Goudsche Courant, vrijdag 22 maart 1878

OPiTVAXGEN 1878 Zondag 24 Maart N 2118 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken 13 SJi li LSCili L Alle soorten Manufacturen G HOUTMAN MARKT A 68 heeft de eer te berichten hij zijn WINKEL in bovengenoemde Artikelen heeft GEOPEND Zich beleefd aanbevelende belovende eene solide bediening Eind Exameii BORGEBAVOIDSGHOOL De COMMISSIE belast met afnemen van het BINDBXA MEN aan de Burgeravondschool brengt ter kennis van het Publiek dat sniOMid Jizamsn zal worden afgenomen op WOENSDAG den 27n MAART des avonds ie 7 uren es DONDERDAG den 28n des avonds ie 6 unn in het Schoolgebouw op de üoutmanagracht Hnn die aan het Examen wenacben deel te nemen wordt verzocht daarvan TÖór den 25n Maart sphriftelyk kennis te geren aan den Directeur der Burgeravondschool Namens de Ezamen ComniiBsie KIST Voorzitter Mevrouw COSIJN op de markt ▼ erlangt met 1 MEI e k ene Dienstbode Men TrMgt tegen MEI eene NETTE DIENSTMEID Pr G 4 d AdKi Peperstraat No 69a £ ene fatsoeoiUke DlËiNSTBODE l tdt iqh um tegen 1 MEI als WERKMEID Ajhm net roneo brieren onder nummer 69 ate liét Adrertentie Bareau van A KOK C iKF Boek en Kantoorhandel te Oouda AANBESTEDING DINOePAG 9 APRIL 1878 de voormiddêgi ten elf re ten kantore van de Heeren S n a JGNKER wn de TnifBingel wgk P No 82 t Qouda lan Bet bonran van een AardewerlcJUtriek la vUk O No 281 en 292 te CKmda Bet Bcftek en T keitiiigeD liggen ten hnnseajaiüare tei ü zage OSMé P w toUwB 1 l en deCalkeerMipiH 1 ƒ 8 Mr es ami verkr jbaar bg Jb BoJSanddM a i vin BBNTDM i Zoon fa QtUia Nad inlichtingen en aaowgang oy het lemiB dep ia MAART 1878 geirfl de met de ivtrooing belaste Archïleet d vas EEUWEN te Oméa ZONDAG a s weer 7 POBTRETTEN k l r L H SEBBE Door omatandigbeden wordt voor Twee Duizend Gulden ter OVERNAME AANGEBODEN een goed op een der drukste en beste Marken van ZuidHolland Adres met franco brieven onder No 20 aan het Bureau dezer Courant iTALlAANSGHE lOOkVERDRUVKR Schooiptecnvcger en Metselaar GOUDA Spier gatraat V 47 HOEST De hoest met slgm is meestal een gevolg van onrein bloed en gestoorde sppvertenng waardoor zich slgm in de longen ophoopt en daaruit met inspanning moet verwgderd worden waardoor de grootste ligchaamszwakte kan ontstaan Het zekerste middel om aan deze ziekte de gewenschte genezing te doen volgen is het JOU HOFF scHB UALSdiimmcT hetwelk het bloed zuivert de sprgsvertering regelt en zoodoende hiervoor de zekerste hulp biedt Prjis 1 flesch 50 Cents 6 flesschen f 2 50 13 flesschen 5 05 JOH HOFF sche Centraaldépöt Amsterdam Smalle Bloemmsrkt bg de Paleisstraat F 250 Te Gouda bfl J C van VREÜMINGBN Schoonhoven L B OÜuizen Delft Frankamt MTioiMif moomiiB Van fr 16 600 timt SOUDEN itOAIlLE et nT VtrOerlnnd tpi verltnM hoorltvtntrijotnd DK wijnhoudeud eniuhr bevat alle hoe danigheden der S vemchUlende kiiuwoorten vereentgd bet is leer anKe 1 naam ea wordt eer door de geneesheeren aanbevolen toten Bloedsgebrek gtbnk aan krachten ziekelijke bleekheid aandoeningen van de maa g bl oedarmoede gevolgen van het araamfted aanhau f v denda oor en lan Tj JL Ai jK fzame herstelling enr LJzZ J fC V FABniEKSHERK HB OESEPOKEEaD XMaiM n aui niw r m hu oiMaKTHiiiM Dfpot te Gonda bg ZELDE EI TK Apotheker VEEVOEDER HH Landbouwers worden attent gemaakt op het artikel met name BOSTEL ook genaamd Droog Mout of Graan hetwelk wordt verkregen uit BIERBROUWERËIEN Dit voedsel voor de veestapel overtreft in voordeel en beate resultaten alle andere voedingsmiddelen oy dit gebied Conditiën op franco aanvragen gezonden door 1 C L VENT Co Ooatcingel No 37 RoUtrdam Openbare Verkoopingp Tan een nieuw Woonhuis N 14 net Bouwlaod lllllil aan den Prinsend k onder Oukoop te Hekendorp groot 39 aten 53 centiaren Dadeink te aanvaarden Op Vrijdag 28 Haart 1878 des voormiddaga 10 ure in de Wildeman og L OORSCHOT onder Hoenkoop buiten Oodewater ten overstaan van den Notaris J G BROUWER NLJUOFP te VtrteM ürbanus Pillen ns bet aloude en echte recept van ÜNBN ZOON Chemiaten bereid vo de Wed S ff aarschuunng Deze URBANUS PILLEN zön door oni in doosjes a 377 nt en in dubbele dooien te GOUDA alleen en uittlniteod verkrögbaar gesteld bg den Hr L SCHENK op de Hoogatraat Wy waarschuwen voor het gebruik van nam aaksels welke men teaoht in omloop te brengen BEJKHOONO In 1877 te Hannover en te Kanel EEN HEERLUKE zooals Banketbakkers dien ni beter kunnen bereiden is binnen 30 mfainten kant en klaar te maken met behnlp van het I UBBIGSCHBAKiniLl Men make uit LIE6IG6CH BAKMEEL met boter melk en een ei eea j stgf deeg rolle het mt bestrooge h t met suiker en beschmtkmimels en belegge bet met sneetjes appel die efnt met wat boter in een pan warm ge j maakt waren Daarna bestrooge men het weder met suiker en bakke het in een heeten oven bruin Intnsaehen bereide men het mengsel y liter ndk wordt met soiker citroenschil kaaeel aan de kook gebracht vier lepels vol Liebig s Meel worden in koude melk omgeroerd en door de kokende melk vermengd Nadat het koud geworden is roert men vier eieren durdoor het wit tot stgf schnim geslagen en giet dit op den koek die dan nog 10 minuten bakken moet Te bekomen Ig den Heeren K taw DKB BURG CoMP Gouwe Gouda Gouda mck van A B in KHA i B deze Courant belioorf een BUvoegsel EENNISQEVINO HATIOWALE MILITIE ÏWUEDE ZIlTIJfG VAN den MILIÏIEEAAD BüEöEMEESTER en WETH0ÜDEK8 v n Gouda oreiij ea tcr algeineeiie keunis dut de TWEEDE ZITTING van deu Militieraad bedoeld bij art 86 der wet van deu 19den Auguslu 1861 SlaataUad No 72 Kal pla ita hebbeu op het Koadhuis Ie IiEIUEN en wei lo Ou MAANDAG deu 8u April 1878 des voormiddags teu 11 ure vour de Loteliiigen omtrent g wier Ziiak in de eerste sitting geene uitspraak kon worden gedaan en voor hen die wegens genlis dergevorderde lengte of het hebbeu vau gebreken nog persoonlijk moeten worden uderzocht 2o Op W0EN8DA6 den 17u April daaraanvol I gende dea voormiddags ten 11 ure i Voor de Lotelingeu die een Plaatsvervanger of Nummerverwisselaar verlangen voor te stellen 6 Voor heu die als Plaatsvervanger of Nummerverwisselaar verlangen op te treden 8o Op ZAT UEDAG den 20u dier maand des voormiddags ten 10 uit voor de behandeling vau alle cog onafgedane suken De liOteliugen die voor bovengenoetnden Militieraad moesten veracbijnen doeh niet verscbeuen zijn worden gehouden geene redenen tot vrystelliug te hebbén en voor deu dienst aangewezen het niet ontvangen eener bijzondere kennisgeving of van een oproepingsbiljet ontheft geenszins vau de verpligting tot het verschgnen of tot bet iudieuen van de tot staving der redenen van vrystelliug gevorderde bewijsstukkeu De loti ling omtrent wien de Militieraad in de eerste Zitting reeds uitspraak heeft gedaan behoeft uiet iu de Twaede KUMg te vemh neii ten ware hij daarin een Plaatsvervanger of NammerviAwiaselaar mogt willen voorstelen Gouda den 32n Maart 1878 Burgemeester en Wethouders voornoemd REMY L B De Secretaris BROUWER 7 EENNISGEVINO WRIGTINGEN WELKE GE AAE SCHADE OF HINDER KUNNKN VEaOOEZAKEN BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda gelet op art 8 der Wet vau deu 2n Juuij 1865 StttiUMad n 95 Doen te weten dat zy vergnnuing hebben verleend 1 aan den Heer J Coater en zijne regtverkrygendea tot het oprichten van eene fabriek van boterkleorsel iu het perceel gelegen aau de Gouwe geteekend C DO 76 kadaster sectie B no 1438 2 aan de Heeren K en C Jonker en hunne regtvrrkrijgenden tot het uitbreiden hunner aardewerkfabriek gelegen aan de Raam wijk O no 291 292 kadaster sectie D no 1643 Gouda den 19u Maart 1878 Burgemeetter eo Wethouders voornoemd REMY li B De Secretaris BEOUWEE y Nadat door ons kennis genomen was van de memorie van toelichting op bet voorstel tot verbetering van den waterweg tuaschen Amsterdam en Rotterdam en t ons gebleken was dat die memorie weinig licht verspreidt hebben we pogingen in het werk gesteld om het Rapport der Hoofdingenieurs waaraan het wetsontwerp zgn oorsprong dankt te verkrijgen üen zonderlinge indruk maakte het bericht op ons dat dit belangrgk staatsstuk niet tn den hand l was Over de benadeeling van Gouda s belangen wordt in de memorie met geen enkel woord gerept en het rapport dat Gouda s belangen ten deele oogt weg te cjjferen of te verkleinen werdt niet publiek gemaakt Doch het zg zoo wg hebben t voorrecht gehad een afdruk van dit Rapport voor enkele uren in ons bezit te hebben en we zijn daardoor in de gelegenheid er het een en ander uit mede te deeleu We bepalen ons uitslnitead tot dat gedeelte hetwelk onze gemeente van nabij betreft Het regeeringsvoorstel heeft de strekking om deif waterweg van Amsterdam naar Rotterdam te verbeteren o n door vandenzoogenaamden Galg halverwege Moordrecht door den Moordrechtschen polder een kanaal te graven uitloopende op de Gouwe vlak bg de spoorwegbrug over deze rivier Daardoor zou Gouda worden afgesloten van dezen waterweg Met dit plan oorspronkelijk van de hh ingenieurs W v d Hoeven en ï J Stieltjes verenigden zich de Hoofdingenieurs Conraa en vau der Vegt De vraag werd hun vooigelegd of de doorsnjjding aan de Galg in het belang der vaart volstrekt noodzakelijk was dan wel of t mogelgk zou zijn zij het ook niet meerdere kosten de vaart door Gouda te behouden Het antwoord ia ontkennend Men beweert dat ter voldoening aan de noodig gebleken schutlengte 100 M eencgeheele of gedeeltelgke onteigeaiM van de kaarsenfabriek zou gevorderd wor n Wel werd ook over het omtrekken van die labriek ges roken doch dan stuit men op de Begraafplaats en j derhalve op niet minder groote moeilijkheden j Wilde men de vaart zoo dicht mogelgk langs Gouda brengen dan zou men een richting moeten zoeken onmiddel k bewesten de Begraafplaats maar het zoU dan niet mogelgk zijn den weg door Gouda te nemen en volgens het rapport zou h et ook deze gemeente onversehillig zgn of het Kanaal zich 500 of 1500 M van haar verwijdert Na alzoo de techcische gron en te hebben aangevoerd voor de noodzakelijke afsluiting van Gouda treft men in het rapport der HH Hoofdingenieurs eene gedeeltelgke weerlegging aan van de redenen die het voor Gouda wenschelgk maken om het vaarwater door de gemeente te behouden Die redenen ontleend aan een adres van het Gemeentebestuur van 2 Maart 1876 zgn drie in getal 1 de schipperjj voorziet zich te Gonda van levensmiddelen en de neringdoende stad zou groote schade lijden wanneer dit niet meer plaats vond 2 Gouda kan geen rechtstreeksche scheepvoartverbindiug met verschillende gemeenten voeden maar in de voorbggaaode vaart vindt het eene niet genoeg te waardeeren gelegenheid om naar alle oorden des lands goedereu te verzenden Menige nijverheids üuaerneming vestigde zich dan ook da rom alhier en bij het ophouden dier gemakkelgke communicatie middelen is er vrees voor verplaatsing 3 Ten behoeve van Gouda worden belangrgke scheepvaartrechten geheven ter vergoeding van de renten der kosten van aanleg en onderhoud van vele en belangruke werken ten behoeve der vaart en het kan deze inkomsten niet missen Omtrent het eerstgenoemde zegt het rapport Het moge niet denkbeeldig zyn het is toch zeker minder groot dan men zich voorstelt Men kan hoogstens bet vertier daardoor te weeg gebracht gelijk stellen met eene vermeerderde bevolking van 100 vaartuigen zooals gemiddeld dagelgks Gouda passeeren en nu moge eene meerdere of mindere bevolking van 500 zielen niet onverschillig wezen de welvaart der stad zal daarvan toch wel niet af hankelyk zijn Het mag bovendien niet uit het oog worden verloren dat naarmate de vaart beter is en de schutting vlugger kan geschieden naar die mate ook het oponthoud en daarmede het voordeel voor Gouda zal verminderen Omtrent het derde bezwaar stelt het Rapport dat het de vraag niet is of Qouda de inkomsten kan ontberen maar wel of de gemeente daarop in billijkheid zoo al niet naar streng recht aanspraak kao maken Die rechten worden niet geheven voor de werken in de gemeente zelve maar voor de Gonwewerken in het algemeea Heeft de gemeente daarop aanspraak dan zouden ze dus evea goed aan de nieuwe als aan de tegenwoordige sluis kunnen worden geheven of wel er zon onteigening moeten plaats hebben Kan z i die aanspraak niet doen gelden dan is er geene redea om de schipperg voortdurend ten haren behoeve te bezwaren Van meer gewicht dan deze twee acht de commissie het derde sub 2 genoemde bezwaar Het wordt erkend dat het voor Gouda van belang is dat het aan de groote route ligge en het rapport geeft het volgend middel aan de hand om dit te bereiken Men zou namelijk eene behoorlijke verbinding kunnen tot stand brengen van Gouda met de afsnijding van de Kromme Gouwe tot nabij de ialg zoodat er voor kleinere vaartuigen aan het volgen van den weg door Gouda geen ander nadeel verbonden ware dan de iets grootere lengte van dien weg Schepen die in Gouda vracht kunnen vinden zullen zich dan allicht den kleinen omweg getroosten Voor de stoomvaart en geregelde beurtvaart zou aan het volgen vau dien weg nog een bijzonder voordeel verbonden kunnen worden bestaande in voorschutting aan de Mallegatsluia gelijk ook thans bestaat Zoodanige voorschutting te verleenen voor de Sluis aan de Galg zou aan oezwaar onderhevig zijn omdat daardoor allicht eene te groote hoeveelheid schntwater op Rijnland zou gebracht worden Wanneer men ook den waterweg door Gonda verbetert wordt bet voordeel verkregen dat de scheepvaart zich verdeelt en dus in het algemeen veel minder oponthoud zal ondervinden dan bij ophouping op één pnnt het geval zal zijn Gouda zelve zal dan van de afsluiting bewesten de stad geen ander nadeel ondervinden dan dat de groote vaart den korteren weg zal volgen De kleine schepen dat zjju die welke ook thans voa deu waterweg door Gouda gebruik maken voor zoover ze in die gemeente worden bevracht en de stoombooten zullen gemakkelgk de stad kunnen naderen minder oponthoud ondervinden en dns tot lagere prijzen hunne goedereu kunnen vervoeren Deze verbetering van de vaart door Gouda wordt op f 170 000 geraamd en deze uitgave het rapport vestigt er nitdrukkelgk de aandacht op kan geenszins beschonwd worden als uitsluitend ten behoeve der gemeente Gouda te geschieden Dit volgt reeds uit het boven aangevoerde maar daarenboven zou zonder deze verbetering eene tweede kleine sluis aan de Galg onvermüdelgk ijjn Tot zoover het rapport Veel valt voorzeker af te dingen op de daarin voorkomende weerlegging van Gouda s bezwaren Later komen we daarop terug Thans nog slechts de wessch dat de ramp die onze gemeente bedreigt doitr verstandig overleg en eendrachtige samenwerking worde voorkomen BINNENLAND GOUDA 28 Maart 187 Woensdag 27 Maart e k dea avoudi ien ï ure heeft eeue vergadering van de detati g tlub ilaste waarin als spreker al optreden de heer J M Koolhoven van Goer die al spreken over htt OnimrfKapfeijne lot ierUeniuf der We ff i Lager Oniermja I