Goudsche Courant, zondag 24 maart 1878

ontvangen DE EERSTE ZENDING GEKLEURDE ZWARTE VOORJAARSMA TELS M JAPOi STOFFEN VOORHANDEN EENE GROOTE COLLECTIE Zwarte Zijde Fransche Merinos en Thibels MEVBELISErELDOEKEN BuckskingSf Lakens tot seer voordeelige PHJsen TEVENS ONTVINGEN WIJ OP NIEUW IIEEREN DAMES MEISJES en Z01STJD A C3r 24 IMI A I T 1878 KINDER a fO So f 0 90 en l BAHLUHANX en een HUIS en ERF met AFDAK in het dorp Drie HUIZEN en ERVEN waarvan een Siutpwsyi E no 56 belend aan het schoolgebouw der gemeente Reeuwijk kad sectie E no 681 Toar 50 in de week I eenige perceelen TUIN of BOU WLAND HOOL iveend LAND gelegen I LAND Gouda üp Donderdag den 28 Maart c k des voormiddaf s ten 11 ure zal in de zaal van het Lokaal tTIVOLI te Gouda door den Heer W SLUIS Een Voordracht gehouden worden over KAASBEREIDING met proeven aanschouwelijk voorgesteld en het gebruik van de ni uwste werktuigen Allen Kuasmakord maar bovenal onze Kaasmaaksters wordt de bijwoninj dezer Voordracht itet ernst aanbevolen De toegang is vQ or alle belangstellenden geheel kosteloos In een KOEK en BANKETBAKKERIJ wordt gevraagd een boven de 16 jaar die eenigszins met bet vakbekend zijn gemeten de voorkeur Franco brievenonder No 22 bij den Boekhandelaar A BKINKMAN te Gouda EEN SGHILDERSKNËGlT kan dadeljjk werk bekomen bij J CAMPHUIJSËN Kuipersteeg K 84 OPEITBAEE VEEZOOP VAN fiSTi ©© IBill ie BOSKOOP De Noteris MAARSCBALK te Boskoop zal op WOENSDAG den 3 APRIL 1878 des voormiddagg te 11 ure in het Logement van J J VAM DEB BIS aldaar in het openbaar Veilen en Verkoopen 1 5 Bunders oitmimteud WEI ofHOOILAND gelegen in den Vereenigden Polder in den Biezen langs en tén westen van het Goudsche r pad te Botkoop In 5 perceelen Verhuurd tot 25 Decembef 1878 3f Drie HUIZEN en ERVEN w ie Botkoop Bjj gedeelten verhuurd te zamen 9 oC aan den Zijdeweg en twee aan de Achterkade 3 SV Bunder m in den Tempel in den gecombineeiden Veen polder ran Zwammerdam en Reenwijk binnen de gemeente Meeuwtjk Verwaarborgd met 3142 49 2 Nat fichuld Jaarl rente 78 58 Terstond te aoraarden Betaling der kooppenningen 15 Mei 1878 Nader oaderrijgt te bekomen ten kantore van jjemeldea Notari te Bodoop O i T V A G E nieuwe Fransche en Engehche 700yAAESST0FFEN l U W BOER TURFMARKT waar tevens TWEE BEKWAME KNECHTS en EEN JONGEN geplaatst kunnen worden Alle soorten van prima qualiteit Rtn ii i iiiGËi VAN E T Il ES te Lud svi hafena Rh tot de meest con eurreere nde prijzen veikrijgbaar bü Van VVageiihi j cn Reijser te Dordrecht Openbare Verkooping van een nieuw Woonhuis 14 met Bouwland MlfHl aan den Prinsend jk onder Oukoöp te Hekendorp groot 39 aren 53 centiaren Dadelgk te aanvaarden Op Vrijdag 29 Maart 187S de s voorniiddags 10 ure in de Wildeman bij L OORSCHOT onder Hoenkoop buiten Oudewater ten overstaan van den Notaris J G BROUWER NIJHOFF te Utrecht Openbare Vcrfcoopinjy op DONDERDAG 28 MAART 1878 voorm ten elf ure in het KofiBjhuis Habuoniei aan de Markt te Gouda van no 2 onder REEUWIJK no 1 onder 8LÜIPWUK RIETLAND WEG en WATER in het blok t Gravenbroek gemeente Reeuwijk kad sectie C nos 363 364 365 664 890 en 891 groot 2 Hectares 5 Ares 56 Centiares Hebbende dit perceel regt op eene rente van waarbörgkapitaal bedragende circa Il per jaar De perceelen zjjn te aanvaarden vrij an huur 1 MEI 1878 De veiling geschiedt eerst afzonderlijk en daarna in combinatie Inlichtingpu geeft Notaris Mr KIST te Gouda Co GOUDA iïij fflimij EN WASSCHEEU Kamemelksloot 3e huis vanaf Boelekade raa Inrichting voor het VERVEN DRUKKEN en UITSTOOMEN van verschillende goederen AfleVeringtyd voor het Uitstoomen 4 a 5 dagen Verven 8 dagen LINTENVERVERIJ 0 10 per el Aan huis te ontbieden H J WAARD MOLENWERF beveelt rich aan tot het L E V E R E N van Diverse Bieren BLANK NIEUWUCHT bijzonder geschikt voor TAFELBIER per 6 Flesschen a 11 Cent Prijs Couranten op aanvraag gratis verkrggbaar BOEK EN MIIZIEKDANDËL A BRINKMAN Voorhanden Editie KOKSMA No 1 682 waarvan Catalogussen verkrijgbaar zün alsmede der Uitgaven PETERS LITOFF met d s MENDELSSOHN S WERKEN enz 1 IC0LA ROECHLIiX Co Stoom Meel Molen te Geestbru hebben voor Gouda en omstreken als AGENT aangesteld den Heer C P BACKERS te Gouda Oeettbrug bjj Hage tegeu Augustus of eerder een groot droog WINKELHÜIS Adres met ronco brieven onder No 70 aan het Advertentie Bureau van A KOK CoMP Boek en Kantoorhandel alhier Gouda dkuk van A Bkinkma BUITENLAND Ruitenlandscti Overzicht De Enfjclsche regeering wacht den koerier met het vredesverdrag eerst beden Toch beeft de Timet reeds den hoofdinhnnd kunnen medfdetlen die met de bekende artikelen r n de Koln Ztg overeenkomt In de zitting vRn het Lagerhuis werd gezegd dat ket congres in het laatst dezer maand bij enkomen i zou indien men het eens worden kon over de voor waarden en dat de mogendheden met uitzondering i van Engeland zouden worden vertegenwoordigd door hunne kanseliers of door de ministers van bttitenlandsche zaken Voor Kngiland was eene uitzondering gemankt omdat zeide de heer Bourke een Engelsoh minister als lid van een kabinet dat in ign geheel verantwoordelgk la voor het Parlement niet op lijn eigen verantwoordelgkheid handelen kan tervrijl hg geen minisier van buiteiilandsche zaken in het algemeen gem minister bigven zou wanneer hij aan zijne cullegu s overliet van Igd tot tijd de instrnotien vast te stellen naar welke hg handelen moet I e bovenbedoelde voorwaarden door Engeland voor de bgeeukomst van het oongrea gesteld zijn naar men weet onlangs door air Stafford Northcute medegedeeld Engeland wenaoht ieder artikel van het vredesverdrag op zoodanige wgze aan het oongrea te zien voorgelegd dat het oongrea kunne overwegen welke dier artikelen goedkeunug der mogendheden behoeven Kusland heeft daaraan bigkbaar te gemoet wilLn komen door de mogeodhedeu vooraf bekend te maken met den inhoud van het verdrag en de Agence Rntae zeide Rusland heeft het vredesverdrag medegedeeld en het beginsel erkend dut op ieder oongrea iedere mogendheid vrg ia iu hare voorsielhnffm en uitingen Zoo dos schijneu de door Engeland verlangde formaliteiten j verbodig geworden te zijn Dit sohgnt Engeland nog niet genoeg te zgu Althans Lord Derby hei ft lu het Hoogerhuis eepe nadere verklaring afgelegd waaruit sohijnt te bigken dat Engeland niet Icvrwlen ia met de medadeeling van het tractaat vóór de bijeenkomst van het congrea maar Bteeds wenscht eene me lodfeling op hel congret lelj van tik artikel ter bespreking Engclands heldhaftigheid schgnt nu te moeten bigken uit het doodblgveu op woorden Een groote streep door de rekening van Engeland ia wellicht de toenemende vredelievende gezindheid in Oostenrijk Hongarije Het ia waar dat de Hongaar che zoowel als de üoslenrgksche delegitie het crediet van 60 raillioen met groote meerderheid van stemmen hebben aangenomen doch roet zoo sterke vredelievende pressie dat de regeering deze niet kan loochenen Men zou bgna zeggen dat het crediet wordt toegestaan la een bewijs van vertrouwen in de politiek van graaf Andras y maar niet om te gebruiken voor oorlogsmaatregden Alleen kan Engeland niet veil tegen BnsUnd ondernemen en de hoop iu Oosleurijk een bondgenoot te vinden wordt dagrigks minder Engeland heeft zoonls Woensdag iu het lagerhuia Wf rd medegedeeld in Februari het genoegen gehad het dividend der grwnnrborgde Turktche leening te betalen Frankryk moet de helft daarin leveren en een gedeelte moet door de Egyptische belasting worden gedekt De Fransche senaat heeft een aanvang gemaakt met de behandeling der begrooling van uitgaven en de hoofdstukken van financiën justitie binnenlandschc zaken en oorlog aangenomen De Kamer heeft de geheele begrooting der middtlrn aangenomen met bijna algemeene stemmen De uiterste linkerzijde bleef bniten stemming omdat zg van oordeel was dat de Kamer dit wapen nog niet moest uit de handen f even De Nordd Allg Zntung bericht dat voorloopig nog aan geen hervatting der onderhandelingen voor het handelsverdrag tus ohen Duitsohland en Ooslenrgk kan worden geilacht Dit steunt op een offioieuae mededeeling van een der Oostenrgksche dagbladen Bedoeld blad zegt dat eerst het autonomistisoh tarief tnssohen Oostenrijk en Hongarge moet zijn vastgesteld Aangaande de verhouding van Duitschlnnd tot den H Stoel wordt het bericht van een schrgven van Leo XIII aan Keizer Wilhelm vi ehouden en men voegt er bij dat de Keizer zeer beleefd aan den Paus heeft teruggeschreven maar gezegd dat een voorstel betreffende eene betere verstandhouding moest uitgaan vanl het Vaticaan Dezer dagen hebben wij het bericht medegedeeld dat door tu8iohenk mU van den Zwitserechen gezant te Parijs de iiieuwi Paus ook zijn trocnsbeklimming den Zwitserschen Bondsraad heeft medegedeeld Naar men thans beweert heeft de Paus het voornemen opgevat oml onderhandelingen met den Zwitserechen Bondsraad aan te knoopen ten einde de gerezen moeilijkheden met de curie uit den weg te ruimen vulgt samengesteld frttil e Zanardelli Naar men verzeljert ia het Italiannsche kabinet als Cairoli voorzitter zonder portebinneiilandsohe zaken Bmzzo oorlog Seismit Do a financiën Deaanctis onderwijs Baccarens openbare werken Corti buitenlandsche zaken Martin marine Conforti justitie Onder het opscUrift Het dal de doode laest men in iel Faderland Ihet volgende Door een Bnssi h officier is de vrrand ring beschreven welke dei oorlog iu het arme Tundj dal dat vroeger den poetischeii naam droeg van dal der rozen heeft teweeggebracht Het as er in vroeger jaren des zomers een waar paradijs Te midden van het gebergte waarop men er naar alle zijden een prachtig uitzicht heeft strekte zich het dal uit als een groen met duidende rozenbedden doorwerkt tapijten leverde een verrukkelijke aaublik op De heldere wateren van de Tundja ea de Kasan vloeiden in griUigen loop door dit iohoone oord te ijnidden deier flohilderaohtige natuur verhief zich het itadje Kasanlik met ign slanke minareti en witte huizen terwijl verderop het liefelijke Eski Sagra het oog van den reizigrr bekoorde Wat is er thani van dat rozendal overgebleven Vroeger stegen er heerlgke geuren uit op en vervulden den omtrel thans verspreidt het allerwege een vreeaelgk bedorven lucht Ofschoon de lente nadert wordt men daaraan door niets herinnerd alleen smelt de sneeuw die op de vtlden lag en dit doet honderde hiiirvergane lyken die het reine aneeuwkleed bedek ie zichtbaar worden De rozentuinen bronnen rau bestaan voor de bevolking zijn verwoest en da het ware omgedolvrn de dorpen liggen in de asch Kasanlik is verbrand Eski Sagra is een mine langr aa n stuwen de nu verontreinigde wateren van de Tundja de overbigfseleu voort van gesneuvelde soldat n Tusschen al die treurige herinneringen aan den oorlog zwerven de oog overgebleven bewoners meest vrouwen en kinderen half verhongerden doodsbleek als schaduwen over de velden Slechts in Kerka heerscht leven en beweging Maar welk een leven I Drieduizend vgf honderd Trrken en drieduizend Ktssen lig eu hier dooreen lijdende aan hun wonden cf stervende aan vreesrigke zirkten En voor de verzorging van die ongelukkigen ziju slechts zes leotoren acht zusters van liefdadighiid en twaalf ziekenvi rpleger beschikbaar de overigen heeft de moorddadige typhus weggernkt Tien artsen en zeventien zusters bezweken er aan wat de suldaten betreft bun aautal telt men maar niet eens Wat beteekent hier het leven van een soldaat Kerka ligt op Jen linkeroever der Tnndja dicht bg den grooten weg zgn vgftig huizen rgzen als het ware uit denitroom op Ieder ontwijkt zooveel hij kan de sombere plaats van wier daken de vlag waait van het Roode Kruis reeds op een afstand hoort men het gr iammer der ongelukkigen die onmogelijk behooilgic verbonden en verpleegd kunnen worden Op honderd meier van Kerka is een begroa laats aangelej d Een doinpagnie soldaten doet daar den dienst van de dooilgravers de menschen hebben de handen vol oii kuilen te graven en weer dicht Ie werpen De dooden werden in rgen van vijfentwintig naast eikair gelegil met takken aarde en graszoden bedekt boven iedere vgfen twintig wordt een houten kruis lin den grond geplant In de tot hospitalen ingerichte huizen iraohten de lichtgewonde I nssen en Turken zooveel mogelgk r dienst te doen als verplegers in een der grootsto voert een vrouwelijk chirurgijn het bevel niemand weet van waar zij komt of hoe zij heet mair haar onvermoeide werkzaamheid wekt aller verbazing op Alleen weet men dat zij een Bnssische is van f oxde geboorte ongeveer 28 jaren oud zij heeft een zeer innemend gelaat en is van een krachtigen lichaainsbcuw Haar kleeding bestaat uit een lange Tscherkeasenjas om de heupen met een lederen rdel samengehouden hooge laarzen en een kleinen ronden hoed toen de Russische officier die verslag gaf over den toestand in het Tjundadal het hospitaal binnenkwam was zij met opgestroopte mouwen aan een amputatie bezig Eerst had men haar diensten afgewezen omdat zg een vronw wos maar toen er na een geleverden slag chirurgijns te kort kwamen anelde zij ter hulp Se lert dien tijd heeft zg voortdurend Gitstekende diensten bewezen Dezer dagen deed een voormalig koffiehnisbediende zgn debuut als zanger in de Parijsche Opera Hij trad op ais Arnold in de GviUaume Till en ondervond veel bijval De man in wiens loopbaan zulk een merkwaardige omkeer plaats greep heet Selher De bekende schrijver Edmond About trof hem toevallig in een estaminet aan hoorde dat bij een prachtige tenorstem bezat en wist hem op het Parij che conservatoire geplaatst te krijgen Thans heeft hg een schitterende toekomst voor zich te meer daar hij het verlies van den zanger Duprez met ziju verinaarden ut de poitrine kan vergoeden Yan 16 Juli tot 31 Augustus zal te Berlijn plaata hebben eene internationale tentoonstelling van alles wat op de papier nijverheid betrekking heeft Iu het ziekenhuis te Weenen bevindt zich tegenwoordig als Igileude aan typhenae koortsen de zoon van Levin Schucking Deze jonkman had zich indertijd als geneesheer bij de Turksche troepen aangesloten en lag in het hospitaal te Etropol met een ontateking aan het been toen de Russen die plaata binnenmkten Uit de vensters der zaal waar bij zich bevond werd geschoten door Turken die op de vlucht giugen toen de Russische soldaten binnendrongen Dezen dachten dal Schucking had geschoten trokken hem uit zijn bed en leidden hem weg om doodgeschoten te wonlen Onderweg ontmoette men twee offipieren die Duitsoh verstonden de jonge dokter sprak hen aan en onmiddellijk werd de executie door hen voor onbepaalden tijd uitgesteld Bij een proces wegens melkvervalaohing heeft het Opperste Gerechtshof in Pruisen dezer dagen beslist dat reeih het ten verkoop hebben van vervalschtc levensmiddelen als een misdrgf gestraft moet worden dat mitsdien de strafbare handeling reeds volbracht is als het nog in t geheel niet zeker is dat er verkoop zal plaats hebben Laatste Berichten Berlijn ü Maart Naar gemeld wordt staat graaf Stolberg Wem igerode op het punt om het ambt v m vice president bij het Staata ministerie te aanvaarden Parijs 22 Maart De Senaat nam het amendement aan waarbij de post voor een aalmoezenier op de vloot dien de Kamer geschrapt had opnieuw op da begrooting gebracht wordt In de Kamer werd op verzoek van den minister Léon Say de discussie over de conversie der 6 pet Fransche rente welke de Bonapartist Haeatjes onmiddellijk aan de orde wilde gesteld hebbeA eene maand verdaagd Parijs 22 Maart De Senaat heeft de begrooticgeu van marine onderwgs en sohoone kunsten aangenomen De kamer nam het voorstel aan tot afsohaffng der wet op de herbergen en bekrachtigde vervolgens de verkiezing van den afgevaardigde Combes voor Castres Rome 22 Maart Volgens geruchten is t nog onzeker of de heeren Conforti en Baooarini de portefeuilles van justitie en openbare werken zullen aannemen Ook is de titularis voor marine nog niet definitief aangewezen Goada Druk ran A Brinkman