Goudsche Courant, vrijdag 5 april 1878

Bij den ondergeteekende wordt uitg egeven een van h t verhandelde in den emeeriteraad Vrijdag 5 April 1878 N 2123 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Üinslreiien C3r DTJ JD J Dit Verslag be at zoowel de dlscwtsiën in de Eai de tukken die bij den Raad inkomen NB Het Verslag van de eerstvolgende Raadsvergadei ITJET VERSLAG vau den toestand van het Lag rendo het jaar 1877 door de Plaatselijke Schoolcommissie qp Wet van 13 Augustus 1857 Stbl No 103 Prijs pp jaargang DRIE GULDEN Gouda 28 Jaart 1878 vergaderingen gehouden als zal o a als hijlage beOnderwijs alhier gediaakt ingevolge art 614 der I rinkman Tii I fin mijn Huwelijk bedat zij DONpERr 1 Ji ooistrelen Door hptt voltrekken richt de ondprgeteekeni DAG a i den 4n M District G BAKkEES Leden op vo leveren woi EIL te I ver nTE F a en en l oc ten za er vooJÉ a n n STsioHOEBMi ilrm t enoo ügd iij h bij dei hifeeftH el B 332 opent in de Dublcéle Büup Ni Het tertrouwen zoo vele jaren genS zjj zelfde gunst waardfc te blüvea 1 J MOUClfJO DO t Ie hdel fiet jgeni iot a b helt LË eteekriWe Kéenige jarej l si heWBeudp van itip j jft racUf belMd JLm EREJÏvvhuI r G en kiespijn mee j Hei beroemde JACOBS MONDWATER en TANDPOEDEE aanbevolen door bekende Doctoren bereid door ü ebb WIKRING A Apoth te Arnhem ia voor GOUDA eu OhstbjiKIj verkrygbaar gesteld by B SCIIOLTE Coiffeur BIPFÜSIE m7E In elk der provinciën Zuid Hollftnd en Utrecht wordt gevraagd een solide AGENT tot den verkoop van PUIKE DIFFUSIE PULPE tegen billijk salaris Brieven met de noodige inlichtingen franco onder letters C B aan het Algemeen Adver tentieBureau van NIJGH van DIïMAE Rotterdam iim ITALIAANSCHE ROOKVËllDRIJVËR Sclioürstceiivcger en Metselaar GOUDA SpieHngstraat F 47 r oo uiiËii s Dit welsmakend GEZON DHEIDSBIEE wordt tengevolge van zijne voortdurende genezende werking door de voornaamste en meest beroemde Geneesheeren als Versterkingemiddel voor Herstellende en hoofdzakelijk bij Algcmceiie Zwal iiclijke toestanden eenparig aanbevolen en dagelijks door Dankbpeven bevestigd De prijzen zijli 1 Flèsch 45 Cent 9 Flesschen è 20 lé Plessehen 4 40 De ledige FJes8 hen worden a 5 Qei t htjr kend en tegen dien prgs steeds teruggenomen JfOP HpF lscbe Centraaldépót Amsterdam naibfiloemmarkt hjj de Paleisstraat F 250 Te Geuda bg J C van VREÜMINGEN Schoonhoven L B Okhuizen Delft Pifaokaiut Beraüexi van oeu Zoon M C BOEEL AcuERSDiJCK Oouda 31 Maart 1878 P G TAN VUET en Echtgenoote betuigen hunnen welmeenenden dank voor de vele blijken van belangstelling op den 31 Alaart Gouda 3 AprU 1878 De oudergcteekeude verzoekt allen die vermeenen ieta van hem te vorderen te hebben HUNNE PÖETENTIE S ba hem in te dienen voor 9 APIUL a s Gouda Q KüLDEWIJN 2 April 1878 O I Ambtenaar COMMISSARISSEN voor de BEREIDING en ÜITDEELING van SOEP te Gouda hebben de eer aan de Deelnemers kennis te t even dat ée Rekening van Ontvangst en Uitgaaf gedureifde den winter 1877 78 14 dogen ter visie litrt ten huize van den Secretaris des middags van 12 tot 1 ure Za waren deze winter in de gelegenheid 29000 portien soep af te geven W J rOBTÜIJN DEOOGLEEV ER 1 Voorzitter Van ZEULEN Secretaris Gouda 30 Maart 1878 Sociëteit 0 S GEi üEüE 2jaal Kunstmin te Gouda Van f WOENSDAG 3 APRIL tot en luet ZONDAG 7 APRIL zullen in bovengenoemd lokaal tentoongesteld zijn de op 13 Novemb 1877 met de hoofden aan elkaar geboren TWEELING SÜSTEIIS Te zien van dcg morgens 10 tot des avondi 8 uur Entree 25 Cents per persoon i wmmim gevestigd te GOUDA De DIRECTIE maakt bekend dat op do laatst gehouden Vergadering het dividend is bepaald op f 12 49 per aaudee welk bedrag van af 1 Mei a s tegen inwisseling der coupon bjj den Heer A van WIJK aan de Veer tal te Oouda wordt uitbetaald J MULDER J C vak wijk EEN UAAISTEË welke net de MACHINE WEEKT verlangd werk aan huis Adres Bureau dezer Courant N 33 Er bestaat gelegenheid ia een Burgergezin onder Kinderen TWEE a DEIE zosTaAiraEiis te plaatsen vao de P G Adres Boisaa dezer Cenrant No 32 Mevrouw LAMBERT TURFMARKT vraagt met MEI kunneiide Koken eu netjes Werken LOON 80 Eea JONGMENSCH zijne bezighed in i ut n s huis hebbende iioekt t en 1 MEI een lieM net KOST n BKDmHISi 4ig F tBan Ijke lieden vw dr G r ri f 7 Franco brieven met prijsopgave ouder lettw letter E fcg d Kantoorboekhandclaars MADO Co te VtrcSl als tot het HERSTELLEN VEEWBi SCHOONMAKEN derzelven Ver M k er e ije een sohede behandeling noemt hg pop I VEd Dt Dienaar B PUNSELiE Adres Hoek Oosthsren aan de Punt B 113 mm 0E7BAASD Een der oudste en grootste LEVENSVERZEKEEINGBANKEN van Duitechland 4ie in Nederland door eene te Rotterdam gevestigde GeueraaiAgentuur gedomicilieerd is zoielit voor Gouda en omstreken SOLIEDE EN BBKVVAMS AGENTEN Franco Offerten onder Motto cAssurantie aan het algemeen Advertentie Bureau van NUGE VAN DITMAR te RoUerdam Openbare Verkoopingf op MAANDAG 8 APRIL 1878 ten 11 ure in het KoffijbuU deHaeuonik aan de Markt va i 2ES WOONHTJIZEir en Erven te Gouda in de Jan Muilenpoort aan den dtoe nenweg wgk L Nos 123A tot es mei 123nt kad Sectie C Nos 2334 tot en met 2340 Breeder bn billetten en information hU denNotari s MONTIJN Opeul are VrU willige Verkooping om contant geld Op WOENSDAG de 10 APEIL 1878 des voormiddags ten 9 nrei aan de Bouwfnanswoning bewoond door COENEWS dk BOOM te Krimpen aan deu IJeael van 15 KOEIJEN en 4 VAARZEN die onlangs gekalfd hrahJDen 5 PINKEN 1 Bruin aflandsMBREIEPAARD 1 Zwarte üAAELING 1 ZEÜGj 7 BtóGBN eene partij KOEMEST BOüWf en MEt ÖEkEÜDSCHAPPgN enz Daags vóór den verkoopdag te bMJgtigen Nadere informatiën zgn te bekomen téi Ean tore van den Notaris G J SPEÜIJT i OudeP ker ajd Umi APZONDIGIUG JBUBOEMEpSTER en VVETHOUUERrf vaiiGomlai Oeiie het jkituit can Jen Beer Committarii dei Koning in it Promneie ZuU BoUattd va den 8n Uaart 1878 J No 885 1 S A d Prov Blad No 27 éftrejrnde de beKkrijv uig toor de Permntele BtUuting dienttjaar 187 8 7 9 doen te teelen 1 Dit de Otttran er der Directe Bulasliugni aan de woningen der ingpMlcncn op Ding dag den 7n Mei aaniiaande en rolgénde dagen er invulling zal doen bezorgen een BetahryvmgtMjet iiihoudenile eene korie schels van de grondslagen d r rooruoeinde beUstMigj hetwelk achtSageti nadenilreilting door of vanweee diea Outvauger jfal worden ifgehaald trrw l zij wilke bg de ipchrf ing geen biljet zullen hebben ontvangen gehanden Mjd oin de vereisohie beboorlgk ingevulde Terlilariiif i n T jdr of uiterlijk Mp den Sin Mei dezrt jaars in dienen leg kantoi des OnUingert alwaar de Hijetteii iter invulling eds reri rijgbaar zullen zijn 2 Da tol legciiMhaltera zyn aangesteld de lieel n il A BUIIGHOÜT H J NEDKRHOasr i It F M KOOSKNDAAL j O VAN GENT Wordende J de belanghebbenden voorU in het by 70uder aandaehtig gemaakt 1 Op de wijzigingen welke bg de wet van 9 April 1869 SlaatMad No 69 in de wet van 29 Haart 1833 StaaUblad No 4 tijn gebragt ala a aan art 17 der wet van 1833 ii toegevoegd de volgende bepaling Wrgena Vronwelgke dieoatboden die op den In Uei dek jaiira waarover de fadaaiing loopt fOnder dan 18 eh jonger dan SI jano iqn bc draagt de belaating 5 00 zonder toepatfiog van het opklimmend tarief i art 19 lett g ea k dier wel aangevald b f art JO der wet van 1843 wordt gelezen als volgt Dicnit en werkboden in gebouwen initellingen ijc lichtrii of inrigtiiigeB vermrld onder Ictt c en i d van art 5 § 2 vuor zoorcel zg geru bcl islbare ilientK ii verriglen regl treek ten behoeve van niien die aldaar in eenige betrekking of ela leden werkzaam zijn De eeuige vronwelijke bediende novcrigcns naar de eerste derde of vierde klaue belnalbaar in dien t van den belaatingpligtige welke gi ne andere bedienden houdt en vier of meir eigen of aangehuwdr kinderen kindskinderen of pupillen bg zich heeft inwonen die op den 111 Mei dea jaars waarover de belading loopt jonger dan 21 jaren ign o c De twee eerste paragraphrn van art 27 der wetvan 29 Maart 1833 Staaleilad No 4 zijn gewgtigd als volgt I Die na den 16n Mei e n perceel in gebruik neemt is voor dit perceel dr belasling nnar de vier eerste grondslagen voor den Igd des dienstjaars diedan nog over is verschuldigd i 2 Aan den belastingpligtige die in den loop des dicnsljanrs een perceel verlaat zonder daarin eenige roerende goederen of iemand in zgn dienst achter te laten wordt onihcfBng verkend van zijn aanslag naar de vier eerste grondslagen voor den tgd des dirnstjaars die dan nog over is indien daarvan door hem binnen den tgd van eene maand volgeniJe op dien waarin hg het perceel verliet tegen bewgs schriftelijke aangifte is gedaan ten kantore des Ontvangers op een aldaar kasteloos verkrijgbaar biljet De ontheffing wordt ook verleend over het driemaBudelgksohe tgdvak waarin het perceel werd verlutco iadien de belastingpligtige daarna doch iu den loop van datzelfde tgdvak een ander per oeel waarvoor bg belaslingpligtig is in gebruik neemt Bg oTcrlgden van den belastingpligtige treden uiijae erfgenamen in dezelfde regtcn en verplig licgen De aangifte volgens het eerste en derde lid ingediend worden sis gewone bezwaarschriften annge mcrlit cc behandeld d Aan 1 van art SS der bsvengenoamdo wet van 1333 zijn de navolgende bepalingen toegevoegd Ten aanzien van den eersten grundsLig knnnen gbebalve de jaarlgksche onzuivere huurwaarde ook maand of weekhuren worden aangegeven Andere aangiften worden aangemerkt ale niet gedaan Voor zoover de belastingpligtige de aangegeven rnaalid of weekhuren niet zelf tot jaarhuren beeft her eid wordt de eerste door vermenigvuldiging met tien eu de laatste door vermenivuldiging met drie en dtrtig tot jaarhuur herleid en ulzoo hcr leid atsj de aangegeven jaarlgksche onzuivere hauriraarde aangemerkt i Op de verptigting om bij hunne bezwaarschriften ingevolge art I der et van deu 4a April 1870 Siiittltllad No 60 over te leggen een dupliciat van hun aanslagbiljet tegen betaling van 5 cents bg deu Ontvanger der Directe Belasting verknjg baur gesteld Gouda den 2n April 1378 Burgemeesler en Wethouder voornoemd VaN BER JEN IJZENDOOBN Dri Secretaris BROUWER BBXENDMAKINQ BURGE IEE8TKB en WETHOUDERS van Gouda dorn Ie welen dat hel primitief Kohier voor de plaatsilijke directe belasting dezer Gemeente voor bet dienstjaar 1878 door den Baad vastgcslelil gedurende acht dagen van des voormiddags tien tot des namiddags een tn van drie tot vi ure ter Secreiarie der gemeente voor een ieder txr lezing is nCdergelegd binnen welken tijd elk aangeslagene tegfu zgneii aanslag bg Gedeputeerde Staten in beroep kan kQmea bg veraoekgcbnft op ongezegeld papier geaohiwen Oouda den Sn April 1878 Burgemeester en Wethondera voornoemd VAN BEEOEN IJZENDOOBN De Secretaris BROUWER BUITENLAND UuUeiilandscb ü erzliiit Nieuws over het Engtlsefa Bussische conflict is er niet de gemoederen beginnen wat kalmer te worden De Engelscbe reserve is tegen 19 dezer opgeroepen en de kennisgeving daarvan is Maandag in bet Eiigelsche Parlement ingediend maar de discussie over de boodschap acht dagen versohoven in die acht dagen kan er nog vi el gebeuren want zelfs in Bussische bladen wordt thans gesproken van een rechtstieeksche overeenkomst inet Engeland Men vleit blgkbaar zich in Engeland nog altgd met de hoop op Ooslenrgk en verneemt met genoegen dat generaal Ignatieff s zending daar geheel is mislukt Maar de Nordd Ztg bigft gelooven dat men vermoedclgk daarin zich bedriegt Generaal Ignatielf kw im geen traoliiat roet Ojstenrgk luiten niet bet bewegen tot bczctiing van Bosnio of iota dcrg lijks bij kwam eenvoudig dom wai Engeland volstrekt niet doen wil uitleggingin hooreu Ener ia geen reden waarom lluslaiid en Oostcitrijk dun niet het op grond dier verklaringen ten slotte eens zouden worden Zeer zeker is het voor ha oogenlilikal zeer weinig waaraeligtilijk dat l iigcl uid daar ccn bowlgcuootlou vinden Ooslenrgk heeft er geen bet minste tebng bg rte KngeUche beweging te ondersteunen liet doet veel wg zer met bedaard den loop der gebeurlenissen af te wachten Wel heeft htt bi lang dal euiige ptiiiten van het tr iclaat worden gewijzig l Graaf Andrassy heeft dienaangaande stellig zijii gevotkn aan gtneraid IgnatieiT gezegd en vu het congres met tot stand komt zal daarover wel tnssciien Rusland en Ooslenrgk warden onderhandeld en denkelijk wel eene afeondsrlgke schikking worden getroffen Üencriial Iguuliiff is Dinsdagavond te Petersburg teruggekomen Tegenover de mededeeling van de Weener tltn tagtreviie houdende dat generaal Ignatieff aan zijne regeering zou aanbevelen om de bijeenkomil van het congres zooveel mogelijk te bevorderen merkt het Journal de Sl Pelei iboiirf op dat de Kegeeriiig niets meer kan doen dan zij reeds gedaan heeft om d bijeenkomst van het congres te vergemakkelijken omdat hare overredingskracht ophoudt waar de zorg voor haar waardigheid begint In Frankrijk gaat het parlementaire werk naar wenseh de Karaer nam de amueatiewet aan volgens de nijzigiugen van den Senaat hetzelfde was ook het geval met de wet op den slaat van beleg De Senaat is tol 29 dezer uitccngegaan terwyl de Kamer gisteren voornemens was insgelijks racantie te nemen Voorts bench men dat Mac Muhon besloten heeft om den post van secretaris van het Presidentschap op te heffen daar hij bij zijn tegenwoordige zuiver conslituiiDnocle rul zulk een tussohenpersoon niet meer uoodig heeft Zondag a s zullen in 15 districten verkiezingen plaats hebben voor de Kamer 14 zijn noodzakelijk ten gevolge van vernietiging de conservatieven stellen dezelfde candidalen De Pruisische bladen wijden beschouwingen aan de afgeloopen zitting van den Landdag die wat de liberale betreft natunrlgk niet vroolgk gekleurd zijn omstreeks nieuHJaar was de verwachting hoog gespannen es dacht men aan een oanvolling van het Ministerie met nationaal liberalen in plaats daarvan zijn de liberale Ministers vertrokken en ban plaatsen a ingevuld met conservatieven De afgevaardigden door beide MeokUnburgen naar den Duitschen Rijksdag gezonden hebben opnieuw een voorstel bij het Huis ingezonden betreffende de toepoosing van art 3 der Bijksconstilutie In bedoeld artikel wordt voorgochrrven deze bepaling In eiken Bondsstaat behoort een vertegenwoordiging te bestaan door de bevolking de lands gekozen en wier goedkeuring wordt gevorderd voor elke Wet zoomede voor het raetstellen van de begrooting Tot heden ordt der rlgke vertegenwoordiging der bevolking in de bade groothertogdommen niet gevonden en te vergeefs lubben de leden van den Rijksdag uit Mecklenbnrg aangedrongen op de toepassing dier bepaling Zg doen dit on andermaal en met den meesteii aandrang Behalve door de zeven leden uit Mecklenburg is dit voorstel onderteekend door niet minder dan 136 leden van het Huis meerendeels bchooreade tot de nationaalliberale fraciieen die der partij van vooruitgang wgders eenige leden der Duitsche rykspartg en van de beide fraclicn der Elzas Lothariugsche ledeu De Fouiieke Zeilang deelt dit bericht gelgk alle andere Berlijusche dagbl iden mede en voegt daaraan deze woorden toe Wg houden ons ten stelligste overtuigd dat de Rijksd ig dit voorstel met zeer j groale meerderheid zal aannemen maar tevens dat de Bondsraad tA volharden in het bewandelen van den eenmaal ingeslagen weg dit lichaam zal g u geopend oor hebben voor dergelijken eisoh zoolang zulks den heer van Bismarck aangenaam is De hoop op het bgliggen van den strijd tusachen de Curie en den Slaat w iarop de heer zu Euleuburg de nieuwe minister van binuenlandsche zaken dezer dagen heeft geziiispeeld ia allerwege met grootrn bijval begroet zegt de Kiiln ZIg Er tgn zelf ledeu der wetgevende Ucbamen die onderstellen dal er reeds sprake ia van een wijziging der bekende Meiwetten en dut er iiulerdaod van regecringswege maatrigelen worden geuoirun om eea ontwerp dnarto gereed te maken Al deze en dcrgelgke giruchjei zgn ten eeneumnle ongegrond zegt gemeld dnpbi c Niemand stelljg is er die minder an dergelgketi arbeid denkt dan de heer Falk minister vnii ctrcrilenst Buitendien rr beslaat volstrekt geen i m eidiiig to om zich derwgze te overhaasltn Alvor i hier iels kan gcscliieden behoort de enrie het icwgs te leveren dat het haar werkrlyk crnsl is om met de regeering in goede verslandhooding te komen Het centrum bcviudt zich thans iii ei veer ouajiijgenanie positie eu de Crrmenia tracbt zich te verschuilen achter de bewering dat zij uiet voldomiie is iiigcliclit Met groofe belangstelling ziet n i n de aangekondigde openbaarmaking te gemoet der beid