Goudsche Courant, woensdag 10 april 1878

187 3 21 Mi nn fiii Ji Uk 11 J f f il 8V8X a i5x A V o ciiitca yl W W r i JS i i i l i MiM i i ï Woensdag 10 AimHI f S r f J meiiws en Advertentieblad voor Goiirèl liWêi verdwgnen en zoo weder een stap gedaan worden op dan weg der daor de grondwet gewaarborgde geweteosvrjjba l Ia de zitting van UonriÉfdag was weder een ónde quaestie aan de at la naar aanleidingvan een ontwerp tot rerlMgiiig vui den term reor de herzieniag ra ba aanslag der beët wortelsuikerfebrikanten Hoe zoet aniker moge zijn voor onze staatsliedao bevat zn in 4 laatsten tgd vrg wat bitten Unze suikermaÉlt verloopt meer en meer de uitvoeren van Ja a zullen spoedig uitsluitend baar vreemde haveita gericht worden hoewel man daarbg niet moet vefgpten dat vde ladingen die in Engelsche havens om orders binnenloopeu naar ouze havens gedesigneerd worden hainel en ngverheid gaan daar onder gebnkt alle takken van volksbestaan Igden er onder daaromtreM waren alle sprekers het vrg wel eens en of 4at na te wyten is aaa de afschafins der invoerrecht in Engeland of aan Ie abcbaffing der dif éantieëele r chtei in Indië aal vrg wel hetzelfde zgn daar npeh de accgns in Engeland noch de diffeienti le rechten in Indië zullen hersteld woiden ten behoeve der belangbebbea h n alhier De naaister is nog steeds aoekende naar de beste middeka om aan dien treurigen toestand een einde te maken vermindering ran den accgoB wenscht hg echter niet voor te stellen de geldmiddelen van dan staat veroorloven het niet na een geheel onvruchtbaar debat werd bet ontwerp aanaenomemin vervolgens op roor het ontwerp tot verbetering van vele waterwegen niet vóór het reces ud onderzocht worden waartoe door de centrale sectie besloten waa De meerderheid waa het met den vooratriler eens dat deze wet een naawkenrige lokale kennis vorderde en dat een duidelgk roorloopig reralag rooral bg zulk een ontwerp van net hoogste belang was om de discussie af te ronden Bg de vaststelling der wetten tot aanleg van spoorwegen is reels te dikwgls gebleken dat overgling hoogst nadeelig kan zgn en op misrekening uitloopt Dit onderzoek zal dus na het reoea plaate hebben in het vertrouwen dat in deze zitting nog tgd zal beechikbaarblgraD voor de openbare behaudehug De behandeling van eenige wetten tot natoraliaatie gaf den heer de Bieberstein gelegenheid oen lofrede te honden op de panselgke zonaren die dappere en trouwe rerdedigers van het hoofd hunner kerk üierop hadden de bedelaars de eer voor geruimen tjjd de aandacht der vertegenwoordigers bezig te houden uaar aanleiding van een ontwerp tot wgzimng der wet van 1854 betrekkelgk de bedelarg welke discusaiën in de zitting van Maandag znllen worden voortgezet Uit de discussion bleek de groote moeirigkheid aan een afdoende regeling van dit onderwerp verbonden Is een bedelaar strafbaar T weid gevraagd ou het niet onmenschelgk zijn den wme te verbieden door het verzoeken om ondersteuning in zgn behoeften te gemoet te komen Alleen de verharde bedelaar de bedelaar uit gewoonte moet gestraft worden maar dan ook strafkoloniën alléau voor bedelaars au behoören 90 pCt der bewoners van da bedulaarakoloiüën niet tol deia cathettorie Dit laatste voond heeft den minister gedrongen dit ontwerp in te dienen oin daaraan een einde te maken omdat het eca hinderpaal ia tegen iedere doortastecda hervorming Ver sohillends bepalingen der wet werden daarop nog door den minister verdedigd die zgn rede in de ratting ran Maandag zou voortzetten l t iêl iki t of I t 4 t V Ttw v i atmjdu i Laa5 iwLh i iuè 1 Jl L p l J iJ A f uil 3 Jl 1 V v f pUH T i f J Awa E aasMs cwm fi il i i i I f i an fe IM V ifll I UI il nj UirJ i h A iïi i im nmt fMI f te ttU ï si u b 1 1 ï 1 i 3 r u 10 4 t I i rvt rtju t il ï i i jl 1 3 1 t til i T ji 1Sf I lil i I j I IJ K M IW 1 f i I OCjf i i 1 1 1 Jil 3J 4MH J i JliJÜOli J ff u i 4 r I 4 lüiHfli 5 i n i t 1 i s mSS S3B® i f tiU Parifmentatre Werkzaamheden De berudihgingen over het ontwerp tot wgnginff der wet op het ootariasmbt werdan in de a loopen week in twee zittingen roortffezet en werden gealoten door aanneming mét bijna algemeene temmen 81ébhts de heer ran Eek kon idch met de roorgestelde regeling niet rereenigen Lang oi beraadslaagd orer de eischen aan den tpekomstigeu notaris te stellen Achtte de heer ran Eek den docterstitel noo omdat en uütaiis Dauwkearig bekend moet zgn met het hedeodaaaiche loowel als met het Bomnnache leoht anderen ataldeo meer prga op practiache ooderrindinff en eiichten aan erbigf ran Iwee jaren verplichtend op eea uu ta ri a kantoor tUechta 8 laden waren met den docterstitel iageoomen met 33 tegen 28 stemmen werd de tweejariga werktgd op roorstel van onzen aigevaaniigde Patgn aangenomen It het doctoraat niet noodzakelgk dan mag toch zéker geeischt worden van djan toekomstigen notaris wat de hoogere burgerschool kan geven een grondiffe kennis van de Nederiandache taal en van de beginselen der drie meest voorkomende moderne talan I a miaate dit was het gevoelen van den heer Van Naaoien terwgl de heer Lenting het wenachelgk achtte om een volledige keiiiüs van het zegel regiatratie enanccaasie rechtia eischen Men scheen aaan i aan iagannin n mnt da htiftiUi J klt i de examéits in hét vervolg idinTikn ryks eom missie znllen afgenomen worden dat door de groüte meerderheid de eischen in het ontwerp gesteld voldoende geoordeeld werden en verzwaring niet noodzakelijk geacht misschien ook wel met het oog op het s erper toezicht dat in het vervolg op de notarissen zal gebonden worden Hieromtrent werden in de zitting van Woenadag discussion gevoerd die met de aanneming 4er regeeriag voorstellen eindigiea Nodut op voorstel vao den heer Patgn bepaald was dut niet juist de gsboawan der reehtWken de bewaarplaatsen der notarieele acten behoelden te z n naar daartoe ook andere geschikte Rebonwen konden aangewezen worden en virdfr bepaaM wa dat de wet vgf dagen na huur ai koudiging in werking zon treden zeker niet tot genoegen van hen die nog op de tegenwoordige door de wet veroordeelde wflze examen wilden afleggen werd de wet zooals boren gezegd is aan nomeu waardoor de reeks rau putieele verbeteringen ran het ministerie rao jastitia uitgaande weder met een vermeerderd ia Een eenrondig wetje ran denzelfden aard prf daarop aanleiding tot een hooffst belangryke beslissing het betrof eenige bepalingen omtrent de beëedigde vertalers wier bestaan tot nu toe een wetteljjke grondslag miste De discussie over de meerdere of mindere kracht die zoowel hier als in het buitenland aan translaten kan toegekend worden en de eischen aan de translateurs t stellen kunnen hier buiten bespreking blijven Dat zich nog 24 leden tegeu dit wetje verklaarden laa in de aanneming van een amendement door oen minister zouder bezwaar overgenomen waorby bepaald werd dat de toekomstige translaleuta naar verkiezing een eed of een belofte by de aanvaarding hunner betrekking zullen kunnen afleggen ionder dat zg gebonden zullen zjjn door hnn godsdienstige oezindte of gezindheid Ieder zal dos kunnen rnstaan met het afleggen eener belofte wat tot nu toe in de meeste gevallen alleen aan de Doopsgezinden veroorloofd Was Zal nu na deze beslissing de KUlkljte dflpoe4jg uit oüze gebate wetgeving Biiilealutscfe Overdctl De stand dor fondsen op de veraehilleBde beotzea toont dat ket pnbliek nog iterds niet aan een oorlog geloorea kan eu op eene sdnkkiog tnaaohAi de mogendheden boopt Die koop is niet ongegrond in zoover nit allerlei blijkt dat Bnslsnd gaarne onderhandelen wil En tot Ooitenrijk staat het nog ahijd veel dichter dan tot Engeland soodat met Oostenrijk eene schikkiiig niet zog heel moeilijk kan zijn Terwgl toeh Engeland den nadmk legt op de tiekking van het tractaat ia lyn geheel beett Oostenrijk het meer tc n enkele bepalingea Daarin g ziging te brengen is voor Susland veel gemakket ker dan aia loid Salbbni eigenlyk wil temg te gaan tot het staadpnnt der eonferestW van Koiittkatfaiopel als waie er inmiddels i èiê voorgevallen Tol op zekere hoogte dos gaan Kngeland en Ö4atenr rijk tamea dan scheiden zidh kanae wcssa Door Oostenrijlc geheel tevreden te sleOea zon het Enge laad ten deele bevredigen voldoende waarschijnlijk naar de meening van het overig Europa ouvob doende naar Engelands eigen meening iiaar wilde het dan voor dat gedeelte elders eompenaatie zoeken b V in I Kjrpte Soilaiid zon stellig zieh daartegen niet verzetten De groote vraag ton dan maar wear weten koe de aadüen het maemen tonden Eqia taak is eehter zeker Buland kan ten deelc toegaven maar het kan niet gehadldsn oorlog en mé ooodaakel BgsrotgeaeagedaaB aiAso WiMeSi tMd at lijm fMgea daa m Im abtaasd aag aï a z$dr mdéa Oi agelitehe ministerijda J£ini r $i ia veel kalmer tikn zij was zjj legt dat de Begeeoai niet zoo heel precies op de ponten in de nota vaa Salisbnrf aangegeven zal blgven staan en gaarna de beaehoniringen van de Weener Staatalia n ia overiregiog nemen De verwachte verandering van het Turkaohe iCinisterie heeft nog altijd geen plaats gehad en daaruit kan mea opmaken dat de Soraische invloed no è niet volkomen is Op het gebied der Fransche bian nlandscho st alknnile betracht tfaana de grootst mogrl ke kalmte en niet zonder voldoening merkeu de vrienden derive publiek op dat langzamerhand de hartstochten tot badaren de gemoederen tot rost komen en als gevolg hiervah de kracht der republiek verhoogd wordt Niet dat de panden der reactie opgehonden hebben te bestaan maar allengs i eene wijziging in hare gedragslijn aan den d ig getreden Zij hebben baren ondeiiingen samenhang het vermogen tot veerstand bieden Verloren Zij verbrokkelen meer en meer ea geven dea moed op in een strfld welks on vrucht baarheid zij wel gedwongen tga te erkennen Dit geldt vooral voor d Bonapaitistiaahe parlij et uitsoadatiag vw een pnsr personen die in eene lawaaimakende staatkunde hun troost en heil vinden toont de keizerlijke party by monde vaa hare invloedrijkste woordvoerders dat haar vertreawen op een hentelling van het keizerrijk eer is geschokt VOrin het orgaan van Souher gaf den niad zich naar de omstandigheden te schikken Enkele dagen geleden verklaarde de hr Dagnj de la Faoooiiiurie dat men der repnblick niet langer onrerzoehlijke tegenstand bieden ken 0i thaoa sohryft de hr lüSouoo Bapoiit in ëene btocburé dat een partg zoo arm zoo inuellijk zwak is zoo weinig gelijkt op eene strifdhaftigo partij als die der Bouapartis ten Men mag vragen cbrijft hy op welk toeval op welke belangen op welke ncnonen men de hoop van oen hentetlin van Napojebu IV bouwea k n Mits de republikeinen zlcb piel doe zatte woordea lot gebrek aan waaltaainheid ec tot ovarijMebnliiiien laten verleiden htlibfn tg rejrfif daarover zich Ie vetbeugcii en tê Iiopcn dat ten otto alle Terzet tegen de republiek wqrde opgegeven Uit Berlijn wordt Bericht dat graaf Stotbeuj tegen Risehen Weenen s l veristen een kort vtiWuetuc en diinma het isk presidentt spvaa dea Praiiisohra I