Goudsche Courant, woensdag 27 maart 1878

I Vrijdag 29 Maart N 2120 1878 GOUDSCHE COURANT Nienws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Kennisgeving BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda brengen tar algemeeue kennis dat de VAART door het REEUWIJKSCHB VERLAAT tot de uitvoering van noodige herstellingeii van den 29 Maart tot den 3 April aanst zal zijn gestremd Goada den 25 Maart 1878 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN Bt Secretaris B R OUWER Mejuffrouw KORTLAN DT aan den Flu weelen Singel verlangt met MEI eene UIENSTBOUE van de P G HUISHOUDSTER f evraagd in een Burgergezisi bestaande uit tan Vrouw Kind en Dienstneid P G ter Terzoiging van een kind van 2 maanden en om de vrouw des huizes behulpzaam te zgo Adres aa het Bureau dezer Courant onde r No 26 Er wordt GEVRAAGD een BEKWAAM Schippersknecht issten goed loon Adres Uitgever dezer Courant onder No 27 Tn een Fatsoenlijk Burgergezin wordt met MEI e k EENE GEVRAAGD om met de vrouw des huizes het werk te verrichten beuevens een tnssehen de 14 of 16 jaar Nadere inlichtingen te bekomen aan het üureau dezer Courant onder No 25 Ten spoedigste gevraagd TWEE bekwame VEBVESSOECHTS Adres doch liefst in persoon bij Jac ROST Jlnis en Rijtuigschilder Peperstraat Gouda Openbare Verkooping op WOENSDAG den 17en APRIL 1878 des voonniddags ten 9 ure op de HOFSTEDE geteekend No 14 in Koolwijk ouder de gemeente STOLWIJK van Een bruin aftands MERRIEPAARD 16 KALFKOEIJEN 3 PINKEN eenige KALVEREN BOEREN WAGEN SPEEL WAGEN 3 KARN8 2 URINGTOBBEN 2 PEKELBAKKEN KUIPEN STAREN PLANKEN SCHRAGEN BOUWen MELKERUGEREEDSCHAPPEN verder al wat tot eene compleeteBouwery behoort eneenigeMEUBELEN Inlichtingen geeft de Notaris J P MAHLSÏEDË te Berg ambadU Openbare Verkooping op WOENSDAG den 24n APRIL R78 des voormiddags ten 9 ure op de HOFSTEDE geteekend Nr 218 in Bmederheul onder de gemeente STOLWIJK 1 van Den ruin bgoa 7jarig MERRIEPAARD 20 KALFKüEIEN 2 VAARKOEIJEN 5 PINKEN eenige KALVEREN een ZEUGVARKEN BOEREN WAGEN SPEELWAGEN STORTKAR TILBURRIE SCHOUW HENNIPBRAAK EEGT KARN URINGTOBBEN KUIPEN STAREN PLANKEN SCHKAGi N BOUWen MELKERIJGEEEEDSCHAPPKN en verder alles wat tot eene compleete Bonwern behoort Inhchtmgen geven de Notarissen VONCK te Streefkeik en MAHLSTEDE te Bergambacht Op Donderdag Icn 28 MuTi c k des voormiddags ten 11 ure zal in d zaal van het Lokaal TIVOLI te Gouda door den Heer W SLUIS Een Voordracht gehouden worden over KAASBEREIDING met proeven aanschouwelijk voorgesteld en het gebruik van de nieuwste werktuigen Allen Kaasmakers maar bovenal onze Kaasmaaksters wordt de bijwoning dezer Voordracht met ernst aanbevolen De toegang is voor allo belangstellenden geheel kosteloos imiMlCHË ROOKVERDRIJVËR Schoorsteenveger en Metselaar GOUDA Spieringntraat V 47 Openbare Verkooping op MAANDAG den 29en APRIL 1S78 des morgens om 8 ure precies op de HOFSTEDE geteekend Nr 300 in het Beijersche onder de gemeente STOLWIJK van 21 KALFKOEI JEN 9 VAARKOEIJEN 6 PINKEN BOERENWAGEN IJSSLEDEN 3 SCHOUWEN KARN URINGTOBBEN KUIPEN STAREN PLANKEN SCHRAGEN BOUW en MELKERI IGEREEDSGHAPPEN verder alles wat tot eene compleete Bouwerjj behoort en eenige MEUBELEN Inlichtingen geeft de Notaris J P MAHLSTEDK te Dergamhacht Openbare Vcrkoopingf om Contant Geld op den dyk van den polder Middelburg bij de woning bewoond door de Wed HOOGENELST te Ileeuwijk op WOENSDAG 27 MAART 1878 des morgens ten 10 Ure van EENE GROOTE PARTIJ AFBRA A Êi bestaande in PLANKEN DEUREN RAMEN LA ITEN en RIBBEN cnzoovoorta alles genummerd en zeer geschikt te water te vervoeren Nadere informatiën bij Notaris MOLENAAR te Waddinxveen lloogheemraadsclinp Rijnland De verkiezingen van Hoofdingelauden en Hoofdingeland Plaatsvervangers zullen plaats hebben op 4 APRIL AANSTAANDE Breeder hg billetten omschreven Pim fiii HARTING Frères Gouda Oosthaven B 14 Portraits Portraits Cartes Portraits Albums Dessins Spécialité d Agrandissements et da Portraits emaiUés KOST en INWONING met VRIJE KAMER Brieven met prgsopgave onder No 72 aan het Advertentie Bureau van A KOK Comp Boeken Kantoorhandel alhier IEMAND grondig met bovengenoemd vak bekend wenscht voor een soUed Handelshuis op te treden Adres met franco brieven onder No 73 aan het Advertentie Bureau van A KOK CoMP Boek en Kantoorhandel alhier De SPREI verloot ten behoeve van het j Roode Kruis is ge vallen op No 47 Openbare Verkoopingf op MAANDAG 8 APRIL 1878 ten II nre in het KofBjhuis de Haemonib aan de Markt van ZES WOOFHUIZEU eo Erven te Gouda in de Jan Muilenpoort aan den Groenenweg wijk L Nos 123 j tot en met 123m kad Sectie O Nos 2334 tot en met 2340 Breeder bij billetten en informatiën bg den Notaris MONTIJN GEZONDHEIDS Malz Extract Dit welsmakend GEZONDHEIDSBIER wordt tengevolge van zgne voortdurende genezende werking door de voornaamste en meest beroemde Geneesheeren als Vereterkingamiddel voor Herstellende en hoofdzakelijk bg Aigemeene Zwakkelijke toestanden eenparig aanbevolen en dagélgks door Dankbrieven bevestigd De prgzen zgn 1 Flesch 45 Cent 6 Flesschen 2 20 13 Flesschen 4 40 De ledige Flesschen worden a 5 Cent berekend en tegen dien prjjs steeds teruggenomen JOH HOFF sche Centraaldépót Amsterdam Smalle Bloemmarkt bg de Paleisstraat F 250 Te Gouda bg J O van VREUMINGBN Sphoouhoven L B Okhoizen Delft Frankamt Genezing van Heeschheid door middel van den zoo gunstig bekenden Rijnlandschen dnaiven borsthoniff van W H ZICKENIIEIMKR te Mainz Nymegen 20 Mei 1876 WclEdele HeerI IV moet U liij dezen mijnen hartelyken dank betuigen voor uw uitstekend geneesmiddel Slpclits eene flesch Borsthonig gebruikte ik en ben doudoor van eene langdurige heeschheid geneten Met d inkbaarheid verbluf ik UEd dienaar J HENDRIKS RIJNLANDSCHE DRUIVEN BOBST HONIG aUeen echt verkrijgbaar in flacons tt fl 2 in fliicons a fl 1 en in flacons è 65 cent voorrien van capsuled met nevenstaand fahriekstempel te Te Qouda bg F H A Wolff Boskoop bg A J van Twout Waddinxveen bg C van Eeuwen Haastrecht bg J D den Hartog Oudewater bg F Jonker Idenburg Rheumatiek Jicht alle Maag en Borstkwalen alsmede Koortsen Hardlijvigheid slechte Spijsvertering ook Zenuwzwakte en Bloedarmoede enz enz worden spoedig en zeker genezen door de wereldberoemde Dr AIRY S IPECUUl EITESf Een ieder die alvorens een kuur te ondergaan zich van de degelijkheid dezer Specialiteiten wenscht te overtuigen ontvangt door Kiciitek s Boekliandel e Rotterdam o franco aanvrage gratit e franco een 116 bladzijden dik Uittreksel uit Or Airy g lV atnnrg e ueeswyze waarin men onder anderen eene menigte getuigschriften van gelukkig genezen lijders zal vinden Geen zieke geve derhalvede hoop op voordat hij genoemd kerkje heeft gelezen GO0DA DBIIK VAN A BeINKMAS Ke nnisgev ing De VOORZITTER van den Oemeenteraad tr Oodda geeft naar aanleiding der Wet van den 4dea Julg 1860 Slaaltilad No 37 kennis dat de Lqaten de personen aanwijzende die tot het kiezen van Ijeden der TWEEDE KAMER vau de STATEN GENERAAL van de PROVINCIALE STATEN en van den OEMEENTERAAD bevoegd z ii definitief gesloten en op de flaiUuhjke Secretarie zija nedergelegd alwaar daarvan inzage kao worden genomen op de toerkdagtj van des morgens 9 tot des namiddags eé nre terwijl bovendien eerstgenoemde Lijil is aangeplakt aan den ingang van de St jinthoniestraat by den Kleiweg de tweede aan deu ingang van de Patersteef en de laatstgenoemde aan den ingang van de Korte Oroenendaal bg de Markt a mia den 27o Maart 1878 De Voorzitter voornoemd VAN BERGEN IJZEN DOOBN BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda brengen ter algemeeue kennis dat geregeld eiken DINGSDAG des voormiddags ten V j are in het Gasthuis gelegenheid zal bestaan om zirh KOSTELOOS te doen INENTEN en HERINÉNTEN Gouda den 26a Maart 1878 Burgemeester en Wethonden voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN De Secretaris BROUWER BUITEiSTLAND Uuitenlandscli Overzicht Zooal de Kmes bericht heeft is de overeeustemining Uuachen Engeland en Rusland oog niet vericregen De Tieaei wanhoopt toch nog oiet aan de mogelijkheid om een vorm te vinden die beide mogendheden veroorlooft aan het congres deel te uemea Het scbynt niet juist te wezen dat de Rasiisohe regeeriug reed heeft geantwoord op de vraag van Eugelnid of lij het zeuden van het traotaat aan de mogendheden besohouwd hebben wil als eene overleEging aan het oougres Na is hft wel niet waariShIjBlijk te achten dat Rusland dit tonder omwegen toegeeft maar er ia een andere uitweg Naar men KJch herinneren zal heeft de Russieche regeering aan die van Oostenrijk verklaard dat iedere mogendheid vry bleef om op het congres den inhoud van het tnctsat ter sprake te brengen Men gelooft legt de Times dat alle betwaar weggenomen tou weten wanneer dezelfde verklaring tot de Engciscbé regeericg wierd gericht Wat daartegeu ton zgn zien wij niet in maar daaruit volgt nog niet dat er niett tegen is De gebeele str jd loopt op het oogenblik zoo uitsluitend over vraagstukken van vorm dat een gewooi sterveling er de klas bij kwyt raakt Voor niet diplomaten zegt de oorreapondeot van de fmes te Petersburg is het moeiiyk te vatten waarom Engeland dete bezwaren oppert en waarom Rusland weigert ze uit den weg te ruimen Dit neemt niet weg dat dit voortdurend gebaspel voor den handel byna ondragelijk begint te worden ea allen die daarbij iqu betrokken weder beginoen te verkeeren in de stemming die doet huokerea naar een uitilkg ook al tou die geeo vredelievende zijn Van Russische zyde poogt men nog het gevaar te bezweren door aan te dringen op eene bijeenkomst van het oongrea zonder Engeland Dit zou misschien van twee kwaden het beste zijn In de Turkseht hoofdstad weifelt men nog altijd iustohen aansluiting bj Rusland of bij Engeland sommige teekenen wijzen op bet toenemen van Engelands invloed waarom begrijpt niemand te meer daar een duidelijke wending ten gunste van de £ n gelsohe politiek onmiddellgk de bezetting van Konstautinopel ten gevolge zou hebben zonder dat deze door de Engelachen tou kannen worden verhinderd Ignatieff ea Reouf Paoha zijn Zondagavood van Petersburg te Koustantinopel teruggekeerd De Sultan en de Grootvorst NicoTaas hebben elkander bezoeken gebracht de diplomatieke betrekkingen tasschen de beide rijken zyn hersteld Hel Pruisische Ministerie is nu werkelqk weer voltallig graaf Stolberg is slechts naar Weenen om afscheid te nemen en daarna vice president van den Pruisiscben Ministerraad en vice kaaselier van het Duitsohe Rjjk te worden e benoeming van Hobrecht tot Minister van Finauei£n waehtOiKtn op de Keizerlijke bekrachtiging alle andere bezwaren zijn uit den weg geruimd Men spreekt nu echter weder van het ontslag van Acbrobaoh die tinda lang met Bumarck niet overweg kao Uit nationaal liberale kringen verneemt meu dat het nieuwe spoorwegdcpartemeut zal worden verworpen maar behalve deu poet voor het vice presidentschap ook de afscheiding van de domeinen van Piiiauciëu tal worden goedgekeurd De financieele commissie der Frausehe Kamer van afgevaardigden heeft net eenparige stemmen besloten de credieten op de begmotiog zooals die door de Kamer waren aaugejomen te lierstellen met verwerping vau de door den Seiuiat daarin gebrachte clencale wijzigingen De nicu ve Italiaansche minister president de heer Cairoli heeft in de Kamer der Afgevaardigden medegedeeld dat de heer Corti tot minister van buitenlaudsche zaken benoemd is Hg verklaarde verder dat het nieuwe kabinet d grondwet zal handhaven en dat da betrekking van Italië met alle mogendheden van nitnemendeo aard zijn De Regeering is voornemeos de onzijdigheid te blijveu Betrachten maar tevens io alle omstandigheden s lauds waardigheid en belangen te verdedigen Uet kabinet vereenigt zieh derhalve met de maatregelen welke reeds genomen tijn tot voUooiiog vau de reorganisatie van het leger Hg stelt voor om eene parlementaire oommissie Ie benoemd tot ouderaoek van het vraagstuk betrefFende de spoorwegen Het financieel erenwicht tal gehandhaafd warden zouder tot buitengewone maatregelea de toevlucht te nemen Aan de Times wordt uit Rome gemeld dat het nieuwe ministerie niet als zeer sterk wordt beschouwd eu vermoedelijk oiet eeue meerderheid hebben zon Het tou vooral van de fractien vA Crispi en Niootera krachtige oppositie hebben te wachten De slotsom is natuurlijk dat eene kamerontbiuding voor de deur staat Vermoedelijk zal het ministerie ook de onaangename taak hebbeu vao de gemeenteraden van Florence en Napels te ontbinden Men herinnert zich dat eerstgenoemde onlangs de betalingen van de gemeente heeft gestaakt Volgens berichten uit Berlgn komen io den brief des Pausen aan keizer Wilhelm de velgende iroordeu voor Daar tegenwoordig een groot aantal onderdanen Uwer Migcsteit door gewetensbezwaren benauwd wordt hoopt de Paus tot bedariug der gemoederen op s Keizers grootmoedigheid De leden van bet centrum hebben besloten eene afwachtende houding aan te nemen en eerst naar Rome te schrijven om gedragsregelen Zg gaan daarbg uit vau de onderstelling dat zü de Duitsohe toestanden juister kunnen beoordeeleu dan in Rome geschiedt Men hoopt dat het antwoord niet naar hun smaak weten taL BINNENLAND GOUDA 28 Maart 1878 Naar wij reraemeu is de Heer H van Steel alhier tot teekenmeester bg bet Lager Onderwijs te t Qrarenhage benoe md Dinsdag werd door de politie alhier een oud man gearresteerd die met een bedelbrief langs de huizen liep en dien brief vertoonde waarin hij als tijnde doof eu stom om een aalmoes vraagde Voor den commissaris van politie gebracht hield hij zgn rol teer goed vol niettegenstaande de commissaris getuigen in zijn tegenwoordigheid liet komen met wie hg des avonds te voren iu eeu logement kaart gespeeld en zeer goed gesproken had Eindcl k viel hg door de mand en gaf op genaamd te zijn Jaoob Dubois oud 66 jaren pèardenkoopersknecht wonende te Otterloo io Gelderland Hij werd aangehoadcO en aan de justitie overgeleverd Het bericfal omtrent het aanitaande hawdqk van Z U Prins Hendrik was minder juist legf het FaderltMtl de verloofde tou zijn priaset Marie Elizabeth Louise Frederica oudste dochter van print Erederik Karel broeder van den Duitschen Keizer Zü werd geboren 14 Sept 1855 Het Dagblad spreekt bet geheele berioht van aanstaands hnwelijksplaooen vau deu print tegen Volgens de op 22 Maart gesloten lijsten bedraagt te Waddinxveeu het aantal kieti rt voor den Gemeenteraad 217 eu voor de Tweede Kamer en FrovindakStaten 137 In den afgeloopen winter werden van wege de ofdeeling Waddinxveeu der Vereeniging Volksonderwijs drie openbare Volksvoordrachten gehouden waarin achtereenvolgens als aprekers optraden da heeren Regt Brandü hoofdonderwgzen en Kraan gemeenteontvanger De opkomst wat vrg talrijk De Coöperatieve Werkliedenvereeniging te Qtlr veuhage heeft besloten een adres aan de Bxgettbag te zenden tot invoering van den Leerplicht Door den Gemeenteraad van Woerden it met zea tegen vijf stemmen besloten om te prooedeeren tegen het Groot Waterschap van Woerden ter temgbekoming van gedane uitgaven voor vernieuwing en onderhoud der konten en rolUgen langt den Rgn Dezer dagen had te Zevenhniten in bet ruim flinke ingerichte sohooUokaal eene voordracht plaats voor de leden der afdeeliug Waddinzreen en omstreken der Holl Maatsch van Landbouw door den heer A F Marlet landbouwleeraar wonende te Honteniise Achttreenvolgens werd door hem gesproken over Io De krachtbouw en de roofbouw op het gebied van landbouw en veehouderij 2b Groote en kleine boerderijen eeue beschouwing des tijds voor het tegeuwoordig en toekomstig landbouwersgeslooht So De aanfokkiug opvoediug en behaudtli i d r pturden Met belangstelling werd de spreker door het vrij aanzienlijk getal hoorders gevolgd en men mag vertrouwen dat die landbouwers voor wie de practijk tot nog toe alles was door dergelijke voordrachten bü te wonen leeren inzien dat onderzoek der theorie diknerf nieuwe inzichten opent welke tot voordeel kusnen strekken van hun bedrijf Staten Oeneraal Tweedz Kamer Zittingen van 26 en 27 Maart In de zitting van Dinsdag hebben de heeren Reeckers en Schimmelpenninok van der Oye na beëediging zitting genomen De Commissie tot onderzoek der geloo brieven van den heer Diepen die bij de herstemming te Zevenbergen jle meeste stemmen va het getal geopende biljetten had heeft in dete titling haar rapport overgelegd Zij is niet tot eenstemmigheid gekomen De meerderheid de informaliteit vau Waspik voarbq gaande weoscht de herstemming ODwctliK te verklonn dec heer Diepen oiet tce te lateo co eene nieuwe bwstemmiog doen inschrijven De miuderheid daarentegen stelt voor dat dvorens tot toelating van den heer Diepen te beslissen de itembrieQee worden overgelegd Na de behandeling van het rapport omtrent de enquête naar de longiickte onder het rundvee tullen verschillende wettvocófitellen in beraadslaging worden gebracht o a dat tof wijtigiog der et op het notaris ambt Dinidag tal de benoeming van een oomraies griffier plaats hebben De heer van Kerk ijk heeft verlof bekomen om lati den Minister vau Waterstaat te interpellecren ovtr het outhoudeo aan de bekraiditigiug dakKamer van de overeenkomst raet Rotterdam geilolcn ter take de Koningshaven