Goudsche Courant, vrijdag 5 april 1878

ttier B Kie de Piias uu den Keuer heeft getauilen eonet antwoord daarop door den Keizer gegeven Daardoor inl waarachynlgk nat meer licht op de taak worden geworpen Uit Bome wordt nog bericht dat s Pausen itaataaecretaris Frauehi alle Pruisische bisschoppen heeft MUgenoodigd om uitroerig te rapporteeren over den toestand in hun diocecaea iu dcte rapporten tullen moeten voorkomen de redenen waarom enkele biseehoppeu niet met de Regeeriug in botsing i E komen en ecu opgare an de middelen waardoor de Meiwetlen kunnen worden ontweken Het Oostenryk Hongaarsch Vergelijk is alweer een tapje rerder het Hougaarschc Ijigerhuis nam met 1S6 tegen 142 stemmen het door de Kegceriug ondereteunde voorstel aan om de quaeatie van de 80 iniUioeu vloUende aehuld ter oploMing te vertenden naar de oommiaaie belast met de regeling dar perceotagew te bijdrage in de By slaaten De Deensehe Kamers liju eindelijk gesloten nadat de begrootiug op de bekende n ijie is afgehandeld alioo w der een couliet minder iu de wereld BINNENLAND GOUDA 4 April 1878 Gisterenavond is tiet testal opgemaakt ter beuoemiug van een predikant b j de Xed Uerv Gemeente alhier Wg zouden de namen der hccren predikanten die Onarop voorkomen gaarne mcdcdci kn maar de vergadering die het zestal opmaakte heeft het curieusc besluit geaomen om die namen alsnog gtkam te houden Wq laten het oordeel over ecu dergelgk elg iiiardig besluit aan onze lezers over doeh uciuen alleen de vrijheid deze vraag in t midden te brengen Sinds wanneer bcboorcu dergclyk nominaties tot de geheime ïüken Is t een openbare zaak en tot heden raccuJ n wg dat waarom dan aldus gehandeld 6y het einde van deu cursus aan de Burgeravoud ehool tflu bevorderd Van de Ie tot de 2e klasse Am van Dantzig Abr van Dantzig W Kromhout i van der Kleijn Az O F vau Gent F Lafeber N Mnl C A denOuden H A van Luenen G i Boot i van derKlegn Pi J F Furrer K Grendel Z Ketel P B van BodioTc T J Kmijt J Sehoaten A J Stam M van Leeuwen J Vergeer A Sanders L deJong P H Jonknegt J C Groeneweg J Vermeulen A Spruit E B Klaaren en G Polet Van de 2e tot de 3e Hasse C F Schluler C A H Bout H C Gabrij A van den Hoek J van der Kraata K Berlyn D Vetter P P van der Meer en J D Stam Prgzeu werden toegekend in de eerste Klasse Groote aan J G Hordgk Z Ketel P B van Boobove M van ILceuwen P M ianknegt J C Groeneweg J Vermeulen en E B Klaaren Middelmatige aan J van der Kleijn Az F Lafeber K Mul C A den Ouden J J üagemau j F l urrer J Schouten A Spruit J Ouderkerk eu G Polet Kleine aan Abr van Danttig W Kromhout C H G Spruijt G S Boot J van der Kleijn Pi J Klopper £ Grendel J J Krugt G vau Kluijve p D van Kluijve A J St m I Bik W L i van Kersbergen D leeuwen J Vergeer G Prince A Sanden P via Biemsbergen F vau Wijk eu C J Brom In de tweede klasse Groole aan C F Sebluter A van d n Hoek J van dtr Kraata en D Vetter Middelmatige aan W Bijneveld J Biné C A H Bout H C Gabrij 8 Kraneveld K Berliju J F v n der Linden J G Hoogenboora P P van der Meer en J D Stam Kleine aan J P Boot W K F de Jong L C deXiioop L Linthorst N P Spruit en J P van der Weï Trr benoeming van een hoofdquderwgzer aan de Openbare Schooi te Gouderak ign ua gehouden vergeiykeud examen voorgedragen de heeren P J Smck van Amsterdam A Berman van Heusden A Hol van Gouda E K Slqper van Hoogeveen Berkhout van Amsterdam en F van Dixhooru van Haarlemmermeci In eene openbare Nutsvetgadering te Bodegraven werd Dinsdag door den secretaris van t depart tevens verslag gedaan van den toestand der spaarbank Daaruit blykt dat deze nuttige instelling ziet in toenemendeu bloei mag verhengen Door niet minder dan 326 deelhebbers waren in het afgeloopen jaar ƒ 19391 44 s ingelegd terw l het uitbetaalde bedrag ƒ 10542 81 beliep De rente ie sedert een drietal jaren op 4 feiksnit gcbrtckt De Dinsdag gehouden verkiezingen voor het waterschap au Woerden hebben d volgende uitkomIten ops leverd in het Ie distniot hoofdplaats Woerden gtlcoiea tot faoofdingeluud do heer G F Baelde eu tot hoofdiugcland plaatsvcrvanger de heer C Bgkelijkhuizeu in het 2e district hoofdplaats Bodegraven tot hoofdingelaud de heer W Boer en tot hoofdingeland plaatsvervanger de heer S Verlaan en in het 6e district hoofdplaats Kamcrik tot hoofd iugelaiidplaatsvcrvsuger de heer J v d Louw Daar bij de nadering van het voorjaar het nuttig wordt geacht op nieuw tot voortduri nde waakzaamheid op te wekken indien onverhoopt de Coloradokever uier te lande mocht worden aangetroffen heeft de minister ran waterstaat handel eu ngverbcid in herinnering gebracht dal voor het geval inseclen mochten worden gevonden die vermoed warden Coloradokevers te zyn d iarvnn onverwijld een exemplaar aan zijn departement moet worden opgezonden In de memorie van antwoord nopens het ontwerp tot wgziging van sommige palingen der wet op het hooger auderwys erkent de minister dat art 66 dier wet in zoover ongunstig werkt dat zy velen beweegt enkel die lessen te volgen welke over examen vakken loopen Na aauneming van het thans aanhangig ontwerp zal met de senaten dtr universiteiten omtrent cene herziening van het acadeinisclie statuur in o erleg worden getreden Eerst na afloop daarvan kan behoorlijk worden overwogen of wijzigingen van sommige bepalingen dier wet het onderwijs aau de universiteiten betreffende noodig zijn De strekking vpn het tegenwoordig ontwerp is vctl beperkter Hcj beoogt de volstrekt noodzakelijke nyzigingen te verkrijgen zouder welke de regeering zich verplicht zou achten van de algemeen gewenschle herziening van het leerplan toor de gymnasia eu pro gymnasta en van kleine verbeteringen van het academisch statuut af te zien Immers de termijn binnen welken de gemeenten die tot oprichting van een gymnasium verplicht zijn aau de wet volledige uitvoering moeten hebben gegeven verstrijkt 1 Ooiober 1S80 Spoedige beslissing van de onzekerheid oiitstuan door de algemecue afkeuring welke het leerplan vau 27 April 1877 heeft opgewekt is dus dringend noodig B j aanneming van de th ins voorgestelde wyzigingeu zal d regeeriug onmidilelgk een nieuw leerplan ontwerpeu bjj verwerping zal aller faelaug het meest gebaat worden aan de zaken haren loop te laten Uitvoerig verdedigt de minister Toorts het ontwerp Staten Goneraal Tweeoz TLkim zitting van 3 April 1878 £ In deze zitting i l de heer mr Gort van der Linden als eommies griffier der kamer beéedigd Het ontwerp tot wgziging der wet op het notariaat is aangenomen met 68 stemmen tegen 1 die van den beer vau Ëok de termijn voor het in werking treden der wet is gesteld op 6 dagen na de afkondiging Met SO tegen 24 stemmen is aangenomen het wetsontwerp houdende bepalingen omtrent de beeedigdc vertalers nadat uitvoerige discussién waren gehouden en een amendement van den Mackay was verworpen met 41 tegen 33 stemmen strekkende om in het ontwerp op te nemen dat de eed of belofte moet afgelegd worden naar ieders godsdienstige gezindte Heden zijn verschillende ontwerpen aan de orde Na afloop der openbare zitting van de Tweede Kamer van Dinsdag zgu in de afdeeliugen eenige miuder omvangrijke wetsontwerpen onderzocht beoevens dat tot wijziging van het hypotheekrecht Op de voordracht van twee leden voor het Hoofdbestuur van de Vereeniging Volksonderwgs zijn geplaatst de heereu mr A F K Hartogh te Amsterdam Joh A Leopold te Groningen O Bommerts te Ijeenwardctt Armand Sassen te Brede Mr 0 J Siokesz te Laren en G P van Vladeraoken te Delft Bij de verkiezing van een lid der Provinciale Staten van Zuid Holland in bet kiesdistriet Sliedreoht is gekozen de heer ï rk Leis met 354 stemmen De heer mr A H van Tieuhoven bekwam 137 st In de Overbetuwe eireuleert onder de grondeigenaree een adm aan de fweede Kamer waarin het l tan tot het gmven van een kanaal dAor de Betnwe wordt bestreden Adressanten lijn vammeening dat de waterloozing door d4t kanaal zeer belemmerd zsl worden en de belangen van de landbouwers alzoo veel schade Igden zullen Aan den heer I H Jacobs in de Hofstraat te aGravenhage is de venaardiging opgedragen van draperien die op de Parijzer Wereldlentoon telliDg znllen moeten dienen tot afsluiting van de Nederlansche Afdeeting en van eenige etalages van particulieren Deze draperien naar teckening van den architect H J van den Brink uitgevoerd zullen op de wereldexpositie een uitstekend effect maken Die voor de Nederlandsehe Afdeeliug beslaat uit bruin flnweelen portieres opgenomen met gouden koorden met zware kwasten en vau boven getooid met trophe6n van nationale vlaggen rondom het Nederlaudsdoe wnpen t rwijl aan de pilaren terwederzijden verschillende wapenschilden zgn bevestigd l e draperie voor de étalage van den heer W uit Amsterdam is van groen fluweel eu heeft een hoogte van ongeveer 17 Meter waarvan de portièrck ruim 7 Meter houden Ecu en ander is keurig uitgevoerd CU zul den vervaardiger evenveel luf doen iuoogsten als hem met zijn werk ook op de Weeuer tentoonstelling ten deel viel In het tijdperk van vier weken 24 Februari tot 28 Maart 1878 zijn blgkena ingekomen ambtsberichten door longziekte aangetast iu Zuid Holland 61 runderen Utrecht 1 Frieslaud 8 Totaal 64 randeren In het vorige tgdperk van vier weken waren 78 randerea I door die ziekte aangetast Thans it het Ie nr verschenen van het reeds vóór de uitgave veelbesproken BolUrdvnKk NieuwtUad De groote menigte adrertcntieu lu dit Ie nr opgenomen die alleen 10 pagina s vullen bewgst de belangstelling waarmede dit blad wordt begroet terwgl t in Botterdam alleen reeda 3600 abouné s tdt De redactie zegt o a iu baar voorwoord Onze groote bUden hebben eigenaardige voordeden maar ie zgn velen te groot Een blad in een oogenblik te iöortie en daardoor bruikbaar in apoorwagens stoombootan eu omnibussen ja op straat doch tevem de kleiue moeite van het doorUxu waard dat is ieta wat men zich bg de oprichting heeft voorgesteld De Hoofdredactie is toevertrouwd aan den heer Mrd Cohen Stuart Door het hoofdbestuur van VelktOHdtrmjt is aan de afdeeliugsbestnren medegedeeld dat het beeft vastgesteld zgn praeadvies in zake het regetritigsontwerp tot herziening der wet op het lager onderwijs liet stuk is thans ter perse en zal te tarnen met deu besehrgvingtbrief voor de baitengewbue algemeene vergadering op het einde deier week in het liexit van al de leden zgn Bedoelde algemeeue vergadering tal worden gehouden op 23 April a a Daarvan wordt nu reeds mededecling gedaan opdat het houden der uoodige afdeelinga vcrgaderiugen tot behandding der taak bg tijda door de aideeliugsbetturen kunnen worden voorbereid Naar men verneemt belooft de aanslaande tuinbouwtentoonstelling te houden vau 11 16 April e k in het PaUu voor FoUavlijt te Amtterdam teer luisterrijk te tullen wezen Talrijke opgaveu van inzending ea ter mededinging zijn ingekomen en dil getal lermecrdert nog dagelgks Zooals wij van goed ingelichte zijde veri men bestaat het voornemen om de groote tentoonstellingszaal aan te leggen op eeu geheel andere manier dan tot hiden toe gevolgd is en wel in den reuaitaaneestijl t is een navolging op kleine schaal der grootache werken van eu vermaarden tuiubouw arohiteot Andró Lenotre geboren te Parijs iu 1613 eu aldaar iu 1700 overleden Hg heeft zijn naam beroemd gemaakt door den aanleg der vorstelijke parken te 8t Cloud Mendon Soeaax enz maar bovenal door het schepjwn van het onovertrokken Park en de tuinen te Vertaille dit by op last van den Franschen koning Lodewijk den veertiende ontwierp Zijn genie blonk bier te helderder uit dewijl hg met bijna onoverkomelgke moeilijkheden van allerlei aard had te wontelen Volgeut den tegeuwoordigen imaak en vooral met het oog op de vorderingen der plantkunde en vau de toinbouwarcbitectuur zondigde Lenotre in teer vele opzichten doch dit verwgt treft meer den tgd waarin hij leefde dan lijne werken Zijn stijl bleef heersehen tot in l et laatst der vorige eeuw noehihant kan tg mitt verstandig gewijzigd en niet met bijsieraden overladen vowal op kleine terreinen tegenwoordig nog ved dieott bewijzen en een aangenaam contraat doen ontttaaa Daarom houden wij ons bij voorbaat verzekerd dat de schikking der planten eu den aanleg vande tentoonstelliugszaal in reiuissanoe stgl buitengewoon veel bijval tal vinden en in haar geheel een verrassenden en betooveresden aanblik zal opleveren tfoarf Volgens de Haagsche Kroniek der Or Ct zijn de geruchten omtrent een huwelijk van Z K H print Hendrik geenszins uit de Inoht gegrepen De prins zal binnen kort verloofd worden met een der oochters van prins Friedrich Karl zoon van prins Korl broeder van den Duittchen keizer Zeer spoedig zal de natie officieel met dit heugelijke nieuws worden verblgd Want ofschoon een huweljjk vau den Lroonpriut der natie nog meer reden tot vreugd zou geven zou men toch algemeen met genoegen weder een prinses aan het Nederlaudsche hof zien verschijaen in staat de honneurs van het hof waar te nemen I Voor den Haag zon het daarenboven een geluk zijn wanneer door de verschijning eener prinses weder eeuig leven ontstond in de hofkringen Over het schrijven vau den Courr de Bruxellei uit Pargs dat de heer Target de onlangs vertrokken gezant der FranscUe republiek bij het Ned hof zich aan ontvreemding van staatsdocumenten sehuldig gemaakt zon hebben betrekking hebbende op eeu aanhechting van Nederland en Duitschland iu verband met de teruggraaf van Lotharingen aau Frankrijk legt de Schr dat die mededeelingeu te aHage een pijnlijken indruk teweeg gebracht hebben Ersehgnt iets van tan te zgn en een interpellatie ter zake van deze teedere kwestie dea noodig in comité geuerial zon men te gemoet kunnen zien De vereeniging van hoofdonderwijzers en onderwijzeressen te Amsterdam zat zich per adres tot de Tweede Kamer wenden waarin zij aandringt op wijziging van de navolgende artikelen der ingediende underwijtertwet het betreft punten die de hoofden der tcholeu meer iu het bijzonder betreffen Art 21 De vaststelling van het leerplan van de kenze der boeken eu der klosseuverdeeling geschiede door B en W niet alleen in overleg met den tehoolopziener maar ook in overleg met het hoofd derschool Art 28 Bü de benoeming der hulp onderwijzen wordt ook de ichooloptiener gehoord Art 80 Schorsing als disciplinaire straf vervalle alleen tvaar een onderzoek noodzakelgk is blijve de tchoning behouden Dit onderzoek moetdan gevolgd worden door vrijtpraak met behoudvan traotement gedurende de sehorting of door ontslag met verlies van tractementj Gemeentebesturen kunnen echter in de instruotién voor de onderwijzers bepalen dat dezen geldboeten als straf kunnen opgelegd worden Tegeu deze bepaling bestond iu deVereeniging vrij oppositie Art 57 Hulpouderwijzeretten moeten even all hulponderwijzers cfen leefigd van 18 jaar bereikt hebbea om het examea at te leggen t Art 66 De bepaling dat men ia het bezit der hoofdaote moet zijn om het examen voor de Frantche Engelsche of Duitsohe taal te doen dient te vervallen 6 Er worde een onderwijzerawedttwen pentioen fondt opgeridit gelijk dit voor vele rgks ambtenaren bestaat óver dit punt zwijgt de wet en eeu verloek dieuaangaaade tot den vorigen en den tegeuwoordigen minister van bionenlaudsohe zaken geriohl werd afgewezen De heer Graat de photograaf dia de reit met de Pandora heeft medegemaakt eu wiens uitnemende photograpbieu dettgds in alle iUuatratien de aaudaeht trokken heeft tiob aangeboden de reia van de If tiUm Bare du geheel kosteloos mede te makea en neemt zilf de kosten van zijn photogrtBsche uitrusting op tiob wat dankbaar is aanvaard De heer Grant is een welgesteld Engelschman die de photographic geheel uit liefhebberij beoefent enwienewerk onverbeterlijk wordt genoemd De heer Heyauiai van Aaroey militair atadent al de jnqieditie als medicos vergetellea Het gtreohtshof te Amsterdam heeft bevestigd het vonais der rechtbank aldaar waarbg drie beklaagden tot oorreotioneele gevangenisstraffen zijn verooraeeld ter talie van de bekende onbevoegde opgraving vrii een Igk van het Koomtoh Katholicke kerkhof te Laren en overbrenging daarvan naar de gemeentebegraafplaats terwgl de even overigen tyn vrgge prokea Een der twee gevangenea die onlangs uit het huit TCn arreit te Haarlem ontvlncht zijn en wel De Bocper b weder gearreeteerd en ia de gevangenia teroggebraoht Hg is in hechtenis genomen t De Bilt bijUtreoM Voor de vergadering van moderne theologen die Dinsdag 30 en Woensdag 1 Mei iu het Park te Amsterdam onder het voorzitterschap van den heer 3 A Bohringer gehouden zal worden zijn de volgende pnnten van discussie vastgesteld Voor Dinadagavond l Laat de ontwikkelingttkeorie plaats voor het onvoorwaydelgk plichtbesef Beferent do heer A Kneuen II Het recht en de toekomst van het symbolische zoowel iu het huiselijk en maatschappelijk als in bet kerkelijk leven Beferent de beer G Van Gorcom Voor Woensdag III Hoe moet het universitair onderwijs in de godsdienstwetenschap worden hervormd om te beantwoorden aan de eisohen der hedendaagscbe maatschappij Beferent de heer A D Loman IV Welke breedere plaats moet voortaan in het catechetisch onderwijs aan de wetenschap van het zedelgk leven worden ingeruimd Befereut de heer L H Slotemaker V Wat is er van de hedeEdaagscbe romanliteratuur te verwachten voor het godsdienstigzedelijk leven Beferent de heer P H Hugenholtz Jr Tevens zal op verzoek van het Comité van moderne Hervormde predikanten Woensdag voormiddag vóór de pauze gelegenheid worden gegeven tot het behandelen van eeu en ander rakende de belangen der Ned Herv Kerk Door de Afdeeliugen IJsel Oever en Oever Veluwe van de Geldersche Maatschappij van Landbouw zal in het Oranje Park te Apeldoorn op 6 6 en 7 Juni e k eene Tentooottelling van Zuitiel e fferUuige tot Zumlbereiding en op 6 Juni e k eene Tentoonstelling van Paarden Rund en H olvee worden gebouilen die zeer belangrijk belooft te zijn daar de ItegelingsCommissie door eene aanzienlijke subsidie van bet Gouvernement in de gelegenheid werd gesteld de sedert eenigeu tijd in het Buitenland met zulke uitnemende resultaten toegepaste en hier nog minder bekende nieuwere procédés en werktuigen tot Zuivelbereiding waaronder ook de Methode Swartz in nerking gesleld te exposeeren Ook zal door de uitgeloofde prijzen voor Zuivelproducten van iedere Provincie afzonderlijk deie Tentoouttelliug een juist overzicht geven van de mate van ontwikkeling die deze industrie over geheel Nedeilaud bereikt heeft Het Provinciaal Bestuur van Gelderland verleende daarentegen eene geldelgke bijdrage uitsluitend ten behoeve van de Tentoonstelling van Paarden en Bundvce als eeu bewijs van zijne belangstelling iu de uit de inzendingen op leze Tentoonstelling te blgkeu rcsuliateu van de meerdere zorg die iu den laatstcn tijd aau de veredeling van het ras van Paarden eu Bundvee weid besteed Nadere iul chliugen eu Programma s zijn op franco aanvraag te verkrggen bij den beer W P POOK V 4N B AGO EN te Apeldoorn Secretaris der BegelingsCommissie De ri gclilig van het wetenschappelijk onderwijs bij de korpsen van het leger tot opleiding voor den rong van officier Itan naar wij vernemen eerstdaags worden verwacht Hoe prachtig de lauderijen te Krimpeaerwaard ook staan en hoe seboon met gras bedekt de koude en nattigheid doen op enkele uitzonderingen na het vee op de stallen blgven De gezondheid van bet vee l iatoiett te wenaehen over Het water in de polder it Uag vandaar overvloed van werk Op de weilanden wordt verbazend veel gearbeid op de akkers hierea daar gespit voer de henoepteelt en de vroegeaardappelen en in de tuinen wordt alles in ordegebracht voor de eerste groenten De kaoppen aan de boomen vertooneu zich menigvuldig aau de appelboomen echter meer dan aan de pj reboomen Jfet kaatmaken is weer bij sommige landbouwers brgounen en dank zij de voordraohten van deskundigen in deze waard wordt ook hier reeds op sommige boerderijen het systeem Sluis met goed gevolg toegepast De hulpmiddelen daarvoor worden ook in deze waard vervaardigd Men beriofat dat een herbergier onder IJtendijke is doodgeslagen en onder gtaaniakken verborgen terwijl tijn huishoudtter is geworgd De dader ii gearresteerd Alt een bijtonderheid ktn worden medegedeeld dat de eerste Wettlandsohe drniven reeds nu verkrijgbaar zijn bij J Lelieman te Naaldwijk Nog nooit waa men er zoo vroeg mee Uit het zesde jaarsverslag van de vereeniging tot verbetering der kleiae kinderbewaarplaatten te Amsterdam blijkt dat de algemrene belangstelling toeneemt In de bewtarphiata Vinkenstraat werden 14 892 in die van de Warmorsstroat 16 460 kinderen gedurende het afgeloopen jaar verzorgd en gevoed Vergadering vaneden GeoMenteratul DINSDAG 2 APRIL Tegenwoordig de kh vaa Bergen IJsandoorn voorr Renjj Prince Kist LoUten l raoeubntg iVoolhovrn van oor Oodijl Snel Muller Portoijn Oroogleever Post Drost Samsaa Slraser de Rotte o van Ihtsoe De Toorz deelt mede dat de heer van Stranten bcoft kennis gegeven verhinderd te zü de zitting bü te vonen Do notniea der vorige vergadering worden gelezen en g aireateerd Ingekomen tyn eene missive van hh Gedepateerde Staten dezer provincie daarbij goedgekeurd terngsendende het raadsbealnit van IS Haart jl tot nanvoUing der geaaenlebegrooting dieoal LB78 D voors doelt mede dat zgn iqgefcomea de Vorslagea om het Xagec Onderwijs eu vso de Oozondbcida coBaiBiifie taie lulleolater b j de leden rondgaan een adrea van den kerkertad der Clir Gereformeerde Kerk vcrioekeade de Kerk aan de Oosthaven thans in gebruik bij de R C Gemeente als die ontruimd zal zijn op dezelfde voorwaarden in gebruik wordt gesteld in handen van B en W ter Ine van brricbt en raad eea verzoek van den beer R F ltiiga oa outalt sis hulponderwijzer sta ile bargeraeliool oor foitrens te po 0 Mei op Tocratel vao B ea W wordt zulks er al erlc id een ndrefi Tea het personeel der oaebUKihtTe erzotkende verfaoo tng van tractement ia binden Tan B en Rapport BD B CU W op het verzoek van d bh J it Vriea Kobb ea A Kljftein te Woerden betreklcel k de waterleiding benevens de couditien waarop U en voorstellen de concessie te verleenen dit zal zoo het niet in het R iaIsverrl g wordt opgenomen worden gedrukt ter tisie Daarna gaat de vergadering over in eene met gesloten denren tot bet aaobooren eeuer mededecling na heropening deelt de TOon nede dat er bij de liooge regeeriug een wetaonlwerp aanhangig i tol verbetering der biuneDlandsebe vaart én mocht dit zóo tot wet rerbercn worden dat Ooitda er dan groot nadeel van zOodo hebben waarom B en VV voorstellen eeo adrea aan de Tweede Kaoier te iichteo waaria de bezworen tegeu bet vooratel worden ontwikkeld hiermede verecnigde zich de vergadering Aan de orde ia bet oorstel tot afstand van acn atok grond aan dea beer W Hoogendgk Ws dit woedt algemeen goedgekeard Het vooratel tot wijziging der begraoting 1877 voor dé beide gaathoizen wordt mede algemeen goedgekenrd De reclames op het kohier der plaataclyke directe belaatin dienst 1S78 wordt besloten deze in eene bcslotea vergadering ta bespreken Hiertoe wordt nadat de heeren FortniJB Draogleerer en Kist de vergadenug verlaten hebben overgegaan Na heropening wordt medegedeeld dat het rapport an B en W strekt tot vermindering van den aanslag an W G tan Grtlen tot rSOO mej C W tferkerk MtfiW 1 F Untiendoelfcr tot ƒ 760 Mr W Uenalng tot ƒ 0OO mej C J Itaygeos wed A van der Sanden tot SOI F M G van WalsMitot ƒ 1100 P do Mink lot 2000 A Vonk tot 628 Jnfvr A C Tinholt geh Diepenhorst tot f IdüO alsmede om afwijzeod te beaehlkkeo op de adressen van S E van Nooten te Schoonhoven voor ZEda zoon lau J C van Ftoreosteijo N de Groot J van der Wsl N kikke en M H van Tilburg alsmede tot rogeeriog van £ Derajaut dit wordt algemeen goedgekenrd zoomede bet aldus gewijzigde kohier met algemeene stemmen de heer Kranenborg nam aan de stemming geen deel Na machtiging om aan de geoo neu besluiten uitvoering to geen zonder resumptie eindigt de vergaderiug Laatste Berichten Weonen 3 April De PohtiscAe Corretfondem meldt uit Bucharest van heden Twee Bnssische legercorpsen ia Balgarge ontvingen bevel om terug te trekken naar Bnjaenië en tich te ttellen tussehen Bucharest en Giap ewo Men vreest dat de Bussen geheel Bumeniewlii slaat vau beleg zullen brengen In de jongst geheime zitting der Kamers hebben Ghika en Houwdza rapport uitgebracht over hunne zeudiug llet Cugelsch Kabinet heeft Bumenie aangespoord JD Btandpunt te handhaven ten opzichte der quoeuüc van Betsarabie terwijl het Kabinet te Wecneu vfi laardc dat deze zaak noodwendig aau de bealisaingTvan het congres moet on wgrpen worden Lontien 3 April Lord Grau Bë en lord Harlington Rebben heden eene deputatie uit de gemaektigdeu van 120 liberale vereeuigingen ontvangen die tegen den ooriog protesteeren Lord Granville antwoordde dat hij eenige punten in de déjièohe van loid Salisbury goedkeurde maar de dépêche overdrijft de beteckenis van Ëngelands belangen en vermindert de kans op het tot staud komen van het congres De oppositie is niet iu staat den oorlog te verhinderen indien de Begeering besloten is eene oorlogzuchtige staatkunde te volgen Hij Graaville en lord Uartington zullen het mogelijke doen om dea ooriof te voorkomen Lord Hartingtou heeft in denzelfdcn zin geantwoord Aan het Bureau van Polioie als gevonden edeooneerd Eeu PABAPLUIE die Ugveo ttiaa is op bet Telegraaf kantoor twee ijzeren SCHBO£VËN ait fn Ledikant op de straat gevonden MARETBEBICHTEM Gouda 4 April Tarwe merkelük hooger daa de vorige week Potdertarwe puilte 13 50 13 60 Minden ƒ 11 26 a 12 Bogge puike ƒ 8 a ƒ 8 6 Minders ƒ 7 M a 7 7B Voer 6 80 4 6 76 Gerst puike ƒ 7 50 a ƒ 8 26 Mindert ƒ 6 75 i ƒ 7 Ï5 Haver rirafe ƒ 6 25 i ƒ S 75 JiAi ƒ 3 75 a ƒ 4 60 De veemarkt met goeden aanvoer hoewel de prjjlen snorm hovg wan wat eahtet de aadcl Vaa magere varkens en biggen traag schapen vlug o verkoopea Kaas aangevoerd 9 paltijen iryzen van 26 a ƒ 30 Qoeboter 1 40 a ƒ l SQ Wóboter l 0 i ƒ 1 30 Burgerlijke Stand Oouda OSBOBtNs S April Alolf oaders $ B k