Goudsche Courant, woensdag 10 april 1878

Vrijdag 12 April 1878 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Adverlentiebiad voor Gone èn OiDStrekeii Openbare VrIJwifiige Verkoo ing om contant geld Op WOENSDAG den 34 AHRIL lg79 des voormiddags ten 9 ure aan de Bouwmaoswoning bewoond door den heer W van DAM in 4e gemamte Gouitrah van 13 KOËIJEN te óillangs gekalfd heblSen of op t kalven staan 3 VAABEOEUEN 2 GÜ8TB VAARZEN 4 PINKEN feene party BOUW en MELKGERBEDSCflAPPEN en andere roerende goederen Daags vóór den vet ko N iilzigligen Nadere informatïën z u te bekomen tenkantore van den Notaris G J SPRUUT te Ouderkerk aid IJuel EENSTEMMIG wordt bet JOH HÓFF sohe MALZ EXTBAI OE20NDSEISSEISII als een uitstekend Jdel by Borst en Af aagflijdeil door de H H Geneeskandigen gewaardeerd en hoofdzakelijk door ontelbare Herstelden als voedend en genezend aanbevolen Pros 1 Flesch 45 Ceiit 8 Flesschen 2 20 13 Flesschen 4 4 De Flesschen worden a 5 At berekend en tegen dien prijs steeds teriiggenomeu JOH HOFF sehe OsntrMldépót Amsterdam Smalle Bloemmal ti bt de PaUiisifraat F 250 Te Gouda bÜ X V TAN VREüMINGEN Schoonjioveu L B Okboizen Delft Frankamt fionda Dnb van A Brinkmsn j t i ï S 3 y t VRIJ Entree c wll 9U Satrée GROOTE 30 CTS BWAR ahV A AT m BE WpE TE HOÏÏIIEIT TE COÜDA 8 op DiDsdag Woensdag en Donderdag ii 6 w QPZUDE E ZALlop B groot debiet en tnuineer de kosten geooeg Aam gedekt kunnen worden zullen Al a Wdcea en 8 digdgkaelM VEBKOOP op bovengenoemde 9 DAGEN plaats bebben zoot geeqgd is w0idt een groot debiet hiertoe vereischt dewijl alles in het werk wordt geiteld om het pobl k te iloen profiteeren en voor ons dus zeer weinig winst is weggel d Bm ieder nl overtoigd c n van de waarheid wanneer men de onbegrijpelijke artikelen riet die voor 80 cent wtden auigc bodeii loowel in LUXE als in HUISHOUDELIJKE ARTIKELEN Een elk tal er a benootUgdheden kannen vinden en znlks tot bovengenoemde garingea pt liMIlPJiEl oouiEU m mum m owolbmn weggaan ixMAJii itti inqA j iii 1 He 30 Cents Bazar ISeeiie Giedereii eeis gefcocbt bunnen gerniid worden mMm i r AIIE5 80 om Gouda Ooatbaven B ti 14 bevelen zi h beleefd aan tot b t vervaardige vim ZEEK FIJN UITGEVOERDE fi§ ké lotf bèi CA rH RINAHOEVE geleóen aan de Botte iK 71 rn n z nroorWWHIJlIJ u per umd pL m 800 tavA FOM lartM è a SO flOO I haver 3 alles nBtJtr en vry aan boord Adres 1 tl BËIISEfVS Üralingen of aan bovengenoemde Botiwplaata bg den bed boer raANS TSEEZEy waar tevens gelegenheid bestaat tot het BOBIJN van ItiUmNSCAr t9ÓKVERDRUVR Schoorsteenveger WMA Ê iUtr n stmat F 47 iti a4a mA ntü aóo m iiigtnsal g rnu d doch k lM iI oo eldeatm ge fsa en ia vale gevaHen wendt men alles aan at ajecht een flaaawe boQp op Tenaohtiiig vao bat Ifdeade ligehaamsdral dprt boteHBO w od r eftiwet ook daar eeuigcn baat bij K Y D i f de veraehiUmde audocuingen W A den en sa den ander te beurt vaUeo bekleedt Bbumatiek n i veortdmead aeo erat ploata en daar ij oDs overiaiga boadeii dat de veranaerlpe weéraü ateUhf id tvea MB oataDgename tetfuniiig biengt kisaea wj d AJB IAJJBW s of lm Ier aal by ee ift le e enaohti iêrw l de rfja niemsod reden gccA om iqiMKeiMiiBf UWIr olt te stellen HoofdUf bt iU ipUE A te Ddft die deie faltn voor dea Prqa vas 30 Cente per Pakje v Sk ba r heeft KeaXld by 1 BETH n ias A PRINS j5 nfa 4 4 w i T W DEN triL Sd f£óm iv i i n j J GOODKADE BodtoöpT + OTTO H0068NDIJK C f iaP fé ijm KIëeding Magaisijti DINGSÓAG 9 APRIL opening der expo sitie van DAMES COirPECTIES op de Bovenzaal van het Eoffijhoia de cHakuoNiEi op de Marlft ADMIMTIB IEMAND zgne avondarm vrg hebboide wensohte die te besteden aan ADMINISTRATIEF WERK Rtfflecteerenden aan het Bareaa dezer Courant onder No 43 Openbare VrUwilÜKe Verkoopieg I om oontant geld Op VBUDAG den 2S APRIL 1878 det voormiddags ten 9 sie aan de Boawmanswoning van den beer L A de VREÜGT aan d noordzijde van Benedenkerk in de gemeente Slolwijk van 13 KOEUEN en 8 TAABZEN die onlaan gekalfd hebben of op t kalven staan 3 PINKEN 1 STIEB eenige FOKKALVEBEN 3 SCHAPEN 7 VARKENS 1 BOK en eene partü BOUW en MELKGEBEEOSCHAPPBN MEUBELEN HUISRAAD n aadeie roerend goederen Daags vóór den verkoepdag te bezigtigeo Nadere informatiên zgn te bekomen tenkantore van den Notans O J 8PRÜIJT te Oud erkerk a d Umi De oudergeteekende eeoige jaren eeo roim debiet genoten hebbende van ziiDf eefrdeStHdgenuten blijtt zich beleefd aanbevelen zoowel tot het LEVEREN van A u jvmui f als tot bet HERSTELLEN VERWEN en SCHOONMAKEN derzelven Verzekerende eeq oliede behandeling DOemt hö wch l oi i ÜEd Dt Dienaar fi PÜNSEtlÉ Adfe Hdek Ooethaven aan de Punt B II STOLWIJK iiaby GOUDA De Nbtati J P MAHLSTEDB te Berg Ambatht u voornemens openbaar te Verkoopa WOKi SDAG M Apr t878 ten 9 uur op de Uofeteda No 14 in Ko M wHit 1 bruin aftands MBRRIEPAARD 16 KALFKOBIEN 3 PINKKN en KALVBRBN WOENSDAG 24 AprH 18 8 f n fl udr § en op de Hofstede No 218 ia Bekeokrhevl 1 brain jarig ilËRRIBPAABD 20 KALFÏOËIEN 2 VAARKOEIBNk ö PWKiJN KALVEREN AIAANDAG 20 Apffl 1878 ten 8 aar f vï S ÊSf lop de Hofstede Jf o m 6 1NKEN I DfXSDAG 30 April 1878 ten 9 uur op de HoMede No 241 nabö het dorp 1 brain aftands MBRRIEPAARD 16 KALF KOEIBN 3 PINKEN en KALVBBEN Aljuqede op ieder der genoemde dagen Kaas en Melkgercedscbappen en al wat verder tot de compleetö Bpqwer BUITENLAND BuUealaodseh Overzicht De vorm waarin het Eagelacke parlement zya gevoelen nitiprak over bet oproepen der reaerve aa het aannemen van een adres van dankbetaicin aan H II de Keoiogin In hetHnis der Ueeren ia dit Maandag reeda zonder itemmtng goedgekeurd en de goédkeoring door het Hall der Gemeenten ia Dinadag leedi gevolgd In het Haia der Lorda erd bet debat ingeleid door lord BeaeouaSeld Voor zoover ir j Bit het beknopte berioht kunnen oordeelen waa zijne rede elechta eene aitverking van het thema in de circulaire van lord Salialmry ontwikkeld Opmerkelijk echter is dat lord Beaoonafield ook na nog een coagrea het beate middel tot aohikking noemt at in overeenatemming ia met de berichten dat alle hoop op de bgeenkomat van een oongrea o niet ia opgegeven De Duitacha legeering poogt blijkbaar te bemiddelen tt uit Petenbnrg wordt gemeld dat het vertrek van fpueraal Ignatieff naar Kouataotinopel ia nitgeateld omdat hy roet priua Oortachakuff naar Berijjn zal gaan wanneer het congres bijeenkomt Ook wordt nn uit Petenbnrg het gerucht tegengeaproken dat prina Oortacbakoff vervangen orden soa door den Uuwischcn gezant te Iduden Uit laierr tFlè ranimen blijkt voldoende dat de ouderhaudeliugeu over het tot atand komen van het congres worden voortgeict met eeoige hoop op goeden uite1a Merkwaardig is de veiUariog van Ixird Da bj de diacuaaie iii he Uugelaohe Hoogerhnia Hij verklaarde bet vulstrekt met eens te aiju met de politiek van Lord B eaiisfi ld aa dat hy oog niet da reden UootleggeB kon aatom hQ bet mfaiiatetie vslttet Verder dat er voor Engeland geen aanleiding as tot ooriog eo dat het tonder bondgenooten soa ezea Itelie ia geheel tevreden Frankrijk wil geen oorlog voelen Ooalenr k evenmin daar een nederlaag het land te gronde richten lou Dnitachland ion de onzijilighriü bewaren en deze soa voor Engeland niet welwillend agu Ook in hei lagerhuis as bet iaolement der regeering de groou grief die OUdatone tegen baar aanvoerde Inderdaad is dit het i akke pont van de Engelaehe politiek Het antwoord van Qortchakotf op de nota van Salisbary is verachenen en erd uit Petersburg aan de Hmes getelegrafeerd het bevat een weerlegging pant voor pont van de Ëiigelsche bezwaren en eindigt uiet de opaerking dat het rl zoo practiach lou liJn geweest indien de Engelaehe Miuiawr tevens voorstellen haid gedaan die tot een vreedzame oplossing konden leiden Uit KonsUntinopel wordt bericht dat de Sultan Safvet Paeha aan Grootvorat Nicolaaa heeft liiten vrann wanneer de Rnaaiaehe troepen zullen aftrekken de Bosaisohe opperbevelhebber heeft in zijn antwoord verwezen naar de Engelaehe vloot in den Bosporua Toen Oambetta na de ontbinding der vorige KHiner leide Wü waren 368 man sterk maar ij keeren in grooter gUal terug heeft hij zich een weinig miarekend omuént de uitwerking van den ongehoorden druk dc r het Kabintt van 18 Mei op de kielers gelegd Maar dat de republikeinen zonder dien drnk in Oétober aterker naar de Kamer tonden tern keerd zyn dan tn genan waren lijdt geen tw fel ala me let op de uitkomaten vsu de stembus sedert de kiezers niet meer staan onder officieelen invloed Men heeft het gezien by alle verkietiiigen sinds 14 Deoember en nög aterker is het Zondag jl aan t licht gekomen Er moeaten vijftien afgevaardigden gekozen worden Ua tengevolge van het overlijden van den heer Leceane te Havre en veertien tengevolge van het nietig verklaren van even zoovele verkiezingen door de macht der oiRlcieele candidatuur doorgedreven Drie der vorige candidoten durfden den atryd bij de stemboa uiet opnieuw wagen en trokken zich terug da elf overigen bevalen zich andermaal bjj de kiezers aan Hoe nu waa de uitalagP Niet n hunn is gekozen Veertien republikeinen van welke verscheidene tot de 363 benoorden kregen een mandaat terwijl in een district Bellac een herstemming zal plaata hebben En dit is daar alleen aan te dankeó dat twee republikeinen tich candidoat gesteld hadden tegenover den antirepublikein den Booapartiit Lezand zoodat er versnippering van stemmen plAata hud Tc zamen hebbeo de beide republikeinen SOO stemmen meer bekomen dan Lezaud Voorta verdient nog opgemerkt te orden dat zelfs de districten aar de Booapartisten tot dusverre geen siededinging te vreezen hadden zooals Fas de Caltia tm 6era bet vaderland der Caaaagnoc a ditmaal repnblitapioen naar de Kamer gezonden hebben Een groot gedeelte van de Haandag gehouden zitting van den Duitachen Bijkldag aa gewyd aan de iuateUiug van het Rijks leparteiiieut vour Financien waarvoor op de supplementair begroeting een post was uitgetrokken de Rej eeriag wees op de noodzakelijkheid van de afrofacidiog d r zaken van de rijkskanselarij en zeide dat da bakening der grenzen tuaaoben beide inatelliogen nog oiet geheel mogelijk aa aai achi nlgk zon het finauciecl rfepartemeut den naam krijgen vau Rykaadmioistratie De nieo e iuriohtiug erd o a bestreden door Ilsnel het bekende lid der Fortachrittopartq Laaker verklaarde zich voor het plan nwitr verlangde nadere inliefatingeu over de bevoegdkrid van bet nien e departement en om die reden pitatd van de t eede lezing waartoe eindelijk erd baaloten Ia dezelfde zitting erd het ontwerp betreSaade den aanleg van spoorwegen in Ehua LotbaringfB ia derde lesing aangenomen Oarachten over meer canaervatieve richting der Begeering Ugven aankonden wm spreekt Ie Befiün zelfs van eea voorstel in den Sijkadag om de ijserreehlea edar in te voncni verwerping van dit voofatd zou ordeu beantwoord roet ontbinding van den Ogkadag Hat beiwkt auaakt ap eaa awer d a indmk van de stemming der liberalen eer te geven dan vel in dien vorm jniat te z jn De pans ton berioht men aan de katholieken hebben aangeraden zich niet meer te ontbonden van de verkiezingen voor de wetgevende macht en da genweotebeatBivn in Iteliê Beveatigt dat bericht lich dan erkent de paus den in 1870 geveatigden toeatend en breekt hij geheel met de politiek van Pias IX BINNENLAND GOUDA 11 April 1878 Meo deelt ons mede dat de heer W F Barbiers gisterenavond tijn 30 jarig lidmaataohap der schoolcommissie heeft herdacht Gedurende dien tijd ia er zrker veel gedaan tot verbetering van het onderwijs eu dat de jnbilaris ook daarin zijn deel heeft gehad weet ieder die in dat tydsverloop met het onderwijs in aanraking kwam Dezer dagen ontving onze subcommissie voor de Expeditie naar de Noordpool eene bijdrage uit Krimpen a d Usel ten bedrage van 12 60 Mochten er nog personen zijn die door tiuschcokouut van bovengenoemde subcommissie hunoe bydragen willen verzenden dan orden zy verzocht daan an bericht te zenden aan den secretaris van die subcommissie Mr J Fprtuijn Droogleever In den laktaten lijd deed in deze gemeente het gernoht de rondte dat het garnizoen zou vertrekken en niet worden vervangen Thans vernemen we dat deze geruchten ongegrond zgn eu dat integendeel eene vermeerderiug van garnizaeo wanrschynlgk ia A s Maandag tal hot feest pluata hebbeo dat door de leerlingen en oud leeriingen der Bijks hoogere burgerschool alhier is georj anisoird Ier gelegeuheid van het 12 jarig beslaon dtr School Uit de uitiioodiging die de cuinmi sie zoo beleefd geweest is ons te zenden blijkt d ii dr genoodigden des namiddaga en dea avonds wordi n verwacht Naar ons wordt medegedeeld is de bijeenkomst dea namiddaga te 2 uur hoofdzakelijke bestemd tot het houden eener rede waartoe de direotcur der School door de leerlingen is uitgenoodigd D s avonds rijn de leerlingen voornemens voordrnohten muziekuitvoeringen enz ten beste te geven k tMtt aij S126 4 tba5s£3 i ï a i t opt m i 1 De geheele feestviering is een denkbeeld der jong iedeo en door een commiaaie uit ban middeo op bet getouw geZet eo aitgevoerd Wij wenazen kan veel genoegen toe Gisteren vierde de R K Gemeente van O L T Hemelvaart hier ter stede een gewichtig feeat en el hei leggen van den eersten steen of hoeksteen van de in aanboow zynde nieuwe k rk waarvan de fundamenten tén vorige jore gelegd zyn Terwijl eeaa groote menigte toeschouwers op het terrein der kerk smaakvol door eeo tal vau vlaggen versierd waa saau j gekomen werd deze plechtigheid onder begunstiging van zeer schoon weder door den ZeerEerw Heer F C Th Maliiigré Deken alhier verricht Mogen de zegeningen door zijn ZeerEerw over dit gebouw uitgesproken in vervulling gaan dao zal niet slechts deze kerk onder den bgstand des Hemels gelukkig voltooid worden der atód onzer iowooiog tot sieraad strekken maar ook tijdelgkffl eo geestel ken tegen over allen doen nederdalen Het tjalka Aip dat op boogar geeag aan den ketting waa gelegd qtens boiehadigiBg van de Goawebrugop 29 Maart jl ia tbant we te van den kettinglosgemaakt daar de schipper door betaling vasi ƒ 600 d zaak met de Nedailaiidseba Bijnapoorw mtatrcbappy in der iniana haeft getehikl De acbstts waa op 10 00 geschat Door de Tweede Kamer ia Oiasdsg o s atagcaomeu het wetaontwaip tot OD ci a io van pereeelan ten behoeve van den aanlag van een pintwi binnen de gemeente Waddiuxveeo ter verbntdii van des Kerkweg met de Domkenskfde den ruigdqk Hl een groot deel van dea ZnidplanoUcr dooc wWje aapsbiitiog fm iH a e ve ti4ig a ct Qoqi qi tot stand komea De eenige soKcitant zie een vorig nummer naar de betrekking van hn ponder ijzer te Reenwyk heeft nadat hij met vergoeding van reiakosten zijne nieuwe atandplaate had bezocht tengevolge het besluit van den gemeenteraad van Vreeswijk om z jne jaarwedde met 50 te verhoogen zqne solUdtatie ingetrokken Oe heer C H Kuiperi predikant te Horasen heeft het beroep naar Slnipwijk aangenomen MejufvrottW van Bhqn vmedmvW te Ommen tal als zoodanig op den 16 April a t te Beeuwgk in functie treden De afdeeling Rotterdam Schiedam aa omstrek o van de Hollannsche Maatschappij van landbouw hield Dinadag te Rotterdam op de groote ploate van de sociëteit Oarvumie een tentoonstellyig van vee en pluimgedierte die met uitttekenden uitalag werd bekroond daar het aantel ingezonden voorwerpen talrijker waa dao ooit te voren en ook hoedanigheid van teer veel dat ingezonden aa atof tot tevredenheid gaf Onder de bekroonde peraonen komen voor J da Bruijn Ht en J de Bruijn Jz voor verschillendpluimgedierte Aan de Nederbindache hoofdstations zullen evenals in Duitschland en België bij gelegenheid van de internationale tentoonstelling te Parija van 1 Mei a s af goedkoope retourbiljeten geldig gedurende vijftien dagen worden uitg4 even Gisterenavond had eene veigaderiog plaate der kieevereeniging BurgerplkU alhier naar aanleiding vanhet door de Regeering ingediende wetsontwerp toteen verbetering van den waterweg tusschen Amsterdam en Rotterdam Nadat deze door den voorzitter Mt V 1 Snel geopend was waarbq s kortelük bennuerde tan het doel waarmede zij by een geroepen was eo betwenschelijka toogde dat het gevaar voor Gouda in het i egecnngsvoorstel gelegen mocht worden afgewend werden door hem namens het bestuur aan t oordeel dervergadering de volgende vrogen onderworpen 1 of nu de gemeenteraad van Gouds tot het zoo even genoemde doel zich reeds tot de Tweede Kamer gewend heeft de vergadsring hel weuechelgk dan cl overbodig acht dat fc van de infjezetenen y