Goudsche Courant, vrijdag 29 maart 1878

Zoadag 31 Haul 1878 N 8181 AAKBESTEDINe op DINGSDAÖ 9 APRIL 1878 dm voormiddags ten elf ure ten kantore van de Heeien K en C JONKER aan de Turfsingel wyk P No 82 te Gouda van Het bouwen van een Aardewerkfabriek in wijk O No 291 en 292 te Gtouda Het Bestek en Teekeningen liggen ten hunnen kantore ter inzage Gedrukte Bestekken 1 en de Üalkeerteekening a 2 per ex zjn vetkrggbaar bg de Boekhandelaars J van BENTUM in Zoon te Gouda Nadere inlichtingen en aanwgzing op bet terrein den 4n APRIL 187 geeft de met de uitvoering belaste Architect C van EEUWEN te Gouda GOUDSCHE COURAÏïTy en Advertentieblad voor Gonda en Omstreken HAAR HAAB Tilburg 16 Januari 1878 I Den Heer HOUDENBROUCK te Rotterdam I Meermalen heb ik miadelen gebruikt en mgne gezondheid teleurgesteld zonder baat gevonden te hebben en was m n plan ook niets meer te wagen toen een mgner vrienden mg het water der wederltaring aanbeval en mg d verzekering gaf dat bg bet wjtter gebruikt en met goed succe welke aanleiding gaf om mg van besluit terug te doen kamen en een laatste proef te ondergaan van welke ik ten uiterste tevreden ben diaar ik 3 flacons van het water der wederbaring gebruikt te hebben mgn hoofd weder met haar bedekt te zien wat sedert 20 jaren het geval niet is geweest en roep met volle monde dat bet water door n bereid waardig is den naam van wederbaring te dragen Met alle aehting aoem ik m ÜEd Dv IJienaar J T M WEIJERS Tüburg Te Iwkcmen i f 2 ie flacon hg HOUDENBROUCK Nauwe Marktsteeg No 5 te Sotterdam Gez RIJKEN Markt te Gouda en W BARIS Hoogstraat te Gonnehem Toezending tegen Rembonrs Talrjjke geneesmiddelen waren niet in staat om mgn steeds bloedend taudvleesch rheumatische tandpjineu te heelen en het aangroeien van de kalk aan de tanden te Voorkomen totdat ik bet aangeprez4ANATHERIN M0NDWATER beproefde dat niet alleen boveuganoemde kwalen verhielp maar mjjne tanden nieuwe levenskrachten schonk en den Tabaksreuk verwyderde Hiermede eeef ik openlyk asn dit water den welverdienden lof aan den K K Hof Tsndmeester Dr J G POPP te Weeaeo den warmsten dank Weenen Vröbeer r BLüMAü m p Te ve kryj en te Gouds bg h Schanic riukelicr op de Haogetrwt A 123 te Rotteidam bq F Ë vaa Santen Kolff apoth en A Sobippereijn £ Co blauwe porocleiuwiukul te s Uage j J L F Snabili apoth Delft b i A J van Egn en J E Knuwenhoven te Sohiedsm by C Malta Gï j te Leiden bij E Noordijk te Utrecht bg P Allen en Kraan te Amaterdam bg F V Windheim Co en H H ülotb Ct npothek te Oudewater ba bg A Wolff QIENMUAMUEESI lÊÊÊÊÊÊfl K Zoolang de wereld beI P I A Btaat is nooit een middel Vam W hekend geweest dat zoo proef hondend en krachtdadig temn Bhmnatiek werkt als de onfeilbare ABSHAUBBIN8 hare juiste lieflgke en onmiddellijke werking zoo algemeen bekend en erkend hééft de aandacht Van vele geneeskundigen zoodAnig getrokken dat ze door HEd zeer worden aanbevolen Geheel door Bhumatiek verstgfde Ijjders zgn in mindervdan twaalf uren tgds door het gebruik dezer Watten finaal van hunne pgnea enstüfheid bevrgd geworden Z g oidfoemen denlgder alle scherpe en scladelgke vochten waar ze worden aangebracht zonder eenig nadeel op gezond vleesch iiit te oefenen of aan andere middelen schadelgk te z Vioegtgdig san gebracht waarholen zg eren zeker tegen zweren terwgl zg de scherpe deelen uit net bloed nemen waar de zweer zich zetten wil Tot bewgs der echtheid worden sUegeleibilietten eteekend door den Bereider en Hooiddepotlonder A BREETVELT Az te Debt die deze Watten voor den prys van 80 Cents per pakje o a verki gbaar heeft gesteld bg T A G TAN DETH GoudJ Wed BOSMAN A PRINS Zevenhuitm T W DE UIL SchootJmen J GOÜDKADE Botkoop OTTO HOOGENDIJK CapeU iji IJtd T Wiodheim Co en H H Ulotb Ct apotbek te Oudevater ba T J vao Vreomingen te Sohoonhoven GOODA BBD FAN A BuNXKAN Bij den onderg eteekende wordt uitg egeven een van het verhandelde in den Gemeenteraad VAU 0 DTr JD JL Dit Verslag berat zoowel de diacusêièn ia de Raadsvergaderingen gehouden als de stukken die bg den Raad inkomen SB Het Verslag ran de eerstvolgende Raadsv adering zal o a als bijlage óe ten HET VERSLAG Tan den toestand van het Lager Onderwijs alhier gedalende het jaar 1877 door de Plaatselijke Schoolcommissie opgemaakt ingevolge art 61 der Wet van 13 Augastns 1857 Stbl No 103 Prijs per jaargfang DRI £ GTJLDEN Gouda 28 Maai t 1878 A BRINKMAN J Blauw I BOEL HU IS 0Ê De Notaris J G BROU 0OB WBR NIJflÜFF te Utrecht J SIzal op Woensdag 24 I April 1878 des morgens 9 uur op de Hofstede no 31 te Bomioop ten verzoeke der Wed eu Kindeten van mjWa PETER ALBLAS in het openbaar om comptant geld verkoopen 26 stuks Koeien die g alfd hebben of op het kalven staan 9 stuks Pmken 2 Paarden 1 aftands 1 2jarig Merrie 2 Zoggen 6 Schapen Wagens en Rijtuigen Bouw en Melkgereedschappen Kaaspers Schouw o Ploag eu eeuige Huismeubelen Voorts ongeveer 20 000 ponden goed gewonnen Hooi en grooie party Brandhout Alles daags te voren te zien Inlichtingen geeft de Notaris voornoemd ten z nen Kanture Nieuwe Gracht Rannebaan F Bo 247 te Utreik zyn de zakjes der gepatenteerde door bh doctoren aanbevolen JOH flOFF sche B0EST MM 2 B01IB0NS die door eene gelukkige compositie vau moat kraidea en den ftjnsten suiker verrassend gunstig op de respiratie orgaan werken den slym oplossen de ademhaling verligten den hoest oamiddelgk kalmeren en zoodoende de verkoadieid spoedig geheel en al doen verdwjjnen verkr gbaar in Blaawe Zakjes a 30 Cciit JOH HOFF iohe Centraaldépdt Amsterdam Smalle Bloemmarkt Ini de PaleisstrAat F 250 ïe Gouda bii J C v4n VREÜMINQEN n de Wed A C SCHOüT fiX L HOIST Speciale werking van het Dr POPFs echt Urbanus Pillen bereid volgens het aloude en echte Becept waarop men in het bijzondsr attent maakt AXATUEIU MONDWATER geneesmiddel voor 30 Rheuinatische Taudpijiieu en Zijn zeer nuffig in onj$i atrIdliedeu der MAAG en werken beilZHSoi p de bl LISVERTKRlNU Zij 2gu uitmBotend tefteii de GAL SCIIERPIB i i het BLOEI en UITSLAG der HUID üg zgn ZACHT LAXEREND eu SLIJ vlAFUUUVEND Verzegelde doozen vaji Vs Ceut eu dabbeU doozen gn verkrggbaar bg de bb t JUlatseriaa J de Bqfr Autterdam M Clébaii C drog lieilige weg U 132 Bodtgrmen B Veislo t Haakaop J A vim t Woudt MJt 11 W Krujflr Utljihave B Wïsierhoff Qeuda h so ieiiK op m liougetraat Haatlriieht K Oostei ing t Ilage i L F C Siin ilié BuUeuhof Leyden J 1 l crbuiKii liu irieu lunk Bdkkerate g Moordrecht ii 11 Pust Oudtwater Fr V ee Rottardatn v d To iti Si Beker Wesle Wagenstraat AcAooniovm A Woitf ütrtckt Altena Kroon op het Steenw over den Duukeretr n 372 IToeriai J F Siveerman Znnhaiien A Prin Bekroond Hannover 1877 HWfeel 1877 Eene zoete schotel voor dessert zou veel meer worden klaar gemaakt zoo dat niet zooveel moeite kostte Met il t dep6t de er echtO Uriianus Pillen sinds zoovtle jaren mrt roein wekend en in slKeiueen ge jruik IS door ai te Gouda alloen 1 uft sluitend geplaatst bg den heef L 8CUENK op de Hoogstrant WAARSCHD WIN O PDDDINGPIHiÖiifi maakt men in wiunige minnten door bgvoegins van melk en soiker een heerIgke podding in Vanille Amandelen of j ehocolade DEPOT by K v d B RG Co 6ouda Men wordt lotiaiitelgk verkocht wel atlent to willen zijn dat door ons bij niemand sndera de UrbanusPillen bereid volgens liet oade en echte Becept in Dép6t zijn verkrggbaar gesteld in ifc wbmm opgegevtH Steden PlaaUea dm iy de iterbovengenoemde Dépóthou i In elk dooeje is een bi et voorzien met de eigenhandige naamteekeniog van de vervaardigers Wed Keunsn Zoon Apotheken welke Handttekeniog zich ook bevindt op hdt Zegellak waarmede de Dooejes verzegeld zgn Wg verzoeken de gebruikers inttaniehji da r wel op Ie letten en raden bun nan Wel toe tO Zieu bij wien men de üoosjrs Pillen haalt Alleen die Doaajrs waarin een biljet met onze Hs dieeksning 19 zich aan te aohaffen en zich te wachten voor het gebruik van de vele aaaaaksel Bj J deze Cowant be hoort een ByToegsel BUITENLAND BulleBlaudscli Overzlclit Sedert on vorig overziaht i er eene belangrijke veMtnderiag gekomen in den stand vau zaken betreffende de Oottersohe quaestie De Britsehe niscrfe is in de wapenen geroepen ca lord Derby nam dientengevolge zgn oiiuLig Lord Lyons of lord Salisbury zal hem opvolgen Dat deze tgding algemeene outateltenis heeft gewekt niet hft minst in Parijs waar men bij het behoud van den rede zoo buitengewoon groot belang heeft laat zich beseffen want naar allen acbijn te ootdeeleG dr ft lord Beaeonsfteld uu toch eindttgk rijde Msatkimde door en is een ooi4og ttisgeben MÉM Ht Ettjslaad nagenoeg onvermijdelijk ge Mpp Altgd udien niet Rusland nog ter elfder HM Mleeft of ook Bageland geheel andne plaanen kofstett dan eso nehtstrrekschen ossvol Op SsslaBd DH ïümf vm niet t Verwonderen b u en het zal nu apMiKg natten blgksn Op é6m zaak behoeft in a it Uag Me meer te rekenen Vroeger kon oog woirien gedacht dat de regeeriag tu Fagelaud zelve vertet iiidea zon Daarvan is tbana bgiia geen sprake meer De boadiog der vaonaamtte dagbladen niet hét laitM van da Timi beWijat voldoende dat de gnote meerdariwid dar ostie zal medegaan wat Ook de regMriat moge beeluiteu Wm dit besluit zal iija is nog niet te giisea Hal kan si jn dat lord BeoooasfteM voonMment is ket eu of aiidare pont ia de MiddelUiHlache sec of iail BliE ts büttcn en daa af ts ashtea wat Btkaad ia d n Ook is het mogdljk dat Engeland atteen de SassiMhe regseriug wil dwiogon om zjne legers op den voet van oorlog te bosdea en aldus dow ruineeting dar tinaiioieii den Czaar tat toegeven dwNif want at geld betreft is Engeland onnitf t rtgk maar Snsl iiid apoedig teu einde raad Onmidilaliijke oorlog ia op bet oogeublik nog ouwaaraohgnlgk Hoe dit eehier zg de oproeping van de Ëngelsohc reserve is een fat dat als zoodanig weer andere dadcD ten gevolge moet bobben Bnslaud i l hoogst waarsch ulijk antwoorden met bet inutmen vaa een goede stelling aan den Bosporas of de Dardaiiellen 00 niet da beletting van Kouataotinopel een menigte torpedo s liggen gereed om aSu den ingang au de Zwarts Zee de Ei telaehe sohepeu op te Waehtea hoe dishter d vgaoden bij elkander komen daa te grooter wordt het gevaar van een botsing en de toeatand is te gespanuen om lang te kannen aanhouden Ds houding van Ooilenrqk ia wel betiea nog meer betlisaead dan die van Engeland en het blgkt nog niet dat de Ooslenrgksohe Begeering den weg der onderhandeling wil verlaten en ticb van Dnitaohland afscheiden alle voontellen van Engeland om geaeene laak te maken sgo tot heden beleefd ofgewsien Ook in beildhten uit Berlijn wordt bevestigd dat BusUind het congres beeft opgegeven ea aan Ooatenrgk concessies doet om daarna met de versehUlende Mogendheden afzonderlek te onderhandelen over de evlMiniag van den vnde van San Stefiino In een telegraai van den Standard wordt erkend dat bet bezoek van den Oraotvorat aan den Saltan 00 eenrowlig mogelijk vaa eu alles werd gsdaan om de gevoeligheid van den Saltan te sparen Over het doel der zending van generaal Ignatieff wordt uatuurhjk in de Oostenrgksche en andere dagbladen druk gehandeld Zoovele dagbladen echter zoovele letingen waaruit volgt dat men niet meer weet dan nit den algemeenen staat van zaken met meer of minder grond kan worden gegist Het zal wel bet best zgn nadere inlichting af te wachten Tbaos blgkt dat de olericalen ia den Fransohen Senaat daar de nederlaag geleden hebben bg de beRandaling Van het voornaamste hunner aineudementen Het betrof de eubsidién aan sèminariën van niet bij de wet erkende oougregatiën of nootschappen De Kamer bad die buitengesloten en ten onrechte is gemeld dnt de Senaat deze griden weer op de be grooting gebracht had kosft alleen de omsehrij Vlug vab den post gewijiigd en verduidelijkt zouder het beginsel aan te tasten Teu opzichte van andere MOten der begrooting is de atrgd meer opgevlamd flet betreft wederom de uitlegging der grondwet Qt Kamer etelt de begrooting rast de Senaat ksarf haar goed Masr wat te doen indien de Sei t nieuwe posten op de bcgrooting brengt en de Kaner tot wie de gewijzigde begrooting temgkeer de veranderingen niet overneemt Moet Kanter of naat ten ilotte bnkkenP Voor deze vraag staat tatm tm weder nu de begrootingseommiaie der Kattn voorstelt de posten weer te schrappen wcllte ft Senaat op de begrooliug heeft gebracht nadat d Kaater ze gësehiapt had Die posten lijn 440 600 fr voor de remonte 60 060 fr voor do invaliedln 88 000 fr voor den opperaalraoezenier der maïiae 140 000 fr voor beurten en semiuarién gM 060 fr voor den dienst der paardenfokkerij Omtrent den loop dc er aak it oog bet volgende telegram ontvangen De lüaister Bsrdoux gaf san de begrootingscommisaie te bennen dat de Regeerittg art 10 van de begrootiiic betreffende de beunien der seminariétt wtnschte Sm te r emen tooals bet in den Seiisst was vastgestdd De Begeering was van oordeel dat de reebten van den Staat gennegzaain waren gewaarborgd Het rapport der eommittieia de KSmer voorgeleten conekideerde tot verwerping van alle ameudetaenteu doer deq SeD at f de be obtins van nitgaven De Kamer aam dat voorde ihvsUeden aan na een redevoering vaa den miaiiter van oorlog maar verwierp Itet örediet voor en oppehialmoezenier dat door de ninitler van diimue verdedigd en door Gambetta bestrede wetd en de overige e d tnaitea i Sowat In den Sesaat WfeWen d algWicene faeraadslagiugeu over de amnestiewet gesleten Daarna kwam art 1 aan de orde dat door Bertand verdedigd en door Orandpertet bestreden werd De Senaat nam met IS7 tegen 115 stemmen het art aan zooals bet door de oommissie Wat gewijzigd waarin de data 16 Mei en 14 Dec waren geschrapt De begraotingscommissic dêr Kamer beeft den minister van fioaneiéu voorgesteld om wegens de Algemeene Tentoonstelling voor represeutatiekosten te verleenen aan den president der republiek 600 000 fr aan de ministers van baitenlandsche zaken en van landbouw eu koophandel elk 250 000 fr en aan de overige minitter elk 100 000 fr Tevens stelde de commissie voor om aan alle werklieden vau den Staat die te Parijs verblijf houden en aan de gen de terviee een schadeloosstelling van 10 pCt te verleenen en verzocht tij deu minister opgave der kosten indien men eens aan alle ministerièele ambtenaren te Parijs wier jaarwedde 1400 fr niet te boven gaat gedumide 6 maanden 10 pCt verhoogiug vak jaarwedde terstond De verkiezingen voor de AlgMÉetne Btden jl Zondag gehouden zijn Wederom gunstig nilgtvdlen voor de republikeinsohe partij Vaa de 18 verkiezingen tiju 16 grbeel bekend bij 13 verkiezingen behaalden de repuUikrineA de overwinning In les gevallen hebben tij de plaatsen van Boliapartisten en legitimitten ingenomen Het Pmisitohe Huis der Afgevaardigden heeft de eerste lering van het wetsontwerp betreffende de ministerièele depiirtementen ten einde gebracht In de daarop gevolgde avondritting werd de beraadslaging voortgetet en zijn in tweede lezing o a verworpen de regeeriiigsvooidraÉht tot aftMteiding tan de afdeeling domeinen eu bossohen vaU bet departement van landbouw en tot het instelleu van een nieuw departement voor de spoorwegen daarentegen goedgekeurd de poet voor de jaarwedde van den vieeptesident van het slaatsministerie uitgetrokken In het Ooatenrgktche Heetenhuis is de begrooting voor 1878 ben eus de wet op de middelen asnge nemen j tondel discussie werd ook goedgekeurd de verienging van bet bestaande Veipilijk tot het einde van Mei De Paus verkondigt in tgn eergisteren gehouden allocutie den kif van i yn voorgangereu klaagt oVer deu toestand van de Katholieke kerk en den ApostolitoheU stoel die geweldadig beroofd van het wereldlijk getag niet teu volle tgn geettelgk gezag CW doen gelden 0b Paus zal al zijn zorgen botedett aan bet behoud voi het kathdieke geloof ea de nxditen vau de kerk e van den Apostolischen stoel bij tekent daarby op de hulp van het college van kni aleD De Piu a l ft deu kardinaal di Pitro üjj namus de kardinalen de oautelgke toespraal hjean woordje benoemd tpt kamerling der kerk Hg benoemde daarna d bissebappco voor de opgerichte nieuwe 8ohottc ie diocesen Ulasgow Edimbarsh Aberdeen e Qalloway voorts twee AmerikaofiseBe bisaohopp n zeven bisschoppen in partibus infidrlium Naar oterand f ebraik jieeft hg vervolgens zgïie gelaafsUmdenis en en m da Apostolische grondwetten a eUgd Aan Mac Closkc is teu slotte de kardinas ii overhandigd De heer Farioi is tot voorzitter van de Italiaansrbe Kamer der A evaardlgden gekozen Men beschouwt dete verkietin ah een jWkl 0 rwiaaing voor bet miniptenn Oiroli Qe e Wt ader van den heer Parint de heer Coppiw fmii f de fraotie Nicoler ondenteund BINNBNLA JfD GOUDA SO Mterf ISr De Algemeene Ksrkénad beeft ter v n in de vaoatufe vau eeneo Predikant he vo alphabetiaob gestelde 13 tal opgsnatt D Beeckman te Voorschoten Dr A G Boon te Enkbuiten A E van derDusacn tsBhenso 3 L Fortugn Droogleever te Tholea 1 Tl M kap wiuokel te Amersfoort 1 Kamp te Goor W Kodnan te MaatUnd v H Luttutberg Ie Wad iaitfta vJÖï i C f ok te U 1 T Wilde te Doeliochéin ♦ jJHonRetó B J waM 853 A J Onder presidium vsn Mr K st s tid der Qvlimissie van Toezicht op bet Middelbkar C rj werd dezer dagen het ciiid rxameo aan St Bnneravpndsehool door de leeraars sfgenomen AÖ t ongeiieden leerlingen der school hadden zich voor het exau en aangegeven Al n vier bunne kqn het diploma worden uitgereikt t v aan f h iy an der Pool 3 Krom A Fokkers en N Sé Boor VEKGADBHING VATT DEN GEMEEI EBAj Dv Dinsdag dea 2n April 187 dst Mmiddsgs ten 1 ure ten einde te behaodeleo Het voontel tot afstaud vau eejt l k graad aan den heer W Hoegeodgk Wz i Het voorstel tot wgriging der begroatfi 1877 voor de Beidsr Osstlqiitsu t Het kohier der plaatsdgkc directe bslasting dienst 1878 Weder is belangrijke 8 ade toqtebracht wn de brug in dfu Kynspoorweg over de Gouwe bij oW gemeente In den ochtend van den 27n dezer ten ongeveer S SOt voer het tjalkscbip Albert Jf illem t6jfenie vau Gouda met bestemming naar AmsteróiW te het vaste gedeelte van die brug welke ec d wis tot doorhten van vaartuigen Door die aanvaring It de zuidelgke buitenligger van èe iste mts bmgopening Van Gouda af gerekend over zijne jffebeele hoo e op drie plaatsen braken en er S een m in gemaakt van ongeveer 3 M De schade is begroot op ongeveer ƒ 1000 Baar de s iUpper in gehf e is gebleven voor de vefgocding er Wn överrenkgmttig het reglement voor de scheepvaart ter bevejli ng van genoeOide brilt torgtocht ie tjilleii is het aphip dat nabij de brag ligt vanwi het openbSar gtaagj Aan den ketting gelegd De lo6p act spoon frcinen heeft geene belemmering oppervofideA Het Ned Ceijlraid best ur V a het Air Wfik i liedeuverbond heeft een adres aail de Tteedeïahicigcricbt over het onderwijionljrerp Usaiw wordt met leedwezea nlfgetprokrn dat in het ontwerp bij het vele goede dat het bevat vier hoofdzaken Worden gemist namelijk leerplicht kosteloos onderwijs voorbereidend onderwijs en hrrhalibgaen Toortgrzd ondww Taorom die Jio fiiunteu I