Goudsche Courant, zondag 31 maart 1878

da eonfesaianeete TeKèi iging oordedende dat gea ïg dan eedigtraute belefflmerend i d roói den de belgdeuiivrageu door de synode op voorstel van fabrikant niet alp sobadeiyk kunnen aangemerkt ds Douwee voorloopig vastgesteld eed kerkontbiuworden dende strekking en een anti trinitarisch karakter de nieuwer denkl elden iu zak fan godsdienst nitt j i treden Hiju toegedaan deze toch niet auden wenscht bestreden wd eeaa wordeA gevraagd hoeved ellende ons dat nadat de Tnrltsahe aangelegenaeaeii a jaipi leger eventned a Tgden o1 r zulk een toestand iang door EuropeeMhe traatatea geregdd werden I een nienwe sehikkiag wdk in die tnisten wgii £ en nieuwe tachograaf voor locomotieven Tot ging zd brengen deu grondslag viade in de beraaddusver is t no niet gelukt een werktuig practiaeh dagingen op een congres ingevoerd fe krg en om met zekerheid de snelheid Oladstone verklaarde de handelwijze van het Kitbinet een trdn of elk oogeublik voor den machinist i te zallen bestrijden indien uiet nadere iulichthigen M£ Êiè ofliMii woidl n let aint ia den breede obtrouwd OaaiM oMoca q atei k t rerzock tot opneming na fact Veraiig der etkiaamhedcn van het Uulp vroaweueomit het Boode Krak alhier itgebrachl U de reigaderiuft na 25 Maart jl MaKe kit jaar 1877 tich uiet ekeumejckt hebbui Joor bitoudere giften iu geld toch mogen iry ouaferhesKeu iu de blyveudc beluugatelliug van velen Eoonrrl buiten a i bmncu de atad die deoi hunae elwiUeude l ed Mkiu kil 0 d dtd der vtreeOiging be r ptt Met dsutbaaiikeid genn wg kennia dat in Maart 1877 door oaa van cenige belangstellenden werd la tnajgcn laa reracbilleude giften ƒ 6 75 twee l tdeilktr Mm eta kiudtrato Itje cenig woUeu goed ftm yntg Iu flept ootviugen f3 e ne tiekeMtod vroeger kdt door Ibjaffroaw H tlóffman ona toegtiegd In Vbv 11 mochten wy verblgd worden door Hd ontvatagat van eesize goederen velvüleod a e taaa door etuc familie te Anuterdim alt rier ftntlMtjflen e n tii keiutoel eeuehambradOak eenrudr rm twee twtrtt drit kleine ea ra wiadkancn Ook noebten wq tn enige belangatelleuden HMwA ru baitea ab binnen de atad eoüg phiktel Wtfingen de voorraad ondlinnen plakial en oud WUUoek vermiadert daarom wenaehea wji b deie tgcnheid awe aandacht daarop t vaatijfen en ona Mndomid vOor de toezending daarvan ain te waMa Oahrae btnigca w nogmaala opentift onzen wet ocenendeu dank aan Mejufvrouw R 9 Hoela al ter die ona Verbiydde 22 Maart met de mime M ran S8 judc do opbreiigst vaa een i er WIÖ ipm Het getal loden bedroeg ia 1877 S73 waaronder ttti 16 ledea baittn de etad mochten tellen Üt i keu rerdla jHsrefeld dóot Scataardareatea ijj èr hJWH RioAt en huu Z Si5veel mogelijk 4lodmatig Ihi1 I vailcend het uoodige materieel word aauakoebt of verknegcn ran belangitelleudea De ie Öaau van het beltuar worden even aie ta tarige jarea rooitiea vaa turf en broodkuartje a ied r m twee toFBjgatea teer gaarne worden £ é door kaar tlitgereikt aan gezinnen du door aStkta dikwerf aan kótfved gebrek hebbea Wk tfl Ittolarir iM Ui txtmn SVi etoh tVt Ui SMfWo S oej l iten l l Wo ee laa kortaa i t b JOpQt bat Ilo UoinM der Nederlaadacbe Vcree i ij iUalniigta é geregeld uitvoerige beriohten eh nraagea Omtrcat de handelingen en verrichtingen Hl met betrekking tot en ten dienste van het d eotnit iu Indiê en den Boaaiach Turksehea aaabiiiiti V diingeade aauvrtge Dia h lp ittin ia d en alom bekeadao titatigea to 4 In am ook tot oDS tteeroialeb het veModc m jl SUipfd oa it4 door jfcldelyiie bijdiagea VilMm M de ona vtoMeaado rvheïd gdbraik makende om in l d vaa rrtde oaie eke hdlpI eko b WüdgtaMteit Miip e aMgnsa vtri uen mecna Wf ÊtAmi ia wm geM Ledéa d B attgelfeUM g a ta haMien dkwr d toe sbdiug aan het epfd aoiait in Jmi Vaa lO in A g n n io 2foT aa 60 zdjdat met bet Va der Mrtribatiea in Mat ad 90 door enainfneeateieaae renon4a ia 1877 eeaa tom ran aïO i over genaakt 0B ie Oatobei vaid ioei i VKlfilente een fVl Muar doar enige belangaUUeadeu bifeen ff Sit d i aan het Hoofd eomm vemadaa tki aüoo we voortdarende belangftelling van i epia waaitla voOr ona ia en aü driagead awe fpi mütuü madeweriiog by voortdaring vmgen j Ona val i n goede gehondan worden Zdó gn ai foc wtSaa ajj pspa liake hulpbelioeveode a M M ifp Jwl W f raidealien en W J Allen JjijrWM aa tangiiUUwlM gaarne opal lc oaMn igMMMDden daM M 5 mmm wü hei betlttit vaa JfeitoBW J C Jonker da ban die volgena den looater aan da baart van al adem waa eo niet men in aa iwerkJag wanao Vt koaien voor eene hcrUaaing O Soor laar aaageraarde ledeaea mpe Jïo is aan d e vai aiVedea Sfaafvroow 0 W da Jpng fan atngw iiCTtar aae dia v rigeoa art I p Wt B aiB iiJ kiaabaar ia W mmuia m anl ter bet vjjfile jaar te tgHH eindig IMt da beiiaiieruig aan de nS in aagaljik gtateMa ooBüi atia jaari ks minitena 7 1 Toor et lidm taohapk I e Tcrga nSg i piaata lo M oaSe mannen hoia De rekening ia nagesiea door Mevrouw de wed Werniuk en Mejufvrouw C Baveatein MedenbUk Itéjufvronw G W de Jong werd met algemeene atemmeu tot Bcatuurdereaae herkozen de vacature ontstaan door het bedanken van Mevrouw Jonker ia nog uiet vervahl Be heer M Heijboer hoofdonderwijzer te Noordeloaa zal na gedurende 46 jaren zijn belrekkiug met eere bekleed te hebbeu eeratdaags zqn ambt pederleggen Os F Oeetman cdikant te Chnrloia ia beroepen te BergAmbacbt Van 23 Manrt tot op heden z u te Ammcrstol aanden a alag verkocht 155 nieuwe of wiuterzalmeit wegcude van 10 tot 39 hulve kilo s prya per halfküo ƒ 0 82 ü ƒ 1 05 Het wetsontwerp op het lager onderwijs van deaminister Kappeyne geeft van de tzijde tyner pa tijgenooten zoowel stof tot scherpe veroordeeling enoverdreven voorstellingen dat wij voornemens waren om in een hoofdartikel te waarschuwen tegen de w ze waarop men van liberale zyde tegen de regecring te velde trekt Waarlijk men vergeet te veel dat ieders individueele opvattingen en eiscben niet kunnen worden opgenomen in ééa wetsontwerp Men behoorde te bedenken dat een minister van binnenl zaken op een ander standpuut staat dan een commisüe vau het Nut of vau Volksouderwlja Deregeering heeft uiet alleen te vragen naar hetgeenin het a etrokkeue wenscheljjk is in het belang vaubet onderwys maar dient een ontwerp te leveren dat naar den politieken en economischeu toestandvan het oogeublik geheel uitvoerbaar ia Elk ontwerp wordt dientengevolge erue transactie tussehcnden bestaanden toestan en bet ideaal dat ous vuoroogea staat o kan dus iu bijzonderheden mistasten want niemand ia het gegeven dauclykde juisteformule te vinden voor hetgeen op het oogeublikbereikbaar is Dere wordt eiudel jk b j benadering bepaald ten gevolge van bet gemeen overleg lusscheu regeering en kamers voorgelicht door de openbare meeuing Öuverantwoordel is het dus op groudvan onbevredigde wensahes den staf te breken orereen ontwerp dat op juiste beginselen rust eo volkomen vi ij ia van de hinderlagen waarmede deheer Heemskerk i jo ontwerp ten gerieve der clericalcn voorzien had VVg z n evenwel vaa ona voaraemeu teroggekomen na bet Ü€iuüUiltd btterdin wij bet zouden kannen w st op de goede n van het ontwerp en op de gevaren uet welke de onbesuisde liberale beoordeelaren van het ontwerp de goede zaak van bet onderwijs en de belangen unaer party bedreigen Wy bepalen er ona toe het volgende uit het BaU deltblad over te usmen Uet ontwerp Ksppeyne gaat in vele opzichten een ontzageiyk eind verder d i het oqtwerp Heemskerk Aan de mtate iet bezi areu die tegen deo arbeid ayna voorgangers gerezen worei komt bet tegemoet Het verwijdert de kw eekelingen als onde wijzera geheel van de school het ia nog eeuigszina mimer met het verplicht aantal onderwijzers het atelt het miuimum der jaarweddea ieU hoogel het zorgt voor herhalingsonderwq het geeft aan het toezieht een bealissende mfoht b de benoeming ran koofdea der school n de inrichting van bet onderwijs het breidt bet getal bezoldigd toezieners it bet neemt een beiaBgryk deel der kosten voot rekening van bet Syk het brei gt de nuttige handwerken voor meisjes fot de venpiiaht vakken het bat lahoolgeldlieffiQg vri verbetert de ei meos en beyat maatregelea tot wering vaa seboolveranim Dat zijn waailqk g een geringe verbeteringen en men behoeft ze slechts op te sominen om de overdryving te bespeuren van hen die beweren dat tasacben dit ontwerp eo het liberaal prograuiiaa na een breede kloof bestaat of dat het der moeite niet waard waa ie eliaiiftr ib foatertument pv de nieuwe Begeering met zulk een onvoldoende regeüog te berde komt Dat is sehromelijk j overdriving en blinde miskenning Vat den ontzaglgkea atap dien bet volkaonderwjjt vootwaarta zon doëut wanneer het ntweipwKapp ae zeUh gdsel ODTeranderd iot wet werd Teibeven Het ontwerp beeft gebreken maar ook al wilde me daartoe rekenen al wat vao venahillende zgdsn er onder ia gebracht dan aog geeft het vergelakeo met de bestaande wet en 4et eutwerp Heemsk rk zoovele verbets inge e at het veel dichter g de ideale regeling nadere dat het van Jijn voprgangers vafar derd ia Se da dit i k een w van de oiijiuat liaid en de overdrgTinJ r baprgding die d Minister uit den boezem zgner Jlgen partg heeft moeten vernemen De weg dien deae trgders hebben inslagen ia dunkt oof niet dcjuiale Indien liberaliteit voor allea 4Mrken ung is waardeering van het goede waar men het vindt letten op alle msiandighede en t tlus erkenning dat omtrent hetgeen faadzaan is verschil van gevoelen kan bestaan dat zal ieder die iu waarheid liberaal wil faeeten niet terstond gereea zgo om uit de hoogte aia geheel verwerpelijk te beschouwen wat niet aan zga eigen opvatting eo beschouwing in allen deele beaatwoonit De groote fout waardoor de lilierule partg hier te lande iu de loatate jweu oo vaak beeft gezondigd vertoont zich ook na weder in al hare kracht Men verheft eigen meeningen tot beginselen en verkettert ieder die deu moed heeft niet van die meeniugcn geheel af te keuren maar ze op groud vau practisohe bezwaren niet voor dadelgke of volledige toepassing vatbaar te achten Vau overleg dat geenazina gelijk staat met schipperen of tréuaigeereu wil men met weten men decreteert dat het volksonderwgs zonder dezen of genen maatregel niet volkomen naar weuach geregeld kun heeten en verwerpt elke regeling die zulke nuatregelen niet in den ruimaten zin bevat Dat is een gevaarlgk een veel te eng pad waar langs het doel onmogelijk kon bereikt werden omdat daarvoor het samengaan ran velen uoodig ia Het ia bovcudicu een hoogst onbillijke en onverstandige handelwgze want door het goede van de hand te wijzen omdat men het betere naar eigen oordeel beter niet ziet voorstellen miskent en verkleint men wat werkelg k aanspraak heeft 9p waardeering Uet UatideUblad predikt natumlijlc geen blinde onderwerping aan hetgeen de regeering goedvindt voor te atellen Kritiek is en bluft noodig vooral legedover era Ministerie dat uit krachtige persoonlgkhedeb bestaat wien het steeds voor den geest moet blgvea staan dat wetten slechts in opreiofat gemeend overleg met de vertegeuyoordigiug der natie tot stand Mgen Vavaéii Haar waar wg tegen opkomeli ia de meetteraelttige wgze van eritiseereu die dadeij k van verzaking vau beginselen ontrouw aan een port pugnimma en dergelgke harde verwgten spreekt wanneer een voordracht met gchoel uoai den zin is Wat moeten de vgauden wel doen ala de vciantten Of deze wyze e werk gaan VYetteu bebooreu sl hts tot stand e koaen ia opreclit gemeend overleg lusschea BegOering en Vertë euwourdigiiig Dat jfverieg zsl ook over de ondtrwgswet plaats hebben en ongetwijfeld tot verbetering van het ontwerp leiden Maar agi die verwerping veriiingen ten g iu allen dede aan hun eiaehea Wordt teegegevüu baiolelen uiet io a lands belang Gtsletdal dat die eisohen vot omea gegrond waren dan nog loB het hoogst onrerstaudig zjju het vele goede dot de Jlegeering wU veisehafen van de hand te w n ea het liever nog wie weet bae4ajlg i mc de wet vau 1867 te dóea Maar hoveadiea ds liberale Begeeriug heeft nog een andere roeping te vervullen n de Kgeling van het volksandanrjia In alle deden van het staatsbeataai zijn herrormiagen noodig Il het wcnsehelgk die alleen op te offeren aan iels meer of minder bij de lagere aahoolf Étatan QabtowtL Xwfcoi Mm Zittiagea rag 28 ea 29 M rt Op de iu de zitting van Dondcfdag gedane iaiareel latie va denfaaerdaCa4en liroot ointiiet t8ariBaia vrerklaarde de nszeeiing dat d Iraart ran 8al naoie afhangt van de onderaemiaigauakx van partïoaSaien niet van de udersteaaing van MaaiMege dia dleea verstrekt kan worden als gebleken ia idal partiealiarett Ie kort aebielBii Daarna weM M veTslag der eaqaetecommissie nopens de besinettelgke longiiekta behandeld Na aitvoettge diaeussie fe de eondoiie der commissie onveranderd aangenotnea In de zitting vau giateren i aaageaoaen het wets otw tot w aigii der rel o de aeeviaschergea afeoheffing van de offioieele banngraerkan VoOrta ga r aitvoerige diaouMieo ver ds wgcigiag ran de wet op het notarisambt gevoerd Het algemeen debat hierover i afgidoapen Maandag zija da artikelen aan de orde Al een nieuw staidtje van onzea t dhiui jto itleend da gUmiaêri bet volgende aaftfeaa rwwort vaa het Ani terdanuebe gemeentebestuur betreffende de nieuwe groeniaarkt Da meerdorltaid weaseht zich bg het terrein aan den Buitenaiogd tegenover de Sozêngraoht nq$r ta leggcti mits de Bloemmarkt daaraan wordeTerboiflcn Io nooidea des hods valt zooved aneenw dat r op som oige plaataan opboomngen yan meer dan voet hoogte wordep uogetroffe De gemeenacbap per sa is daardoor bemóeUgkt be ÈUuU Ct behelst het btalait dat de oiüliwe rerkieziag iil bet diistriijt evütabeigeti éal plaaia hebben op 23 April De mededideUtag tdre v ndt ibenonder de oiBtiieele berichten Ben ÏBaten April zal de eonfesaiouede Yereeniging te Vtrceht in het Oabonw voor kunsten en wetensobappan eene algemeene vergadering hottdlü waaritf zallen behandeld wordeit de volgende pnnten hebben is volgens haren grondslag verplicht de invoering dier vragen met alle haar ten diebate alaande middelen tegen te werken Aangezien de chriatelgke school waarschijnlijk onder den druk des tgds zich ulleeu als kerkelijke scfaool zal knuEeu staande honden ligt het gehnl op den weg der coufesaiouede Vereeuiging en van bare afdeelingen de voorbereiding en de ontwikkeling der karkelgltt school zooveel mogelijk te bevorderen De con esaioneele Vereeuiging betrenrende dat bij de regeling van de opleiding der predikanten niet op de verkr n kennis maar tooruamdgk op den weg waarin die verkrtgen is gedrukt wordt zal elke poging om tot vrijmaking van deze knellende banden te geraken toejiücheu en zooveel mogelgk ondersteunen De heer B van Witteveen zal ala chef der bemanning ded nemen aan den voorgenomen Noordpooltooht Doudetdagvoud bevond de Burgemeester van Ilpendom zich in het dorp toen hem twee militairen ontmoetten die l enneigk gedeserteerd waren Zij bemerkteu dat hun gangen werdeu naprgaaa eutraehtteu te bntvluditen Een was spoedig achterhaald De tweede ontkwam op een weilaud en begunstigd door de invallende duisternis wist hij aanvaukdgk te on tkomen Later vond men heit verscholen op de roomsdi katholieke begraafplaats hgwaa door een sloot gegaan om daar te komen Het bleek dat beide militairen die beschonken waren en geeng meer bezaten déaerteerdeu uit s raveukageen tiahaordeu tot het üde regiment huzaren Zg zijndoor de politie naar den tsdgkeu kommaodantin it hootdala d gevoei Uit den beschrgvingsbrief voor de dri en dertigste algemeene vergadering van het N O 6 blgkt dat die verfsdenug dit jaar zat gehouden Orden te Lcebwanlen op SI Juli en 1 en 2 Angostas Owier de voorateikn konwa voor IWn Van de gewestetijke rereenigtug Groningen luidende De algemeene ergaderiug noodige het fadofdbuiobif ilAt pogingen un ta i énden tot hetr kfiigtn van een e td fU een gAed ehoolbibUolheek i Verder zd het ontwerp in een bglage vervat tot rét des gendotadupB moéten verhe d worden De Yo nde bnder er i n zullen behanddd warden a De Onderwgienapaaibank en de Levenavocekferinginaataehapplj van het N O 6 b £ en statistiek van hM betreUtdHk sdioolvi aiiim is niet in hst bdang vaa het ondcrwga e He il eene behoefte van den tgd dat de regel niet i AA vuifit veel bij autoriteiten en ondeïrkyKrs wofde in herinnering gebracht AU kraagpunten sgu opgegeven a Wat kan de onderirüaer in zgn act ool doen om zgn Ungan boiten de Mhoot nattige bezigheden te venehairenf i Welke rerbeteriogen z jn er noodig iq da oe ymnng van ds wet op den kinaenutiddr Welke oifbreidiog behoort ou reeds aan die wet te svsrden tegeven zonder de gicnzen ran het bei itb iv te t Ia hpever ie de tegenwoordige v rwéiyt ktbg Jd de OBvoiBding lebadelgk vodf de kartkterroiiaing Als plaats van bljeenkostst iU 1679 moet eene keiü gadaao worden taaaohen Bolterdam en Zatfen tii de CbrTstéfyk Odreformeerde kerk U ZwoUewerd Donderdagavond een bidstond grfcoaden voorde Cbriltt k sshoid Ds Giapea trad voor eenstalrglte schare ala vSbrganger on en zeide o a Oat het dpenhaar oridéèw nit den sWhi ir en ertoe lal leiden dat onze nakomdingint èvtnaU omteTooroaden de Batavieren heidenen worden Alleen Wor de Cl riMdHkb sihool kan dal worden voöiko N muama hf dan ook jna genMeiiy dei aibj fapr om aan het algemeen gebed heiwdk de rolgié de wsek tegen het aanhangige schoolwet oat ifp tal gAoiUén l orden déd ts nemei en al et betamdijke te doen opdat het niet wont dangenomen UU het verslW btttdende aidef Imlpmtili iiIreat den aocgua op den w ja IjttV ii t bü het ddbrcóek van dtt todrstd IA de a a geta g n Maitingen tbgén de trekking daUrvatI wttMn datwikkdd Alleen werd da a gemeenr opnvsrkiiw in het midden gefaraoht dat deze evenals dies aadina MlitiiéyH dSir UAJ bsj rkènde biJpiilbgtn Ulem merend ia roor de ontwikkeliug der industrie Hienni mrd echter geantwoord dat de tak van nyvewetd bg dit ofttwerp betrokken de fabricatie ran k lntw ju zoo weinig sleuu en sympathie verdient dat h vai Styitsjisege niet behoeft te worden beioliennd en lat wettel jke bepalinges 1 mo Te Middelburg ia door dezelfde personen die voorleden jaar bg de kerkvisitatie zoo vau zich hebben doen spreken nn tot deu Kerkeraad der N H gemeente een schrijven gericht waarin deze ernstig wordt aangespoord bij de aanstaande aanneming alle nieuwe lidmaten die niet mochteu instemmen met de onde kerkelijke begrippen met geweld te weren De Kerkeraad heeft dezer dagen hierop geantwoord met da verklaring dat hg hoewel zijne groote meenlerheid te zien dan met zjiiver geeslelgke wapenen Ook wordt in dit autwoord breedvoerig en roet kracht vanredenen niteengezat dat elke andere bestrgdtng drr modernen naar het oordeel des Kerkeraads iu strgd zou zijn met den geest des Evangelies uiet alleen maar ook gansch onraadzaam met het oog op de teekenen onze tDJa Utt N V i D geeft een klein maar weftprekend staatje de zamenateDinj van het personeel der geneeakuudige dienst van de landmacht zoöals het behoort te zgn te weleni 1 generad majosr IS boofdoffi ciereu 51 kapiteiiia en 60 luiteuauta en zoo als het op 25 dezer was ut I gen maj 18 hoofdofecieren 49 kapitdna en 22 luitenants Dus een tikort van 40 bgna dien luitenants op een formatie van 130 personen een tekort van ruim 30 pCt op de inferieure rangen De reden zullen we maar aiet Weder aoetnen ieder kenthaar Maar ia deze borlogzachtige dagen nug toch nog zichtbaar te maken Siqds ougeveer 6 maanden ia nu een deskundige op dit gebied de machidelabri kant Qoebel in Darmstadt met de zaak bctig Het is hem blgkeus eene mededeetiug van den Gonstructegr der Maiu Necke Eïsenbahn den heer Thümling in Darmstadt gd t een apparaat te construcereu dat gehed aan het dod sskgnt te beantwoorden De heer Th zelf ks ft proelen et de toeatd genomen ojt deu Main Necker poorweg en schgut zeer gunstig over de zaak t denken De wücerplaat die den ifaelrinist het vernacht ogbr vertoont staat in verband met een lier assen van de locomotief loopaa of dnjfef Da toeatd telt ook in staat het aantd werkelijk doorgeïoopen kilometeh elk oogeublik te kenften i I I II I M In J i l lil iii KÜKSTNIÈUWS Dondatdog B kaart had et 8de Concert plaaU van d Öoudsahs Orshsstrereeniging Als sdiste trad op Mej Marie Simmen alt Concertzangtres te Amsterdam Met ifsaoagea hebben w j met deas zangeres Iminii gemaakt en wg meeuen de tolk te zgn van dien waaneer w j Mgg n dat ilj met snaois heeft gezongen Zg heeft een loltooa vql onsaii goeds idiool en veel opvatting Het lied in vd ifj inderChrista wnd heeft zg S hUg geMn ei ool ds lisdsie iu ds tweede afdeevan het programma kwamen geheel lo baar lecht ral dat van Kubinatdn voldeed zËer Gkarne toMKn wil haari eta iot weerziens toe In hèt raheit was iitmaai vdgens oMe w vkn zien filet dat waktdoor het zich aaden aoo gunstig kenmerl t Misschien heeft de maand Haart hierafn schdd Wg tuisten aan de Ie rioolpartg eakele teden die wg daar gaune den Di neemt eeiiiér niet weg dat wg niet kunhen eindigen zonder eén voord van dank aan de directeur den beer Tao MUligen jroot de moeite eu torg bengds besteed aaff da Veltedtif fiig T teteni aau de werUaBér leaW r4 r den reP eh de hut die hen steeds bedelde Bdkela nn vaa tel prtwramma gaven la Vui de daliddyktate bMrgMn Wg hopen dat ia het volgend ConoSl oar dk last en Ijver Steeds ait rden saAgeirakktM doof het toenemend aaa B MOL laden ui Konhtlievei 1SI itttójé 2I Mairt ö SteuMt hteft tóst Wd gel de ttitgajren aangenomen en zich dè bU het wAtSMn van ver4 tóUende porten doOr do Kamer ieMïIégd Een telegraJn aan het ttwtiitiC des B iU legt dat lord Sd sbury tot opvolger vs i lord Derby beno dd is Berli 29 staart In de laiisttr iteA is voor 2 879 720 mark gouden mnut geslagen Epalen 29 Maart Gen particulier telegram uit Londen aan de K6lni che Zntuag meldt dat het besluit door het Kabinet genomen om Óallipoll te bezetten zoo hel terugroepen van de vlotfl mocht worden gevraagd lord Derbij noopte zgu ontslag Ie nemen Londen 29 Maart Iu het gerhuia verklaard lord Hariiogton dat hg de aanda cht op den toestand wenschte te vestigen De door de Begecriag gedans stap geeft aanleiding tot het denkbeeld f dat de ooriog zeer na op hitnden is it duidt dthans aan dat vroeg daarom of onder de aan het parlementjmrfe te deden atukkeu ook de diplomatieke correspondeulie met de andere regeeringen wordt overgelegd betgern tot een juiste beoordeeÜug noodzakelijk te achten is eindelijk wensohle hg te v t nemen of de regeering evenals vroeger gehed geïsoleerd Van hét overige iSanpa is Sir S Northcote antwoordde dat de egeiring rérit den 27sten dezer maaad het taatate antwoord der Bussiaehe Begeeriug iu beraaddaging genomen had zg bedoot tot oproeping der reaerve waarop lord Derby z jn ontalag nam De miniater verdedigde de houding van het Kabinet en bepadde het debat over da koninklijke bpodachap op Donderdag a a terwg l de beraadsloguigen over oe begrooting dientengevolge tot 8 April veidaagd aallen wolden D Sgeering och het oogenblik voor besliaiMde stappen en voor de raadplegiiig van het parlement over de te volgen poBtiek gekomen en qj cal de vertegenwaord g door t versahaSsn vto mededeelingen en t orerleggca van doottmenten loo nauwkeurig mogelgk tnlishten De regeering wenaeht dat het land tijue p Mttirala groote Mogendheid handhave en eiteht ah een tcéht dat nadat Je Tniksohe aangdeg nhedep l Jai eB hem van meeuing zouden doen veranderen Hiermede waa rOor deze zitting t debat afgeloopen In den na t van Donderdag op Yzgdag ja Achter de ytng gevonden en saa het Bsocaa va PpUtia gsdepweerd Ea ZAKlBN TABW QEBblttail M IfaJt lokssM CsOMtaa eMtallvM tESiSy n Maart I Drb 8 ai OM Vawlrin j u ONDÊaTKODWD 2 Mort P DiMd U j sa 1 I vu d r Ui 1 j D Horrnu It j SD L Maa i J C Leebag O j eii C V Piaaivis t ADVERTElft SN MH i M V Vbor de Mé1i ïtto n takg g oadarrontK Vf i gftbdM 4to óotiidJH Utaigia t ÜUui iUU dtiik ï JökÊE 4 weer 7 PORTRÊl rEN k L H SERRE 3 CtKK£H iir Ëii c