Goudsche Courant, woensdag 27 maart 1878

f3r kelnji 9ai sp Jl i n welke i ide op het angres bet a erniont taf r u gelegen VTaarschyr Igk tal indien dit tjjue littiugen te Berlyu til openen de regeering alduur au fraud coMi ei tyu Qrnaf Eulenburg gouverneur van Hanover heeft zich thans definitief bereid verklaard de portefeuille van binnenlandsche taken uit de handen van t jn bloedverwant graaf F A Eulenburg o tT te neiuen l e nieuwe titularis een gematigd conservatief heeft een uitstekenden naam aU administrateur in elke hoedanigheid hij zich in verschillende beirekkingeu heeft onderscheiden Als onderkanselier hoopt men op de optrediug van graaf Stolberg Wernigerode die tevens als president van het Pruisische ministerie ton fungeeren Vooral tegen deze combinatie schyut hjj betwaar te inaken Nu de wet op de vervanging van den rjjkskanselier in den Slaalta a i er is afgekondigd wordt de beslissing spoedig vtrwacht Met den heer Hoffman president van het regetringsdistriot van Dantzig of volgens Anderen met den heer Hobreoht opperburgemeester van Berlijn en liberaal lid van het huis der Heeren worden onderhandelingen gevoerd over de portefeuille van fiaauciën Welk een knak de vriepdacfasp tussohen Bismarck rn de liberalen heeft gekregen bemerkt men aan d pltuiucn die men hem toeu hr ft en wellicht niet g heel zond f grond de BüksltaDeelier thans met nteer conservatieve Minister omgeven zo u reed druk bezig z jn met het uitwerken van zgu bela tinKplanneji waarvan het beginsel zooals mea weet ia het uitbrciileu vau de indirecte belastingen het taluksmonopolie zou spoedig warden gevolgd door een suikeren andere inonopolies llen vreest ook voor de trnditioneele Pruisische handelspjiitiek daar Bismarck in den laatsteu tyJ een open oor zou hébbeu v ior de klachten vail de protstiouisten Trouwens de protectionistische wind uiemt overal toe te Parjj en te Weenen wordt de meerderheid ook reaotioDair op dat punt De 81e geboortedag van Keizer Wilhelm ia Dinsdag te Brrlga gevierd o a met een soiree van 700 geiloodigtlen Het nieuwe p üeis van den Bijkskanselior is b j deze gelegenheid voor bet eerst gebrnikt D Frausche S naat heeft weder blyken gegeven dat de oude ineerderhcid wat cUricale syinpathiecn betreft meer tiomugeen is dan waar het de zuivere politiek biiitft Behalve de aalmoezeniers der viool sgn oük de semijiacicu betef bedacht dan de Kamer wiuscht znodat enkele hoofdstukken der begrootiag wtder naar d Kamer teruggaan De clericale meerderheid bedroeg 137 tegen 127 stemmen De Itidu a wplijii K ipers zgn tegen 26 dezer bijeengeroepen om iti de eersjo plaats het handelsvcr lrag met t rankrijk te onderzoeken Ook in berichten uit Bonie wordt aan het Ministerie geen lang leven torg phr Vjeu ïUit blgkt thans geheel gureed te zgn In het cp sistcirif van aanetaanden Donderdag 4tal de fauf de re dJ aangekondigde allocutie uit prekei Deijzeltdeu dag zal eene encycliek waarin de huofiiijdeilkueelden van den Paus vervat zgu aan de patriarctien aarlsbiaechoppen en bisiphoppeu der Katholieke were d venoudea wofdsn bin nenland GOUDA 3 Haart 1S78 Bq kon betlirit van ii deier is o a benoemd tot lid der commiuic die gedvfende de jaren 1878 1879 en 1 6 keiast lal zqa met het afnemen van liet veearscngkundig examen bedoeld in art 12 aUnea 3 ea 3 der wet vaa 8 Juli 1874 Staatttltd HO 99 den lieer Ë Ovtrbnch pUalsvervang diatriola reearti alhier V Tot hoofdonderrgier aan de E C school voor joogeua alhier ia benoemd da heer Kropman thaui halpouderwijier Ie N megeu Oeaoemde school wordt 1 April e k geopend doch aanvankelyk alleeo voor betaleadeo Da N A Ct verneemt uit Btrlgn datZ K U i riua Hendrik der Nederlanden in bet huwelgk zal treden met de dochter van Prini Karel vaa Fruiten Bet Nederl Gr mnastiek Verbaad heeft het voornemen de 9de jaarl ktohe openbare Ditvoering te Haarlem tedoen plaata vinden op Zwdag 23 Juni e k toe mogel k op een open terrein in de nabH beid der it es om de Ia4en der deelnemenoe GymnaatiekvereenigiBgen is optocht met muziek naar en vaa het tern ia der uitiocrisg te doen gaan Het iveekblad Sigen Hulp bevat een ontwerp voor d benieoing der statblen van de vereauiging uMgen JiiUp Bij het ontwerpen dazer iierziening lUe eigenIgk dii defluitieve lasislelhng der statuten mag genoemd worden daar de thans geldige door de oprichter lijn vastgesteld u het hoofdbestuur volgens de toelichting bedacht gewast op hetgeen de krachtige ontwikke ling iTir vereenijiiig gtdurwile h t e r tli ji r fan hour bestaan als bihot fte voor dè toekomst heeft leeren kennen De organisatie die door elk der districten in zijnen kring werd tot stand gebracht leerde proefondervindelijk op welke leemten in de aanvankelgk aangenomen slalutcn ter aanvulling moest gelet worden lle hoofdbeginselen der vereeniging zijn onveranderd behouden inzonderheid is de hoofilgedachte bewaard dut de onderscheidene groepen der leden van Jiigea Hulp iu hun doen en laten werken en ondernemen zooveel maar eenigstins mogelijk is overal u aar zij al zoodanig in districten of afdeelingen vereenigd het doel van Eigm Hulp allereerst in hun kring trachten te bevorderen daarbij volkomen vrij moeten zijn in de keuze der middelen en in het biheir van hunne belangen De tgd der onmondigheid van de onderdeelen is voorbg Decentralisatie werkt gunstig terug op onontbeerlijke krachtsinspanning van al de dellen Ën waar deze alle dezelfde belangen liever één gemeenschappelijk belang van et ne bepaalde soort moeten bevorderen of waar de kracht van enkele districten niet toereikend is tut het alleen torsclien van den last diiar muakl de baud die allen verqenigt het nemen of voorbi rcideu of uitvoeren van groote maatregelen mogelijk waarvan de vruchten dan ook neder door alUn worden genoten Voor eenige dagen is de heer J J A Gouverneur eenmaal de roem onzer valk schrgvers als lijdende aan verstandsverbijstering vervoerd naar het krankzinnigengesticht te Deventer Zg die zich zoo dikwijls verkwikt hebben aan dm Uuisvrieud ca aande geestige r nelarijen van den genialen schrgveren dichter zullen het zeker met ons betreuren datden verdiejstelgken man zulk een ongtlukkige levensavond is btsohoren ö C Naar men uit Indië verneemt zal de spoorweg Soerubaya Passoeroean op IB Mei a s gtopend worden voor het publiek verkeer Waarschijnlijk zal de Gouverneur Qeneraal dai rbij tegenwoordig zgo Tot Sicrelaris Pconingmeester vnii den polder BeneilenHiiaslreoht is gekozen de heer O van Ëgsereu aldaar en tot lid van het bestuur van het bestuur van het waterschap den Hoogea Boezem achter Haastrecht de heer A Eikeleuboom Gz Het gisteren liij de Tweiile Kaïnar ingekonnn wctsDiilwcrp lot opleiding en bevordering van officiereu bij den genenden stuf luidt als volgt Het eigenlijk corps van den gcneralen staf bestaat slechts uit een kleine kern Daarnevens in het legir als reserve een groot aantal stafuflioieren Voorts eene bepaling ter voorkoming dat buitengewoon bekwame officieren niet door officieren van den staf in bevordering zullen worden voorbijgegaan Van officiereu die uan dtii krijgskundigen cursns voldaan hebben wordep jaarlijks eenigen aangewezen om 2 jaar bij den chef an den gcneralen staf werkzaam te zijn na het einde van delen proefigd krijgen zij die voor ileu dienst van den gcneralen staf geschikt warden bevonden den titel van statolBaieren en daaruit worden de officieren voor den geoerulen staf gekozen doorgaans ouder bevordering waartoe echter voor hoogere rangen bijzondere regelen gesteld ziju Zaterdagavond is in druk verschenen een wctsvoordracht van den Minister van Justitie waarbij van het beginsel wordt uitgegaan dal de proeureuri gehaudhaafil worden De terplkktt dubbele rechtsbijstand wordt afgetohaft Maar waar partijen of locale omstandigheden t uoodig maken wordt ook een verdeeling der werkzaamheden toegelaten Maar aan de verliezende parlij I zullen in elk geval alleen do kosten van den enkelen reehtsbjjstand in rekening kunnen gebracht norden Ieder die In verband daarmede zal worden bepaald lo dat het getal der procureur is onbepaald j 2o dat als prpoBreQr op zgu verzoek wordt toegekten ieder dieof den graad van doctor in de recbtawetensclfap van eep Noderl universiteit verkregep heeft of het toel iting8fX men met goed gevolg hiöift afgelegd De acte van eedaflegging geldt vopr apte v n toelating So dat beroep vap advocaat vereenigbf is met dat van proc ureur Da Wsrkmaiubodi meldt dat pogingen worden ia het werk gesteld voor eene gepaste demonstratie van de zgde der werklieden tegen het ontwerpKappejqe op het lager onderwijs De Kotterdamsohe Kamer van Koophandel heeft zich tot de Begecring gewend met t verzoek pogingen aan te wenden om voor Nederland als onbesmet land vuof runderen en soh ipeu vrijstelling te verwerven van de iu Engeland genomen maatregelen van voorzorg tegen de veeziekte aangezien de veehandel daaronder zeer gebukt gaat In de Agricnltural Hall dus schrgft men uit Landen aaan de H Ci is voor lief hebijers van sport een schouwspel teeien dat men te vergeefs iu andere lauden zoeken zou Boksen en vechten zijn bij de wet verboden geworden honden en hanengei echten zijn vooral strafbaar gesteld Daarvoor schijnen echter in de plaats gekomen Ie zgn widI loopen van de zoogenaamde pedestrians waarbij l het minder op de snelheid dan wel op den f Ie leggen afstand aankomt Keeds herhaaidelgk hebbeu in diezelfde taal wandelaars een afstand van lOUO mglen afgelegd en de naam van H tttou is aan Nederlandsche ooren niet vreemd gebleven Op dit oogenblik echter hei ft het chouwspd voor het publitk een bgzoudere aanirekkdgkhrid verkregen Er wordt ui een wedstrgd gihuuijen van een tiental Engelschen en Amerikanen en hg die iu zes achtereenvolgende dagen en nachten den grootsteu afstand aflegt zal een prijs van ƒ 6U00 ontvangen De groote zaal levert daartoe een uitmuntende gelegenheid op den planken vloer zgn door latwerk twee wandelpaden afgebakend één voor de Engelschen één voor de Yankees Men heeft uitgemeten dat ze en een half maalhet rondloopen van den cirkel een mgl vormt eneen jury houdt op een groot bord aanteekeningvan de afstanden door de respectieve wandelaarsafgelegd Zondagnacht te 1 are is de weifitr dj begonnen om eerst Zaterdag te eindigen Bost is ad libitum de eeu neemt nn tgd tot tijd een aur of een half uur pauze de ander elke 6 uur 2 uur anderen loopen 10 uren achtereen cu slapeu dan 3 ureu Natuurlp wint de wedstrijd steeds in aantrekkelijkheid voor de toeachouwers wel te verati n Het publiek gaat oUerlei weddenschappen aan Dame brengen bloemen en bouquetteu mede om daarmedede laatste mgl Van hun kampioen te beatrooirn het schuim van de maatsohappg en de kieskearige aristocratie zgn in dezelfde ruimte bijeeu Zulk eentooneel is uitsluitend Engclsch Wat baft ons eigenlyk een treuge wel tot bescherming van redeloozedierer wanneer de ineiisch in de plaata van hetdier treedt Te Brussel zgn met uitstekend gevolg proerao gcnomeq met een qieiiwe methode van paardendreisDur door middel van het elcctriek gebit t e toestel welken da uitvinder Eugatrom gebit noemt bestakt eenvoudig uit een paar velligheidsteugeu waarlangs electrisohe draden loopen Aan het einde van de teugels is op zeer vernuftige wijze een kleine electrisohe batterg aangebracht welke de proefnemer geheel in zgn macht heeft Op een knopje drukkende werkt de electrisohe stroom op da amenvoeging van de lippen van het paard dat zich in t eerat tegen deze gevoelige kaatgding verzet maar na eenige aanhoudende of intermitterende schokken juist op het oogenblik van het verzet komt het paard volkomen tot kalmte Een zeer prikkelbare merrie die men niet waagde te naderen zoo trapte eii sloeg zy voor en achteruit was na één pro I met de teugels mak als een hinde Nadat gedurende eenige oogenblikken het stelsel op de merrie was toegepaat liet zg zich alle vier de pooten opnemen en een hoefsmid behandelde het gedweëe dier dood op zijn gemak Bij de tweede proef den volgenden dag wa het Engstrom gebit niet een meer noodig De herinnering aan de les van den vorigen dag had het beest voor goed tam gemaakt De uitvinder verzekert dat men met dezea toestel hoUeode paarden onmiddellgk tot staan kan brengen Indien het de vraag wa zegt de Jrniemtqhf Courant van het ontweri Kappeyne sprekeu le naar oen minder slechte wet wg zouden reden tot dajik baarheid hebben En met de wet van 1867 m met bet outwerji Heemskerk vergeleken bevat dit ontwerp veel goeds gelgk zg nac r aanstipt Haar iudieo men ook wetsontwerpen beoordeeleo moet naar den datum der onderteeliening dan moet d e niettemin de uitspraak hier luiden gewogen maar te licht bevonden Wauneec men nagaat hoe de voormalige liberala oppositie da z k vau h t lag$r onderwg beeft aangegrepen bt vaji het maataohappeijka ra tf t Jf eeu politieke quaesfie ze fa i politieke qi H ti ilj geuyiakt h jc het luioiatp ie jleeHiBkerk verala n werd en tot aftreden gedwongen om plaats te maken voor een ministerie Kappeyue wanneer mcq let op de herhaalde uitspraksii van de kiezers bg de stembus dan mag men niet tevreden z n met een ontwerp dat noch voldoend noch afdoend is dat iu vele opzichten blijft be nedan hetgeen men vai I eepiikerk eisobte Zij ontkent niet öf het ontwerp is met amendementen wel goed te maken maar is dit een flinke een waardig houding vau dit ministerie De hiiet tTan Rauttn egt de JritiemKie Xurant aan het slot van haar arliktl beschuldigde dit ministerie van slecht Halfweg te gaan is de beschuldiging niet meer gegroud van slecht Half werk te leveren D politie te Borne is op het spoor gekomen van eene groote dievenbeucie die hiire vertakkingen heeft in geheel Ëuropd Ziehier ouder welke oinstanilighedeu tg tot de ontdekking kwara Voor eenige weken werd zij gewaarschuwd dat een kistje met gestolen voorwerpen van groote waarde naar Rome zou worden gezonden aan het adres van zekeren heer Mahot Het kistje kwam inderdaad ter plaatse aan maar het werd meer dan 14 dagen aan het spoorwegstation gehouden waar het bleef onder toezicht der politie die wachtte totdat er iemand zou komen om naar het kisije te ragen Op zekeren dag uu kwam een rijk gekleede dame aan het sta ion om inlichting in te winnen omtrent het kistje Op baar verlmgen werd het haar afgegeven maar de poliiie agenteii verloren de dame die het kistje liet brengen naar een der voornaamste hotels waar zg haar intrek bad genomen niet uit het oog De dame zeide de echtgeuoote te zijn van den heer Mahot uit België leefde in het hotel op grooteu voet ontving er aaiitienlgk gezelschap iit Bome verscheen in de schouwburgen op de eerste rangen en reed in hare victoria als eene prinses Nog dcsd de politie bg haar geen huiszoeking Zij wilt dat die groote dame de handlangster was van de dievenbende en wilde dus hare verdere gangen nagaan ten einde zoo mogelijk hare mededaders op het spoor te komen In hoever dit der pditie gelukt is weet men niet Maar zooveel is zeker dat in dien tusschenlijd te Lyou eeu joug paar in verzekerde j bewaring is genomen dat in t bezit was van eene menigte juweeleu en andere kostbaarheden waarvan het de herkomst niet kou opgeven Dat paar meent men behoort tot dezelfde bende waarbij de dame te Rome zich heeft laten inigven Deze dame is middelerwijl ook gearresteerd Bij het openen van het kittje vond men dat er een waarde vau 80 000 fr i i was Bovendien waren er nog een menigte beleeuing brieQea van de banken vau leening te Parijs TuriJD Weenen Lyon Florence enz De dievenbende heeft zelfs hare vertakking in Noorwegen De kommand ur Chegae van de K Engelache marine heeft eeu plan voorgedagen om den Noordpool door middel van luchtboUen te bereiken Hg wil 3 ballor door houten rameo sameuvo en Daarin zullen 6 man met 60 eentaoaar a a sleden gereedachappeu levensmiddelen teute gecomprimeerd gas ballast en houden voor t trekken der sleden geborgen worden Bullosi voorraad aleeptouwen enz zullen zich op de vereischte plaatsen bevinden Die touwen lallen t opstggen boven de 50U M verhinderen Tneicbeu h t schip en de balans zou een electrisohe oommonicatie blijven beetaan Het het oog op de geatetdheid van den wind aan den Noordpool meent Cheyne dat hy tot 20 Eng mijlen den pool lou kunnen naderen Het medegenomene gecomprimeerde gaa zon dienen om op den terugtocht naar het achip het ga in de ballon weer aan te vullen Een oliphant uit de menagerie van Kaufman te Munohen die in het centraal station aldaar gebracht was oiii den volgenden morgen per spoor verzouden te worden wist terwijl zijn geleiders sliepen uit den wagen te ontsnappen waarin hij geploaUt was en wandelde op het perron en de raU heen en weder Hy beproefde daarop tgn ktaohteu aan een wachthuisje dat hij uit elkander rukte en kreeg daarop een aankomenden goederentrein in het gezicht waarop hij losging Een der baauwachtera die het beest zag naderen en hem poogde te verschrikken werd door hem beetgepakt en op den grond geslingerd doch laagde er in weerwil daarvan toch in een aignaal te geven waardoor de trein nog bg tijd til kon hondien en een boteing vermeden werd De geleiders waren inmiddels gewekt en hadden hem zonder veel moeite in hunne mocht zoodat hg spoedig weder in z n wagen ztapte en verdere onheilen voorkomen werden In Amefika waar men van allea de geldelijke winstgevende zgde het eerst in aanmerking neemt en waar hèt geweten en het fatsoen slechts iu de tweede plaats ia aanmerking komen past men die gewoonte ook op de kerkelijke zaken toe Zoo verleerde de hervormde kerk in Madison Avenue NieuwYork in finsnciëeU moeielijkheden De kerkerasd deed niet wat men ten omzent doen zou een beroep op de beurzen der lidmaten en ohreef ook geen hoofdelgkcn omslag uit Praktischer dan wij huurde hij een predikant die om zijne welsprekendheid zeer beroemd was en dit had den besten uitslog de zitplaatsen werden zoo duur aan den man gebraoht dat binnen weinige raniiudeu de schuld door de opbrengst er van was gedelgd De Reverend die volkomen wist waarom hij be roepen was meende uu ook overigens ie mogen doen en laten wat hg wilde Hij leidde een zee r vroolijk leven maar leden van den kerkeraad die mgïudeu dat op een predikant toch nog eeae andere taak rustte dan om schuld te delgen lieten zijne gangen i i iian Hij werd in wijn en andere huizen gevolgd en het einde wa i at hij zijn onlsl ig kireeg M iar de schuld was gedelgd De toeslaud voor de hervormde gemeente in M idiaon Avenue is echter d ulster want nu de welapreke nde leeraar ha ir verlate heeft is er eene andere gemeente opgericht die hem tot herder koos en zrer vele gezinnen hebben zich bij deze laten overschrijven Ook in de Araerikiansohe Kerk is dus niet allesin den haak Jni i Ct Aan de Universiteit te Zurich verwierven in het vorige jaar weder 2 dames de waardigheid van doctor in de geneeskunde De ééue Mij Karoliiia Farner eene Zwitsersche van geboorte heeft zich te Zurich gevestigd wajr hare landgenoote Mevr dr HeimVógtlin reed sedert 4 jaren in eene zeer uitgebreide vrouwenen kinderpraktijk werkzaam is De andere Mej Annette Tomasciewitsch eene Poolsche keerde na hare promotie naar hare geboorteplaats Worschau terug Aan de Polytechnische school te Zurich heeft eene Duiische dame Mej Amalia Hailmann het eindexamen afgelegd Met het doel zich aan het onderwijs te wgden had zij sedert het jaar 1872 in dewiskunde en de natuurwetenschappen gestudeerd Kort na haar examen is haar tgdelijk het doceeren van physika ea chemie aan de laagste klasse eener meisjesschool voor middelbaar onderwijs te Ztirich opgedragen Uuisür Als een bij irage tot fle geschiedenis van het pariementiiire dorpsteven inoge het volgende dieueu Iu de Limburgsclie dorpsgemeente W w is dezer dagen de Gemeenteraad vergaderd en met allen ernst bezig over het doen van herstellingen aan kerk eu toren te beraadslagen toen eensklaps de vrouw vau eeu der wethouders de raadzaal kwam binnenstormen hare handen in de zij zette en de volgende monoloog tegen haren man l egon rJaunes witste noe waal make das te na hoes komst J is da veur de veers vaars en ioh kan neet mit m geweerde en Wille n oet Buohten steet mit de kar veur de deur t hoe vol werk en doe gee dich hie aan tgebazel ophouden ich geleuf doe bis gek Jannes waat komt dich da bie oet Alia not zit da maar neet te kieke eu pak dich op en geer gij da broekt mi h neet oet te lache ioh heb na nuoh u niks te vrage geer heb gewis anger anders niks te doon wee als da de gansche namiddag zilte te bazele en as geer oetgebazeld hebt zit er zijt gij nog cve wies geer zurgt toch voor niks goods g eds iu t durp mit ai uur gebatel en ich blief aucb good derveur dat Jannes neet mee hie zien lied komt verzóeme veur niks en weer niks Alta Jannes wnrt dich noe lied gee weurt geen woord koinrae De arme Jannes stond op en volgde zgn wederhelfi waarop door iUn Burgemeester de vergadering al lachende werd gesloten Laatste Berichten Londen 26 M u rt l e Timei schrgft Lord Derby deed te St Petersburg aan de Regeering vragen of de mededeeling van het iractaat van San Stefano aan de Mogendheden door haar beschou d werd gelijk te staan met eene overlegging van het stuk aan het Congres De Bus isclie Begeeriug autwoordde ontkennend en weigerde dus de eenige voorwaarde in te willigen waaronder de Engelsolie Begeering genegen is aan het Congres deel te nemen Berlijn 25 Maart Graaf Stolberg Wernige rode heeft de betrekking van plaatsvervanger van den Bijkskansclier en die vau vioe pre ident bij het Pruisische Ministerie aangenomen De onderhandelingen met den Berlgnschen burgemeester Hobrecht over de portefeuille van Financien kunnen heden afloopen Merlijn 26 Maart De Nordd At Ztilng zegt in c u overzicht der heden ontvangen berichten Ib deieii staat van zaken bestaat er weinig of geen vooruitzicht meer op het tot stand komen van een congres maar daarom behoeft men nog niet een oorlog tussohen Rusland en Engeland als een noodzakelijk gevolg van Engflands houding te liescbonwcn Het Bnseische leger blgft vooreerst in de nabijheid van Koustautinopel en tal zgne houding voornamelijk regelen naar die der B vloot Versailles 26 Maart De Senaat heeft de begrooting van uitgaven aangenomen overcenkonxtig het rapport der commisiie met wijziging van den pott ten behoeve van beunen voor aiminarién De senaat wil ook die seminariën waar bet onderwji aan de krachten de wet toegelaten godsdienstjge corporatièn is toevertrouwd in de verdeeling der gelden opnemen tejwgl de Kamer die inrichtingen had uitgesloten T=031 Ta I Ea Gevpuden en aan het Bureau van Politie gedeponeerd Een HANDSCHOEN een stuk van een OOUDKX ÓOKBELLETJE een wollen KINDEROVERDOEK eenige blauwe en andere KRAALTJES met gouden sluitiug er by CO R B E 8 PONIÏ E N tTr V der scIiijDt het Doodig te heriDDcreo dat wij vtB Riiuuierae bruvtD ge Q Dotitte nemen ok Rbdactu 1 i L I i J I 1 B Burgerlijko Stand GEBOUEN 22 Maart Jjhauna Magdalen onden G C Maree en A C vauderSteen Laurentin Hendnkni uude a W H Knapen en J H Slaghnu 2S HeroardDi Juhannes oudera J Goratflin en A W Hellegeri Cornell Juhanna Maria ouders J Kromhout en J fiauneiir 24 Gerarda ouderv K van der Steegt en M Schollen Karel Jobflonei Ntcolaaa Reinier oudera N A van Balgoog ea M C Blüdeasteio ïlarta Hermtna Cathanna ouden C S B Smelt en J C M de Mol ocob ouder J van den Boacb en M A E Quant 26 Johannes ouderi J de Korte ej M van Roogen OVERLEDBV 23 Maart W J Peten 78 j 28 C J Teeiweo 1 j i Leerïotvelt Sj B A EBgcUma hoiair tan T S Fokitra 3 j ADVERTENTlfiKT t Bevallen vau een Dochter J KROMHOUT BoxKOT Gouda 23 Maart 1878 Voorapoedig bevallen van eene Dochter Mevrouw J C M SMELT de Mol Gouda 24 Maart 1878 Voor de vele bewijzen van belangstelling ondervonden bij de geboorte van onien Zaoiv betuigen wij onzen hartelöken dank J A aOEST VAN LLMBÜRG C M ROEST VAN LIMBÜRG Ecï Gouda 26 Maart 1878 V De familie JOUHIM bedankt voor d hartelgke deelneming bij het voor hun zoo droevig verlies ondervonden Gouda 26 Maart 1878 De Crediteuren in het Kaillissemeut van W H VAN SARK te Gouda de bevoorrechten do pandof hypotheekhebbenden er onder begrepen worden opgeroepen voor de T WEEDB Vei adering tot het verifieeren der chnldvor deringeu welke zal plaats hebben op Woensdag 17 April a s des voormiddags ten elf nre in het Gerechtsgebouw aan het Hjwgsche Veer te Sotterdam De Curator J PORTDIJN DROOGLEEVEE NICOLA ROECHLIX Co Stooin cel lolen Ic Gceslbrug hebben voor Goitda en omstrdien als AGEMT aangesteld den Heer C P BACKERS te Goud GeesArug bfl t Hoge Reeuwgk VEÉI4NQT met xSMTt te 1 APRIL een EBOOBBAnENECST of NQodhialp Openbare Verkoopiog T n gen nieiW Woonbnis ir t4 mi Bmm i aan ién Prinieiidsk aitt Oqltoop te Heksadorp gf 39 area 53 oentiireoi Dadels k te aaoTaardaiD Op Pödag 39 ItaartH 1878 dea voormiddags 10 u m de Wüdemtn bö L OORSCHOT onder Hóenkoop buitett Oudewatér ten overstaan vau den Kotam J O BROUWER NIJHOFF te ütte ht