Goudsche Courant, zondag 24 maart 1878

T4fïIT M KORTE TIENDEWEG D 3 Ontvangen de nieuwste dessins van DEUR RANAPE en HiARDRLEKDKN TAFELKLEEDEN W 4SD0EKE lUmmi 1ASSI ËTTEN liZERGAAS UI EEN RIJKE KEUZE BEHAITGSELFAPIEnEN BAITDEU Schoorsteenslukhen Gordijnlinnen Transparanten Bruine Blokjes Blezen Gang en Deurmatten w stikker ÖittereiuiTond hti in de taal Ktmttmi eene tooileelvoorateliing plaats gegeren door het geirlsohap der hb Jodels en Bouwmeester In peerwil van het Toor dete voorstelling gekoien stuk ui eene rertflling ran het bekende une ca e cetèbre waren er slechts eukeletoeschouwers opgekomen Wanneer men eens bedenkt hoe vol de zaal steeds is als er een goed geielsohap optreedt is er wellicht grond om het veisohgnset te constateeren dat onze stadgenooten meer dan vroeger met oordeel te werk g an in het kiezen hunner uitspanningen Du ver hijnsel ia zeer verblijdend Uit Animerstol eohryft men ons van gisteren De vereeniging Nut en Genoegen hield DinslUgavond jl hare zesde tevens de laatste slgemeene vergadering De heer G H Westbroek van Schoonhoven trad als spreker op en boeide de talrgk opgekomenen door eene zeer schooue voordracht van Crcmer s Deine Meu Een zestal bijdragen verhoogde mede zeer genot van den avond Van 16 Maart tot op beden z n te Ammerstol aan den afslag verkocht 94 nieuwe of winterralmen wegende van 10 tot 42 halve kilo s prijs perhalf kilo 0 85 è ƒ 0 95 Hoofdingelanden en hunne plaatsvervangers hebben de navolgende voordrachten opgemaakt voor hoogiieemraad van de Krimpeuerwaard Voor de vacature C Hoogendyk Dz tot dgkgraaf benoemd de faeereii U Oskam te Berg Ambucht L Koog te Krimpen op d IJscl en C Be Jong te Berkenwoude Voor de vacature B Hoffland periodiek aftredend de hecren B Hof tnd te Berg Ambaoht G Vonk te Ouderkerk op d Üsel en M Verdoold te Slolwijk Staten Qeneraal Twiiot Kameb Zitting Tan 21 Maart lu deze zitting zgn ingekomen de geloofsbrieven van den heer Diepen tot lid gekozen in het hoofdkiesdistriot Zevenbergen Zg zijn in handen gesteld van rene commissie bestaande ait de heeren Oevers Dcynoot de Bruyn Kops en van der Schrieck die zich met het onderzoek zal bezig houden Ook zgu in hare handen gest lil twee adressen van kiezers uit dnt hoofdkiesdistrict houdende bezwaren over informalileitcu zoovv l btj de et rste stimmiiig als bij de herslemiuiiLg bg deze verkiüziug begaan Voorts zijn ingekomen twee wetsontwerpen die naar de afdeelingen zgn verzouden als lo tot onteigening voor een aan te leggen grindweg naar Waddinxveen en 2o tot vernieuwing van de bestjnude hypothecaire inschrijvingen Van wege den Zuidplaspolder wordt een grindweg gemaakt over den Ringdgk aanvangende bij den zuidelgken dwarsweg en loopende tot en over de Dorrekenskade onder de gemeente Waddiuxveen Het is voor die gemeente van groot belang dat deze grindweg iii verbinding worde fiebracht met den Kerkneg Daardoor zal een nieuwe verbinding warden tot stand gebracht van Leiden en omstreken met Gouda loopende over den JCerkweg en van Waddinxveeu Boskoop Seeuwijk enz naar Kotterdam door den Zuidplaspolder en den polder Prins Alexander Aan een tweede verbinding met Gouda en vooral met het spoorwegstation alhier bestaat groote behoefte daar de drukke scheepvaart door de Gouwe veelmalen tot oponthoud bg de brug aanleiding geeft Bovendien heeft en groot gedeelte van den Zuidplaspolder aan den Bingdgk greotende geen voldoiud uitpad Het kanaal loogs de ringdgken loopende is voor het rervosr van Uadbouw produoten van ta kleine abnetingen Door den ontworpen weg id dat gedeelte vsn den polder in verbinding met de Gouwe den waterweg tusscben Amsterdam en Botteidom orden gebracht Ten einde de beschikking over de uoodige gronden te verkrggen is toepassing der onteigeningswet noodzakelgk eu daartoe trekt het hier bovengenoemde bg de Tweede Kamer ingekoipeu wetsontwerp D leden der Tweede Kamer zollen in de volgende week de werkzaamheden in de afdeelingen voortsetten Dinadag znUen worden oodenocht de volgende iretsvoordnobten ooteigrplag voor de spoorwegen Dotdreoht KnttNo en Aiperfoort Nijmegen bepalingen omtiept k en weekwerktnigen oredieten boven de Indiiohe begrooting voor 1678 naturalisatie verhoogiug der loopende begrootÏJiig voor oorlog bekrachtiging der overeenkomst met de HoUon iche gieren spoar eg maatsahappy D conatiane van rapporiean nopens bet wetsontwerp tot $ ngitg in de i et op het notarisambt Bohtte Mdwka de aaumerkelgke wgrigingen door deaan miaüter gebracht in het ontwerp igna voorgangers de hoofdbeginselen bg het eerste sectieonderzoek voldoende besproken en een tweede afdeclingsondertoek dus niet noodig Zij is echter roet den minister van JKstiti ia overleg getreden omtrent enkele bg hoor gerezen bedenkingen legen de formuleering of redactie vsn s ministers denkbeelden in het ontwerp De minister kon niet toegeven aan baar verlangen om ter verkrijging van bet getuigschrift bedoeld in art 15 grondige kennis van het burgerlijk en bandelsrecht in hun ganschen omvang te eischen Hij bleef bij zgn gevoelen dat alleen moest gevergd worden keunis van die gedeelten welke betrekking hebben op bet notarisambt Wel daarentegen kon de minister voldoen nan enkele andere opinerkiiigeu der coinmissie tot wgziging of aanvulling op ondergeschikte punten Bg nota viin wijziging is de minister daartoe dan ook nu overgegaan Het hoofdbestuur der vereeniging Volhonderwij I heeft besloten tot het uitschrgven ceiier algeineeue vergadering tegen de tweede helft der maand April ter behandeling van het ontwerp van wet op bet lager onderwgs Vooraf zal aan de leden een praead vies van het hoofdoeatnur worden medegedeeld Het bij de Tweede Kamer ingekomen ontwerp houdende vernieuwing der bestaaude hypoiliecaire inschrijvingen strekt om in afwachting eener herziening vnn de hypothecaire wetgeving op ruime schaal thans als maatregel van urgentie voor eens eene vernieuwing der faypolhecaire inschrijuugeu Ie doen gescliiedeu op soortgelijke wgze als bij de wet van 4 Juli 1842 De vernieuwing is noudig ter voorkoming van adminisiraliove moeielijkhecleii en opdat het publiek zich vuidoende kunne verzekeren van de al of niet bezwaurdlicid der kadasirale pcr ceelen De termijn der vernieuwing is op twee jaar gesteld Het Bhl meldt dat eindelijk ns 10 jaren procedeeren het arrest is gewezen in de zaak van den aannemer den heer J W de Hey te Haatiemmermeer tegen den Burgemeester dier gemeente wegens aanneming van het bouwen van een raadhuis aldaar Het bof heeft bg vonnis bepaald dat den aannemer een som vsn f 18613 04 2 meet worden uitgekeerd Naar men verneemt znl te Utrecht binnen enkele dagen de hoofd commissie voor de Unie herdenking bijeenkomen In die vergadering zul waarschijiilijk behandeld wordi ii liet plun vnn ecu op te richten gedeiiktcckcu l K U prins Hendrik zal aam men verneemt de vergadciïng presideeren Van den kolonel van der Heyden den tegenwoordigen gonvcrneur van Atjrh wordt het volgende staaltje verhaald van de wgze waarop hg een twintigtal jaren geleden omging met de inlandsche hoofden in een gedeelte van Bandjerinasin Borneo waar hem het poUtiek gezag was opgedragen Zgn invloed op de hoofden was onbegrensd Hg ging wel catxUürtmmt met hen om maar de rijzeren hand onderden fluweelen hnmlschaeii liet zich nn eu dan stevig genoeg voelen om ontzag af tr dwingen Aan een dien beeren had bg eens bevolen een weg of een brug t doen maken Xiettegenstaande herhaalde aanmaningen was ir na drie maanden nog uieta van weg of bmg te zien Van der Heyden noodigde den nalatige bij zicb te eten en vroeg naar de reden van zgn verzuim Het eenige antwoord echter dat hg uit den wederspanneling kon trekken Juidde lotpal ik heb het vergeten Na den masltgd noodigde van der Heyden den inlander uit met h m de versterking eens rond te wandelen waarin zij lich bevonden Na zeker bastion bezichtigd te hebben liet hy zijn metgezel eenvoudig onder eenig voorwendsel daar achter en vervolgde zgn weg De schildwacht had reeds vooraf loet gekregen zgn ongenoodigden gast onder geen voorwendsel te laten vertrekken Een week lang deed van der Heyden hem het genoegen smaken der samenwoning met de eenzame schildwachten wier maaltgd eu ruslplaaU hg moest deelen Toen wandelde de bevelhebber als bg toeval weder langs het bewuste bastion en de bedrogen bedrieger kwam hem natuurlijk dadelijk aan boord met zgne klachten Hé waa het verwonderde antwoord heb ik a daar al dien tgd laten zitten Ik wist niet dat ik er u had ohtergelateu Neem mg niet kwalgk totpaP Het Nederlandsob Tooneel het eiigaan van het Nederlandaoh tooneelverbond deelt in zgn laatste aflevering het adres mede dat door het hoofdbestuur van het Tooneelverbond is gericht tot de Tweede Kamer betreffende het opvoeriugsrscht van den tooneelsohrgver Zoowel de erkenning Aa in het dgemeen de regeling van het opvoeringsrecbt verdient in het aanhangig ontwerp goedkeuring zegt het hoofdbestuur In sommige opzichten evenwel is het ontwerp voor verbetering of aanvulling vatbaar O a geldt dit van art 5 waarin des schrijvers nitslnitend recht wordt erkend om door den druk gemeen te maken vertalingen a onbeperkt van niet uitgegeven i onder zekere voorwaarden van uitgegeven werken Maar hoe wordt in het adrea gevraagd ia het met de opvoering hier te lande van vertaalde Nederlandsche tooneelwerkeu F Mag een Duitsch of Fransoh tooneelgezelschap in Nederland buiten toestemming van den auteur of zgn rechtverkrijgenden een vertaling opvoeren van een uitgegeven of onuitgegeven Nederlandsch werk In het stelsel der wet zeker niet maar een uitdrukkelgk voorschrift dienaangaande sohgnt vooral met bet oog op art 6 noodig Èindelgk eischt de rechtvaardigheid zegt het adres een overgangsbepaling ter uitdrukkelijke erkenning van het opvoeringsrecht met betrekking tot die dramatische werken welke voor de inwerkingtreding der nieuwe wet zgn uitgegeven of opgevoerd Daarvoor geldt gelgke grond als voor ort 24 van het ontwerp Als de wet eenmaal het uitvoeringsrecht in bescherming neemt dan gaat t niet aan die bescherming op den dunr te onthouden aan de dramatische sobrgvers voor de werken door ben vó 5r de formeele erkenning van huii recht door uitgave en uitvoering openbaar gemaakt Ten slotte verzoekt het Tooneelverbond de Kamer haar goedkeuring te schenken aan het ontwerp van wet tot regeling van het auteursrecht nadat daarin zullen ziju gebracht die wijzigingen eu aanvullingen waarop bet Verbond de vrg beid neemt de aandacht te vestigen Uit het rapport over 1877 der Noord m ZuidBoUandtche Redduig Maatachappij thans in het licht verschenen bigkt dut het redden van 159 achipbreukelingen drie menschenleveus gekost heeft op 23 November werden C Koning te Umuiden en 18 December D Stein en D Bctlehem te Nienwediep bij het omkantelen der volgeladen reddingboot slichtoffers hunner edele pogingen om andereu te behouden Overigens zijn de mededeelingen gunstig Over teleurstelling soms tegenwerkiug gelgk wel eena in vroegere verslagen het geval was had het bestuur zich in het afgeloopen jaar niet te beklagen Te Umuiden kwam een tweede station tot stand waartoe de eammissie voor den Oosterschen Handel eene aauzieulüke subsidia verstrekte Voor het legaat van deu heer L A Barna zal te Moddergat bij Pezam in Friesland een atatioa worden opgericht H t materieel der M Mtsekappij is overal in gocdru slaat de inv iitarisseu zgn kompleet de roeiers hebben zich nilueineud gedragen en ia eenige gevallen was in sogeablikken van groot gevaar hunne houding bovea allen lof De slotsom der statistiek is deze 20 reddingen 1S9 personen gered en 13 pogingen gedaan Het totaal der geredden ledeit de epricbting der maatschappg ia 2528 In 4e eerste dagen van Juli e k zal ia 4e gemeente Haarlemmermeer het zilveren feest van de droogmakiiig van het meer op Ittisterrgke wijze gevierd worden Te Kotterdam verschgiit weder een nienwc courant getiteld de Kleine Rotterdammer onder reduciie van jongens vun de H Burgerschool t Wordt althans in allen ernst verhaald in eea ingezonden stuk in de oude Rolt Cl Het eerste nummer bevatte een leadinf arUViA waarin een dier a s bnrgertjes zgn licht laat schgnen over de Kamerverkiezingen eindigende roet de verzuchting Het is te hopeu dat bg de herstemming meer kiezers van hun recht gebruik zullen maken Het is te hopeu dat de Rotterdamsche oudersmeer van hun recht gebruik zullen maken om diejongens zonder boterham naar bed te zenden totstraf dat zij het onderscheid tusscben lernen en hiréi nog niet kennen DofU De brief waarop wg in een vorig namraer wezen Inidt aldus Caiutatftinofel Februari 1878 Tengevolge van het tezamenstroomen van vele vluoh telingen naar Conetantinopel is den bewoners van deie verarmde stad de dubbele plicht opgelegd om deze ongelukkigen die aan alles behoefte hebbeu van den hongerdood te redden en Europa voor die apidemién te vrijwaren welke dergelgke opeeuboopingen vaa behoeftige mensehenmataa s dikwjjls veroontücen Het ia zeer moeielgk zioh een beeld voor oogen ie etellen van de namelooze ellende waarvan WQ hier getuigen zijn Tweemaal honderd dnizend menscheu voor het grootste gedeelte vTouwen en kinderen beviüdea zich gednreade den thans in deze streken tett strengen winter in lontpen gehold in de kond muakeën en kerken De ttak om lien te roedes nut op de Turkaok Segeeripg en op de portionliere weldadigheid der inwooera ran dezen stad Nu ia echter de prefect van Stambnl dezer dagen in de vergadering van het iuternationale comité tot verleening van hulp aan de vlnohtelingen verschenen met de verklaring dat de Begeering wegena gebrek aan de noodige middelen ook de uitdeeling van brood dat totnogtoe het eetig Waa dat r ttaSl cHiAgwege voor hen gedaan werd moest doen ophouden De stad is sedert de voor eenige jaren plaats gehad hebbende staking van betaling van de rgkspapieren en door de volledige stilstand van zaken geheel verarmd Op deze wijze staan wij hier met geheel ontoereikende middelen tegenover een zoo moeilijke taak en terwijl r reeds pokkeu en typhus in de stad beerscht breekt er ook bier en daar roodvonk uit terwijl bovendien van uit Hedjas ons de cholera bedreigt Zonder in bijzonderheden te treden worde hier slechts vermeldt dat de typhus en pokkcnlgdera voor t grootste gedeelte in oe overvolle moskeein op den blooteu vloer moeten bigten leggen omdat er in de ziekenhuizen geen plaats meer is Het internationale comité tot veileening van hulp aan vluohteliagen waarvan de ondergeteekenden een onderafdceling vormen biedt een zeker welkome gelegenheid aan voor een rechtvaardige en doelmatige keatedittg vau giften Z M de Keizer van Dnitsehland heeft de rei van duitsche gevers geopend met de royale gift van 10 000 fr Z M den Keizer van Rusland heeft aan het comité het tegenwoordige Sussisehe hospitaal laten afgestaan Meer dan 2U0U0 personen wat nog slechts een klein gedeelte is van alle noodlijdenden moeien door het comité in leven worden gehouden Wij wenden ons daarom met het dringend verzoek vol vertrouwen tot onze landgenooten t hnnne bij te dragen om ons de vervulling van deze onze door de tnenschelgklieid opgedrugeii plicht mogelijk te makeu Ieder zat voor zioh in eigen plaats het beste kunnen beoordeelen in hoeverre bet doelmatig zon zijn een aabsomité op te richten om giften in te zamelen dan wel of een andere weg om iets bg elkander te brengen meer verkieslijk is Ook de geringste gift zal ons zeer welkom zgn want slechts weinig is voldoende om een der ongelukkigen gedurende 10 dagen in het leven te bonden De voornoemde afdeeliug eau l aleraationale comité tot verleening van hulp an de vlnchtelingen Volgen de onderteekeoingen Moeht deze of gene iets willen afzonderen voor den in bovenbedoelden brief bedoelde ongelukkigen gaarne zga wg bereid het te ontvangen en het over te maken de Beoactie Burgerlijke Stand BBOUBN 21 MUrt Willebrordai Oijibertvi olderi A vsn in Wendes bd A Bptrsiaij 28 Willemioi oade W aa Bwleii es C F Ufcber OVBRLKDEN n Mant M de Jtgtr 85 j ONDRRTROUWD 22 MasrI D J Haakaop 23 en 8 it Jonlb It j T tt OraijUr te Lelikerlierk 3 J sa VI Zegdteld SS j i 4ta Htrtef 28 j as A l BomdD 20 j A de HasD ta Haarlem 87 j en A L Bocbaer 32 j S van Egk 24 j a E val Ceeawei 20 j D tC g W Q qgS g igtO Q I Ondertrouwd ALBERT DE HAAN ANNA L0ÜI8E BflCHNER Gm £ 22 Maart 1878 ADVERTENTIÊN Dankbetuiging Voor de rele bewgzen van deelneming gedurende de ziekte eu het overladen mgoer dieibare Eebtgenoote ondervonden betuig ik namens wederzüdacbe Farailie m nen hartelijken dank HENRICÜS FAAIJ Oouda 23 Maart 1878 GEVRAAGD TWEE lETSELAARS Adres Bareaa dezer Courant onder No 21 2 BEKWAME SGHUDERSKNECHTS gevraagd bfl W VAN SOEST mmi mmi LIEBIGS BAKMEEL 0 25 per pakje LIEBIGS PUDDINGPOEDER CHOCOLAAD f 0 2b VANILLE en AMANDEL O 15 per pakje Verder AMANDEUPLUM CABINET en BESCHUIT PUDDING in blikkEn ZALM KREEFTEN SARDINES PALING in GELEI SERVELA AT WORST enz euz de Wed P Ja MELREUT OOSTHA VE f No 14 Gouda VEEVOEDER HH Landbouwers worden attent gemaaktop het artikel met name BOSTEL ook genaamdDroog Mout of Graan hetwelk wordt verkregen nit BIEBBBOUWEREIEN Dit voedselvoor de veestapel overtreft in voordeel en besteresultaten alle andere voedingsmiddelen op ditgebied Conditiën op franco aanvragen gezonden door r C L VENT Co Oostcingel No 37 Rotterdam ITALIM SCBË ROOPEBDRIJVER Sclioorsteenvefi er en Metselaar GOUDA Spirringgtraat V 47 Door omstandigheden wordt voor Twee Huizend Cïrulden ter OVERNAME AANGEBODEN een goed II op een der drakste en beste Marken van ZuidHolland Adres met franco brieven onder No 20 aan bet Bureau dezer Courant Openbare Verkooping EmOÜTENMZEN Op DONDERDAG den 28n MAART 1878 te beginnen des voormiddags ten 10 ure aan de VEST te Gouda Üftlverseel Zul verlnïszoat Het echte algemeen gunstig bekende UNIVERSEEL ZÜIVERINGSZOUT een zeker middel tegen maagkwaten euur brojdng hartwater enz is thans echt verkiggbaar in 1 4 pakjes a 16 Cent 1 2 pakjes i 2 Cent en neele pakjes 50 Cent te Oouda bij J H BOERS Apotheker en te Boskoop bjj A J TAN TWODï EEN FATSOENLIJKE Burg er doch ter gewend met Kinderen om te gaan kunnende MAZEN STOPPEN en bekend met het opdoen der WASCH biedt zich als zoodanig aan Adres onder nommer 23 Bureau dezer Courant WOEDT OEVEMGD Eene WERKSTER voor twee geheele dagen in de week en de overige dagen gedurende eenige uren Brieven franco worden ingewacht onder hetmotto VVebkstbu aan het Bureau dezerC ourant piiTOëiïPiïir J H KIEBERT iabit codiia Geëmailleerde PORTRETTEN naarde laatste vinding KOOLPORTRETTEN die in duurzaamheid gewone Photographiën overtreffen VERGROOTINGEN Lijsten Passepartouts enz WIlffliiilL De oodergeteekende geeft hiermede kennis dat de Heer P J CLOOS te Reeuwijk zich met den verkoop van myne W IJ N E N voor Gouda en omstreken heeft belast Prgs Couranten worden franco toegezonden P J F BECCARI HAARLEM PARAFLDIE FABRIIAST Dubbele Buurt bU de Haven B We 6 C3 O TJ 3D A beeft oirtvmigen eene groote SOBTEEBING Parasols en Ëntonscas dtatton0 He0tauratU HEDEN ONTVANGEN 20 Cent HET GLAS wordt door de Broikwerij ALLEEN DEZE MAAND afgeleverd Liet hebbers van een glas Lekker Bier worden beleetdeijjk verzoabt daarmede keniHt te maken bij den Restatirateur vn n KUIKEIV ZONDAG a s weer 7 PORTRETTEN k L HL SERRE l