Goudsche Courant, vrijdag 29 maart 1878

Is lU tUtijig T B giiieren was aan de orde de ooBCluaie van het rapport der commissie in zake het onderzoek der gebufsbrieven van den heer Diepen I7a uitvoerige discussie is met verwerping vau de óoDciuaie van de minderheid der oommissie oangeuomeo de geamendeerde conclusie der meerderheid tot ttiettoïlatiug van den heer Diepen als lid der kamer voor bet hoofdkiesdisttict Zevenbergen Door deo Minister van Binnenlandsohe Zaken is deter dagen aan de Commisaarissen des Kouings cru Bchryven gericht over de uitvaaring der sohuttergwet aan welke te oordeelen naar de ontvangen berichten niet itk alle gemeenten voldoende de hand nordl gehouden vaor il daar waar de sohuttery rustende ia Verwikkelingen van allerlei aard zoo voor de eohutterpliohtige bevolking als voor de betrokken besturen zoudién o a bq invoering eener nieuwe wettelgke r geling der schutterij het gevolg lunvan kuuneu zijn De Minister verzoekt met aandrang de behoorl ke uitvoering en handhaving der chutterywet en der daartoe betrekkelyke voorschriften dioor de gemeenten te doen bevorderen en verzekeren Naar wq vernemen is het Hoofdbestuur der verbuiging ter bevordering Tan fabriek en handwerksnijverheid door het bestuur der afdeeling lUtrecbt uitgeooodigd zich in betrekking te stellen met de Ned hoofdcommissie voor ie internationale tentoonstelling in dit jaar te Farqs te houden ten einde van Ned spoorweg maatacbappyen op voorbeeld van het buitenland verlaagde tarieven te verkrijgen voor ben die de tentoonstelling wenschen te bezoekiu B een speciaal laag tarief ten einde het btzoek dier lentoonstelU voor werklieden te vergemakkelijken De Ntderlandsche Vsreeuiging tot besoherming van dieren heeft aan de Men der Tweede Kamer rondgedeeld Open Briif aan de Miuislcra van Binnenlandsohe Zaken en v in Justitie door G S do Veer honorair Staatsraad en eerevooriilter van genoemde vereeniging De bedoeling van den brief ia aan te dringen op het iu t leven roepen van een rijkswet tegen het miahaudelen van dieren Men meldt aan de Leidsche Ct Hoewel mtest al de 80haiti u te Katwijk in zee gesloken w iren is chtcr ten groot deel daarvan weder huiswaarts gekeerd terwijl een ander deel elders een goed heenkomen heeft gezocht om de felle noordwestebuien te ontgaan die den bodem bestaken Met zulk ruw weer is het onveilig in lee en kou de visschcrij niet uitgeoefend worden Bijgevolg is er vooreerst geen viscll van belang te wachten Wat nog aangebracht is was onder den wal gerangen rn bedroeg z er weinig Men schrijft i LtUKhe Ct Met zachte weer van Februari heeft zich iu Maart niet voortgezet De negen zomersche dagen die Maart geeft naar een oud zeggen hebben dit jaar ulthans ontbroken De maand had er wel beschouwd niet iéa Ais April nu maar den noordenwind en iiet aantal hagel en sneeuwbuien van Maart achter zich laat zal de groeizaamheiil ook wel komen anders wordt bet weer Mei voordat r op wat groenten kan gerekend worden Dit is even teleuralellejid voor den warmoezier als onaangenaam voor de huisvrouw naar lich dink n laat Met poten en zaaien is men Inders vlug genoeg en het meeste land ia gereed gemaakt Te Sgnaburg heeft men besloten zich meer te jtuu toeleggen op da teelt van uien dan op die van aardappelen daar met bet eerste artikel inzonderheid voor Engeland bet vorige jaar besta rekening isgemaakt Met genoegea Teroemen wq dat Wt gunstig bekande WgekbUd voor Vroswen en Heisjea Out Slrmtn dat onlsnga zijn 9en jaargang intrad met April e ki tweemaal per week 1 verschijnen tenwel zonder verhoogiag van d n prijs Hat eerste nomm r in April zal v K r ieder belangtebbenda op frmeó tanvrafe gratis verkrijgbaar zijn Ve Tgd prijst t ia het ontwerp Kappeyne dat bet fflear migabrcid lager onderwqs bigft waar t is maar waaruit blqkt de wenschelijkbeid vraagt ij om ds ipeoiale akte van bekwaamheid voor de vreemde talen te laten uitreiken door de commiasiïo mat de afneming der examens voor bet M O belaat Dit irordt niet aangetoond Ook kan ig zkh niet varecnigen mat bet regalen dezer examens bq algemeenan oartiDegal ran inwendig bestuur Waarom wil het ontwerp vraagt zij verder dat ter ekomiog van de akten m de uienwera talen slechts de bezitten van de hoofdondarwqzemeta warden toegelaten Aan de hand van den heer adioolopziener De Omjc bestrndt iq de daarto atrakkende bepaling Men atoit oaai oor in de eenta plaats nit de vreemdelingen die speciaal voor een der talen examen willen doen en waardoor men overal de bijzondere 1 scholen met name meisjeakostsoholeu in groote on i gelegenheid zal brengen j Ook acht zij met hem den tijd tusachen hun 19c en 24e jaar voor begaafde onderwijzers den gesohiktalèn tijd om een of meer dezer akten te verwerven In het voorbijgaan maakt de Tijd leveua opmerkzaam op den beveleuden toon van de Memorie van Toel Iu plaats van een betoog te ontmoeten stuit men telkens op een vervoeging vuu het werkwoord moeten Het Fad bevat het volgende bericht Ia de gemeeuterdadzitling van Ziterdagavond Uiid te Venlo een merk aardig incident plaats Na het voorlezen der notulen nl vroeg ecu der leden het woord en beklaagde zich ernsiig dat weder tal van besluiten onuitgevoerd waren gebleven hij beweerde dat medewerking met het dagelijksoh bestuur daavdoor onmogelijk was en de leden huu tijd beter kouden besteden Hg stelde dau ook aan de overige leden voor liever nuar huis te gaan waaraan duor hem oiiniiddellijk werd gevolg gegeven ILt ia zeker een zonderlinge wg ze om een votum van wautrouwen uit te brengen doch de uittartende huudiii en de slaperigheid van het dagelgksch bestuur verdienden niets betera Het gevoelen is te Venlo verdeeld over de vraag of het beatuur zal aftreden of niet Men meldt uit Veulo in d 23 Miart Voor eenige dagen begaven zich vier Pruisisphe amukkelaara uit Breijcl naar hier om kofüeboonen te halen die zij wilden biunenainokkcleu Te Kaldenkerken gekomen met liun Binokkelwugen pnsacerden zij de apoorwegliju Venlo Kempen alwaar hun twee geeraploieerden van die Uju te emoet kwaineii die zij voor commiezen hielden Het viertal nam d icirop de vlucht met het ongelukkig gevolg dat ecu hunner jet zgu 40 pond koffie op schoudera en rug geboudeu in een zeer diepe sloot viel en met htt hoofd iu den modder zunk Zijn kameraden die beul op dat oogoublik wel veruiiaten duchten toliter niet anders uf de vermeende comiiütaen hadden hem aangehouden doch later niets vau de bekeuring op bun makker hoerende begaven zij zich weer naar KaUlenkerkeu ter plaatse wuar zg de ontmoeting hadden gtliad en vonden ten alotte hun oligilukl igt n kaïneruai met het li jofd jii deii modder en de beenen iu de hüofite et ii nQO izak lgk gevolg van de zwaarte der kolÜL die in zakken a in zgu bovenlichaam bevestigd was De verongelukte was een oppassend man die eerst voor de derde maal iu zijn leven een imokkeltoertje mcSmaakte maar dat hg duur heeft moeten boteteu Iu een dezir dagen te Rotterdam gehouden buitengewoon groote Verïadiring der Bemonsirantsclie broederschap i $ met groote sympathie ontvangen het verzoek vau vele Arnheinsclie modernen om in die broederschap te worden opgenomen en door haar te worden gesteund iu de stichting eeuer gemeente onder leiding van dr L H Slotemaker Wel werden daartegen enkele bezwaren ingebracht doch deze werden door den voorzitter B G de Vries van Hegst en anderen op afdoende wijze wederlegd De üuancieelt btzwaren waren door de offervaardigheid der veracliillende gemeenten uit den weg geruimd In eukele weken waa door een oommiasie aan vrgwillige bijdragen te Amaterdam Eotterdam Den Haag Utrecht Leiden en Gouda meer dan ƒ 1800Ü verzameld terwgl van velschillende kanten nog ruimer toezeggiitgen waren gedaan indien de groote vergadering zelve tot een beroep op de hulp der gemeenten beeloot Verder verklaarden zich de kerEeu van Ainatefdam en Rotterdam bereid om den gevraagden waarborg voor het predikantslraktement de eerate voor een derde de ander voor de helft te verzekeren Eindelgk werd door de vcrgodering voorloopig toor den tijd van 5 jaren indien geen landstraktement voor den predikant verkregen kon worden een bgdrage van ƒ 600 toegezegil ten einde voor de gemeente het werk barer stichting gemakkelgker te maken Uit Arnhem was een bericht ter tafel dat zich thans Hlii iO 1 leden bij de gemeente hebben aangesloten met ruim 100 begunstigers Aan jaarlgkaohe bqdragen ia reeds ingeschreven voor ruiqi ƒ 8000 terwijl door een dame een gift ineens werd ge schonken van ƒ 2000 Over ppierbekleeding voor oantserschepen heeft de Duitsche Papir Zeitang onlangs een interessant bericht gegeven Voor ruim 2 jaren nl iverd een pantsenwhip ten behoeve van onderzoek en reparatie m het droge dok van Portsmouth gebracht en geheel toevallig kleefden verscheidene groote vellen van het dikke bruine papier dat bij de koperbekleeding tot onderUag dient door middel van scheepsigm op de nu nauwkeurig gereinigd pantserplaten vast Toen dat schip hetwelk alzoo bij het uitloopen onder den waterspiegel ten deele met papier bekleed Was na eene reis van eenige maanden reder iu hetzelfde dok gebracht werd deed zich het volgende eigenaardige verschijnsel voor elke plaats van den romp zoo ver die onder den waterspiegel lag was bedekt met gras planten en inerustatien met uitzondering van de gedeelten op welke het bruine papier zat De papieroppervlakte was onbeschadigd eu vrij vau elke soort van rotting Deze door de natuur gegeven wenk werd natuurlgk dadelijk in practijk gebracht do bg de zaak betrokken officier deed met gelijk gevotg verdere proeven en nam ten slotte een patent voor deze soort ran beschutting van scheepsrompen Uit Druteu ordt van 23 Maart gemeld Temijl men alhier heden bezig ivaa eene lading grint te loasen werden daarin 27 stuks oude zilveren munt stukken gevonden met jaartallen nit de 14e eeuw De grint was op korten afstand beneden Nijmegen door eene baggermachina uit de Waal opgehaald Omtrent de zelfwerkeude naaimachines deelt de Huianroua nog mede dat men deze gewichtige uitvinding te danken heeft aan een eenvoudig werktuigkundige in eene der voorsteden van Weenen zekeren Sohreiber De uitvinding werd voor het eerst bekend in het vorig jaar bij gelegenheid der zoogenaamde Sechthüuter AuuteUung De veer die de machine in beweging brengt en dus den arbeid verricht dien tot dusver de longen en beenen der naaister verrichten moesten werkt onzichtbaar en ia alle stilte De naald is geheel aan den wil van den persoon die van de machine gebruik maakt onderworpen en kan naar verkiezing langzaam of snel werken In het laatste geval kan zg tot 1200 steken in de minuut doen Er hebben zich terstond kapitalisten vereentgd om de uitvinding algemeen te verspreiden en met dat doel ia in verschillende landen octrooi gébomebl Iu Duitachlsnd zijn reeds fabrieken in werking waar naaimachines volgens bet systeem vau Schreiber vervaardigd worden In het Alg Dagblad van Ned lidié geeft iemand openbaarheid aan den volgeuden brief afkomstig van een der beate leerlingen van de Magelaansche kwee sehoo onder directie van den heer Augurk wiens vadbr zoo als hg eens aan zgii kweektlingel vertelde ré 8idcut was van de stad Amsterdam Zeer gHchleit lieer WelEdele Bg dit nieuwe jaar wensch ik ywEdele en Mevrouw zoo mede de kinderen door den Almachtige behaagt te worden tot verre ouHitrdoin en gedurig volgenoegen ver haft te moeten z n zoo bltjf ik altijd met vele achtingpn De Uw Edel dienstw Tjaikrep 1 Januari 1878 8 BKAM De eerste proeve om levend rundvee nit N Amerika naar Duitschland in te voeren zal over een paar weken bewerkstelligd zijn De vereeniging voor den uitvoer van vee te Tonningen nl heeft een zaakgelastigde naar N Amerika gezonden en wel naar Chicago om in loco na te gaan of t zaak zou zgn van daar jong lee over te brengen Blgkens een telegram van bedoelden persoon heeft hg 400 stuks jong vee aangekocht en is de stoomboot der vereeniging die in de haven van Hamburg ligt dadelijk naar NewYork vertrokken om de eerste verzending uaor Tonniugen over te brengen De inrichting van het Spaansehe postweien ia verre V8i volmaakt Hoogst eigenaardig is o a de wgze waarop de brieven die poste restante worden gezonden uitgegeven worden Wanneer iemand zich aanmeldt om een brief af te balen zoekt de postbeambte dien niet zelf uit maar reikt de mand waarin de poste restante brieven worden bewaard aan de vrager over Heeft hij zijn brief gevonden dan geeft hg die mand over aan een vtdgenden vrager die op zijn beurt den geheelen inhoud weder onderzoekt en er uit meeneemt wat voor hem bestemd is Sedert 1871 is dit zoo geregeld op het postkantoor te Valencia en wat el opmerking verdient zonder dat hiertegen ooit ernstige klnchttn zgn ingebracht Uit Fijnaarf wordt gemeld De politie hïeft bier onderzoek ingesteld naar het volgende brutale feil Ben koopman in geitevellen trad dezer dagen de woning binned van een boer in den Nieuwen Polder bij wien hg niemand in hui vond dan de 17jarige doofstomme dochter Fluks nBm hij een schaar en sneed het ongelukkige meisje het lange hoofdhaar af waarop hg zich verwijderde In de meeste gemeenten treft men verordeningen san waarbij aan tappers kroeghouders herbergiers enz gelast wordt op zeker uur hunne herbergen enz te sluiten terwyi straf bedreigd wordt zoowel tegen den herbergier dif verzuimd mooht hebben zijne gasten aan te zeggen zich te verwijderen als tegen hen die na dat uur in de herberg vertoeven Zoo ook in de gemeente Winkel èn Noord Hol land Het uitvoerend gezag wilde aldaar echter ook zekere sociëteit waar de meest geachte ingezetenen eenmaal s weeks vergaderen met hetzelfde verbod treffen en wijzigde daartoe de verordening in dien zin dat ook in de aanhoorigheden der herbergen de sociëteit waa op eene bovenkamer geene personen mochten Vertoeven De sociëteit verplaatste daarop haren zetel naar een belendend huis dat echter door eene tuascheudeur communicatie had met de herberg Hieruit ontstond eene strafiervolging voor den kantonrechter te Schagen welke de kamer waarin de sociëteit werd gehouden beschouwde als aanhoorigheid der herberg en zoowel den kastelein als de leden der Sociëteit in onderscheidene boeten veroordeelde Hiervan had de behandeling in cassatie onlangs plaats terwijl het beroep werd toegelicht door mr C Asser die namens de requiranten een viertal middelen voordroeg waarvan twee den vorm twee bet fond der zaak betroffen Bij arrest van den Hoogen Raad van 25 Maart werden de vier gelijksoortige vonnissen op het eerste der voorgestelde middelen vernietigd en de zaak ter verdere behandeling verwezen naar de rechtbank te Alkmaar Sedert geruimen tgd ia bij bet Eugelsche Lagerhuis een wetsontwerp aanhangig tegen den verkoop van sterken drank op Zondag in Ierland Petitién iu groote getale erden nit Dublin tegen die wet gezonden te zamen met 9SOO0 onderteekeningen Intusschen heeft Dublin slechts een mannelijke bevolking van 79000 zielen Van de onderteekenaars hadden slechts 500 hun adres opgegeven en het bleek dat van 39 adressen 22 verzonnen waren Ook ten gunste van de wet waren petitieu ingediend onderteekend o door kinderen van 4 jaar die men voor studenten deed doorgaan Voor het gerecht te Bbeinbnch stonden dezer dagen twee knapen Joseph Geuer en Wilgelm Isler terecht die zioh hadden uitgegeven voor van den duivel bezetenen ook stonden terecht de daglooner Hetnrich Geuer en de weduwe Hubcth iu wier huis de jongeheeren hun vertooniugen badden gehouden welke een groot aantal toeschouwers lokten die entre betaalden om te zien hoe de knapen met zijn helscbe majesteit worstelden Bij bet verhoor verklaarde Joseph dat hij den duivel had gezien dan eens naakt en dan weder in het zwart gekleed Het was een groote kerel met lange hoorns liju re Atervoet was een paardenvoet hij trachtte den knaap tot liegen te bewegen Ten einde hem gelegenheid te geven zijn kleine onaangeuaamheden met den duivel onder vier uogen af te handelen is Joseph 14 dagen celstraf opgelegd De beide volwassen personen die hier de hand in het spel hebben gehad hebben 6 weken gevangenisstraf gekregen JLaatste Berichten Bef lijn 27 Maart Het Huis van Afgevaardigden daed de eerate lezing af van den supplementairen staal betreffende de veranderingen in het Ministerie Het maakte een aanvang met de tweede lezing die dea avonds zal worden voortgezet Parijs 27 Maart De CoHtltlutiaul deelt mede dat de Commissie voor het budget besloten heeft de kredieten door deq Senaat weder op de begrooting gebracht kort en goed te laten vervallen De rapporteur zul morgen een discussie over dit ontwerp uitlokken Garabetta en Floquet zullen verder een interpellatie indienen over de machtsoverscbrijding van den Senaat ten opzichte van de begrooting zjj zullen een motie voorstellen waarbof verklaard wordt dat de Senaat daar hij bij de behandeling van de begrooting het recht van initiatief mist ook het recht niet bezit om tcredieten door de Kamer geweigerd weder op de begrooting te brengen BuonareSt 27 Maart In de Kamer verklaarde de Minister van buitenlandschi zaken dat hg het traotaat van San Stephana voor Éumenie achtte als nul en vaj geen waarde Wq hebben geprotesteerd en zullen daarmede voortgaan Het traotaat is een geesel voor Bumeuiri de Segeering zal in niets toegeven waarbij de rechten des lands betrokken zgn Kantongerecht te Gouda Terechtzitting van Woensdag 27 Spaart 1878 Kantonrechter Mr J H van MIEBOP Ambtenaar van het Openbaar Ministerie Mr W 0 A SpHOLTEN te Battudun VERODBDEELD J van D landbouwer wonende te Bleiswgk tot eene boete van zes gulden of gevang van twee dagen wegens in de gemeente Bleiswqk gedurende den nacht buiten zgfi huiserf onbeheerd laten loaloopen van zijn snoekgrauwen bandhond en dat wel na It September 1877 door het kantaugerecht te Gouda ter zake van gelijke overtreding te zijn veroordeeld VV H landbouwer wonende te Bleiswijk tot eene boete van één gulden of gevang van ééa dag wegens in de gemeente Bleiswijk gedurende den nacht buiten zijn buiserf onbeheerd laten loaloopen vau zijn witten ruigharigen hond J de V arbeider wonende te Zevenhuizen tot eene boete vou twintig gulden of gevang van vierdagen met verbeurdverklaring van het in beslaggenomen pistool en bevel dat dit pistool zal worden vernield wegens zich binnen de gemeente Zeveuliuixen met eiu pistool buiten openbare wegen en voetp iden in bot veld bevinden hebbende hij feitelijken wederstand geboden tegen den rijkaveldwachter en jaclilopricner die hem zijne overtreding aanzegde P van L arbeider wonende te Bleiswijk tot eene boete van tien gulden of gevang van twee dagen wegens binnen de gemeente Bleiswijk met beletten dat de twee honden die hij bij zich had een haas vervolgden terwgl hij niet voorzien was van eene jachtacte uf eene buitengewone machtiging J vnn F arbeider woneode te Gouda tot eene boete van tien gulden of gevang van twee dagen en verbeurdverklaring van het gebezigde jachtgeweer wegena binnen de gemeente Waddinxveen jagen op waterwild zouder voorzien te zgn van eene jachtacte B van der N arbeider wonende te Waddinxveen tot eene boete van één gulden en eene boete van vijf gulden of gevang van één dag voor iedere boete wegens bij een brand te Waddinxveen als apuitgast zich in kennelijk beschonken toestand op den openbaren weg bevinden G de H arbeider wonende te Waddinxveen tot eene boete van één gulden of gevang van één dag wegens te Waddinxveen als spuitgast zonder gegronile reden afwezig zijn bij eene vooraf aangekondigde beproeving der braiidbluschmiddelen P vau den L opperman wonende Ie Rceuwgk tot eene boete van tien gulden of gevang vnn twee dagen en eene boete van drie gulden of gevang van één dag wegens zich in eene tapperij te iteenwijk bevinden na tien uur des avonds zooder tot het huishouden van den tapper te bebooren en dat wel in kennelijk beschonken toestand J V A dtu O H V J K J B J v d B C de K A de K alle acht arbeiders wonende te Beeuwijk ieder tot eene boete van drie gulden of gevang van één dag wegens te zamen eu in vereeniging zich in eene tapperij te Beeunijk bevinden na tien uur des avonde zouder to bet huishouden van den tapper te bebooren J M P arbeider wonende te Gouda tot eene boete van één gulden of gevang van één dag wegens als reiziger zouder plaatsbewijs zich in den trein bevinden en aan den spoorweg beambte op het station te Gouda niet betalen van den verschuldigden vrachtprijs met de bepaalde verhooging G C H en J de B beiden jongens wonende te Gouda ieder tot eene boete van één gulden of gevang van één dag wegens te znmen en iu vereeniging spelen om geld op den openbaren weg te Gondo K K T K F de B J de B C K alU vijf landbouwers wonende te Mijdrecht ieder tot eene boete van drie gulden of gevang van één dag wegens te samen en iu vereeniging doen leggen van dammen in eene waterleiding van den Prins Alexanderpolder binnen de gemeente Nieuwerkerk a d IJsei zonder vergunning van het polderbeatuur VBIJGSSPHOKEN A S candidaat nolaris Vonende te Waddinxveen en J V jager wonende te Waddinxveen van de aanklacht binnen de gemeente Waddinxveen te zamen eh in vereeniging te hebben gejaagd met geweer en met een hazewindhond Overeenkomstig requisitoir van den ambtenaar ven het openbaar Ministerie Als getuigen zgn gehoord de rijksvetd wachter die het procesverbaal had opgemaakt eu voorts als deskundigen een igksveearts en vier jagers welke laatste vqf verklaarden dat de hond die op de terechtzittiug verschenen was niet was een hazewindhond MARKTBERICHTEN Gouda 28 Maart Tot ongeveer vorige prgzen was de omzet niet groot Poldertarwe puike ƒ 12 A 13 Mindere ƒ 10 a 11 Eogge puike ƒ 7 75 ü ƒ 8 2B Mindere ƒ 7 i ƒ 7 50 Voer ƒ 6 3 O è ƒ 6 B0 Gerst puike ƒ 7 75 ü ƒ 8 25 Mindere ƒ 8 76 i 7 60 Haver zware ƒ 5 a ƒ 5 75 Lichte ƒ 3 50 4 ƒ 4 50 De veemarkt met goeden aanvoer boewei de prgzen hoog waren was echter de handel traag vette varkeus van 22 i 25 cents per half kilo magere varkens en biggeu alsmede schapen vlug te verkpopeo Kaas aangevoerd 7 partijen prqien van ƒ 26 è ƒ 80 Goeboter ƒ 1 40 ü ƒ 1 50 Weiboter ƒ I ÏO i ƒ 1 80 Burgerlijke Stftnd Gouda GEUOREV 26 Maart Jahaa t ietei oadcri J A NMesirvald en E van Kijii 27 Mida Maria ouden L Sclleiikel eo M vau der Kiut Jotiaooea AdnaDDS oudera W bclioule rn J Zunnenbnrg OVKKLEDEN 2ê Maart J O van der Uar 8 n S M vtuDljea 4 m 27 N no Vlooltn wed G Tineri 76 j 10 m GEHUWU 27 Maart O C Boot a M de Jong Burgerlijke Stand van onderstaande gemeenten van 21 tot 28 Maart 1878 Hoordreobt nEBOREV Adrians nadert A P Fna ea W M Fijn GEHUWD F K van Tilburg en E Verboom ü de Jong vaa Kralingpn en J J van Tilburg Qouderak GEBOREN Antouetts Eliiabetb oudera 3 Ptling in W van deo Berg OVERLEUEN C de Boden 2 j H van Dam 28 j bni rr vao A Hoogendoorn O kloot wed tV van Vliet 67j ONOEliTItOUWD L Veritoep 22 j ea A Begen 21 j Haastrecht GEBOREN Jannigje ooders 6 Oakaiii en N Zuidtal Jan ooders D ao der Orift en K Oakam OVESLEUEM C Teeie 18 d U Janaen 2 m Stolwijk Geeoe aangiften hebben bg den Burgerlijken Stand plaats gehad Beeuwijk = GEBOREN Jioaj e oaders J Vii en K van der Starren Ane Adrianue mien T Verborg en J Blonk Petrma oudere C Slreng en M G Stotwyk OVEBLEDEN A Knoop J Mulder C vau teeuwen Waddlnzveeu GEBOREN Abraham oudera A van V liet eo J Koattr OVERLEDEN E Kalkman 2 m ONDEUTRODWg i van Leeuwen en G Groeneweg Ondertrouwd A E MONASCe van Gouda en CLARA RUBENS van Ameterdam Amtterdam 21 Maart 1878 ADVERTENTIÊN ZOIVDAG a s weer 7 PORTRETTEN è l L H SERRE Mevrouw de Wed R0E3T van LlMBUiUx vraagt met Mei EENE GESCHIKTE DIEi 8TBODE goed ktm i6nde koken en weiken Ad rea Oosthaven Gouda Men vraagt ten spoedigs in een Burgergezin tegen goed loon EENE EERLIJKE DIEASTBODE Adrea onder No 28 aan het Bureau dezer Courant In de Gemeente Ouderkerk afd IJmI verlaagt men zoo spoedig ïnogel k EENE die tevens huiswerk kan verrichten en EENii TWllll ül£9r die bekend is met de wasch om te gaan Loon naar bekwaamheid Adres met franco brieveii onder letters H B bg den Boekhandelaar P C MAAS te Ooada rnumim mmmi m Schoorsteenveger en Metselaar GOVDAfSpierinifatraat F 47