Goudsche Courant, zondag 7 april 1878

Bij den onderg eteekende wordt uitgegeven een vaii het verhandelde in den Gemeenteraad ca O TJ ID Dit Vertlag bevat loowel de éUaeussièn in de Raadsvergaderingen ehouden ala de stukken die b den Kaad inkomen NB Het Verslag van de Raadsvergadering van Dinsdag 2 April 11 zal o a betatten HET RAPPORT van Burg en Weth in zake de aanvrage om concessie voor den aanleg en de exploitatie eener WATERLEIDING binnen deze gemeente boDevei s de VOORWAARDEN waarop wordt voorgesteld die concessie te verleenen TevMii wordt ali bjjlage daarbjj gevoegd SET VER8LAO van den toestand van het Lager Onderwijs aliiier gedareude 1877 door de Plaatselijke Schoolcommissie opgemaakt ingevolge art 64 der Wet van V6 Augastus 1857 benevens AfZ F ëJS SX 1 O van de handelingen der Openbare Oemondheidacommiaste Prijs per jaaïgang DRIE GULDEN GoHda 4 April 1878 A BRINKMAN zowjDjiL c3r 7 Jijp EtjXj i87a KIESVEREENIGING BOMiBPJLWlT Vergjidering der Leden op WOENSDAG 10 APRIL a s des avonds ten 7V8 ure in de Sociëteit de Rkusir uaar aanleiding van het weiaontwerp tot verbetering van den Waterweg tusBchen Amsterdam en Rotterdam Namens bet Uestuur 4 JAGER € ouDA 6 April 1878 SitCEïTAftis Kleeding Magazijn UÜNOSOAM 9iAPEIL opening der expositie van BAMES COITFECTIES op de Bovenzaal van hel Kombuis de HabMONn op diG Mwkt primp MEI e k wordt zoo dioht iiiogelgk b j Geuda of binnen het uur gaans t 9lH R GEVItAAOD met TUIN met 8 i 4 KAMERS KEOKEN KELDER en verders gemakken Opgave van Standplaats en Hnnfprgs worden met franco brieven in wacht onder No 38 aan het Barcel van dit blad Op qiSjne boawplaats CATHABINAHOEVE geleien aan do Rotte in Ttrbrtggen VQnyoorliaiwfi p r mud ipl m 800 mud Toertarwe ƒ S SO V 299 haver 3 200 maiê 4 S0 alles contant en vi aan boord Adres L H BË1JSE S Kralingen of aan bovengenoemde Uoawplaats bg denbedrgiboar FRANS VREEZEN waar tevenji gelegenheid bestaat tot het HUREN van Brieven franco JL De van ouds gerenommeerde MS THEEËN uit den Koninklnken Nederlandschen Wnrtembergschen THEEHANDEL van P W TROUSSELOT ZOO Hofleveranderavaa de Boven van Nederland en Wurtemberg te Rotterdam steeda verkrijgbaar t Gouda Vj J J V D SANDSN Botermarkt HAAGSCHE WmEEL Op njeuw ontvangen PALING in GëLËI ZALM KREEFTEN SARDINES alsmede BEEF HAM TONG verschillende soorten van PATÉS GALANTINE DE YEAÜ GALANTINE DE VOLAILLE enz enz Wed P J MELKERT Kleeding MagaziJ n ONTVANGEN de NIEUWSTE DemiSaisons en Eene groote Sortecring VOORHANDEN BIJ VV N RaaUmaakcrs Banketbakker Haven E = r J HOOGENBOOM EEISMAAL de Joh Ilorschc MUVT KBÏÏIDENZEEF gebruikt hebbende zal men moeten erkennen dat deze Z p aan alle eiscfaen die men aan eene fijne iSaep stelt beantwoordt Van aangenamen hoogst ardmatiadie genr vrg van alle minerale bestanddeelen verfijnt en verfrischt de MALZ i EP de hnin verwjjdért alle onreinheden als Danwwormen Sproeten enz maakt de huid zacht en elastisch en hergeeft en onderhoudt een witte jeugdige tint Prgzen 17 cents 6 stuks ifs cents 35 cents 6 stoks f 1 95 50 en 70 cents JOH HOFF scbe CentraaldépM Amsterdam Smalle Bloemmarkt bg de Paleisstraat F 250 Te Gouda bjj J C va VREüMINGEN en de Wed A C SCHOUTEN L HOIST Schoonhoven L B Okhuizen Delft Fraukamt STEENEOLEHANBEL de HOOP HENDRIK NICHTING FLUWEELEN SINGEL R 359 GOV DA beveelt zich aan toi het LEVEREN van STEENKOLEN tegen concuiTeerende prijzen PARAPLUIE FABRKANT Dubbele Baart bU 4e Haveo B Wo voorhanden een groote SORTEERING Parasols eo Eotouscas HH HmOUAmS Zwitsersehe in alle afmetingen en zeer Esdoorn Paneelen keaze voorradig bg iu zeer blank in groote F BRIK fc CoMP Handelaars in Zwitsersche Productente Anuttrdam Kantoor O Z Acfaterbnrgwid over d Bloedstraat n 80 VEILING VAN HOUTWAREN te ROTTERDAU op Woensdag den 10 April 187 $ des namiddags ten én um Tsn ciroa 110 000 drooge Varto Vt tersbiu er Croonstadtsche ea MemelBche Delen Wljbu er eo Zweedscbe Varen en Grenen Platen enBattingi Sparhouten Koldors ens Liggende op ren aan den Ê de Werf Rotterdamieh Wdra oogen Zeedijk te RiMtrdam Vïinó u Grenen Balken Blga Kap balken Riga Voren Spieren Hem Vuren Balken Narra sparren 8par bouten enz Liggende aan de Werf van den Heéï U ra HOOG fMl ihaven De Veiling zal plaata hebben in het Veikosplokaal aan den Ooatsingel te RoUerdam ten overstaan van den Deurwaarder JOHAN COBNRAAD LACH bg wien op aanvrage notitien te bekomen zgn Het hout is 5 dagen v66r den verkoop mkaveld te bezichtigen en ligt zeer gemakkelgk voor vervoer te water en per as MTKHIM E BELOOmm Van n te 600 M eOUOEN aÉOAlLU f BEHTB WIJKElIXEII i Vfrttfrfi nd fpiS verterenil nrantnbed aanhoudende koortsen Ungzame herstelling enz FABRIEK8HKRK OIDBPOHEZU TI Munt a eut MMST III m uxt m ks Depo t te Gonria bg ZELDEN RI JK Apotheker UOODA BHUK VAN A7B I KMA Adyerlentién JTALIA SCHE ROOKVEHBRUVEB Schoorsteenveger en Metselaar GOUDA Spierlngstrnajt F 47 J H KIEBERT harkt gouda Geëmailleerde PORTRETTEN naarde laatste vinding KOOLPORTRETTEN die in duurzaamheid gewone Photogruphiën overtreffen VERGROOTINGEN Lgsten Piisaepartoutsenz Alle soorten van prima qualiteit ailMt D 6E E THUi i s te Ludi igshafen a Rh tot de mee t coj en e ende pr z o verkrijgbaar bg Va9 WageniRgeH Kcijser te Dordrecht epot van ÏHËË TOT IU T MaGAZUH VA 91 Itavejiswaay Zoneu GORINCHËM Deze THEEËN worden afgeleverd in verzegelde pakjes van vijf twee en een half en een Ned one met vermelding van Nommer en Prgs voor zien v n nevenstaand Merk volgens de Wet gedeponeerd Zich tot de nitvoering van geëerde orders aanWelende ji BREEUAAUT Ï Z Botermarkt te Gouda BOELHUIS éÊk De Notaris J G BROUfl n WERNj JH01 F te Utreiht mBSStm zal op Woensdag 24 April 1878 4e8 moraens 9 uur op de Hofstede no 31 te Hoenkoop ten verzoeke der Wed en Kinderen van wglen PETER ALBLA8 in het openbaar om comptant geld verkoopen 26 stuks Koeien die gekalfd hebben of op het kalven staan 9 stuks Finken 2 Paarden 1 aftands 1 2jarig Merrie 2 Zoggen 6 Schapen Wagens en Rijtuigen Bouw en Melkgereedschappen Eaaspers Schouw en Ploeg en eeuige Huismeubelen Voorts ongeveer 20 000 ponden goed gewonnen Hooi en groote party Brandhout Alles daags te voren te zien Inlichtingen geeft de Notaris voornoemd ten zgnen Kantore Nieuwe Gracht Rnnnebaan f no 247 te UtreetU W J m IMWEN K per Biik eii lampeomaker Spierinffstraat F 41 OUDA maakt Voorwerpejn voor de nieio we kaasbereiding Amerikaansche Wrong elmessen Bussen met hevej enz enz tot billijke prijzen ZOi DiVG a s weer 7 PORTRETTEN è l LmH serre Jicht en Rnmatiek kari nriumfaiim m muêtrt is a attweMlift trM lui Mr Mlwnttlbur nlH B i tiw hranbhwton L den is iflder B fnad ilk hnt ifndslaag aiet meer In d a ila is gekoneii het B uf an der Toor kaï Itjd n Ie gpVWik n on de koatetljke geioadheid wedertflverkrtjrcii iinug cf nf hoopoTerfflkl vei ilchvan hunne edert jaren T ld ellend te bemjen Bi Mft i i ll 4e li f aitwMtfli lijn al mofm Httt i M f MH BrtlIckaamt dtalfs lilr u SMt De Bitvtn ifi van hft Maiitwiarïefea IMal heeft h t ongelixifLliJkeniueite § ktfit vour bft ht mgi lakt ts door iUa laawa flM iMthari f aitwa t a JuMhhala it hoivnen verharden toeatand weder ledif te maken en tut Tt rde Un te brtsngea waardMu atl n hnt gebmik det Hif K w ahten weder t t d n TrixgcT n toe ktaal kan gabrüht wtHUn nit de oaloop inii b A blo hersttld waadt varderalle lljd dedaalea djeTr g K Vruind war n ut iMtmalcft dri aMvtaaAlattlawasa ksBM wMdnn al li de iyima dMlvi die nedi gewMIoM waren gajrorden ircAw t 4 en herleven en nianwo kn hl n tj f van D hardnekkigrta n lang Inrtgste JtelU ia t lM fi woHU eaae Bioaut r Ugt en to binnon èn djigaB g hMl geaaaaa Hka at dllt middel aial Tvwarrw et daw of m t anIU hadriegelUke kwak vM wtairqor rai da mnigea 4a Mfvn g peadhe fL Het hMrt l wi a dat ma aiiddel ta te h f4 t garallaa g helpt Ie dat lader de attwerkielea ar raa laadi daa TalfaadiiBdiigbMpeart MivwKhimg f k UJ ee a kwakkm et ttai are aatnar aangewend is pii middel kaa Mowal 4 ac lWr JaardraalidoerkiodereBwerduaaagHw nd Terdetw rdt4ega ea dia iieh aan dexe knor endarwerpt alethnt miait iaitjM da t el kaake Wighadeajuaieord wHpaaar het slaehtt dopr teroadkald TaIlao j rfrtigc wpvüv Aarrea maag daor wrarapaaalng der eiiawen ent ontstaan U Ik behoaf niet la weten of de gewone middelen als m r n l rnrtraan petraleam hadna warm hendao of andere Lw 11 ilrrr ni 1 ijn aangewend aHean ferzoek Ik mijMN kortnut p 1 l kwaalnt degimadTan kcrigbeid te wni n besebrOvn VftrtOPk MaflJkiansafvU l4rM L G Moessinfler in Frankfurt a M I AIb b wys der w rkzanmlieifi vkli cirre kuur brzit ik bpitrn dr bgtriandp cfrtifieaien nog vrie hooderdtn HQ firtiiiftcDiatirB Ongiaai die ik foor ledirreD ttr iu2ige rrecd h b 12i 5 E rh irrn bij Grave No rd Brabant 25 N Teiobrr 1 77 Mijnheer U Op verzoek in uwe fcerde bericht ik ü de oitaerkiug u er kunrmtthode T ce jnreii heb ik bgna ledrre morgen bij het ontwaken p jn tn ra n rechtrr Khouder gehad elke tot nn toe geheel weg blgft eoi get A v d Burgt adreu 11 van der llorgt 1213 b Hage 12 Novenber 1877 Na mott ik UEd nog melden dat de patient tut lugn geooeg n Goddink wit beter wo t drinken kan hij beter verdra eo en hij krygt meer trek lo eten luucheD beide Wtagt iij een SDcadje brooJ dit legde brm rrocgeraU een itfien op den mnmg eni get J W Plnira Jacob Cats strait No 70 I2 B Biirabruggp 10 Jiunari 1878 WelEd Heer t Dfl raedieamenten my deii 14 December a p getooden zgo Tcrbraikt raedt leer ipoedig ondervo dik merktlijke beterachap Ibahi heb ik gtca pyn racer ect ect geteekend H Huiben lU Wethouder ergeneente UMmbroggfl VVaarschuwlnglSy Il ij gtr nobe prepamten tegen Jicht en Rhnnatiek hebben Teroürtaakt gB eo tot ele namukai ls ea vervalubingen ainleidmg Het pobhek iMraclyk door bgni gelijke en in de telfd inrd getichreTenen bekendmakingen broehnreK gebroikinaow iingen Lliqnvtten etc eet op een dvtaalwcg Korden Ik maak daarom nitdrnkkelgk daarop opmerkxaan dat de samenstelling van de Moessinger sche preparaten tegea Jicbt en Rbamitiek een geheim ii en dat dezelvrn alechta door den t d my opgegcrenen Agrnt verkrijgbaar xijn De gamnUe om de echte goedwerkeode MoeuingerVhe preparaten tegen jicbt en Ilbomatiek te verkrügcDt dientengevolge enkel eu alleen alechts op deieo weg te zoeken Gloada Druk Tan A Brinkman De ondergeteekende eeuige jaren een raim debiet genoten hebbende van zgn geëerde Stadgenoten bl ft zich beleefd aanbevelen zoowel tot bet I4EVIIBEN vftn El al tot het HEESTELLEN VERWEN eu SCHOONJiIAKEN deraelven Verzekerende een soliede behandeling noemt hn zich UEd Dv Dienaar B PUNSELIE Adres Hock OosthaTen aan de Fnnt B 113 I ralis eo franco verzendt Kichter s Boekhiindel te RoUerdam op fraqco aanvrage door het geheele E jk en naar de Overzeesche Bezittingen een 116 bladzijden dik uittreksel mt bet wereldberoemde werk ür Airy s Natuiirgeneeswyze Pit met vet echte getuigschriften van gelukhggenezfn bjders vootziene werkje kan lederenzieke met vglle overtuiging worden aanbevolen Niemand venuime derhalve bovengeDOemd uittreksel te ontbieden j Keizerlijk Kouinkigk gepriviligeerd en eent Amerikaansch en JSngelsoh gcpatecteerd JW Aiiallwria Moiidwatcr Wl In flacona tegen 11 1 75 en 11 120 en 80 cent Mu dr J G POPP i k Hoflmiarü tem Z V den Keizer om Ooilenrijl e flemen a het voortretfeli kate middel tegen rhumatiiche luidpijn bq ontsteking xwellen n iweeren van het taadvlrnqh hrt lost den aanwe zigen tandsteen op en tooikomt de nieowe vorming daarvan maakt losstaande tanden wedex vast door versterking van het tandvleesdt en daar het van alle aohadelijke stotfen reinigt geeft het den moiid een aangenamen frisachen reuk ti rwql het den opaangenamen reok weldra doet verdwyneo dr Popp s Anatherin Tandpasta tot rt inigiug versterkfng en behoud der tanden tot jrerwydering van een onaangenamiji reuk en van kalk dr Popp s aromatische Tandzeep Zg maakt de landen zuiver wit tonder het émail aan te doen bewaart ze voor ziekelqke aandoeningen en houdt den mond fósch Het kost 10 Cts eo is tObrritinde voor een half jaar Dr Popp s PlantaardigTandpoeder reinigt de tanden verdrijft de zoo lastige kalk en maakt het glazuur steeds helderder en fijner Dr Popp s Tandplombeersel waarmede men zelf holle tanden kan vallen Attentie s v p Ter voorkoming van vervalsohiog wordt het ge aehte pnbliek opmerkzaam gemaakt dat ieder flesoh behalve het handelswerk Jirma Hygea tad AiutktrinPraparale nog met een omhulsel otaigeven is hetwelk in duidelqken wandruk den tijksadelaar en de firma lievat Dr J G POPP k k Hof Tandartsen Uitvinder der Anatj in r paraten te Wee iet Te verkrijgen te Gouda by L Schenk winkdier op ds Hoogstraat A123 te Rotterdam by P E van Santen Kolff apoth en A Schippereyn £ C o blanwe poroeleiuwinkul te s Hage bq J h F Snibili apoth i te Delft bij A ƒ van ijn en J E Kaawenhoven te Schiedam bq C Malta H t te Leiden bq E Nooidqkj te Utrecht bq F Altena en Kraan te Amsterdam bq FT Windheim Co en H H Uloth Ct apothek t Oudewater bq T J van Vreumingen te Sonoopbgre bq A Wolf