Goudsche Courant, zondag 31 maart 1878

Lange Groeocudaal X 14 Lange Groenondaai I 14 ma m n iDË iRmiËi Bericht de ontvangst der nieuwste Modellen van Dames en Kinder KRAGEN GARNITUREN Heeren FRONTS HALFHEMDEN BOORDEN MANCHETTEN DASSEN COLS STRIKKEN STRIKCOLS GLACÉen GAREN HANDSCHOENEN eene ruime sorteering in Dames en Kinder BOEZELAARS HOEDJES KAPERS DOOPMUTSITES KNOOPEN GARNEER8EL8 HOEDEN BLOEMEN LINTEN VEEREN en vele NOUVEAUTÉS voor het aanstaane saisoen alles tot zeer b i 11 ij k e doch vaste prijzen Z 03SriDJ 3 31 J uAJRT 1878 DIFFUSIE FÜLFE In elk der provinciën Zuid Holland en Utrecht wordt gevraagd een soUde AGENT tot den verkoop van PUIKE DIFFUSIE PULPE tegen biUgk salaris Brieven met de noodlge inlichtingen franco onder letters C B aan het Algemeen Adver tentieBureau van NIJGH vam DITMAR Baütrdam W J m lEEWEN Koper Blik en Lampenmaker Spieringstraat F 41 GOUDA maakt Voorwerpen voor de nieuwe k asbereiding Amerikaanéche Wrongelmessen Bussen met hevel enz enz tot billijke prijzen aaiitotalicwerlizuamheden JA 0 Scharen en Messi nslljper Si LANGE TIENDE WEG No 26 2 5 GOUDA 2 5 y 2 Cu tl te BOSJROOP J n De Notaris MAARSCHALK te Êothohp zal op WOENSDAG deij 3 APRIL 1878 des voorfiuddags te U ure in het Logement van J J VAV DBB BIE lidaar in het openbaar Veilen est Verkoopen 1 5 Bunders uitifitint nd WEI of HOOILAlVD gelegen ia den Véreenigden Polder in den Blezen langs en ten westen van het Gondsche rflpad te Boskoop In 5 perceelen Verhuurd tot 25 December 1878 2 Drie HDIZEN en EEVREf waarvan een aan den Zgdeweg eu twee aan de Achterkade te jBoskx Ba gedeelten verhuurd te zamen i voor 0 50 m de iweek 3i öVj Bunders mtgaveend LAND gelegenin den Tempel in deu gecombinprden Veen Ider raa Zwsmmerdam en Reeaw gk Innaeik ie dëkaeent Miew f Verwaarborgd met 314249 2Vj o Sfat Schuld Jaarl rente 78 58 Terstond te aanviiarden Betaling der kooppenningen 15 Mei 1873 Nader onderrigt te bekomen ten kantore v n gameiden Notans te Boskoop ITilLiAA SCQE ROOKVEKUIIIJVEK Seliüorsteenvcger en Metselaar GOUDA SpleHnggtraat F 47 Bekroond lSaiinover 1877 Kassei 1877 Neem een pakje umïwn OHOOOIj A IDE PUDDINCPOEDER maak het klaai volge het bijgevoegde recept en binnen enkele minuten is d heerlijkste Chocolade Pudding gereed die als zfl kond geworden 18 met vruchten tenof eieisansj e liend een voortreffelijk dessert vormt DEPOT bg K v l BURG Co Gouda T1V 0L1 Gouda Spoo rstraat QSAümüsmE te geren door het gunstig bekende G zelschap ndet djre e van A WIlfTfiR EN G L HEETH van ROTTEROABI op ZONDAG 31 MAART 1878 Het Gezelschap bestaat uit HOLLANOSCflE FBANSCHE en DDITSUHE ARTISTEN met inedewwiing van Freule CAEL ia CostauBi a n Heer SOEÊAN Holbudsohe Comiek cu tcvMia b hebb Dd gez el8ohaj De Directie lal aHea aanwend B om öne geferde Begunstigers tevreden te stellen Aanvang MATINEE van 12 tot 3 ure jEïntrée lt ceuteu waarvan 10 cta in verteeruig Aanvang S 01 EEE ten 8 ure Entree 25 ets ea van f MAANDAG en DIKSDAÖ ten S j jUfY v n ÜQuija varen Oreage dagen 7 nor n t Q 2 uur dagcl ks van Rotterdam L J D Ë DIRECTIE JH Duitsche en Èngelsclje Jtojeii i TEï KOOI ï een jebruikte 8T00TWAGBN KEÜIWAGÉN arie LADDERS een TIlAF eni iierenWA80HMAND e een rinken BAD Adns ni t franco brieven i o 30 Bureau dezer Couraat £ r biedt zich aaa fc 1 Gfiuda een fatsoenlijk MEISJE P G 18 r oud oxn met Hnderen om te gaan ea nig Jicht huiswerk te verrichten Brieven fcanco onder No 29 bij den Boekhandelaar A PWKMAN alhier 0 lo de Geaeente Qudérktrk aid IJtat verjMgt men iijo spoed mogelBk EEN £ die tevens huilwerk aa verrichten eu EENE fiLj v l S i T k o aw Loon ntór bekvéBUnhod Adres wet fmnco feieven 0 letter H a ba den Bockli indel ar P mm immi m mm wijnen Alle soorten van B O R D E A U X en andere W IJ N E N bij M PEETERS Jz te Gouda 11 1 Bizonder wordt aanbevolen de gereputeerde BOROEAUXWUN vaa i 86 per Anker met accijns Steeds belegen voorradig Ook bU proefflessolian kwart en balf ankers Prijscouranten worden gratis en franko verEoadtaHAlles wordt franko huis geleverd gevestigd te GOUDA gevraagd t en FLl r 84LAR1S G0MMI3SARI8BEN voor de BE EIDINU en UITÜEËLING van SO£P te owfo hebben de eer aan de Deelnemer kennis te geven dat de Bekening van Ontvangst en Uitgaaf gedurende den Winier 1877 76 14 dagen ter visie ligt ten huize van dén Secretaris dee midd gi van 12 tot 1 utcl Zg waren deze winter bi 4è gelegenhmd 20000 portlen soep af te geven W A FOETÜIJN PBOOGLEBV ER Voot imgr De DIRECTIE maakt bekend dat op de laatst gehouden Vergadering het dividend is bepaald op 12 4 § per aandeel welk bedrag van af 1 Mei a tegen inwisseling ler coupon bfl en Heer A van WIJK aan de Veeratal te Gouda wordt uitbetaald J MULDER J C VA WIJK H J WAARD MOLENWERF vedt ueh as tot liet LEVEREN van Diverse Bieren BLANK NIEWLICHT Vj zeulen Secrètarü Gouda 30 Maart 1878 EO byzonder geschikt voor TAFELBIER per 6 Flesschen a IJ Cent Prfls Conriuiten op aanvraag gratis rerkiugbaar OFENBABE VEBI OQF VAW l©®liilji 1 J EKIEBERT iuuT iii in i Geëmailleerde PORTRETTEN naarde laatete vinding KOOLPORTRËITËN die in dnnrzaaiuh d gewone PhotegraptiiëB otertreflbii VERGROÜTINGEN Ljjsten Pagseparto oUent u XenaiBgeving bÜk RAAt en HÜOeiHSEMaADIlK rui Sc ueland doen te weten 4 i ebüOA DS VIN A BRINKiTAN Dat in voldoening aan art 31 van 6et Reglement vau SMtland de verkieang van ££ ÏV UOOFDINGEbAJSD van SeUeUmd voor h et Ie District in plaats van wylen den Heer J Hooo WBao60B die m het jaar 1879 aan de beurt van aftreding jvas zal plaats hehben op DONDERDAG J i 4n APRIL 1878 van de voormidd s 9 tot des namiddags 2 ure in de Hoofdplaats Ovtndm ia de Uitspanning fSE VKEoteLDB KoFrsT AOEN aldaar Dt kg f en Hoogheemraden van Schieloud De Dókgraaf J A VAILLAMT De Secretaris Rentmeester W C WUNMALEN Adyei tentiën DAUEBETUIQIM Erkentelgk voor de onderhnge bedragen mgner geachte Stadgenooten betuig ik daarvoor mgn wielgemeendeu dank terwgl ik mij zeer beleefdelijk aanbeveel tot het leveren van gemaakte LEEDINGSTUKKEN en MANUFACTUREN ten einde daardoor m de behoefte vaa mgn gezin te kunnen voorzien AWnbévelend USd Dw Dienaar W BttEEDUK Bogen eourfo 1 Apnl 78 De ohdergeteekenda heeft de eer te berichten dat hy DONDERDAG 3 APRII a 8 Gouda met zyne Artikelen zal bezoeken en alsdan te spreken of te ontbieden zal zan by Mejufvrouw de Wed A HABDUZKR Sociëteit Vredebestc op de Mabkt s Haob Opticib Men vraagt ten spoedigste te Rotlerda i in ïS een Burgergezin tegen goed loon EENE ËEBUJKE Adres onder No 28 aan het Bureau dezer Coulant Ten spoedigste gevraagd TWEE bekwame TEI17EESENECHTS I i Adres doch li fst m persoon bn Jac KOST Huis en llgtuigschilder Peperstraat Gouda Alle soorten van prima qualiteit RII1 IIGK VAN E THU ES te LudAvigshafen a Rh tot de meest concurreerende prgzen verkrflgbaar b j Van Wagcnlngen Kcijser te Dordrecht RIJNLANDSCHE DRUI V EN BORSTHONIG gefabriceeid onder toezicht van den Heer Dr MORITZ PKEYTAG Koninklijk pofessor te Bonn alleen echt met nevenstaand fnbriekstenipel in flesschen van twee G u 1 d e n een O n 1 d e n en y f en zes 1 1 g Cent Te Gouda bfl P H A Wolff Boëkooj bi A J viin Twout Waddimieert h C van Eeuwen Ilaastiethl bi 1 ü den Harto Qudewater by F Joiiker Jdenburg De ondergeteekende neemt bg deze de vrghetd zgne geëerde begunstigers bekend te maken dat hg ruim voorzien is van de nieuwste patroons KARPETTEN Behang en Gprdijnpapieren GANG en KAHERMATTËN Horren Gaaz en alles wat verder tot het BEHANGERSVAK behoort n belast zich tevens met het SCHOONMAKEN van VLOER en GLAZENKLBEDBN Hopende bet vertrouwen waardig te maken noem ik mg UEd Dw Dienaar B DE JONG Schilder en Behanger Gouwe C No 200 ïTl T V A i G E 1 nieuwe Fransche en Engetsche VOOÜJAAESSTOFFEN bij VV BüER Tailleur TURFMARKT waar tevens TWEE BEKWAME KNECHTS en EEN JONGEN geplaatst kunnen worden Attentie GEVRAAGD een DIENSTMEISJE van 16 a 17 jaar Adres onder No 31 aan het Bureau dezer Courant BOVEIVHÜIS Tegen MEI a s te huur een NET BOVENHUIS op een der Beste Standen Adres franco onder nommer 75 bgdejBoekhandelaren A KOK Co alhier trertroowen kan een zieke alleen m zulk een Geneeswijze stellen die evenals dr Aiar s Vattyirgeneeswijze feitelijk getoond heeft goed te zijn Dat door deze GeneesirijM buitengewoon nstige zelfi verbazingwekkende Genezingen worden verkregen blqkt mt de in het rgk geïllustreerde werk Dr Airy s NatuurgeneeswUze Afgedrukte talrqke echte getuijpschrlften volgens welke zelfs die zieken nog genezen werden voorwie hulp met meej niogeb k scheen Elke zieke mag dus z n toevlucht tot deze beproefde Geneeswijze met te meer vertrouwen nemen daar de leiding der genezing wanneer dit erlangd wordt aan daarvoor opzettelgk nutigestelde practisohe geneesheeeen wordt toeverdouwd Nadere inlichtingen daaromtrent viudt inen lu het 600 bUdzyden dikke boek Dl Biry s NatuurgeneÉswijze prys EEN Gul den by byiia alle boekhandelaren door het gelitele ryk te ontbieden alsmede door Kichter s lioekhandel te Rotterdam die het boek op aanvrage en franco toezending Van 20 postzegels Il 5 cents dadelijk franco verzendt Gouda T Druk van A Brinkromi