Goudsche Courant, vrijdag 5 april 1878

Zondag 7 April 1878 W 2184 H i j s 1 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken OVEBLGDGN 1 April G de KnecU 80 j G Jonk 7 w L Breeburt 6 j 2 m J vu Spring 6 w H Blooi 8 m N Pont 13 j C Wiltenbnrg fauiBvr ftn A Matae 88 j S J L Sauen 8 m GEHUWD 8 ApriL D J Maikiiap en S de Jong S tan lijk en Ë van ï ecnwea J den I ertog itn A i Rumego de Grnjtei en W Zugdield 4 A de Hun en A l Buchner Burgerlqke Stand rau oudentnaade gemeenteii Tan 28 Maart tat 3 April 1878 Moordrecht GSBOREN n lUclirardcu oude J Steenbergen en P Vergonw f OV£RI£D£N J U Blotklap builtr aa W H Viiscr 78 J Oouderak GEBOREN Adrianua oudere M Barreman en A C Stnqver OVERLEDEN S tan der Voorn 87 j Iiaiiir van Q Bto t A Verboom 8 m Stolwijk GEBOREV Pieter ouden A Sobilt en A van Egk OVERLEDEN N C de Vrlei 6 J GEHUWD A Kok en A Stoppelenburg Haastreoht OVERLEDEN A Scheer 8 ra Raeuwtik GEBOREN Maria ouden t iloadgk en L Strodlaud Hendrik ouders II t d l aaD eu A Ha udooro CorjieliB oiidera C Teekeua en E de Rugter Jaa Coroe ie uders J C Boer en J V Rggvgk ÜVKKLEDEN P H Haodi r 1 Ruitenburg O NDERrROUWDi W van Dam n W Beichard Waddinxveen GEBOREN Jannigje ouden W ScbdllDjtcrhout en J van Dgk Jantje onders J van Dijk eu A fflli der Blo Maria Adrioa udera P Goeri en C Boer Arif oudenC van dn Krana eu A Vermeg Klisabetb ouden P tan Roogen en S Roller Goeltje ouden E Nuhais en O J Zuidervaart Benjamin Jacobus en Lambertus hcodnk udera N J Engelberts eu G G Bast Giertruida ouden C van der Ltnden en J Droog Agatba Cathsrioa oudere PI Hropr en A A van Eeuwen OVERLEDEN W 4e Hoog 1 m A van Veen 84 j R Vuurens 4 m M Bode ecbtgea vau D lloagendoorn 54 j ADVERTENTIEN ♦ tietroawd ALBERT DS HAAN ANNA LOUISE BaCHNEE die tevens bonnen dank betuieen voor de vele bewgMn van belangstelling bij de voItreWng van htm Haweljjk qndervonden Oouda 4 April 1878 Voorspoedig bevallen van een IgeBchapen Zoon C M EXALTO geliefde echtgenoot va G VAN WINGEfiDEN Oouda 3 April 1878 ♦ De familie van DANTZIG bedankt voor èt hartelgke deelneming bg het voor bun zoo droevig verlies ondervonden Gouda 4 April 1878 Boekhouden Een jong Boekhouder eenige uren daags te agoer beschikking hebbende wenschte die gaarne te besteden met het bijhouden van BOEKEN ook IS hg niet ongenegen PARTICULIERE ADMINISTRATIE of het beheer over FONDSjËN op zich te nemen De beste referenüën Adres No 35 aan hel Bureau dezer Courant Bij A LACAN Debitant in de STAATS LOTERU is getrokken de Kapitale Prgs van f I 000 op m 5761 Mevrouw LULIUS van GOOR VEHLANGT TEGEN MEI BENE SSUZBKMEIB ZONDAG a s weer 7 PORTRETTEN k ƒ 1 L H SERRE Sociëteit O S GRNOEGÈN Zaal KUNSTMIN CONCERT van het z wEBiDsoia Vrildag 5 April 1878 Prijzen der Plaatsen voorhh Leden COCts Niet Leden 1 Kinderen half geld Aanvang 7 i uur Toegestaan door de Commissarissen G BOUTER W G N PE KEIZER TFgen SEPTEMBER verlangt men te Gouda liefst op de Gouwe te HUREN een NET Opgave van conditiën met ranco brieven ouder de letters V D aan de Boekhandelaars J VAN BENTÜM Zoon te Oouda Op een groene Drukkery in den Haag kunnen geplaatst worden voor vast loon en vast werk Adres met franco brieven met opgave van laon en waar werkzaam onder No 34 aan bet Bureau van dit blad ITALUAlCflE ROOEVËRDRIiVEB Schoorsteenveger en Metselaar OOUDA Spierlngatraat F 47 B BEKWAME Q Groot en Kleinwerkers worden terstond gevmtgi tej en vast werk en hoog Loon nitsluiteud voor fljn besteld werk J CAHE Sf ulstraat43 HAGE Maf yn van Ileeren Kleedingstokken i ALLEEN HET ECHTED POPPsche AnattierinMondwater geneest TANDPIJN en AANQEZIGTSGEZWEL WelEdel Geb Heer Dr J P POPP k k Hoftandarts te weenen Mgne dochter leed drie maanden lang aan een Tandvleesch en Aangezigtsgezwel zoodat zjj den mond niet op en kon bovendien zaten alle tanden aan dën chterkant los haar adem was onzuiver en 4e klieren aan dezelfde zgde waren opgezwollen Door herhaald gebruik van ANATHERINMONDWATER werd zg van die kwaal geheelgenezen weshalve ik het algemeen kan aanbevelenQaudendorf WENZEL 8EDLACEK bg Weenen Fabrikant Depots van alleen echte Anatherin preparaten Te verkregen te Gouda b j L Schenk wialceUer op de Hoogstraat A 123 te Hotterdam by P E van SantenKolff apotb en A Scliipperenn £ Oo blauwe poroeleinwinknl te Hage b i J h F SnabjW poth te Delft by A J an Rijn en J E Kanwfcnhoven te Schiedam bq C Malta Gz te Leiden by M Noordgk te Utrecht by F Altena en Kraan te AmsteiiJam by F T Windbeim Co en H H Uloth Ct apothek te Ondewater by T J van Vreuminzen te Schoonhovenbij A Wolft HET SJTEEDS TOENEMEND GEBRUIK DER ZEEUWSCHE BOEST EOGGEBLOEM uit de StoomgTutterij JE I GEKROONDE GRUTMOLËS AN I P an deni ENDE Acliterklooster 13S ROTTEBDAH bewijst haar deugdelijkheid per Pak van 2 j Ons per Pak van 5 Ous 10 cents 20 cents Te Gouda verkrggbaar bij onderstaande Dépöthouders A vjiN WIJK B viu ROOSELAAR G KAMPO AMB VBBEENIGING L VAN mNKüM Mevrouw LAMBERT TURF iARKT vraagt met MEI cene kunnende Koken en netjes Werken LOON 80 Ten SPOEDIGSTE gevraagd eene BEKWAME en NETTE IIDBEITAAISTER Gez PEETERS Turfmarkt wied VAw DEB WAL Krommt Gouwe beveelt zich beleefdeljjlc aan voor de ontvangst VAN WASSCHEN belovende tene nette bediening 30 Gent Cent MALZ r Z BOIVBOIVS r BUkuwe Zakjes Bg de voortdurende afwisselende temperatuur aan welke wjj thans zijn blootgesteld mogen de MALZ BOVJBONS by katharale borstaandoeningen belemmenng inde adenihahngsorganen HOEST en VERKOUDHEIDeen onovertreffend BEPI OEFD HUISMIDUEL genoemd orden Bij zware verkoudheid is t raadzaam 4 ii 5 Bonbons in een kop heete melk te gebruik JOH HOFF sche Centraaldépót Amsterdam Smalle Blo Mmarkt bjj de Paleisstraat F 250 Te Gouda bg J C van VREUMINGEN Schoonhoven L B Okhuizen Delft Frankamt Spij$i erterend xrrstcrhend en hoorhverdrijvend een t mt mcl i ref preoiizelvigd en met do Kinn vernicii d vumt liUveUorHt en kraclttiget i oacOBiniddel tegen lUoelagel ck Bloedarmoede qnbi eh atm krarliiPn tid tdOLtutigeii der muap latif izame her itellirifti n ij toiifMi fan hèt ha wirii env hAimlUllKSV UK üi ni ruNKf HU 33 RLIF onOUOt CN IN ALLI OOËOi APOTHCKai Gouda bij ZELDENRUK Apotheker Depot te Gouda niinK van A Brivkhan BU deise C Braat behoort Bt VM 8CL AFEOmGING BOSOEMEGSTES on WETIfÓUDEBS van GowU Oatieo bet betlait van den Hmr CommiMuii da Konioga in de Provincie Zaïd Uolland van den 8o Maart 1878 A do Vi 3e afd Prov blad no 2t betnffendr de bescbryruig voor het Pateatregt over 1878 dat ia van dea In Mei 1878 tot deo SUa April 1878 brengen ter algemeeDe kennii 1 Dat op den la Mei aanitaande een aanvang cal worden gemaakt met de betchrijviug der faltHU plijiifn Tabel 14 no 37 tot 40 zynde de slytera tajiperi koffiehuii kroegbonden enz en met bet roBObfengea aan de bauen van de iecUratoirtn die na verloop van drie dagen van wege den Ontvanger der Dinete Btlatlmgcn weder iiUlen worden al baald waarbq gemelde pölmtfUfltfm worden herinnerd aan de bepalingen van Art 2 der Wet vau den 24u April 1848 StulMai no 16 dat iq han beroep met mogen uitoefenen daa nadat zy de helft van hunnen aanalag over het dienttjaar 1878 hebben voldaan en nadat het veraehuldigde over het voorgaaade jaar ten volle lal lijn aangetuirecd waarvan lal uoetea blijken alvorens de patent aotea aan hen ndUu kan ieu worden afgegeven Dat zoo apjedig mogelyk hunne aan elagbiljitten tullen worden bezorgd de patsa asteo ia grreeciheid gebracht en het tijdstip bekend gemaakt uarop die sollen wolden aitgereifct t Dit mei de beiohryving van de gewpne ftmtfügUft over den jare 1878 begonnen lal word B dia 7d Mei tmtUmikim di varUatii ea umi da huilen der Ingeietenen uilen werden roodg bngt dat de wedar iniameling dier verkhringen lol phats hebben acht dogen na de nitgifte op welke verkionng die kooplieden of wutkeliera welke boakruid willen verkoopen of vuurwerkaa maken talks uiUen moeten vermelden ten einde dit op bun patent uitgedrukt worde hen hierbij hermnereude aan Art 21 der Wet viin deu 26n January 1815 S t m at ib imi no 7 Inideudei Kooplieden ofWiukelien ia steden plaateen of ten platten laade welke bukmid willen verkoopen of vinnretfcMi maken nlleo deie nering niet vennogen te doen nooh dit beio ailoefmeu tonder dat Hilkf op bon patent word lilgedrakt op de boete van 600 ent Ook Uen diegenen welke httuiie goederen of waren tevena op de wfjie Ier kramers verlcoopcu gebonden zgn op hunne verklaringen daarvan meldiag te maüoi en tick dctwegént aan te geven onversohilhg of dit alleen in ds gemeente hunner woning dan elders pUata hetft V Dal de ngu tniitifaU tpUfttfmvai ta wotdeo gealolen den Sin Mei aan rt aa n ife wordende wijden de belanghebbenden verweten naar de bepaUagen van artt 18 en 87 der Wet van den 2 lu Mei 181t StaaUHad no 34 handelende too van deverpligting van hen welke bq de algemeene beschrijving tiju overgeslagen als van de boeten tegen bet vennim van en gebieke in de aangifte zelve te verbeuren 4 Dat de eigenaars vatte huurders of andere voste gebruikers van bmnen tmartuign zich terbekoming van PATENT tullen moetea aangeven op het Saodhnii dezer gemeente ten bureele van HH Zetten medebrengende bunnen mcetbrief en hun patent van het vorige jaar en tulkt tm dat In lot ISn Jf 1878 De Zon en Feestdagen nitgetotiderd S Dat de kramen alhier niet gedomioileerde ondernemen van vermakelijkheden en debitanten van loterijbriefjea die beroepen niet mogen uitoefenen aWorcns hel venobnldigde patentregt te hebben voldaan tij tullen tich tot bet doen hunner aangifte lilsmede ten bnrerie van HH Zetten moeten vervoegen wordende de kermis en marktbezoekende iMflijftigen herinnerd dat de Markimeester hen niet vermag toe te laten hetiy met of tonder loodsen tenten kramen of stallen wanneer tg niet van patentaoteu voonien tgu 6 Dat b j het indienen van bezwaandiriflen ingevolge art 1 der Wet van den 4n April 1870 aaltilad no 60 moet worden overgelegd een du Ucaat van het aanslagbiljet tegen betaling van 6 Cents by d a Ontvanger der Directe BeUstingen verkry gbaar gealeld Oouda den 2n April 187è Burgemeester en WetbiMen voornoemd VA BEBCHE IJZENDOOKN De Secretaria BEOUWEE BUITENLAND Bttltetlaadsch Overzicht Weder wordt de gissing opgeworpen dat het Engeland niet te doen is 4Kb een oorlog ter wille van Turkije m ar dut Ol het misbaar slechts dient om eene geaohikte aa iletdiB te hebben ten einde Egypte te kitnnen bezettea D aftreding Van Lord Derbjr lou vol eas deie Isaiag aoodzakelyk gewent zyo omdot deM bewiodsmaii tieft tegenover Fraokrgk verbonden bod niet aa Egypte te roken Lord Urhnnlle en de markies vou Hartington hebben eeue deputatie van TabnaAtigden uit l20 liberale vereenigingeu outvangen d e Isgeu deu oorlog in verzetkomen Lord Gcauville antwoordde ditt fay eenige derpualea van lord Salnbury a B ts goedkenrde nuiar dat daarin de brteelteuu der Engelschr belangen wordt vergroot en de kant op het bgseukomcn van het congrea er door verminderd wordt e oppusiue waa niet instaat den oodog te verhiadoen indien de regecringbesloten bad in bar ooriagtscbtige slaatkande tevolhardea Hij telt en 4b aorkiet van HartM tontoadek iatisaoheu ban baak doea om deu oorlog tevcntüdsB De markiea van Haitbtgtok antwoordde in denZelfden geest In weerwd van de weinig vertoealöke tooi der Raaaiaohe offisiease bhuleu blgfl men te Berlyu eu te Weenen nog shijd verhelleu lot de aaceuiag dot de vrede tol worden bebanien te Weenen wil men eabter dot Bwlanri Ihtw re ler dea e enten step tal doen lerwgl de Ruasische officieusen van oordeel tgn dat oUet gedoau is wat er gedaao kou worden De Duilache half oSeiëele Prov Corr wgdl een atltkel aOa den tload der Oosteraofae kwestie na bet ËngeUobRussiseh incident eu zegt dal Ignatieff naar Weencu vertrok om in de eerste plaats t met Oae enrgk eens te worden de onderbaudchugen legt het gaan van Bunarek achgneu alechta daartoe geleid te hebben dat de Oosteurgksohe Begeering haar opvattingen ca eiaekcn ten optiehta van haar eigen en de Entopeesehe belangen tegenover kei vredesverdrag duidelqk beeft uitgedrukt Uit Konsuutinopel wordt aogmoals gemeld dot daar eue verandeniig van ministerie veriraoht wordt in Bnssisohen geest t De Vronache Kamer heeft liet voorbeeld van den Senoat gevolgd en a tot 89 deser naar huia gegaan men weet dat dete vaoantie een gedwongeue ia want de Kamen moeten plaats maken voor de Algemeene Baden ran de SOO senatoren iijn 160 van de 6o3 afgevaardigden 280 leden van Algemeene Raden De kamen zullen gedurende de geheele maand Mei bgeen zijn alsdan tal de begrooting worden ingediend om eent in November te worden behandeld Tot groot genoegen der republikeinen heeft de minister van oorlog generaal de Qeslin ontslagen als plaatscommandant van Parijs en een ouder generaal rilippi tot dien post benoemd Grniiaal Gealtabad ticb teer onaaitgrnaam gemankt door een dagorder aan de onder zgn bevel staande trurpcii die in de hoogste mate oiigepost noest Seeten De aMeelingeii voor handel en ngverheid toomede de overige afdeeliiigru van den Duitschrii Rund raod bebetrokkenbg het onderzoek van het omwerp op het instellen eener enqutte op de tabak hebben hare taak geëindigd Zg hebben het besluit genomen om deswege een gunstig npport att te brengen en aan te dringen op de goedkeuring van bet ontwerp In bet uil te brengen rapport tullen echter eenige wg tigingen worden voorgesteld welke ooodig moetea worden geacht om al de vtreisehte inHchtingen en grondslagen voor een evtaluèele invoe rring van belasting op d ibbrisa t van de tobolc g ni tgdig te kunnen erhag Wat betreft het lot dot de TÖordradit in denEijksdag te waohten staat t deien ooniiea is w algemeen vod gevoelen dat dit niet teer gnostigr nug worden gsooht Men tiet de verwerping daarvan jalgemeen te emoet De 8pooiit bs minister president smooltts dezer dafu de voldoening oan de kamer te kunnen neUeelea dat i opstond op Cnba zoo goed ali gedenyit is Slechts een enkele bende oproerige negen zou overgeUevcD Vhta BINNENLAND GOUDA Apr 18T8 S De waardeering van de bier bestaands oiide neent toadoaig tos dot het tbaps ia getouik tüaéofdHÜrspoedig te klein zal zqa xF i umll Vertehillsade bbden ab Staminri UbrftUieH DfUad ent namen ons bericht om vaa het fduimmv tesul in de predikonts vaostare bij de Med Hert Gemeente alhier ia Wot sal men boilcn af een fpinslig denkbeeld 9 j vatten nu de wijsheid van den GoodMea Kerkeraadl CotiairTtitUe lemt ttdal Uu iali va itt puUitk i V Niet steeds Zoo wist men bier ter stede toen er éia pndikfaenrtaibrielje nitkwam reeds Vnjjdagavood wie I in de verscAiUeade kerken coaden optreden Thans nu i r ént nitkanen west awn t Zaterdagmiddag nog niet De taak is dat ieder biie§a aw latU m iUji wordt nitgegeven opds daidkavd mié tf dt nai s sniida afsdnkt Arm paUiek I Bg de veikieting van eea boatdingeUnd plaata vervanger in het 11e hoofdktesdistriet tan Bgnland op 4 Aprü gebonden werd de beer P li C Vaa deaJrodu lc OadeaB gekosca met 14 stestasea terargl verder Wdrcu uitgebnebt op de heeren bul A A Voo Bergen Uzeidoora te Goado 18 a Vaa der Hea 6 stemaicn Vaa SO Haait lot op beden gn te Aamerstglaan den Mtg vcrkoob l 177 talmsa en 1 elft Wicht der sajmen vaa S t9t 40 holve kilo s ptüper half kilo ƒ 0 80 k 0 86 Dajlft b 1 84 op f g i Het vervoer longs den Nederlsnibtihen Kjo spoor weg heeft gcdnredde de maand Maart 1878 opgebraebt aan reiugen ƒ 138 654 aan goederen ƒ 5S S61 aan direct verkeer van reizigen en goederen 161 344 te tarnen ƒ S 3 369 Sedert 1 M 1877 wos de opbrengst von reizigenen goedelen ƒ 4 Se9 0S7 Door het Hoofdoomité voc het Liefdewerk rOnd Papier voor Kederland Is een bedrag T n 7000 aan goudgeld voor Z 11 leo XIII in handen gesteld van Z D Hw Msgr P M nieken biaaebop van Haarlem Ik Tj d VanWega bet depanemént Deventer der Maatsehoppq tot Kut vkl t Algemeen wbrdea ia de volgende week crèches opengeèteTd voor kinderen van éta maawl tot ééa jsor wier moeden de datga haat tttnU buiteoabuis verrichten De veehandel die in de noordelijke pfovinriSain 1877 ongeveer 11 mfllioen gutdea aan uitgeteerdvee opleverde heeft in de eertle drie maanden van 1878 nog hooger vlucht genomen Hoewel bet vaah ongniislij weder wit tgn In Janaari Btbmari en Maart ongeveer ISÖOO stftks vee uit het Noorden hoofdtakelgk naar bet buitenland venenden Zalkeene hoeve Ihcid rene waarde van S i millioengulden vertegenwoordigende is in i maalideo cog nimmer bereikt Het gereehltbof Ie Atnéteidam beeft istenn bevestigd liet vonnis der rechtbank aldaar wooriNg de hecrrn Murzebniek ta Crsya diiectevren der