Goudsche Courant, woensdag 3 april 1878

bladen wordt gesproken ten gunste van cene rechtetreeksche overeenkomst met Engeland Versailles l April in de kamer van afgevaardigden heeft de heer Goblet het rapport voorgcleieii over de wet op de amnestie roails die door den Senaat is gewijzigd De Kamer heeft daarop de wet zonder beraadslaging aangenomen De lieer PraukChaveau heeft vervolgens het rapport ingediend over de door den Senaat eeuigzins gewijzigde wet op den staat van beleg Het rapport conclndeert tot aanneming vel voor zich te zien Bojton vertrok den 21n weer van Tanger naar Gibraltar ditmaal mei een stoomschip Kaïitougerecitt te Gouda Terechtzitting van Maandag 1 April 1878 Kantonrechter Mr J H van MIEBOP Ambtenaar van het Openbaar Miuiiterie Mr W C A SCHOLTEN te Rotterdam VEROORDEELD C W van de V wijnkooper wonende te Ooada tot twee boeten ieder van eén galden of gevaag van één dag voor iedere boete wegent des nachti laten losloopen van zijn lichtbruinen gladharigen hond op den openbaren weg te Oonda terwyl die hond niet droeg een halsband met den naam det eigeuaars daarop A B koopman wonende te Moeroapelle tot eene boete van drie gulden of gevang vaa ééa dog wegens op den openbaren weg te Bleitwyk zonder toezicht laten staan van een met een ezel bespannen kar H V arbeider wonende te Qouderak tot eene boete van zes guldej of gevang van twee dagen en eene boete van éóu gulden of gevang van één dag wegene te Gouderak op den openbaren weg zich in kennciyk beschonken toestand vertoonen en maken van nachtgerucht ventorende de rutt der inwonert A de W melselaarsknecht wonende te Gonderak tot eene boete van zes gulden of gevang van twee dagen en eene boete van ééu galden of gevang van één dag wegens te Gonderak op den openbaren weg zich in kennelijk betdionken toettand vertoonen en maken van nachtgemcht verttoreude de ratt der inwonen C B landbouwer en A van T arbeider beiden wonende te Moetcapelle ieder tot eene boete van vyf galden vyftig centt of gevang van één dag wegent te Moeroapelle te zamen en in vereenigiug maken van uaohtgeracfat verstorende de rutt det inwonen P h arbeider wonende te Zevenhuizen tot twee boeten ieder van vyf gulden vijftig cents of gevang van twee dagen voor iedere boete wegent op twee verschillende tydslippen te Zevenhuizen maken van nachtgeracht ventorende de rutt der inwonen Amsterdam over Utrecht naar den Bijn en ten slotte weigerde op grond dat hy eerst schadeloosstelling I het regeeringsplan voor eene vaart Amsterdam Do voor logis cv verteering moest hebben en dat bij dewaard door de Geldersche vallei aan de ver het opmaken van het proces verbaal de beklaagde eiechtrn die mochten en moeten gesteld worden voor had verklaard den houd gekocht te hebben een dengdelyken handelsweg tevens te gebruiken voor De lubsituur ofRcier van justitie mr Steeman hield het verkeer van oorlogsbodems binnenslands Het de baichuldiging vol en reqnireerde 4 dageu celstraf eente en het vierde te tarnen voldoen z i in alle Df verdediging door mr Bud Benjamins voorgeopziohten en zyn thans dan ook in behandeling bij i dragpn berustte op onderscheidene rechtsgronden de Tweetle Kamer de kosten zijii geraamd op 26 ontleend zoowel aan het Roijicinsohe als aan liet millioen met bijdragen van de provinciën Xoord eu hedeudaagsche recht Na te hebben aangetoond dat Zuid Holland voor aanleg eu onderhoud van den weg de onwaarheid van het koopen bij het procet verbaal I te berde gi bracht niets af deed tot de vraag der arglist op het oogenblik der toeeigening trachtte pleiter te bewijzen dat de hond de gewoonte om temg te keereii bij zijn meester had afgelegd dat hij wel uit logeeren ging maar evenals de altijeldurende logé niet meer docht aan eigen huis en haard Wanneer dus die gewoonte by bet dier verdwenen was mogt reeds volgens den Rumeinschen wetgever de eerste de beste zich meester maken van een dier eu werd de logeergaat of zwierbol bet eigendom van den vanger Voor het geval de rechtbank echter dit recht niet mogt toekennen was er nog voldoende grond by de wet te vinden om het gedrag van den beklaagde te billyken Volgens artikel 1392 vau het B W toch ia hy wient belangen door een ander zyu waargenomen verplicht aan dezen alle nuttige en noodzakelijke uitgaven te vergoeden De houd was verpleegd verzorgd gevoed doorden vanger die de hond mocht bewaren rn niet behoefde af te geven zonder vergoeding voor al diezorg Dit recht vloeit volgens pleiter voort ait art 1 1766 B W luidende De bewaarnemer is gerechtigd het goed nder igieh te hoodev 4ot de volle voldoening van hetgeen hem tet take dèr bewariug verachuldigd is J Tot nog toe is die va i M king niet geschied enbekUagde verdiende volgoiw weiter niet op de bankder b buldigden te zitt jy jpaar eerelid te worden van de Sophia vereeniging Wt bescherming ven dieren De rechtbank sprak bj gemotiveerd vonnis den beklaogde vry Of het eerrUdinnatschap der genoemde vereeuiging hem zal worden aangeboden kon iiatuurUjk door de rechtbank niet orden betlist Laatste Berichten LondODi 1 April By het Lagerhuis heeft de heer Hardy de aangekondigde kouiulélyke boodschap ingediend Daarin wordt gezegd Daar wegens den tegenwoordigen ttoat van taken in het Oosten en de hieruit voortvloeiende noodzakelijkheid van maatregelen ter handhaving des vredes eu besche rming van de belangen des Ryks zich naar de meening van Hare MAJeteits een geval vaa hoogst dringenden aard voordoet bedoeld in de daarby betrokken wet wenscht I M over verdere middelen voor den militairen dienst te kunnen beschikken en wordt mitsdien aan het Lagerhuis medegedeeld dat H M voornemens is de legerreserve eu de militicreserve of zoodanig gedeelte dezer troepen alt H M noodig zal vinden oumiddelyk iu werkeiyken dienit op te roepen Deze mededeeling werd met teekenen van goed keuring begroet In antwoord op eene vraag van lord Harlington heeft sir Stafford Northcole medegedeeld dat Eugeland aan de Mogendheden eene circuUire betreffende den tegenwoordigen staat van zaken heeft verzonden met verzoek om het oordeel dier Mogendheden omtrent den toetUnd te vernemen Het debat ever de koninklyke boodtcbap it bepaald op aanstaanden Maandag de indiening der begrooting van uitgaven op aanataanden Donderdag Voorts heeft sir Stafford Northoote medegedeeld dat lord Salisbury de portefeuille van Bniteulandsohe Zaken heeft aangenomen Bj het Hoogerhuis is de koninklyke boodschapdoor lord Beaoonsfield ingediend en het debat daarover insgelijks tegen aanstaanden Maanda aan deorde gesteld St FetersbUti l April Ia dé Butsisohe Burgerlijlce Stand GEBOBENi 30 Murt Dirkj Kl ina oujera J 1 3u n J C Kocoiiai rathnrrna ouders J Krorlthifijreo en M Zwinenbarit 81 Cathanni Hfodrika oidi ra 1 IViutana ea A A TeitiBtB llabcrl Willem wijan H h UoKl ca M C Aekera Allien HcDdrik oodua L A I abnw at H W Saai Netlljc Curaelia osdeia A Ki ian as J M Saa Mtrt oiia ood ra M Dckkar en A M Prio Dberg 1 April ïarrit Jacob Jan ouders A J de Mooü ra K da Koater OIEBIEDEN 1 April K P Uk 2 m t Beparon 4 OhHUWD 1 Apnl A A van Dwth n i Uouchoa APVERTENTIÈW Getrouwd A A TAS DOBTH EN J MOUCHON die tevens met wederzydsche Famitie dankbetuigen voor de vele bewgien vaB belangstelling bg hun Hawelyk ondervonden Gouda 1 April 1878 Heden overleed tot onze diepe mart ons geliefd eenig Zoontje LUCAS in den ouderdom van ruim 14 maanden J BREEBAABT U Gouda M BREEBAAET 2 April 1878 VAt o a Kt EI Op den 27 Maart II overleed te venhage in den óoderdom van ruim leveutig Janm onze gelieHb Vader en Behtiwdra d WelEdele Heer J C BCS dv w 4 r tan Vrouwe C W tas PkMH j A ROEST TAN Lia Büaa C M BOESÏ TAN LlMBÜRa E het Larakler der amueatieiret Toor penmiadryren cheu IiJ Meien 14 December geheel te veranderen door deze beide datums te schrappen en er dus een alxeinecue wet van te maken van de meerderheid van dm Senaat die tot up zekere hoogte medeplichtig is geweest aan het gebearde op 16 Mei viel jiiet audtrs te verwuchtcn Er was reeds vooraf voorspeld dat de zoogenaamde couslitutioneelen die bg de et op den slaat van beleg naai de rechter 7ijdt zich ftfscheijilto olgens de regelen der schippcrpolhiek thans met de tt hterzgde stemmen zouden £ n zoo is hel dan ook geschied Zeer v el gewicht hci fi dize tenioustraüe van den Senaat niei Gesteld dat de rigerriug hatir ontwerp introk gesteldMat zy de iiraiidiriug nauneemt de hoofdzaal is dat de wetten op de colportage en den staat van beleg uiiar den zin van rigeeriug en Kamer zyn tot stand gekomen en er uus waarborgen bestaan tegen eeue herhaling van 16 Mei l e vriend van Gambctta de journilltst Spulier heeft met al zyue mede afgevaardigden voor Parys voorgesteld om eerlang de tittiiigeu der Kamer in tie hoofdstad te honden Dit voorstel beeft weinig succes Hegeeriiig eu meerderheid zyu er gelijkelyk legen wegens bezwaren aan de grondwet onlleeud De commissie bestuit uit 10 tegenitauders en ééa voorstander den heer fipuUer zelf In de Donderdagarond gehouden zitting van den fruisischen Landdag is van conservatieve zijde nog het voorstel gedaan om op de tweede lezing vaa Ie suptflemeulaire tiegrootiug terug te komen van den kunt der Fortaohrittsjartij werd dit echter be treden en met 184 tegen 163 stemmen verworpen en cijfer waaruit wy moe teu opmaken dat de nalionaal libcralen verschillend hebben gestemd en de rechtervleugel met de eoaservatieveo is meegegaan De besluiten der tweede itziug werden gehandhaafd en daarop werd door den voorzitter meegedeeld dat Waterdag de zitting zou worden jjesluleii hetgeen is geschied De Kijksdag was genoodzaakt om de voortzetting der loopende begrooting voor April goed te keuren liaur het door de buitongewoiie zitting van den Fruisischen Ixiuildag oiiinogelijk is geweest om de begrooting in optiib ire beraadslaging te brengcjj Do Duitsche Hêichs Ameiger deelt het ontslag mede van de ministers Eulcuburg en AchenbaCh met behoud V IU den titel van Minister van Slaat Verder beyat het oflicieelt blad de benoeming vun een opper C ideut van ilaOnover liiUlenburg tut Minister vau uenlandscbc Zaken van Slaybach tot Minister van Koophandel van Hokrecfat töt Minister van Financien en van Acheiibach tot opper presidcnt van WtstPrnisen De teraming in de Italiaansche Kamer over den president nordt druk besproken van de 174 slemmen welke Farini verkreeg waren 60 afkomstig van de gematigden terwyl 26 blanoo biljetten werdeu geleverd door de uiterste linkerzijde onder aanvoering van Bertani sommigen willen in deze stemioing het begin zien van een nieuwe part ij vorm iflg waarin de vroegere combinatie weder op den voorgrond zou treden aan het blyven van dit Ministerie deuken weinigen B j tie verkiezing Tan de vice presidenten verkregen Pianeiana en Tujani ieder 113 Rudini 6S Ferracin 46 stemmen zoodat er een nieuwe stemming lal plaats hebben In de volgende zitliug yn Pianciani eu Tajaui lienoemd tot vice presidenten de politieke toestand is onrigeus nog niet veranderd het blykt dat incu by de benoeming van den Kamer president ternauwernood een nieuwe crisis is ontgaan De Minister van Duilcnlaudsche Zaken Corti heeft gezegd dat hij 8 dezer de interpellatie over de Oostersdie quaestie zal beantwoorden In acht dagen kan er nog veel gebeuren De aHocutie van den Paus wordt te Rome gunstig beoorde d Leo XIII heeft verklaard den graaf van Chambord alleen te willen ontvangen als particulier persoon BINNENLAND GOUDA ï AprU 1878 In de hedenmiddag gehouden zitting van den gemeenteraad is o a ingekomen het rapport van Burg ea Weth betreffende ïet verzoek van de hb J de Vries Bobfaé en A Kaptcqn tot rerkrij png der conoessie voor den aanleg en exploitatie oaicr waterleiding a deze gemeente Da niit blykt dat B en W de eonditten waarop zy meeïden dat de Overeenkomst moest worden aangegaan aan genoemde beeren hebben medegedeeld die daarop hnnue bedenkingen hebben te kcsneu gegeven met sonunigeo waarvan B en W zich hebben Tcreenigd terwyl dat met an elren niet het geval was De puuten waarover ver8chi bestond betreffen voomamelyk de verplichting om bij epidemien scheikundig gcmircri water te moeten leveren de ver goeding vanwege de gemeente voor kostelooze levering aan inrichtingen en anderen die wegens finantieele redenen zich het water niet kunnen aanschaffen den duur der concessie en de couditien van overname door de gemeente by expiratie van den termijn waarvoor de concessie verleend wordt Het voorstel wordt in zijn geheel opgenomen in het Ferilag van jtet verhandelde in den jemeeHteraad De Hooge Baad deed gisteren uitspraak op de voorziening in cassatie door G de Vos te Waddinxveen ingesteld tegen het arrest vou het Gerechtshof te s Gravcnhage waarbij hy wegens vergiftiging zyner huisvr ouw M Figée tut levcuslangc tuchthuisstraf werd veroordeeld Overeenkomstig de conclusie van den advocaat generaal Polis werd het ingesteld beroep verworpen Ten aanzien der voorgeslehle cassatieniiddelen besliste de Hooge Baad dat het Ho t na uitgemaakt te hebben dat De Vos de misdaad gepleegd had niet nog eens behoefde te onderzoeken of ook een ander dit kon gedaan hebbeu en dat ilu de deskundigen iu hun rapport waarmede het Hof zich vereenigde hadden uitgemaakt dat het rutlekruid den dood had veroorzaakt een nader onderzoek omtrent de uitwerking van dit vergif in het algemeen of hier in het byzonder niet te poa kwam De vraag door een der verdedigers in het tweede middel besproken omtrent den aard der aann ijzingen door het Hot ontleend aan de verhouding tusscbeii den bcseh en zyue dienstmaagd achtte de Hooge Baad in cassatie met ter zake dienende wijl de vraag of aauuyzingen al dan niet in het vereiachte verband staan met de zaak cene geheel feitelijke is Met de beweringen van den anderen verdediger omtrent s Hofs bezichtiging der medische kracht van een recept en omtrent het putten vau eene aanwijzing uit nne andere aanwijzing kon het hoogste rcohtscollegio zich evenmin vereeuigen als met het laatste middel volgeus hetwelk het Hof ten onrechte als aauwyziug deed gelden de verklaring van den kapelaan Lucasscn dat de khlholieke Kerk geeue echtscheiding toelaat Hierin zag de Hooge Raad niet eeue meening omtrent eene vraag van kauouiek reoBi maar een getuigenis omtrent iets waaromtrent de kapelaan door waarneming en met wetenschap eene verklaring kon afleggen Ëvenak bij de pleidooien en by de conclusie waren een grout aantal ingezetenen van Waddiniveeu ter terechtzitting aanwüig i Blykeus aanl ondlgii g ia een vorig nummer T n ds blad zal voortaa vanwege de Remoustrantsche diakenen een afzonderlijk preekbeurtenbriefie worden uitgegeven waarop alleen de naam vermeld staat van hem die in de Bemonstrantsohe Kerk optreedt Nauwelijks it echter het proefnummer hiervan in t licht verschenen of een nieuwe uitgave wordt aangekondigd zoodat onze gemeente thana dru prrekbeurteubriefjes njk is Dit laatste wordt uitgegeven by U H Maaskant eu bevat behalve dat wat t oude dorainé sbrietje guf ook de preekbeurten bij de Christelyk Gereformeerde gemeente en die in t lokaal BeU det Volk De opbrengst van dit laatste brieQe n dit is een punt van onderscheid dat men in t oog moet houden strekt echter voor den uitgever terwyl die van de beide andere brieQet voor de armen is 4 Pp verschillende pkatsen in bet station alhipr staat thans aangeplakt dat de directie der NederlaudscUe B nspoorwcgmaatschappy zich genoodzaakt et voor dit station in het byzouder te handhaven art 9 van het algemeen reglememeut voor het vervoer op de spoorwegen bepalende dat vyf minuten vóór het vertrek van een trein geen plaatsbewyzen meer behoeven te worden afgegeven Deze mededeeling berust op de omstandigheid dat verscheidene reizigers van Utrecht naat s Hage of oeagekeerd aan het station alhier gebruik maakten van de goedkoopere reisgelegenheid die de tarieven van de Nederiandsohe Bijnspoorwegmaatsehappy hun aanboden In plaats van te Utrecht een direct retoorbiljet Utrecht s Hage te nemen namen verscheidenen eerst te Utrecht een rctourbiljet Utrecht Gouda en daarna te Gouda een retourbiljet Goada s Hage zy wonnen daardoor by een retourbiljet van t n of twee dagen in de Ie klasse 60 cents 2e klasse 4 i cents 3e klasse 25 cents by een retourbitjel van drie of vier dagen was de in8t 40 30 16 cents i bij een enkel reisbiljet 25 15 10 cents Daar echter verscheidene treinen van Utrecht naar s Hoge eu omgekeerd thans langer dan vyf minuten te Gouda stilhouden zal de maatregel van de NederlandMhe Rynspoorwegmaatschappy slechts gedeeltelyk gevolg kunnen hebben On beri At zegt de N R Cl dat Z K H prias Hendrik in het huwelyk treden zal met eene dochter van prins Friedrich Carl van Pruisen is door oudere bladen tegengesproken of betwijfeld Noch voor het een I noch voor het andere bataat er meeuen wij grond Statea Qeneraal Tweede Kamee Zitting van 1 April 1878 In deze zitttug zijn de beraadslagingen over het ontwerp van wet tot wijziging der wet op het notarisambt voortgezet Op dat ontwerp waren de volgende amendementen voorgesteld lo Van den heer van Eek om voor de benoembaarheid tot notaris den groad van doctor in de rechtswetenschap aan eene ryks of daarmede gelijkgestelde Neeierlandsche universiteit te vorderen 2o van den heer l atyn om den tiage werktijd op een of meer notariskantoren vóór de benoeming I van een op twee jaar te stellen 3o van den heer van Naomen om onder de examenvakken ook op te nemen grondige kennis van dè Nederlandsche taal en van de beginselen der Fransche Ëngelsche en Hoogduilsche talen 4o van den heer Bredius om te bepalen dat de tiage ook gedurende de laatste vijf jaren vóór de benoeming moet zyn doorloopen ten einde te voorkomen dat candidaten worden benoemd alleen wegens anciënniteit maar die sedert lang in andere vakken of betrekkingen buiten het notariaat werkzaam zyn geweest en das mogen geacht worden de vereiscbte geschiktheid niet meer te bezitten Het amendement van den heer van Eek vorderende den dootoralen graad voor den notaris is verworpen met 53 tegen 8 stemmen Het amendement van den beer Palijn eischeude itage van 3 jaar is aangenomen met 33 tegen 28 stemmen Fencorftn werd met 68 tegen 12 stemmen het amendement van den heer van Naamen om de kennb von levende talen te eischen als examenvak De artt 1 5 zyn aangenomen Morgen zullen de beraadslagingen voortgezet worden Tien leden van den gemeenteraad van Rotierdam hebben een voorstel ingediend om by de uitbesteding der tramwegen de volgende lyocn te noemen iu art i van het contract van de Bi urs naar Ceutroalatation Park Willenispleiu Crooswijksche kade en Kralingen De vroeger voorgestelije lijnen Beurs Boompjes Beur Bynspoor en Ceiltraalstaiion Bynspoor worden niet genoemd de lyn Bears Kraiingeu is nieuw De geumenlyke lengte der voorgettelde lynen ie 8800 M i Daar de heer Waldeck tecretaria der HoU Maatschappij van Laiibouw dezer dagen naar de wereld tentoonstelling te Parys zal vertrekken om de ooN lective inzending van land en luinbouwvoortbreng seleu daar op te stellen eU er tot 5 Mei a s te verblijven zijn de afdeeliiigsbeaturen nilgenoodigd in dien tyd geen andere tukken op Ie zenden dan die waarby spoed wordt geeitoht en dan aan het odre van den heer C i van der Oudermeulen voorzitter der Maaiscbappy ie s Gravenhoge Een iuterualiünale papier tentoonitelling zal van 16 Julqi tot 31 Augustus te Berlyn worden gehouden Aangifte van inzendingen vóór 1 Mei a s De Ned Herv Prrdikantenvereeniging zal opWoensdag 24 en Donderdag 26 April te Utrecht in het gebouw voor kunsten en wetensohanpen bijeenkomen Onder de te behandelen onderwerpenkomt o a voor de voorloopig aangenomen verandering van art 38 en 39 van het reglement op het godsdienstonderwys in te leiden door ds 1 J vanToorenenbergen van Rotterdam Het voorloopigaangenomen gewyzigd reglement op het examen ter toelating tot de Erangeiiebediening in te leiden door ds J C Verhoeff van Utrecht Het huwelyk beschouwd uit christelijk en sociaal oogpunt inte leiden door ds A W Bronsveld van Haarlem Welke zijn de rechten van de individnrele geloofiovertttigiug tegenover eene belijdende tegenoveronze belijdende kerk in te leiden door ds J H L Boozcmeqer van Middelburg Besoboowing vanden doop volgens het doopeformulier is te leidendoor da E Barger van Maassluis Dagelyks komen er ongeveer 89 wagens met kitten olp het Champ de Mare Het groote standbeeld van Charlemagne zal iu een der paviljoens worden opgesteld Men is begonnen met het leggen van graatoden De Eugelschman Adams die het eerst van alle inzenders gereed was met de installatie zyner inzending van pottebakkertwaren ontving van de Fransche werklieden een ruiker met het opschrift IleiJI den eersten inzender Leve Eugeland Leve Frapkryk Het paleis op het Champ de Mars tpn eerst 240 000 vierk meters hebben ingenomen maar met de btjgebouwen tal de oppervlakte 280 000 vierk meters beskian Vroeger was besloten het Troeadero paleia van hout en pbiister te maken later besloot men bet paleia te laten ataan ook na de tentoonstelling Hiervoor was een extra uitgave van 9 oiUioeu oadig Wanneer de stad Purijs het paleis orerneeml zal het daartoe 3 millioen bijdragen Men schat de opbrengst van de afbraak der tentoonstelling op 10 millioen de totaal uitgaven op 44 millioen fra De arroiulissementsrechtbank te Amsterdam behandelde deze week de volgende alleraardigste rechtsIn eene vergadering vnn het deporleraent Haailem 1 vraag Aan een welgesteld landbouwer werd nuraelijk ten laste gelegd dai hij arglistig teil iiadeelc van den eigenaar een huuH een zoogenaamde niollenvanger had upgevangeii eu zich l Jtgeeigeiid Het fraaie dier was wt ggelo ipe n toen hij met zijn meester dien rijiui f e jlgd haH was i airop uu logeeren gegaan by een bloedverwant tan dezen eu opgevangen door of op last van den beklaagde De gestolen viervoeter was ter terechtzitting aanwezig eu hield zich kalmer dan dikwijW ziju redelijke uaiuurgenoolen plegen te doen Uit hel gctaigeuvcrhoor was gebleken dat toen de hond bij den beklaagde door den eigenaar was ontdekt hy de afgifte nau dezen Amsterdam Botterdam der Maatschappij van nijverheid hield de hoofdin genieur rtn den waterstaat J F Wi Conrad lid van het bestuur Zaterdagavond eene voordracht over de waterwegen van Amsterdam naar Botterdam en naar den Ryn Hij helderde zijne uiteenzetting van den tegenwoordigen toestand dier wegen en van ile verschillende nieuwe ontwerpen op door kaarten en teekeningen en toetste elk der vier plannen dat voor de verbetering van de vaart Amsterdam Gouda Rotterdam het meridiaanplan Waldorp nieuwe vaart van Amsterdam naar Gorinchem het plan ter verbetering van de tegenwoordige Kenlsche vaart van Een ontaarde zoon te Amsterdam die in verregaande dronkenschap zyue ouders zoo mishandelde dat geneetkundige hulp moest ingeroepen worden om de hun inet tteenen toegebrachte wonden ie verbinden it iia een verhoor van den commissaris van politie naar de oellnlaire gevangenis overgebracht De onverlaat it even 18 jaar By den uitgever A van Ootterxee te Amsterdam zyn thant de eerste drie bladen verschenen van Ae wereldtentoonstelling in 1878 te Parijs De aflevering wordt geopend met een welgelijkend portret vaa Z K H Prins Hendrik der Nederlanden eere voorzitter der Nederl hoofdoommistie VV yden komen er een achttal andere afbeeldingen in voor waaronder de Oud HuUaudsche gevel ontworpen door den architect van den Brink Het geheel maakte een teer aangenamen indruk n beantwoorden do volgeude idieveriugen wat netheid van bewerking betreft ann de eerste dan Iwq len we niet of de uilgever 1 genoegen beleven vaa xyn onderneming Door den heer Jooat Thooft Girma Pieoardi Ie Co ie Delft wordt naar de tentoonstelling te Parijs een tamelyk uitgebreide verzameling vaorwenwn van delfuch aardewerk gezonden die alle in zyn fabriek de Porteleiuen fletuh vau het jaar 1672 dagteekenende zyn vervaardigd voor een groot deel naar i modellen tn teekeningen van den heer A Le Comte leeraai aan de polytechnische scbool Dow d a Uitgever P Noordboff te Groningen is het eigendomsrecht van e KapitalUt ntgave van de H U Nygh k van Ditmar te Rotterdam aangekocht en tal dit Tydscbrift nu voortaan vereenigd worden met zyne uitgave Di ffientee fuuuicitr onder redactie van den Heer T A Uuiienga Dit gunstig bekende Weekblad zal daardoor eene belangryke uitbreiding ondergaan en voortaan in veel vergroot formaat zonder prysverhoogiug worden uitgegeven terwyl het eerste nommer van den vierden Jaaraang voor ieder belangstellende op aanvraag gratis eo banco v erkrygbaar ia Door het Departement van wateratant handel en nijverheid is deler dagen uitgegeven eene statistiekder scheepvaart over 1877 le gedeelte De eenteder staten raamit dit gedeelte bestaat strekt ten vervolge of den ten vorigcn jare uitgegeven staat aanwyzende de strandingen schipbreuken en andere ongevallen aan schepen overkomen op de kusten van het koninkryk der Nedcrhinden Ihiaruau is thans toegevoegd een staat aanwijzende de strandingenenz op de kusten der bezittingen en koloniën vanhet ryk buiten Europa Verder wordt gegeven eenstaat aanwyzende de strandingen enz buiten de kutten van hét koninkryk of zijne bezittingen en koloniën voor zoover daarvan door de Nederl consulaire ambtenaren opgaven zyn gedaon Een kaart behoort by 4 r tatitliek i Kapitein Boytoa heeft aan de Phare de Ia Loire geschreven dat hy den 20n Maart te 7 uur det morgens van Tarifa Spanje vertrok en den 21n te 1 uur te Tanger Marokko aankwam De overtocht WOB zeer moeilqk Bojrton kwam veel haaien tegen doch zij lieten hem met rust by zyn aankomst wat hy hilf blind van de zon eu van het zeewoter Men verwachtte Boyton te Tanger niet en sommige Mooren die op het geluid vnn zyn horen aan het strand wan gekomen liepen hard weg denkende den dui