Goudsche Courant, woensdag 3 april 1878

1878 Woensdag 3 ApiU N 2122 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Adverleiitieblad voor Gouda en Oinslreken ParkiiH ntaire Werkzaamheden Na afloop van het afdeelingsonderzoek der hoogst belangryke wetten dour de regeering bg de tweede kamer ingediend beeft zü zich in de afgeloopea week met Terscbillende onderwerpen ia openbare zitting bezig gehoudeu Eerst heeft zg op de eenvoudigste wijze een inde gemaakt aan de verkiezingsquaeetie te Zevenbergen door den minister kennis te geven dat de gekozene de beer Diepen door biiar niet kon worden toegelaten waarip door den minister reeds een nieuwe verkiezing i uitgeschreven liet is nu aan de kiezsrs om te beslissen Jaren is reeds de kieswet uitgevoerd en hoe dikwgls leest en hoort men nog van overtredingen 1 Wil men gehoorzaamheid aan de wet dan dienen de ambtenaren der regeering daarin voor te gaan voor hen althans mag onbekendheid met de wet geen verontschuldiging zün Is de wet onuitvoerbaar dan verdient het overweging of wijziging niet noodzakelijk ia net oogluikend toelaten van wetsontdoiking is toch nog vrg wat erger dan het toepassen der slechtste wetten omdat het den eerbied Toor de wet verzwakt Sn dat dit zich niet alleen tot de kieswet bepaalt bleek bö de behandeling van een ander onderwerp het rapport der commissie tot onderzoek in zake longziektd Met yver bad zich dezp commissie van haar taak gekweten Tal van deskundigen en belanghebbenden waren door haar gehoord en de resultaten van het onderzoek waren zeker niet vereerend voor vek ambtenaren met de beteugeUug van die ▼ olksramp belast uit die enquête toch is gebleken de hoogst gebrekkige onvolledige en ondoelmatige wgze waarop het staatstoeaicht wordt uitgöoofend waardoor de uitvoering der wet xaa 1870 zeer veel te wenschen overlaat Wat baten da beste wetten wanneer zg niet uitgevoerd worden Men klaagt somtgds over de vele firen en dagen die door de vertegenwooidigiug besteed worden San het onderzoek der wetten og erger is het eveuïvel dat al die moeite te vergeefs is wanneer de met zooveel zorg samengestelde wetten onuitgevoerd blgven Dis regeering is thans weder op dit echt Mederlandsche gebrek gewezen het is aan baar om maatregelen te nemen dat ten minste de door haar angestelde ambtenaren hun plicht doen Een ander ziektegeval had dt eer weder nnar aanleiding eeper interpellatie besproken4e worden De toestand der kolome Suriname is sedert area hoogst zoigelgk Werkkrachten onj bfeken en de aanvoer van emigranten ia volstrekt niet in evenredigheid mo t dal eho £te nog allpd kftn men daar de afschaffing dtr sUvervg niet vergeten en wacht men op ondeirsteuuing van het moederland Depreciatie vikn have en goed De kolouif heeft aansprak op de be erming van h t moederland suoaidiën ruime subsidiënzijn het eenige middel tot her l de beai sgeopend en de vroegere welvaart ztl terug kaeven H lp u zelvwi was het aatweoid Cii djt kon met te meer recht gegeven worden daar de kolonie zich mag verblijden in ee i zelfstandig bestuur Span zelf alle krachten in Om do tegenwoordige malaise te ovarwinnen en de koljnie zal gered z ju juist het steunen op die snbsidicu is de oorzaak van den tegenwoordigen toestand Maar waartoe meer uit een geheel onvruchtbSaiv debatV Met redevoeringeu i belaas Suriname niet te re iden toonen de ingezetenen dat zij op eigen krachten steunende de welvaart willeu doeu herieven dan zal noch de regeeriiigj noch de vertegeuwoordig hg ajhterblgven om te helpeur maar daarvan Tindl men nog geen sporen en daarom kuunen zij ook niet vorderen dat de peuningen door de Xederlanders opgebracht gebruikt worden om de malaise waarover men in Suriname klaagt te bestendigen Kerst moeten de belanghebbenden toonen dat zij zich zelven willen helpen en dan zal zeker ook de hulp niet uitblgvep In de zitting van Vrf dag werd iwcder een kleine schrede gedaan op den weg der vrge handelsbfeweging daar de vertegenwoordiging met algemeene stemmen het voorstel tot a scha£5ng der merken op de haringvaten goedkeurde Nu nog de keuring ifer haring van rageeringswege afgeschaft en de haringvisscberg zal Weder op den natuurlijken weg teruggebracht zjjn Zoo zgn langzamerhand alle bezwarende bepalingen vervallen dië in schgu moesten dienen om die visscherg te beschermen maar de oorzaak waren van e M diep verval dat op den geheeten ohdergübg bioest nitloopen Hoevele klachten werden geuit toen Het eerst de schendende hand aan het werk onzer vaderen geslagen werd Hoe zjjn alle klachten beschaamd door meerderen bloei der visscherji die eenmaal Nederlands gowlmgu was eu met trotschheid de groute visscherg genoemd werd Van tgd tot tgd iju kluchten gehoord omtrent de tegenwoordige wet tot regeling vau het notarisambt geheele heraiening der wet achtten velen noodig zelfs werd nu eu dan aangedrongen op de invoering van het vrg notariaat de vorige minister heeft enkele wijziginSen voorgedragen en de tegenwoordige heeft B hoofdbepalingeu van dat ontwerp overgenomen Het laatste gedeelte der zitting van Vrgdag werd aan dat onderwerp gewijd Betreurde men van de eere zijde de partieele regeling van een andere zijde juichte men die toe zag de een alleen heil in het vrij nol riaat om in eens voorgoed aan alle misbruiken een einde te maken de andere achtte dit onuitvoerbaar In ééu punt kwam men vrg wel overeen de eischeo van het examen moeten hooger gesteld wordea om het ambt te releveeren Geeu pioïifloiale commissiën een rijkecommissie mpet het ej ank i afqemen stelde de vorige minister aU eiscb het doctoraat in de rechte6 de tegenwoordige heeft dieu eisch doen vervallen hoewel niet tot algemeen genoegen Het voorstel is ten minste gedaan om dien eisich weder in het ontwerp op te uemeh De beslissing hieropitwnt is nog niet gevallende discussie M in de volgende week wordenyoorlgw 1 BUIT E NLAND lluU iilaiidsclr VverMI Wat Engeland eigenlijli wil in dezen stand van het ObsttnieiN vmagttuk Aüwt hsl lellf ui te weten De Ettgeltobe dagbladen zieu iu deoprbqiiBg y la de lilÜD van gi l r i W T M l tl gro roijBr er wid r riTov 6ie i i v j i der reserve nitt zulk ceue groote beteekenis nis daaraan iu hut buitenland werd toegeschreven liet gelijktijdig ontslag van lord Derby gaf daartoe aanleiding ffZoo werd aan een Cenvoudige v9orzorgtmaatregel zegt de Slandard een gewicht gegeven dat zij voor zoo ver wij kunnen nagaan nauwcl k verdient Ifoe beter men de zaak inziet des te gefaeiiuziuuiger wordt bet ontslag van lord Derby Na de spanning van Vrijdag en Zaterdag u men verwachten dat er heden iels beslist zou zijn in het Eagelsch Hassische conflict dit is echter in gcenen deele t geval uit 1 de Eugelsche berichten blijkt dat men aan de Theems wel het cpngres heeft geweigerd maar tocb nog u et vootnemrus is om Rusland den oorlog te Het JoHmal de Saint PeUnbourff terugkomendeop de aftredende van lord Derby somt ui de door het Britsche Kabinet sedert 1875 fipgew orpen moeilijkheden op en zegt ten slotte dat nadat Busbindalles gedaan heeft om den vtede in stand te houdennadat het de uiterste toegevendheid gebraikt beeftop diplomatiek en militair gebied het vaortaa islechts zijn Mgen belangen en zijne eigen eer zalraadplegen wanneer auderen oedviudeu die te be dreigen i De houding van Turkije is steeds onzeker sommigen verklaren dat het zija ueulcalitdt an Busland beeft tpegezegd anderen meeneu datSiet irrmseue uak lal makw met Engeland waarschijnlijk weet de Porte zelf nog niet wat zij doeu aal GiUjk zich verwachten liet heeft je Fransche Kamer jl Donderdag overeenkomstig het besluit har r begrootingscotnmis de posten vroeger door haar van d begrooliug geschrapt maar door den Senaat daar weder opgcbr icht opnieuw verwijderd Alleen é a post voiut genade in hare oogen toen de ininijter van t uilog tru gunste van hj ir behoud had gesproken nauiLlijk de post betreflfeiide verhoogde subsidie aan de invulleden Opnieuw is das de juistheid der opvatting gebbkiii dat de Frau sche volksvertegenwooriligers sinds 187 1 alle stautkuudige geschillen willen laten rusten voor een tijcl verjicteu zoodra het veibetering geldt vau het leger Maar voor het overige erd al wat de Senaat voorst lde opnieuw geschrapt Art 10 betreffende de beurzen der semtnarien werd ondanks dat de regeeriug in de begrootingscommissie verklaarde dat zij dour genoemde lezing de rechten van deu Staat geuoegzaamgewaarborgd aobtte gejicel uit de wet gelicht Men heeft dus gelukkig den strijd weten te vermijden want het zou niet te verwonderen zijn gewetst Wanneer de Kamer door deze uoodeloozestrengheid de openbare nieeuiug voor eei goed deeltegen zich had i igeuoiucu Niet alleen bg bladebals Ie Temft vond zg afkeuring maar ook bg de XlXe Biecle die dan toch ouder de meer gcavjWceerde bl adeu gerekend worden kau r Doch de Kamer heeft anders geoordeeld Beraadslagingen werden over art 10 nigt geveerd Owibetta stond op en erkende dat de Seaattslczing sommigen vrienden der republiek weinig gevaarlgk schecu Doeh anderen zngdh daarin jwcl gevaar Nu zou mm hierover breed kunnen debateereu Uaar er was daar geen tgd vqor De begtooting moiest gei ed komen Daarom moest men maar niet trachten zijn tegenstandeis te overtuigen men moest de zaken laten rnateu en daarom art 10 geheel uit de wet lichten De minister v u ondtrwgs d heer Bardoux erkenije eveneens dat er geen tijd Wi s voor bfésde beraadslagjuge en i clille bet m beier die tot jie volgende begrootiug uit te stLll n Zoo werd art 10 g etl uit de wet op de uil gaveu getèhrapt Eu de Senaat hap het hijufil erkcp p op zijn beurt JjI er gijtn tijil latc r wa CB berustte er in dat de Kamer opuiiuii de poiuii sohtapte AUgd die voor de iavalieden ultgezonduM tejwgj prt 1 jie twistappel weggenomcp ivas VAp igi liaiit bc lo t Seaaa jL Doudeidag