Goudsche Courant, woensdag 10 april 1878

Wg WerdtB tfffillai in d g J fJj M g eW die photografifen Ie beifchtJgen en deTljn enltroering noopt ons de uitgare leer iu de aandacht onzer staügeuooten aan ta bevelen 0e niknve photografieio cnllea daakt ooi mor iMuiMen neu aangenaam souvenir iguaAuKnolroUe wandtlingea ia ouia omatrekea die wel abt wereldrermawrd tja maar toob voor den onberaoroordeeUen aaudachtigen toeaehouwer zoo menig lief pont aanbieden Met de rroeger rerachentpeu z ll o zij een keurige eoUectie oitmaken het bezit waarraa can e euaatd genot moet opleveren voor alle tageawoonUge en vroegere bewonera ooser gemeente De moeite door de heeren Hartiag aan deze uitgave besleed zal naar wij hopen beloond worden door een mime zoo welrerdieiide deelneming De Oommissiet belaat met da overweging ran het I geen kan gedaan Worden door Mifm HÜp om de boigstelliug ran ambtenaren en beambtea Ie verge makkel ken ea daanimtcent een roorstei te doea heeft op IS Maart U eeae vergadering gehouden te Bot terdum Door de Commiaaie werden de grondslagen roorloopig vastgesteld de beer J Toelstra zal zich met je uitwerking van bet plan onledig banden De op de algemeeoe verg idcring aangewezen leden dier cooimissie de heeren Drabbe Toelstra en Xeissen assumeerdeu zich de beerrn Heerma van Vose outran get der registratie en MirandoUe controleur bü de Hall Spoorwegmaatscbappij die doo deelneming aan de bijeenkerast van hunne medewerking blijk gaven B In de lezer dagea gehouden vergadering van dea polder Bejjoeveld werd bg periodieke afimling gekozen tot poldermeester de hr W van t Siet ier met US stemmen de hr W van der Stoel onder Alphen verkreeg 137 stemmen Voort werd door iageUnden van denzelCten polder gekozen tot eeoretarie de heer W C Brack te Zwammerdam en zulks in plaats van den heer P Hooftman alhier die voor deze betrekking bedankt heeft Voor de betrekking van hulpouderwijser aan de Mienbare lagere school te Beeawgk afdeeling Nieaw K l beeft zioh op een jaarwedde van SAO vtjje woniug en SO gratificftie na elk jaar veróiiJÓ sl e lp é a sollicitant aoagam ld De alKeraeene vergadering der Vereeuigiag voor Chriatelgk Natiouual 3ohpoloaderwijs ui dit üarop Donderdag 2 Mei te tfirécht gehoildea wordeii Staten OaneraM twsedb k mes Zitting vau 8 April 1878 In deze zitting zgo ca verdere verdediging door dea miaietef nin jaalitie de algemeene dicenetiJin over bet wcts ontwerp betneffenck de bedelarij geslotea De vier ameadementeo op bel eegig artikel fijn dao 4e voorstellers toegelubt Heden voprlzetlMig De Commistie ingesteld bg koninkigk betlait van 30 Januari 1878 om d grondslagen te onderzoeken waarop kan weduwen en wee en vao alle burgerlijke rifksambtenaren pensioe zdn kannen toegekend orden heeft door Insedhettkomst van de IHnisters oadsr welke de ambfeilarea ressorteeren aan alle ambteoaren tot hel algetneen bestuur behoorende en voor wier wedowen eu weezea dus dit niuiobt reeds geopend ia staten toegezonden om daarop in te vullen hun t eowuordig trakteoMal vroegere verboogiagea aaulai kindérea ea verder datgene wat de Commissie aoodig oordeelt te weten cim hare taak te kuupep volbreagcn liet Vtdarhiui verneemt dat de 1 w ede I amer in bet einde dezer week ofteen zal gaan nadat eerst nog het ontwerp herziening H QiidèrwgsWet zal behandeld worden Op een te aMfenaaaute ataoden ia EeliVWoveiihul te Haar bevattende 2 YOÖIU 1 ACHnSftT KAMËB KËDIifiK w Qf DWy W fwM uwl Il la s di w oe 5tl js iSasw B iiiwK ai C xii aa s JT jf Adi i metfniTeolimwi liiitolVniiliiiiilaiiNl A BBINKMAIf f 6feitfa tedel H 99 11 111 iïïi i f Mr TIMiUUUiAMi nMÏn fe K Voor het Braamioaneeè gymnasium te Rotterdam wee het gisteren een geideokwaardigc dag Hoewel waaisehiüalijk uog soder vierde hel giiitereu zijn 50 jarig beat in daar helt eerste zekere bericht in zgiie gescbiedeoie van den 8sten Apc l 13 8 ia De naam van Eraamiaanscbe Schoul kpiat voor het eerst voor in eene respfutie def vroedsojiappen van Botterdam van 6 Juli 1880 Sadert geaield werd dat i oor de Noordpoolreis van de Vtffen Barmt Itog Itijd geweAscht weird dat een officier der keopranrdijvloot de reis zou medemaken met het oog op de oommeroiêele belangen wclliclit ail znik een toehi voortvloeiende hebben lieh 14 van flinke stuurliedsn en jongeli den van wete achappe jk voraiiag voor de leevaavi aangebodeq tst dit doel JUi ta iv alhii teraggsdeiusd root het bef waar van bootsmanadieaet te uioelaD vervullen aaogcsj a dit de eenige betrekkiag was diie nog niet was vervuld en de officieren der expeditie compleet waren Toen is een bootsman der marine juk UUx iUtitff M A Gouwe G ïFBAi Uyfk zieh beleefd tUüïbetëlei t INS PEN van ANIIQGIXJ fEN oöb ba Tertiai fttt de b yite èsnderingen in de binnenlandMtte Btutkuüde geleid door het Tooruitiiobt ru een erioeniiig of een modus ri eudi Met het Vaticuin daarniM o de t geering de bcasUMtoir ï kruien over U laa riijlw coDMtratiere krachten w naursohyulqk de iud ook ich rKr nit 4Mi nchte hoek gun Vuaieu l i u tioAiu4iberalen i ten ge lrakt Voortdurend U ren wy de aandacht gereitigd houden egt de CuitMbe atioMl ZtUimf op den indruk dieji de jsogete gebeurteniaien op binnenlandaob gefied hebben gemaakt op de opcibaie meeiiiug en dff werking daanran in de d laden te bespeuren W i wyaen daarbg rooral op bet feil i dat rrle organen di gewoos r RB de £ egeeriug te ondeMteunen of W j tbftOiJDat 4K U l dheid bej ÉeDde i tedett eil n i fere to u bAben aaa ehgen Indien éi aièami inilterie xloh be e tigl en Mrligk Jiutlig werktwin blijkt t igo dan lal U Mad elen tot ralMJie Mofetei hebben gemaakt mi bgiia dogr gefii enkel or akn wordi een rripaddSk f o bemoedigead wpord het paa opgeMen roinHtefie gMJojit Hel eenige ondei heid dat tutsohen de meeal dagbladen in dit opzi ht wordt waargenomeii beatant tn dé wQ waarop fU t dei kb4el4 uit lrukkeu flfaohtep wji op ietgfeo h t kabu lal venóebten Meer ei meer blijkt dat het den paut erpat ia om rekluing houdende met den beataanden tocataud roet enelMliende taten weer betrekkingen aafi te knoopeu e iaa Ireer eena plaata te gaan bekleeden in den raad Xaropa Oiè plaata ui bent echten wel Kei l ruim gemaalft wqtdeo Suflasd heeft ala To6Twaan e Toor iêi weer aankaoM én van diplomatieke faetrfk1 iqgei t u ii b geateld dat de paus met deg tegenwoo inn ipMtand der katholieke kerk ia Sailand loa gesocgeo nemen en dat die ala punt Tao Bitgüsg ïon bj gli oMwd worden Stemt de paua dit töe iS u ydttd fn ambassadeur leuden OjV etdera wo gq door ket Vatioaan dergelüke ouderhaDoelingrii gevoerd De Trnehillend ezkonlnien en preti Jeoten der legitimiteit die bier u laar in tTuropa Verstrooid egn hebben den nieuwen pniia een groote t efrsleliing ta danken Het paus tuin Küu dtolite fg moef uit nrinoipe de luatate cirdtdiger ziju raQ bc jiiael dc legitimiteit moet oiw dus niw l bouwen ala regeer ndc Towtep ilte fteilcireehtjeliU ja de uitoe ning ran hat bestuur ddU gtWeldwéerWj worden tn moet ala oodanig öSs fen Bodjie w eudeu van de benoening Tan Aéi nieuwen p jv Toen men eebt na iai g waol tes btAt ïag Kbmeii besloot ineii om oog too lang nioieljik den Mhön ran offioieele bctrekk gen te éiwa reo Leb lijT brieren van gelitkw iaehifg ifi landen D pai i it dan moeten antwoorden en 4al ntwoo ra aü Mnleidjng geren tot eene oÖ H drmonitUiie wa i il de rol raq rorst rerrulden ti hé u zich echter misrekend want hoewel a l wl beVefid ipartieuliei bedankje gehad hebban liecft ZVr bealfat te keonep gegeren d i bg een plg r j j m Jitjeka s k ng ng rermeldtn dit sehgnbiiar nietin roprral omdat het ona a iadnk geef ran teo s plannen Hij schijnt een pnetiseb man te ün die gèea tait keel offl in Sivopn buitea alle ukea ea oadecjwndelingen gehouaei te worden zooals onreroigdelijk geaohledca moet waiineer de Vatieaanscbe regeeriag sfaih rag de wereld Unit door Uaehtea orer bat rerdwjjnen rai eeo schoon rnleden en rerrloekingea ran het heden WQ hij dien weg uit dan is de ceuige manier om zich een a x mvtnili met rerachiUende regfleringen te scheppen eene onbeperkte erkenniipg ran beataaode ioatellingeu die bet Vaticaan nkel ea a l e eene geesteigke heeraoiiappü latep GOÜDA 9 April 1878 tt jUgme o Kefkfr heeft tec roonieoiug ih dt racstore ran eenen Predikaat uit hel rroeger qwdegedetld 13 talbet ra g n4 alphabetisck geateldc l l opgsuaakl A E an dw Daseeo Ie Hhegen J L Fortuijo Droogleerer te olen ff ii Hinbcrg t Waddiairecn D J C Pp L te HicnFf i E A fiemg U Beng o p rami t BM Voor eemgen tgd wgrjan sooala bekand ia dopr da gebr Hartjiig alhi r eca lïtal i otografieca uitgegrren rooriteUtttde geziohten in Gogdji Pcnu werdea doof bpte ta il W tig ontraagen eu met rcdea wagt de aatM aitro mr ea Ooi4 elk a DcmcD doo g DfciiKe heftEtn qpaiqaw ea inteekeniDg wfrfleu ceope d dA9 a4 op een 6Ul photografiên ran gaio te u d itnfl i i r a Gopda tcrw l daaraan bg gunstige oi tTaf lal toegeroegd Word A ce eftal peüWea ait dw gemeente elf aangewetea geworden om in deze onveevnide plaata op te treden Bg een volgenden toobt Zullen de noodige maatregelen wordeii geuomen OW het pverwegeud bezwsar voor de Coienn der koopvaani f te heflbo If V i D Een 16 jarig jongdi K te Aaaterdam ontving vaazijn bus eenig quitaati i om daarop p ai ƒ gote ontvangen Het geld ontving hij behield het voor lieh om er mede naar Botterdam te gaaq eaiddaar pret te maken 2indel jk wai h t geld verteerd eu teUouda kamende gaf de joÓM rifh rr jwiUig bü 1 politie aan ntcds Iweeitaal faceA deze knaapdergelijk feit be drevea De ma et hetnm het dat dif gymnastiek ia het aidenrüa oatwiüy i eppejroe wk ia f g aoMe onder de vakken waarin onderwijl moet gegeven worden De minister grondt hel achterwege laten nia de gjrnnasliek op de praetnefae bezaraiea waarop oen het hoofd zon stoeten waarsiede in de enste plaaU bedoeld wordt bet gemis raa ea fpléocad aantal onderwgzera nut kte in de gyaiaestiek De feitelijke juistheid vaa dit bezwatr moet erkend worden of het eohtar een rolilfeade reden ie tm de gymnastiek als leervak uit te sluiten betTgltslt de M Cl Men beweegt zich ten opzichte vaa dit gehrek aan de gymastick ondenrijiers ineeneirke de gymna tiek wordt niet tot verplieht leervak verkeren omdat er geen onderwijten zijn maar de onderwijzers doen geen Bioeile om eea aete roor gymaaetiek te krijgea dewijl deie aiev tot de verpliehte rakkea behoort Er beataat editer wel aaa weg om oas uit dezen cirkel te rerioaaen Wanneer ït efeaiagen ziek bepalea tot bet B etbadia i aatvaenn vaa vrge bewegingen op de ploatst maiekeeiea leopen springen tot pefeaii gea piet dea tak de hi s dea bal toawtje ipriagea coi d a ka afa f tut wel door ouderwg zen die geen bepaalde fploidiag er vqor geaotea hebben met bebiup vi n en goed handboek geleid worden Op deze wüte loaden ook aanvankelijk de kosten Vernteden warden aan het stelten van vaste werktuigen en het inrichten van werkplsateen verbonden Het nat dezer oefeningen wordt duur de geneesen vaedkaadigen algemeeg erkend Ze zijn VOST de Uohaaineont kkeling in hooge male dienstig ze kreogea éea anttige ea aoodige afwias liag ie het ondenrife ea adkeakeu gelegenheid tol verrarschiag dee kcht in de sehool tokalcn Voo da andaoht ea dea leailnit der kiadcica eiudelüb sija ze aau bet getiiigroie iv mcaita opv wdk digei zee Uvofjrijijk Het wan l MW be dat de kaner Bouiet ek ala oreqnBmaidiM 10 de gymnastiek ijelve l l e plaats verkneg ot m i de normale vakkei der lageiie school Vgot Of opteidiag vao g mnattj lt pderwünm zou dMim ei eS beter gelegenhekl dan tot jd a e e ge bMMifc f opead moetea wordea Niet de MHt aaMiaitf tot verbetering vaa ooe lager ondenws Kvolg de M Ct bidrin gelegen dat ooie vi4fK Aool aie laeer zooale vroeger tot s orbeeU ier aaroigiBf kan dienen voat aiidere beeehaafiie valken Biaar laagzomerhaod asa oarboaU lot aanehfnviag dreigt te wocdea Met da gonaaatiek altbaae itaa qj bij de meatrte Iwdea laa aaitfaiL HitifMMao a alle tnssohea regeeiiag ea v frl asmro ritei g aohe daarom dat wjj weMia ook W M St tott raoa de Qi twikkelinj def li baaoM betfeft enden volkeu onder de OQgea dg ven zien Men schrijft oil Amsterdam aan bet ütr DU Zaterdagip ddag ten 8 un had nu de werf def heewn Meursing en Huggens een indt kwetkead feit pbwts De WUlem BitfeBtt liep vaa Mnrf bel aoherpke waarmede acmge kloeke maanen Aia tocht naar de Noordpool zalleo ondei iemea Hel vaartuig kwam op een uitstekende wijze iu zgn element terecht Binnen veertien dagea sol bet geheel zgn opgttnigd en genrofi deer l zood ti hft Mi b t leatat der naMid zeilklaar zal we t Ia eea kleine schjiit Uttei kjeiu zflb maar ijzersterk geboawd Bea ood zee I varende ie op de werf stond ea die mü mededesldle dat de roinieter vai rnnrine het had latoa afwis pelen vond h l soheepke ze fe wat a te k eip eoi mderdaad ala men het van binnen beziet du ie de i beschiHiare ruimte besteqid voor miniatayr meqeïl Ven luxe is geen sprykp boe oot gen ipd In de afdeelingen die men kajuiten noemt kan men te nnuwemood Kehlop staan De batten zijn zdd bekrompen dat zi staehle tat ligplaats kannen dienen voor heel rustig dapendesL De ruimte voor dea dpetei dtit fotaipBaf ie a klein dat da eea ia zga kpoi mfMt Wür u laegen totdat de aodea tek zal hebben aao a dar4fnwanMi dei naat vaa bett i ip verklwrt l iet i rtük ge aia r e va rti v heeft eege leng v Untflft eeaa breerfte M en eene hoogde vm 8 meter Van harte hopen wjj dat de tocht die ai t dea Willem Barents wprdt ondernomen een schit ereg4 sneoee hebbe Zooveel is eehler zeker dat wü 4 R moed bewonderm van ben diè aan boord r a irtn notedop naar bat batte eacda Jarvea te eterenes ia het belang dat ctenechi tot eer onfer lanie In en moend hebben SO ichoolspaarkaisen te Parijs bijna 80 fr opgebreehl Het roorbeeU ran Pargs is ook in andere gemeenten gcrolgd Near anieiding roei dea grootea braad in de kazerne te Utrecht heeft dr Minister ran oorlog voonehrifien fcgnta voor elk garnizoen boe ingeval van brand in het kwartier of la de gemeeate gehandeld moet worden terwijl teeeaa eeaige veiligheidsmaateegelea ijn roargeselireeeB De gezamenlijke spoorweg maatschappijen hier te buide hebben beeiotea om met 1 Mn a e ia het iiteraetioaael verkeer geaa Mslitutiétt van peesonea vrachtea meer te verleenea op enkel raiekoartjcs retonrbiljetten ea bagage rei o waarvan geheel of gedeeltelijk geen gebraik ia goaaakt door omatandigheden onafhankelijk van de spoorwegdiensten De vindingrijkheid der dieven houdt met de toenemende waakzeambeid der politie getijken tred j daarvoor getofgt wed4r bet volgeodei Sedert geraihieu tijd weidaa ail da goed e r n wIatiDaa ia DniteeUaad pekketteo Termiet die op zoo geheiaiziunige wijze verdwenen dal de wakers ten einde raad warea Eindelijk zgn echter de dieven gevonden Het waren lwe penoncu woarvaa de eea ta eea naad of kist werd geborgea die al beetalgoed door zön makker aaa bet atatioo werd bezorgd Zoodra aa de gocderenloode wegene etenetgd der beambtcit nateten werd kwaai de levende waa nit zijb aohaillioek ea pakte daa al wal voor de baad lag in de daate die hij ledig had UlaD waarna h zich op de en of anders wijze uit de loods verwgderde De epoorwegmaataebeppij veriead daa het gcetolene oaar bét opgegeeen adiee aar da dieven bet iaoatvangst namen loader gevMC Me deie liet aiet Een der dieven bekende eens Uijaa hetfevea ie bsbhea varlorea daar men hem op bet hoofd plaatete Opbat paal om te stikken kwam er eebler gdegeaheidde kist te Verialen De PM UM GatriU dealt bet volgeade madaomtreat een moderne IMMcf BM zie NiooUa NiakMijr In een kostschool W Heldswocay North Dafoa aija 80 jongens en O meisjes Al de joageaaalapea ia een kaner die oaaseelijks groot gsiiaeg ieTOor t zit hebben sicehta 4 waeohbaeas a e hekbeddegawl wordt viemuul ia k t jaar vanalsaoaÉ e het eenige geneesmiddel dat op de sehool woedtlae ediea4 zfa H d oway s pOlea Eea doetetT kdait m iMioit CB er ie ileehu dra meid Uit Vakelea oader ipddoora wordt het volgeade geB U Sea tieorig oogaval trof lekerea B albler wooaaohtig Hij en zijue eohigeaoote verhengdeo nA sedert vier miaodea in hel betil vaa erliefsle tweeliagen ïétmif II kf bf kan len eiade hea zoet te houden totdat de gekookt wordende pap gereed was ee aaltje peperanM kelHeeaarap ieazelden Dan algeadea aiorgete ondea d aaden tot hunne groote aatMMing de li jee honaer Undeni Oeea andere oonaak eohijpt aaaweag daa de peperBMnt de lijkjes toUea gerechte geschouwd ea geaeeskundig ondersaobt uiden tea einde aa Ie faan of werkelijk de pepermunt schadelijke beaUaddeelea bevatte dan of een andere oonaak voor deiea plolseliagea booget treurigen dood ta liodea ia AU voorbeeld boe vervalaebing vaa ieveneiaiddelen aiet gepleccd wordt door de wiakelien wordt ait bev fq lea beri lM Benige grattere te Aeeea dia eea paar nonstera meel bestempeld met dea naam van kanMmeel nil BollenlaB hadde oattrangea bebbeti dil Uien ondBROekeD Volgeaa veritlatiag vaa db de t kaa d igm beeloadw d nooatee aiti zeer 4ja verdeelde waterhondeade gipa Met iiilke feiten voor oogen kaa awo aiet eatkenwB enit iMcaaigii tot kearing vanlevenemiddelea hare anttige zijjde beeft De b 9Meeter na Htrlifigea heeft een alaaw middel oitgedoobt onr onwillige geaeeeheeren te noodzaken hun plicht te doen Dr Ehs bebandelin patientear lijdeade aou typhv zonder dal er ten raadbaias Vaik he tiektegevil aaagifla werd gedaan bet gevolg biervan waat dati winkeliers enz hem daarom gebruikteot teneinda liet ge w eeei k e plakkaat ni t itp bwHie woaiagea te kfügeweni daa u buaaB affaift benadeeld te wonlen Deeerdagea werd deo borgemeeeter beriobt dat in dea zeer belOanteo inkel vaa S Kteaa ia de Kutbetraat de vroaw aaa typba leed welk feit op zg a venoek gecoaatateerd weed door dea aitS J Heaao HadiMiga pUMtavervaageod lid van den geneesknndigen nad voor Friealand en Btoningen Nog een ander geval werd mede onder zocht en ook bewaarheid gevonden Teneinde nu aMNiiilM ¥ u r GEBOREN S Ajpril zulke kwad peaJttüken aoavprt mogelijk tegen te Adriaei tetkniii oiJen C Iioijra gaan heeft de bargemeester den ommissaria van Bngsd Cttksriis onden Blak ea HTSa Ier V lk Wil a k ea C TSii Ier Amu politie rerzoeht den beer Bas voortdurend door kn ADteuns onden T Blom ea J e Johaantf ouden J TrecdeDborg ea J rsa Stwefco poUtie ageut Ie doea begeleiden waar dr Ea ingaat blgft de agent op hom wachten siArgfl het no van Ntnlua v n k Mol o M Iu 1ÉU Viet a 8 laarier Onkwiu t N radtaaJ Ohsom T HeMliik CkruUMK antos Coraebi aden jB C mo Stitereo ra A K BUUAl JokaMeS MiltrI O i PbWt ea B Soelleiua Jokaa Ceertruida ouden J J Verdriee ea W F taa t t 8 tiAAtiu UcMln tkj A Lecbag ea C S no Uooni 1 j 8 n hel haie e p ca gaal Weer w g axt dea dofcWJ DSÏ e 4fc zoodra deze het hoi verlaat om uaar een and it patieat te gaan Da aanteekeuiugen worden daarna Let genoemde lid vu den geoaeikuudigel rood tel baud gesteld die nu krachtens art 37 der ziektewet de pallen tea geat beëekea om Ie ziea if aa al daa niet aan eeoe beemettelgka ziekte lijdradl z Het Middel is bepaald kr ektig ea kan wa eer goede reeulutea hebben De r i a schrgft T T i V Be4mMkMtodl mi wM Oèdi Tan eea V Beden orerleed tot ii s e on sgse kiaderen diep $ dioeflieid oïn gfliefde Echtgenoot de Heer a X BAMSPSK aa mu mTige ongesteldheid van slechte reiiiigc imgfo in den oqdcidoiii wA min 5 ioar Ilpmdam 6 April U78 Eijjtna eat Bi kan tcffm Engeiaad ia bereid lijn vloot uit de DardaneDea terug te roepen Ruslntd is bereid zi a leger ait den omtrek van Kanetaatinapeltovelwijdena Beiden stelleu eufater eeae voorwaarde Engeland zal zijue vluol terugroepen zoodra Bualaad zijn legei verwüdert eu Rusland zal zgn leger verwijderen zoodra Engeland z vloot teregroapl Nu zegt men dat van den Kozer van Duitachkud de bssUssing zal wofdea gevraaj d wie hel eerst moet heengaan Is dit zoo dan zal er waarschijnlijk eene diepzinnige overweging moeten plaata hebbeu en wie weet hoeveel cOnferentiea worden gehouden terwijl bet dan uog altijd twijfelacblig blijft of de in hel ongelijk gestelde porty niet in verzet zal komen Veel eenvoudiger ware het als Buslaud en Engeland dit verschil waarvau missehieu de vrede vao Europa ea het leven van tallgoa velen afhangt aitaiaakten door bdden heen te gaan zooder als met bel horloge in de hand te zien wie l cent aftrok Dea noodi zondea ij er om kannen opraden of uitsteken Dit zou zeker aiet net de diploaiaritke owntiaa en de waai digheid van groote roogendheden strooken maar het zou rrü M d ea moeite beeparea eu het reeulteal zou belzelMe of liever veel zek der ziju dan bet inroepea vat een ieeheidMeab iifig fk SUA oagiio Adres bg den Boe1than Maar A BKt Jl IBÊUk te oii f r oodot Vfi 40 Oiutrent de melkianchtiiig te Utrecbt vindt Men in het Ül Dflfai de vo ende mededeeliegen Jim een Ml ISdll niet benades de l Manite fK kiadeiöf eA Kelt RüisV De zaak wordt net I Md a s sidlig geopend De gedane beatelluigeo de groote deelacffliag in de zaak k l vertrouwen dat zij bigkbaar vindt bü da burgerg en dal behalve ia de aangebodew waarborgen vooral zijn grond vindt in biet toezioht 4al geadile eu deskaodige mannen willen uitoefenen geven reeds uu de zekerheid aiet alleen vau levensvatbaarheid maar van een kfadHige Mitwik elikq van den aanvang af GOfPyUKUl BiSBisanyffT Het hnis vau mevr Ingenexerelt aan den Leidoaben etiaatweg met daarbij bebaoReidB atalliaér door de commiaaie van toezicht voor het doei uitatekeud bevouden ia gebuurd Men beeft daarin ioat rrewe dia gebed voor boerder woideo ingericht en de beste gehigeuheid aanbiaden om de mdk koel en frisch te houden Coiuil tsw i iUi f Niet alleen zd melk voor huisboodelijk gettttliV geleverd worden maar oek al dadel k werdea koeictc eu ezelinnen gehouden ter vooiaieniag ia de behoefte van hen die reohutreekl van het beeet en ateede vin heuetide beest vcriaagea Voor de lereriog gawoae nelkTOulro houdelijk gebruik zijn de noodige overeenkomsten geslotaa metgtooter veeboader vaa wie bekend ie dat zij niet alleen best land en vee hebbeiv mear oek tea aken tijdemelk ven nitmnatende hoedanigheid afleveren Vanwege de melkinriohting wordt bij die veehoudere de melk met paard en wagen afgehaald 2Ü wordt door ben gedaan in tonnen die zg verolidbt zga zelf te oluitea zoodat onderweg de melk aiet vcrvalecbt of aoageleagd kaa oiden Ia de iuriehtiaa ordea met de daar beroeteade leuiele de tonnen geopeud WBtrua de door de commissie vau loezicbl aangsweaea deskuadige de melk Mbeikuudig onderzoekt ea dese na eerst goed bevonden te züa in tonurn woidt gedaaa die waderom gesloten worden en met een kraan voorzien tijn tot aflevciing van do meUc aan de hoopers Doe wijze van aflevering waarborgt den kaopets dat oa r oBdei weg weder geen vervalaebing of verdunning kan plaats hsbben en dat dos aan de huiMngeleveni wordt dk melk die door den vanwege de cemmiMt daoliaede beloatendeskundig is goed bevonden 1 I lii t l O rf Eigenlijk zou deze waarborg veMocndt te achlul zijn maar men kan verder gaan ea eioh de b noodigdc melk laten bezorgen In busaen die io 4a inriohtiug gesloten worden ea wearvani de belang hebbende mede een sleutel heeft om ze er B e to openen Zoodanige bussen worden ten gemaUu der verbroiken deaverkiCiende dOor de inriebtiag geleverd t a $ ia koop of te bnar Aan het Btreaa van Polilia kan n en inliobtingen gegeven vrorden omtrent DRIE DENNEN die drijvende in de wtteien decer geneeute onder be wareu sijn gesteld Oerouden een fluweelen FET Xixoji tol de O VfiBNAMSTanMÜUBEIiSKanz f