Goudsche Courant, zondag 7 april 1878

KedellantelM siketraSoaderü tÜQ vrygeaprokeo TBU de beschuldigiog tbd miebruik ao vertrouwcu Wegeae d eiaig desUi iug de geldUeuiugTuur drn te Ltidea aau te le gaa tramway beeftnieu bcsloteé de iuscbryiringeu mH lau te neoiea en mil de zaak af te ieu Stalea Oeneraal Tweede Kaueb Zittingen Tan 4 iln 5 April 1876 lu d ie zitliug og dr behandeling van hewi vptot rei uj iuj van den MtM u Tosr de hmwingvan dl 1 aauilf d r beatwarteltuikerfubttkaiitcn verkliH Ji Ie luiuister vau fiusiucieu dut iVoor het oogeiib k de afschulfiMg of ijvei miuderiug van den euik ra nt uiet pogelqk iji maar dat hg wel met Au étg leu Tan en handel w faeriieuing der elanificati U overwegen Het t ontwerp werd daarop arigeu Imen j Sen rooretel Tan den heer Tin KerkwQk om he anlSr r hoadendefToonieDingedj oiAtrekt d bimenl laiMtcIft Bcheepval niet te bellaudeler in de aeetiéul voor hM Paateh reopi werd met 41 tegen SS teinniell a linmmeo Pk Heraagalaging over l et ontwerp lof JHg der et op de bedelarg ia aangevangen j la lie titting van giateren ia de beraadalugin oiét ut qntwerp tot wgiigiug der wet van 1854 beireffnidel e bedelarij voortgeut VerKhilleiid spreken hebneu beewareu tegen het on wei p cu de toepiipIQK er ntk oat ikk De Biiaiaterlvliu julltitie iweft b t stelsel vaa het oulwerjl ew de urgentie er Van Terdsdigd Hg sal Maau ig ijne de ToortteUep i J u tliua aaolMdiDgf itii htt door den tegenwlKirdiglni Minuter Smidt ingediende ontwerp waarbij de pr ureura behouden Uijven tussehen hetwelk tu dat fan deu heer vau Lijnden waarbg i afgesehuft wasded b t weekblul intuisehen geen groot verschil tie jx herinnert fet WtekUmi va Ut Bigl Hat het uikwgls genoee heeft aangetoond dat de beide betrekkiugea aiet rereenigbanr sija omdat aisn een uiUtekeud adroeaai ea eeü leer slecht proef leur of omgekeerd een uiterst bekwaam en geschikt prucureur en een ellendig advocaat kan liju Of men legt dat de advocatca procureurs of dat di ptooureiirs advocaten tullen worden dat komt taw l k Wel op hetzelfde neer Bii er behoort niet veel daortidht KW Om Ie begrijpen dat de partgen aau wie tn n toestaat om te kiezen tusacheu den wég waarop 1 alle koateo tullen kannen brengen ten laste van de tegenpartg en dien naarop een gedeelte daarvan lal bigven voor hun rekening in den regel het eerste suUrn kiezen m a w dat ag hel maar daeb ntlen met een procureur Het gsvefg sal sgn dal de advocaten wel in naam en in uliiju braUiden maar feitelgk op de oon activiteit ïtsIbfO nlh i worden Dut men dit ouk werkelgk m1 U t uit de mededeebng in de memorie van luelisbting faa je Ventere plannen der Brgeering die hierop neerkomen dut voortaan het getal der procureurs onbepaald lal tija en dat ieder advocaat op B n Tcnoek fsl ntoeteo wonUft toegthten ds proeftrear Het beroep van advocaat ui daardoor uatnurljjk worden een onaogelgk beroep omdat niemand meer hun hulp lal inroepen voor proceesen ten minste Dt advocaten tallen derhalve irttstcrven Se vnag ii cobrle of die advocatenmoord voor het heUng der rwtblipraak en dus voor de jifstitiabelen ludeirdaad tooiecr te wensdwn is en juist dit betwijfelt iq In eenige couranten bericht de doaairière de Boarten tiA oaderteekMende hertogin van Normandié het overlijden jran baren toon machinist bij de kon I ed Stanae net byroegiug dat hg is gesproteu uit haar buwdgk met den hertog van Normandié oon van Maria Anioiaatte en ran J ewyk VI koaing n r ankrjtk Twee leMlitisclM bnipondcrwgters a it opcDbare lagere aebltol te Zwolle b bbeu den Minister van binnealaodKhe laken en de Tweede Kamer veraocht bq de herziening der wet op bet lager onderl l a ook op ge getaoedsbezwareu der adressanten te letten Sete bestaan daarin dat Isra itisehe onderwijters op vele laoucBten geaoodiaakt n des j i faga w erfaaaBi t tie THt Lafen guüdt men aan Se Z IEK DeBzelfdég paifioa die eor ecaige dageu 81 oude zilveren muytriiïkktD epdolf mocht 1iet andermaal gelukken op dudtde Jast nog 9 etuka te ontdekken nl 8 van goud en dia van zilver De gouden mnaten tgn ter grootte van onze hedendaagsche tienguldensakken doch minder dik op geen van deze is een jaartal te ontdekken De grootte en dikte van het tiivergeld komt vrg wel overeen met onze rijksdaal dert D het lattMkait van 1S68 tot 1580 Keunelqk zgn al èt lUveren stukken van Spaanscben oorsprong tetwgl onder het goadgeid stukken van Spaaniohea en van Bossischen stempel voorkomen Hoe lang dit geld ouk begravea zij geweest toch is het vrg goed bewaard gebleven Het kruikje dat den schat luhield en sleohu 10 a 12 d M diep in den roBd zat is daaieuboven vao leer antieken VQfm jammer dat er gists datt achrrvea van ijn overgeUeveb XiSatstledeii Vrgdag heerschte te Stettin eeua alg fDe ae oiitatelteuis Ütt eeu sehoorsteeu vau het gebouw ei mUeracin tlicie PritalhAk vlogen brandende bankbiljetteu door de lucht waarvan er vele 1 straat door het publiek werden opgevangen Qclakkig echter wenl men spoedig geruitgesttld Er moest vaor tier miilioeu uiii ingetrokken baokbiljetten wordtn verbrand ia daarvan was ecu gedeelte door de sterke trekking van den schoorsteen opgevlogen School hVgiène la tiju geschrift over de functioueele stooruisseu van het meiisoben oog samengesteld naar aauleidiug vau het ondercoek der leerlingen op de scholen in de Zwitsersche kantons Bern Sulothuru a Neufchkel Bern 1877 konit dr Ë Emmert ten slotte tot de volgende cqoolusie de büztei dhei i l overeenkomstig de tot dusver opgedane onderlinniug en op groud van alle thebretisehe gpvolgtrekklnèen teldiamer worden en minder hooge grilden bereiken dan thans iila in de toekomst schoolgébouivcu Isaiiiolkamera tafels en banken usar de ui zgu wlw omachreven eischen ingericht zullen ji n eu bm jet onderwgs op d eveneens uiteeugese te tiniataadrghdden ge et zal éanlea als o ocden lidruk tivar inkt gaed liclil minder huiswerk f ro i ere afwisakiul in e opvolgend ureul van t wnderwiJB zoodj met name vaèi geleMilheid wordt ifgevan OU iju e vyte tè zien f l j V Sedert I ApnfJTersIhgut Otu jSlretwii i bouriat voor ijisderlaudschejirouweu tweemaal swibka llu halnimmer van 2 t ezer acbrgft d redactie 04 a bet volgende l f Blgft het m fddoel Tao Om Strne dei zcogensamde vrouwlufkweslio toe te lichttu nee te deelen wat er lu verschillende lauden ovei deze zaak gedacht ijli geschreven en er toor gedaan wortlt naast dit al emeene doel staat n tweede uiet het eerste ten nauwste samenhaug ld het bespreken ui van de verscmlleude ilagelijksche maalsohappelgke bjrgièuische psedagogisclte kwesliiu Welk voor vrouwen het meest van beladg tq a Doch boven alles is het onte wens door oos blad den baud die de vrouwen ouderling bindt nauwer aau te halen en d overtuiging te vestigen dat het meer is dau een bloote klank om leden van één maatschappij ta z b Slechts door elkander de hand te reiken en vooral als de meest ontwikkelden en bemiddelden door goed voorgaan door trouwe hulp en vriendelijkan raad hare lBinder bevoorrechte zusters helpen zal ds toestand der vrouweu in bet algemeen kuqueu verbeteren Dat dia toestuud voer velen in verschiUeud opzicht droevig genoeg 1 ontkennen slechts zg dia oppervlakkig de oogeu tuiten voor alle wat haat met reehtstrctks zelve aangaat Voor wilden emancipatie geeat is Ooddank iu ons vaderland weinig vrees Doch de maalsohsppij kan meer aan de vrouw geven en de vrouw meer aau de maalschappg Op breeder schaal dan tot nog toe mede te werken aan den stoffelgkeu en tedelgken vooruitgang van ons geslacht en daarbij bevrediging te vindeu van hare dagelgksche behoeften bevrediging odk van die lunerlgke aandrift om ia het geheel der maatschappij eene plaats te bekleeden die in overeenstemming IS met den aanleg dien meu zich bewust il en de krashten die men in zich gevoelt dat is het wat de vrouw het recht heeft te vragen en wat haar uiet dan tot schade vaa onze mnatschappeIgke ontwikkeling kau geweigerd worden Die waarbeid meer algemeen te doen doordringeii nl ons beste streven ziju Als eeq tegenhanger vau hetgeen dikwnls ten oarechte ia gemeld aangaande het Bussohisphc Tolkskarakter wordt uit Bugelaad de rerklaring gemeld der Engelsche pleegtnsters v u het ode Kruis die in hun vaderland zijn teruggekeerd Wat er ook inoge gebeurea tuasehen on land en Bujhuid zeidea tg wq moeten der wa rbeid getrouw ijgü en ggen dat de Bussen een nob4 volk iijn Niets kunnen y zengen wat eenigziua recht kan doen wedervaren an hua vrieadelgkheid en zachtmoedigheid jegens oai Overal eu door ieder werden we met eerbied en vriendschap geholpen ïn dau die Bussische fldalfal Hoe geduldig en moedig agn ze ze klagea oiet maar ze verdragen ze xqn godsdienstig en vertrouwend ea zoo dankbaar 1 Ve hebben beu Icereu kennen maar ik geloof aiet dal ir lieden met beter faartea gn dan zq tfZgn de lieden van booger stand niet geheel anders vroeg een Eagelsohman Dat weten wg niet luidde het antwoord Voor zoover wg oordeelen konneu hebben ook de hoogere standen vele edele vertegtuwoordigers Wg hebben eukU reden tot bewondering van hun moed en hun tbewgding aan vadetluiid iiets is zoo ViCiorbeeldig in orde als het Bussische Boode Kruis Prinsen en andere mannen van dan hoogsten adel die niet konden medcstrqden naig verplegers en deinsde voor geen dienst terog lult volharding bleek even groot als ban geestdrift ea t is wuarlqk een man vau wien i I men dat kaa zegj n fc Il Als eert bgdra voor de bewerin dat de Eijksp kweekscholen vau onderwijzers moeilgk zullen kuunen voorzieu iu de behoefte aan hulppersoneel op de lagere scbolea kan dienen lut ot t men 1 Terneemtf vau de tien ontsbigea kweekelingen van get voriga jaar te S Hertogenbosch uu reeds vier ee andefen werkkring hebben gekozen Zoolang bij jdc onderJ wgeersbetrekkingen de toekomst miad ivenekeniblijft is sulki Tolstrekt niet te rerwoodena l l Omtrent den dobbelen noord onder jtXzena deelt men nog het votgeada made I De twee verflagensn waren beideo meBicbes w leeftgd de man was herbergier en de rrCuw rfas A huishoudster s Avonds v 5 5r den moord moeten 4r personen zgn i nis bezocht hebbeu waarvan twee zidj intijds hebben verwijderd terwijl de derde een Belt n oet achtergeUeven zgn en de twee personen venloord hebboi De man lag in de gang der woningn et zeven wonden aan ziji hoofil blgkbaar doorsbi n toeg4 racht 4uit vrees dut hij tot bewusti nzojl komeu had M itraordeuaar hem een k nietIqJMiaad op de borss gelegd de huishoaster lag gein de kamer Natuurlqk is in de wouiM leo De onverUot j is naar zijn land gevlgcht Jr gelifkkig spusdig te Oeut gevat BelgisdlllouKrdasn kijnde wordt hq niet uitgeleverd roasrt mdit hij Vbwlr de rechters aldaar terechtstaan f 0 mtrent het kermiswenschen en de daarn ede bcti oogde fooi deelt de heer mr J Soulendain in de Del ltche OnraHl Biede dat die in het midden dt 16e eeUwil te Delft tootceer gebmikelijk waren dat het op zelsre straffen moest worden verboden L IHfJ Voor het hof vaa Mipil te Oolmar il eene zaak behandeld die nog al gerucht maakt Votgeo ds wet kan een priester die een stervende den laatstua geeslelgken bijstand verieead niet van hem erven Na stierfonlangs Ie Metz een 78 jarig rentenier de pastoor die alleen aan het sterfbed tal liet tqn koster rflepen n den xieke en teetament onderteekeaea ten gvnsi van den koster Daarbg werd deeenf free 100 000 toebedeeld welke hg natnurlqk den pastoor moest ter band stellen dis hem dau fr 100 Toor t n moeite zou geven Het hof heeft hét testament onwettig rerkisard Uit Friesland wordt melding gemaakt vaa de daling der pn n Tan lauderjjen Kon roor een paar jaar elk laiid minslius ƒ 1000 per Dezer dagen kwam ties tTonds sen gebrekkigeoude bedriaar op het station te tmmerberg ia Zwitserlaad die om aaehtverblgf ea etea smeekte Metmeaschlievendheid aam mca hem op ea legde hemte bed Den volgenden morgen waa hg sierveade toen hg dood was vond nen tusschcn zgn lompeu 417 francs aan goud en twee spaarboekjes tot eeugetamenlgk bedrag van fr 11 784 72 zgn erfgt namen tullen meer genot hebben van zqu geld dan de onde vrsk it je felliftUu tot den 2G Februari nit Pretoria ontynngen b ukt dat men gverig voortgaat met telkenen van adressen tegen de annexatie Aan den beer Krdger ca Jorisseu wordt nu even als vf oeger aaa deu president verwetea dat zq iu Eugelaad ran lord Carnarvon geld ontvangen hebbeu roqr reiskosten tffwgl gorissen bovendien nog trac qiefit van da Eiigelichc regeering trok als staatsprocun ur Dit hc ft de Transralers woedend gemaakt en de petitie t gen de annexatie wordt dan ook uu ook bg duizenden geteekend Nooit is ern volk zoo verkocht als de Transvaalsche boeren zoo roept men uit Hadden zg die nu teekeueu ei klagen over den totstand de regeering gesteund toen het tgd was eu vooral ook tegen Sccokoeui men zoii het verlies aqner onalhankelqkheid zich thans niet te verwqten bebben De tegenwoordige stand der Zoeloe kwestie zegt de Folktttea is alles behalve bevredigend De berichten van de grens zgn zoo tcgensirgdig er is zulk een gebrek aan vertrouwen in onze tweeslachtige wgze van een expeditie te besturen waar de bevelhebber der troepen het betel schgnt te deelen met den secretaris voor Inlsudsche zaken en met onzen administrateur die dwaas genoeg zijn vinger in ie b g wil hebben er is zulk een ufiuja van eenigerlei begeerte aan de zijde der regeeriog om de eigenlijke feiten der zaak te openbaren dat we vervuld zgn xna de ernstige vrees voor den aitsUg van den tegenwootdigen warboel Hadden we nog oazen ouden volksraad dien we duidelijk en wettig gerechtigd waren te behouden totdat de eene ïf andere vertegenwoordigende inrichting deszelfs plaats zon vervi ngeu hebben dan zou het vcdk ia staat geweest tqa aaa de regeerings beambten Tragen te Joen over deze onderwerpen welke die thans vcrvaande sinjeurs verplicht geweest zouden zijn te beantwoorden Zooals t thans is wordt de bevolking die volgens hedendaagsche Ëngelsche ideeën het recht beeft tot eene stem hoe gering ook in bet bestuur hsrer politieke aangelegenheden practiach in het duister gelaten oitgenomen wat de rapporten der beleedigiiigea door den Zoeloe Koning op onzen administrateur gehoopt aantooueu aangaande de onmiskenbare mislukking van ons pUialselijk bestuur in het onderhandelen met kaffers een ouderwerp dat tot heden toe geacht werd het bijzondere ort te zgu van onzen administrateur e kunnen niet begrgpen oB welke mogelqke redenen Tan eenig publiek nut hü nog op de Zoeloegrens rertoeft na eene afi ezighejd vm vela maandea vaa zijn eigaaIgke staudpUata ia de hoofdstad na de noodige gczaghebbendea voer otviel aangelegenhedca in den persoon van den secretaris lapi Inlandsche oangslegeuheden en den militairen kommandant beiden op hunne post in het front zijn Indien de affaire in een oorlog eindigen moet is t duidelgk de plicht van den administrateur om de geheele zaak te laten lu banden van den militairen kommandant en we zgn niet zoo zeker dat dit niet de Wte manier zoude wezen on aan de moeielgkbeid een einde te maken We twiden leker iets winnen door het laten varen vata het buigen voor Ketch wayo waarvan onze administrateur ons voortdurend proeven schgnt te leveren en we iouiIbo stellig vrf zgn r n het verwijt van de iiaturellea te bcTcchtea mM hunne eigene wapenen door een stelsel vau kalfer diplomatie waarop eeu rcchigeaard mensch trotsch kan zijn All gCTonden aan het Bureau van Politie gedeaoBcSd Eea ZWAET SOHOlTJE Laatste Berichteh I Londen April Hene BmtersMlcpCidi vak heden van Syra meldt Het is onjuist dut de Bussen den dudtlijken afstand van de Turkscbe vloot eischen Zij verlangen slechts dat die vlbot i0 hunner beschikking worde geateld in geval T a oorlog met Engeland Rome 5 April Het Vatieaan heeft aan de j Dultsohe bisschoppen instructies gezonden Waarin i hun gelast wordt eveutneele onderhandeliugeu tot herstel der betrekkingen tusschen hel Vatieaan en d Begeenng te Berign met Ugen te werken Busland zou als grondsbig tot verzoening met bet Vatieaan voorgesteld hebben een aannemen door de Curie van 1 den tegenwoordigen staat van zaken Lcnoden B April in t Lagerhuis heeft de Minister van Marine de heer Smith op eene desbetreffende Traag geantwoord dat het eskader in de Stille Êuidtee roet een pantsenchip sersterkt tal worden en de ouder seeretaris voor buiteuUodsobc wken de beer Bourke dat Ungevolgt van vprtoogeu van d B ambaaeadcur Utyiit de forte streoge bevelen gezonden beeft om plunderingen en gruwelen in de Qrieksche proriaoien laet de meeste kfaobt tegea te gaan Londen 5 Aprjl Seulen Ogict verneemt van heden it Calcutta dat met t oog Op de crisis in Uva f tloor de tndisohs regeeriug overwogen wordt of t nemen van voorzorgsmuutiegelen wensohelgk geacht moet worden OOttRESPONOSNTXS lo inlwiiord 0 1 au Icdaas vna J Un wg mede dit iD het sdiei o dto g ia f Dtsiaad san dv Twccdf Ktner dir Suir G ul ecniosdlg veneriil Wordt dot ssa geënt indera richtiog bo d o witennj lisiehni ASiiterdua en Botterdsa goedkeunog worde gobecht d a aaa 4ki welke loopt OQDiiddtlijk liDgs of door de kom der Oemeewle Oonda De rodevea UFo dit venoek U gegroad oideu in het dr i nader oatwikkeld H i vevwgieii kder belesgetelleade vcrllr aaar htt r r ii van Aet ttrlumdtUé n itn fmtnltnti Kitrui btl adnt ia tgn geheel wordt geoonioD Burgerlijke Stand GEIiOBEN S April Udtdordina leliji ondtrt J O Stfinia n H U Keiier 4 nbrtnd ouden P Hojikoper eo Ü v n der Doun 9 O jtlicrlue ottdin O na der Lonw en O den Kict Miru Adriini oadtn A IViai en M M Hofonta OVSRLEDBN April P C Bielkeik 7 m C Bnnielioleii haiivr vin T H Ukerveld 42 j II Ctbout 8 m ONDERTROUWD S April A Jo Vj en S Wllukst 8Sj ADVERTENTIËN 25 Jarige 1 ECHT VEREENIOING I van H TAN DBE WOLF KM C HEETMAN Goiula 6 April 1878 Hunne dankbare Kinderen Ontijdig bevallen van eene Dochter 0 M LUUENDUK BntJiJSiL Gouda 5 April 1878 Beden OTerleed na een em8rtelg Igilen tot onze diepe droefheid mijn geliefde Eïchtgenoot en onze dierbare Vader de Heer SALOMO BRANDES in den ouderdom van bijna 68 jaren Öe Wed EVA BRANDES Gosschalk BDÜABD BRANDES Sz ROSETFE BRANDES HïRscHKt ANDRIE8 TAN DANTZIG JANE VAN DANrZIQ BaANDïa ADOLP BRANDES Sz ANTJE DRANDESHaaoens JOZINA VAR MINDEN BftANDJts Harderwijk 2 April 1878 Algemeene kemtitgevingt De ondergeteekende betuigt zijn oprechten dank aao allui die hem bg het Huwelijk zijaer dochter blijten van belaugstelling be en gegeTcn De G P BüCBNEB ll4ti Dank aan mgne geachte Patroons de hh G B VAN 600K ZCraEN en aan mgne Medè Kamerad6n TOor de ledelgke en stoffelijke bei B van waardeering mg geschonken op Donderdag 4 April bg gelegenheid van mgn 25 JARIG JUBILEUM aan de Werkplaats van genoemde Firma Die dag zal voor mg onVergetelgk blgren J F SONSBBEK Op een der aangenaamste standan ia Een Bovenhuis ie Huur bevattende 2 VOOR 1 ACHTERKAMER KEUKEN en ZOLDER en yardere gemakken Adres met franco briei n bg den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda onder N 36 ITTTT TJ RIBÏÏQÏÏT TE KOOP AANGEBODEN Eono plrtg gezaagde Mike Uibben aia oiig Tee 1500 voet 8 k 4 i f 1700 4 i 4 I 1 4 f 800 4 a 5 1 1500 4 tl 6 X w in verscbiliende e en tan af 7 Töét en tenger Te bevragen bg H van SNST Bouthandelaar te DoéineMm Mevrouw LÜLIÜS van GOOR VEELANGT TEGEN MEI EENE ES7SENUEID KERKBOEKEN Voorhanden eene groote sortering I ROT KBRKBOUKMN in dicerse banden P C MAAS Jr Depöthoader van het Nederl Bijbel Genootscbup Gouda WEST HAVEN District Gouda en omstreiicn BAKKERS die genegen mochten zyn aan de Leden op Toordeeliger yoorwaarden BROOD te leveren worden nitgenoodigd zich Toof 13 APRIL te verroegen bg den heer H W F BONTE Flaweelen Singel B 332 Wordt gevraagd eea FATSOENLIJKE DIEi STBODE tegen 1 MEI hebbenik een Weikatar V9P b het ruwe werk Adres met franco brieren onder No 39 aanhet Btrreaa dezer Conrant EEN JONGMmSCH van 32 jaar goed kunnende LEZEN en 8CHRUVEN wenschte liefst in i MÜ Stad weAzaam te zijn in een Eaaapakhuis of ep een der fabrieken hg ia ook genegen om een CommiaaieHandel te doen tegan matige PcoTisie i Belanghebbenden gelieven franco bneven in te zenden onder N 37 aan het Burean van deze Courant Mej J HOOGENB M M Marki vraagt met MEI s eto V l In een klein gezin wordt verbingd EEN MEID die een Burgerpot koken en goed Werken kan tegen Flink loon Adres bg den Bp iOuïl£ uh i 1 te Gouda onder TSI 40 Openbare Verkoopingf op MAANDAG 8 APRIL 1878 ten 11 nre in het KofSjhnis de Hakhomd aan de Markt vaa ZES WOONHÏÏIZ en Brven Èj y te Gouda in de Jtb Mliilen 9Drt aan den Oroenenweg wgk L Noa 123 tot en met 123 kad Sectie C No 2334 tot en et 2340 Breeder bg bil ftten en informalafia bg étm Notaris MONTIJN Voor Hoekten Verkoadbsid fiorstaitndoeningen wib is eeu aangenamer en lelerder middel alsdealombekcnde RIJRLANDSCHB DRUIVEN BORST HONIG van W H ZICK BNHE1S1EE te Mmu Mijnheer I Behalve de dagiAlJks idtongende beriobtea over Jegowle werkiug van deu Kgalandsche DroivenBorst Honig nntvlngea wy dete dagen de Terzekeriog vaneene eer bejaarde jaffroaw dat sg genezen waa na het irebtuik van 8 Bacons ea wel van eeu leer ge vaarlgke hoest Alphen a d Rijn L VAROSSIEAf Z0O r Bg ongesteldheden waar geen andi r Biiddel baat al aien dit een oudig en natuurlijk huismiddel nooit gondsr gunstig gevolg nanivenden Elke ilosch is door een metalen capsule gesloten waar uevcnstaand fabriek stempel moet tgn ingedrukt Verklggbaar i fl 2 il 1 en a fl 0 86 de flcsoh te Te Gouda bii F B A Wolff f t Boikoop hg A f van TwouJ J Waddinxvetn bg C van EenweiU Haastrecht bg J D den Hartog j f OutleKxittT bg F Jonker Idenburg jj