid dragen voor een wet die wel een opleiding tol alle ohristelgke deugden voorschrijft muur geen euktlen waarborg bevat om te verhinderen dat het volksonderwijs en dus een zeer belangrijk deel der volksopvoeding worde toevertrouwd aan onderwijzers die met het christendom en met het geloof in God en onsterfelijkheid ten eenenraole hebben gebroken In naam van Hem in wiensiiracht zij ook tegenover een overgroote meerderheid onbeschroomd durven optreden tot handhaving van het recht der natie op waarachtige vrijheid van onderwijs tcekenen zg tegen de bij dit wetsontwerp voorgestelde regeling van het volksonderwijs protest aan Naar aanleiding van het jongste artikd van Mr Kerdgk in de Econoi i t waarvan wg in een vorig nr een uittreksel hebben medegedeeld leest men in htt tTeekilad van het Recht het volgende Het programma van het liberalisme van onze geavanceerden bestaat hoofdzakelijk in het regeerea eorgen dmnge in alttt door wetten en verordeningen Dus dwang tyrannic en dcspotismus in plaats van vrijheid Een nieuw en zeer merkwaardig staaltje van die bemoeiachtige heerschzucht geeft ons de heer Kerdgk in de Vragen de Tijde in een verzuchting onder het opschrift een veraaarlooaie tak van de puilieke dientt Die verwaarloosde tak is de nij verheidaitatittiei en wat verwaarloosd wordt dat is de invulling door de hoofden van fabrieks en handwerksnijverheid van de tabellen hun op last van de Regeering verstrekt door de Gemeentebeslnren Ik wil gaarne aanpemen dat die nijverheidsstatistiek nog wel tot iets anders dienen kan dan om de wetensohappelgke nieuwsgierigheid van sommige statistici te bevredigen en dat zg haar nut kan hebben Maar te verwonderen is het toch niet dat niet alle fabrikanten bgzonder ingenomen zijn met dezen tak va publieke dientt De ondervinding schijnt dan ook te leei eBi dat de ngvetheidsn aquen in het dgemeen i r 8 Vrei l bevonden wofdeu om de vragen der tabellen te beantwoorden De meetteo begrgpen er woarsobgnlijk het uut en het doel niet van Er gn er velen wie dat tabelleuwerk verrtelt anderen die zeggen dat zij er geen tjjd voor hebbeu en d it z j hun tgd wel beter kutnen besteden j ds meesteo ecl ter x a er waar ohijnlijli niet op gesteld bon lakei zoo aan de groote klok te hangen en aan het publiek en aan de publieke dienst in bgzonderheden mede te deelen al hetgeen er zoo al in hun fabrieken en werkplaatsen omgaat om soortgelgke redenen als waarom geen koopman zich in de kaart wil laten kyken noch bet publiek deelgenoot wil maken rwi den staat zijner zaken Wpfisnu tegen diea onwil te oen kan men dit nog vragen Niets is eenvou i r wat thans vrijwillig geschiedt eigenlijk niet geschiedt moet verplichting worden met strafbedreiging tegen het weigeren of het geven vnn onware opgaven Dus naast den schoolplicht den vacoifiepliclit den werkplicht den dienstplieht nu ook de toietleuplicht maar met welk ander recht alweder dan met het recht van den sterkste en het alvermogen van den Staat Maar daarmede kan men morgen evenzeer den koopman noodzaken om zgn boeken open te leggen den geneeshetr om het getal zijner visites de namen zijner patiënten den aard hunner ziekten de voorgeschreven geneesmiddelen en hun werking den notaris om zijn repertoria en registers openbaar te maken Ook hieruit zijii zeer leerzame statistieke tabellen op te maken En waarom zou ook dit niet warden verheven tot een tak van publieke dienst De beer Kerdgk ziet echter zeer goed io dat het bij die verplichting en bg die strafbedreiging niet blijven kan omdat men de misdaad zal men haar kunnen straffen vooraf moet kunnen constateeren en omdat men door die straf dan nog niet verkiggt wat men hebben wil voUedige en geloofwaardige tabellen De opgaven der fabrikanten moeten derhalve g oontralecrd worden gaien blgft de statistiek een leugen en een onware statistiek sticht meer kwaad dan nut Alles volkomen waar De vraag is echter hoe zal men die controle inrichten om zeker te zgn dat men achter de waarheid komt die men belang heeft te kennen maar die oaderett niet minder bcbtug meenen te hebben te verbergen De beer Kerdijk spreekt van een teherpe ilatittiete enqnfte Maar wat hij daarmede bedoelt wordt niet gezegd en verklaar ik niet te begrijpen Ik kan maar één middel van controle dat mits dikwijls en krachtig aangewend tot het doel leiden kafi Men moet aan zqo controleurs het recht geven ora zoo dikwgls zij dit noodig achten een inval te doen in de werkplaatsen en kantoren vaa fabrikanten en kooplieden en daar na te snuffelen alles wat zg begrgpen in bet belang van de publieke dientt te moeten weten Het is wel wal lastig en vaiatoir Maar wal hindert dat Wat het zwaarite is moet het zwaarste wegen wie het iloel wil moet de middelen willen en het doel wettigt dc middelen Onze geavanceerde heeren die uiet veel hechten aau gemoedsbezwiirec laten zich door zulke gezochte moeilgkheden niét afschrikken De Ueuager de Toalome deeli bet volgende grappige verbaal mede Een boer in bet dep ifauteQaronne had van een ander een koe gekocht voor 500 fr De kooper hield de koe bij den halster en legde op een tafel 20 twintigfralicslukkcn neer en een bankbiljet van 100 fr De koe nam het bankbitjet in den bek en slokte het in Na beweerde da kooper dal hg betaald had de ander dat bij bet geld uiet had ontvangen de zaak ia voor den tttr dereclitcr gebracht Dc Eugelsche kroonjuwerleii die op de tentoon stelling zullen prgken zijn reeds te Parijs aangekomen Hunne waarde wordt geschat op i6 millioen fr De voornaamste parure is een diadeem van 26 brillanten In het midden daarvan is de Kool i naor die io 18S0 aan den koning van I ahore toebehoorde omgeven door den Jlegent de Sa cy den örooUn Mofol de DeriaAnoor en den f ixam Eene bijzondere wacht waakt dag en nacht bg die schatten Een lotellng uit de gemeente M die vrgsteÜing van den dienst der militie had vetzoobt op grond van sleobt gezicht was dezer dagen voor den militieraad verschenen om door de deskundigen ie worden onderzocht Telkens wanneer hem een andere bril werd opgezet deed een der dooiers hem d vraag of hg daardoor lezen kon doch steeds Inidde het stereotype antwoord Nes meneer k ken niks zijn Eindelijk volgde de vraag Maar vrindje kun je wel lezen P en na het Nee sohrieveU en lezen heb k uijt geleerd werd hem op zgne verzekering van heel goed speelkaarten te kennen op eenigen afstand een kaart voorgehouden Dadelgk riep onze bgzieiide recrunt Roeten achtl en onmiddeiyk volgde de uitspraak Goed voor den dienst De slachter Karel Weber te Schlosi Ohemnits heeftzich doodgeschoten omdat zqa vee op de tentoaqslelling niet was bekroond Om vrachten lang te bewaren als ann z versek De scheiknndige Ant dal Pias beeft te dezen ppziehta een methode bekend gemaakt die de gunstigste nitkomsten oplevert naar men beweert 2 bestaat hierin de vruchten worden niet verwarmd veel minder g kookt maar alleen gewasiehen en dan zooals ze zgn in een vloeistof gelegd die op eiken liter water 20 1 tot SCO gram suiker en 2Vj tot 8 gram salicylzunr bevat De potten of flcaschen worden met gewoon schrgfpopier Jicht gemaakt en op een uiet al te warme plaats bewaard ten einde te sterke verdampii yun hel water te voorkomen Volgens den uitvinder bieren op die wijze behitiidrld pruimen kersen abrikozen perziken druiven aardbezicii enz ruim een jaar goed en bezaten ze toen nog haar eigenaardigeo geur als waren zij pas ïcrsch geplukt Men kan hel eens beproeven Beantwoordt het aande mededeeliug dan zeker ka het vour iuleggers vnn vruchten en toor hen die in deze artikelen handel drijven zeer aanbevolen worden Seuperv ten pens tongen worst enz Het veipakkcn van vruchten groenten en vlcesBh in luchtdichte blikken of bussen ter conserveering heeft in de vereeuigde staten een grooten omvang aangenomen Alles nat eenigsziiis smakelgk ia wordt op die wijze in den handel gebracht in Orogon zalm in Texas schildpa Idenvleesch in New Orleans garnalen in Virgiuie en Maryland oesters ananas en perziken in Philadelphia gehakt vleesch in New England melk allerlei groenten visch en zeekreeft gebakken boonep en spek worden in bussen gecon serveerd In het HU dnrft Mars de vraag niet bevestigend beantwoorden of tengevolge der gunstige bepalingen die door den minister van oorlog zijn vastgesteld meer ontwikkelde jongelieden zich genegen znllen topnen hun dienstplicht persoonlijk te vervullen Kè mnitaire dienst is in Nederianil niet popuUir de kazerneering slaat in een kwaden reuk plaatsvervangers zgn er nog steeds in overvloed te vinden en over Ie middelen om plaalsvervangente stellen schgnl ruimschoots beschikt te kannen worifen Het is dus te vreezen dat de bepalingen die op zich zelve beschouwd toejuiching verdienen bij de thans vigccreni e militicwcl weintg nut zullen stichten Bestond het stelsel van vci plichte persoonlijke dienstvervulling en werden daardoor alle of althans de meeste leerlingen der universiteiten of selnlen voor zes in laiideu aan hunne slndieii onttrokken dan zou de maatregel op allen gelgk drukken doch zoo lang zü zich kunnen vrgkoopeo zullen voor de enkelen die nan militieplicht persoanlijk weusehrn opwegen tegen het geldelgk voordeel verbonden aan het niet stellen van ee plaatvervangcr Er is naar de meeuing van Mars t aj nrechtc beweerd dat de toepassing van het stelsel van den minister feitelgk op wetsverkraohliiig meer komt Wel is waar lagen dei lgke verkortingen van den diensttijd in het jaar 18 l niet in de bedoeling van den wetgever doch hieruit volgt geenszins dal de jret de toepassing zoo verbieden Art 122 toch ze t De bij de militie Ie land inget jfden worden tot eerste oefening geiluredda het geheete eerste jaar van ban dienstlgd onjer dewapenen gehouden tem j uij talks niet ooi aeUm Na k men zioh slechts Ha gsval voórst lai waarin hst niet noodig geacht kan worden de mi iaiens een jaar tot oefening onder de wapenen te hqaisn nl wanneer zq neds vdiSr hst verstrijken van d Jaar den vereisohten graad van gesohiktheid hebben veltoegen Het kon besluit van 27 Febmari na wluhoigt dat slechts in dit geral ontheffing van d tplicht wordt verleend Het Zeu 4en echr Ifcd doei indien de minister de Eoo meende niet dtl kon g Uloit maar hg is overtuigd dat niemand meer dan dfminisler er van doordrongen is dat hiertoe n eer inrijpende maatregelen moeten getroffen worden DeUser de Boo heeft voor velen een brug willen bonwen öèi voor hen den toegang tot het mililielcger gemakkkiyk vte maken en al is het te belwgfelen ot die isfug ooit onder haren lost zal bczwgkcn lo Sh kan bet geen kwaad dat deze maatregel worde beproefd mitsz5 voorloopcr zij vnn iets dat beter en volledigergwAt al kannen worden Des Schr s lotsoqi isallW dat hoewel vsn de gemaakte bepalingen voor oogenblik weinig heil te wachten is er toch nietde Minste reden kan bestaan om de heer de Eoo overdH heslult met verwijten lastig te vallen Als proef al voorioAper eener militie en aohutterijwet kan dit miliiiefaeslnit vejlig met ingenomenheid verwelkomd worden üit Roden wordt gemeld dat in cfge mate de dros onder de paarden heeracht Bij een landbouwer tjjn drie en bü een ander ééa paard gestorven Treuriger eèhter is let zegt de Ju Cl dat die landbouwers die tot de gegoedste ingezetenen der stad gerekend moeten W orden rfoze doode dieren voor spotprgzen hebbeu verkocht Hierdoor werken zij de voorplanting der riekte niet olleen in de hand maar kunnen ook veroorzaken dat mensohenlevens er mede gemoeid zgn Het vleesch dezer dieten wordt toch dikwgls de eer angedann in staatsiekoetsen in Groningen te worden binnengevoerd Daar dikwijls binnenwegen of minder BeloQJe V 1 eo OVEKLEObN 12 Haert k Nonner 1 j 4 ni S Saudtrt linieif San I van Dentzig 65 j P de I oog 63 j I Elshout 81 j 1 Mnldcr 3 m 21 W I VerKhiil 7 w OEB UWD 20 Maart VT van Vliet es C I lan der Fooi Burgerigke Stand Van onderstaande gemseiften van 21 tot 28 Maart 1878 Hoordreobt GEBOREN Johanna ondera W Koeman en J llogenes JoblDüa oudere C PoDg liSaatf CQ A van der Kleij Ida oudere J tan der Weijde eii M Koijlenbjlrg Teona Mari i ondera J fiot en C Pooi Adriana ondrn P Tom en K Ku jlenbnrg Coratiaan ouders J de Ztcaw CU J de Oieef ii t OVliRI DEN K de Jong i f D Tem 21 i A Vink Snia r vin C WolVom 4Bj i GEHdWd N van Eijk 83j van GouJeraV eo H Oouderak Jan onders 6 de Jong ea I Joogehrear Stc wijlc GEBOREN Annigje Adriaantje ooders J Borger en J Bak OVERLEDEN P o Jrr Bijl 9 j ONDEtlTROllWD A Deelen n K van Dam J Lecwia en G OskaSl lEllUWD 1 Itenemin en N Anker O Jlacdaoiel en W Anker GEBOREN GEBOREN eu O Holbnd OVERLEDEN Anlmao 28 GEBOBlm Haastrecht UsriauB ondera C de Braia en N tan Knipek Baeuwük Willemijutje Cornelia oudere t A I ngelaar I de Gari 11 j I Krak 8 m N al Ij Waddinxveeu GEBOREN Neel e Har ouders J vu Heides tn B E tan Sooij Huibert ondera J Schouten eo G Mnit Elizatctli Uillegonda ndera C Moraal in M de Rog Jobsnis Catharina ondera H Kraan en A VotitiL OVeBLBDEN O Nagtegaal weiB Dreo 7 t van Os 68 j J A Kooaelxiooi m A Degcniiudt U m W C Qroeiieodyk 1 m 1 van eerdaia 3 m GEnUWD W Tol eu N Boon L vnn Letnwea en E Ilelebior ADV£RT£NTI UB9 i Bevallen van een Dochter J DB JONG Miagfti r 3 Gouda 18 Maart 1878 Tot onze diepe droefheid overleed heden na een smartelyk en langdurig Igden m ne geliefde Vrouw onze dierbare Mofeder en Be huwdmoedefSA ARTJE vak DANTZIG geboren Sanders in den ouderdom van 60 jaroii JOZEF VAN DANTZIG h ANDRIE3 VAM DANTZIÖ t 1 J VAN DANTZIG BinNBïs JACQUES van DANXaG B VAN DANTZIG VAN Aamt ijl Wed POOL VAN DANiMp 4 S GERRIT t XN DANTZIG MARIAN NA van DANTZIft 1 6BERTRÜIDA van DAiJTWG Gouda 20 Ma art 1878 = tX V Vodr de vele bewjjzen Tan deelnenjii j ondervonden bjj de i 1 n fiel overladi van ons geliefd oadste Dpt tertje bïtuigpnjwg onzen hartelijken dank i j If PEBTERS it A M PEETER8 TAN Vuuben Gouda 2 Maart 1878 V Voor de vele blgken v belang telljngden 15 dezer maand ontvangen betuig ifeidasrvoor aan allen mgnen o Mraehtèn donk Wed P C WOERLBE v n ScèftpsN ÉfoMdo 22 Maart 187 8 laiDs en Speciale beliandeUng 1U 8l pKiaMB STf Tolggn v GEHÈVip eEWOONTli volgens eene natuurgeneeswgze zonder eepig inwandiè geneêsHi del de e ing ip eüg en radicgfi Splftkuy feinadag van ll l j te Rotterdam 1ste Lombardatraat No 48 Boveihais Maanifcg eii Wwn lig k Amsterdam Sorphitfestwat itó 57