Goudsche Courant, vrijdag 12 april 1878

MS mo lta£t fui ge jke atiekking tot dat coUegie worde opgezonden en indien dat wenschelljk wordt geacht of de vergadering zich er mede kan Tereenigen dat deie rereeniging bet initiatief neemt om de ingetetenen tot ooderteelceniiig ran een nader raet te stellen reqneet uit te noodigrnP 2 Of eene commissie namens deze vereeniging zich lal weiuieu speciaal tot de beide a eTaatdigde kamerleden voor t ïstrict Gouda de hh Mr M Biohon van IJaselmonde en Mr 1 G Patijn met verzoek om too mogelyk ten sterkste het gevaar waarmede onza stad bedreigd wordt te helpen afweren f I e eerste deter vragm weid het eerst door de vergadering behandeld De heer Sauerbier achtte het hoogs nuttig dat door de ingezetenen beUngstelbng in deze zaak getoond werd Het was wel waar dat de gemeenteraad die de butgei vertegenwoordigde zich reeds tot de Tweede Kamer met een adres gewend had maar spr achtte het hoogst wenschelgk 4at genoemd adres door de ingezetenen krachtig weid ondersteund Nadat door 4iea hter de Vries Sobbé was gevraagd wat de igenlyke bedoeling was van het bestuur een afmkderlfjk adres van wege deze vereenigiug of eenvoudig een adres van adfaaesie aa dat van en n in te dieoen werd door den voonHter het ibestuorsToorstel nader toegelicht waa cuit bleek dat e bedoeling was tlit toor deze kieawreeniging een sdies te doen iodieneu maar alleen dat deze het initiafief nam oU door ie tngeMUuen van Gouda wa adres te doen indieiien waarin adhaesie betuigd werd asb het door ita taad ingediende adies De heer Mr X Fortuyn Droogleever gaf daarop als zijn gevoelen te kennen vel is waar niet bepaald tejen een dergelijk adhaesie adres te zyn van wege de Goudsehe ingéeitenen iaaar bijzonder veel heil zag hij toch daann met t is inderdaad genoeg bekend zeide spr dat de belangen van Gïouda bedreigd worden door bet weta vooistel maar van meer belang lou t zijo om ten gunste van den weg lange ouda een adrts to dq n indienen l door inwoners van naburige gemeenten B 2 door de Nhippera Ueteffeet van dergil ke adresien tpu groot r z n dan van een adres van Uuuda s ingeietenen De hrer J A Roest van Limburg was t in zoo viTre idet den votlj S r eins dat een donr h m bedotld adres as ebipjiers verzoekende om den we liihgs Gouda ë bebduden zeker gewicht in de schaal cou leggen ipAar een dergejqk adres uitte Jottrn lag c i iiiA op den weg dezer vcreciiiging Voigenh spr was ilii êa e niet de hoofdzaak het dirnt geldêlfjk verliet 4 t de gemeeate Gouda on lijden maar veeleerbet bdang dat Gouda had voor z u indi stii jOB haoï b $ t behoud van den waterwig langs deie gemeen uil welk oogpuut de redactie van het adres van wege den gemeenteraad dan ook tep eiete toejuiching verdient Üfj beer 3 Gj oot udor t aeht het vau groot beJiiJlg ilat Ie handteekeuiogcn vau sohippeis worden verkregen op een aSres ten gunste van den waterweg langs onze gemeei Spr meent dat de sohippem ilusr de voergeste de coaparé leer weinig gebaat werden hij wist d it vclcu van hen de voorkeur gaven aan een weg langs Gouda want da voorgestelde weg nsge al iets korter iQn d vraohteo warden daardoor Ook iets minder en dus is het voordeel niet in t belang van de schippers Spr stelt voor om in plaats van één adres zooals t bestuur voorst It twee adressen te doen indienen één van wege de ingezetenen en één van wege de schippers De lieer dr H IJssel de Schepper brengt als zijn neenittg in het midden dat men ook te veel in deze zaak kanr doen Spr gelooft dat het niet op den areg deler veieeniging ligt eed zelfstandig adres in te dienen De eigenlnke richting van den waterweg moet toch nog eerst blyken uit de onteigeningswet Met lekerheid veten W nog niets wel blijkt het dat bét gevaar dreigt maar meer ook niet Nu is er door den gemeenteraad eeu adres ingediend en dat is a r qir s gevoelen loo volledig ala slechts verlangd ka voiden VTordt dat adres ondersteund b V door de Kamer van Koophandel en door de in gezetenen dan is het voldoende De sohippers uit te noodigen om eveneens een adrei in e dienen is dan ook bepaald niet aan te raden en lOu leker geen effect hebben spr althans maakte ziek daarfan geen illusie een dergelijk adres ion de kamerleden leer weinig imjioileeren enteu z i niet doeltreffend zijn D beer GMoieadórst lichtte i a voorstel nader toe en meent dat een adres van ven de lohij pers eri den waterweg lings Gobda te behonden een zeer VelkoAi en goed wapen zou zgn in de handen vati OOM i evuidigdra die daarop konden wyzen om te betoogen dat de voorgestelde weg doordesohip E its niet vetliBgd wordt waarop de heer Boest van imburg leide ook gaarne een dergeiyk adres te lullen zien inkomen bq de kamer maar het initiatief daartoe moest e i niet van Btm érplkU uitgaan De heet Mr i Portuqn Droogleever herinnerde at het bettnnrsvoorstel strekte niet om door deze kies4 vcfeeniging een adrse te doen indienen wat ook zonder recUUperaotial ltheid mociljjk gaan tou maar door de ingezetenen op mitiatief van deze vereenigiug en nu kon hg niet inzien waarom ook niet een adres van wege de sohippers uitgelokt kon worden Wat toch vroeg spr was t eigeulgk doel waarmede het regeeriugsvoorstel was ingediend Het belang der scheepvaart Welnu knu men nu teweegbrengen dat door de schippers zelf werd verklaard dat zjj zeer op prijs stelden een verbeterden waterweg manr tevens dat zij die gaarne zouden zien langs Gouda dan moest dat z i hoogst wenioheiyk worden geacht en ulk een adres zou meer W cht in de schanl leggen dan een ouderteekeiid dourGoudsohe ingezetenen al ware t dat alle 16000 daarop teekenden I De heer IJssel de Schepper repliceerde den vorigen spreker Hij zag er hrt uut niet van in dat daar door eenige schippers eeu adres werd ingcflieud in den bedoelden geest kou meu de groote haiidelsbuizen van Amsterdam en Rotterdam laten verklaren dat zg den weg langs Gouda nuttig ronden dat ware iets anders maar een adres van wellicht eeu klein aantal schippers zou z i niets geen effect maken veeleer zou daarmede de gek worden geetoken Nadat de heer Qröotendorst nog nader het belang van eeu adres vanwege de schippers hnd aaugetoond werd nu door den voorzitter t concept adres medegedeeld dat den ingettteiien ter teckening zou worden aangeboden waarop hij de goedkeuring der vergadering vroeg Dit adres luidde als volgt Jan Dt TFEBBE KJUBH der STATKN OENERAdL D ondergeteekeudes allen ingezetenen der gemeente Gouda nemen de vrijheid zich by deze tot u te wenden naar aanleiding van het ingediend wetsontwerp o a tot verbetering van den waterweg tu hen Amsterdam rn Uotterdani met eerbiedig en dringend verzoek aan geene andere riohting van dien waterweg Uwe goedkeuring te schenken dan aan die welke loopt onmiddelijk langs of door de kom der gemeente Gouda Wanneer zg uit verzoek tot U richten dun geschiedt dit lo omdat bij de Kes eering het voornemen schijnt te bestaan den nieuwen waterweg niet langs onze stad te doen loopeuj 2o omdat de Verwezenigking van dit plan der Kegeering onzen handel en ous fubriekwezeu met vernietiging bedreigt 3a omdat cene voldoeUde verbetering van den waterweg tusschen Amsterdam en Rotterdam schqut te kunnen tot stand komen zouder opiilTeriug der belangen onzer gemeente zonder aanmerkelijke verkorting vau den waterweg en zander vermeerdering althans zonder bedaideude vermeerdering der kotten voor de uitvoering benoodigd Onder referte aan de bezwaren welke door den Raad onzer Gemeente tegen bet wetsontwerp der Regeering tot verbetering Vanden waterweg tosseheu Amsterdam en Rotterdam sgn aangevoerd en gemotiveerd onder Uwe aaudacbt gsbraohl yermeenen lij het vertrouwen te mogen koesteren dat door U de billijkheid en gegrondheid van hun verzoek ten volle lal worden erkend en dientengevolge voorkomrn dat onze stad niet berooid worde van den waterweg onmiddelijk langs of doof de kom dezer Gemeente t Welk doende ent Ootroi April 78 Op voorstel van dea beer Ussel de Sohepper werd dit ooncept 4dres niet goedgekeurd en in de plaats daarvan met algemeeve stemmen besloten een adres ter teekeuing aan te bieden dat alleen inhield adktaUbetuigmg aan t adres vanwege den Gemeenteraad Het voorstel van den heer Orootendortl om een adres vanwege de sotiippers nit te lakken ten gunste van een weg langs Gooda werd aaugeaomen met 8 tegen 6 stemmen Daarop was het tweede gedeelte van t bestuuitvoorstel aan de orde Dit werd door den heer Grooteudcrst niet alleen zeer toegejuicht maar spr wilde t uitbreiden door een commissie af te vaardigen naar onze en ook andere afgevaardigden om persoonlijk met hen te spreken over de zaak Spreker s gevoelen Werd door den keer A van Veen gedeeld Wel is waar zullen ome afgevaardigden leide apr wel genoeg deordrongen tgn van t gewicht der zaak maar toch im ket goed het belang van Gouda nader toe te lichten Spr wist dat dergelijke persoonlijke bezoeken onze afgevaardigden ook niet onwelkom zijn bij gelegenheid van hel voorstel in take de tabaksbelastiug was er o a ook een oommissie uit deie gemeente bg bei geweest die hoogst humaan was ontvangen en wie zelfs door de afgevaardigden ingenomenheid was betuigd uet het bezoek Zeer lieht was er b j zoo n gelegenheid nog eens t een en ander onder de aandaeht te brengen Waarom spr het door den heer Qröotendorst zeer onderstennae De heer mr J Portu jn Droogleever was daarmede minder ingenomen Een dergelgk onder t oog brengen van de zaak b onze afgevaardigden achtte spr vrq overbodig Bovendien werden die heeren in een min of meer moeilijk dilemma gebracht Sp laat daar dat zij n evaardig den zijn niet van onze stad of ons district maar van het land doch waren zij de overtuiging toegedaan wat spr niet gelooft dat het landsbelang aanneming van t ontwerp gebood tg tonden door een verzoek van BurgerplicU niet van gevoelen verauderen en waren zg vóór den weg langs Gouda dan is de aansporing van onzen kant vi overbodig De heet Fatijn althans verzekert spr heeft die Banaporing onzer kiesveteenigin verre van noodig hg zal doen wat hij kan om het dreigend gevaar voor Gouda af te wenden Mocht echter de vergadering meenen dat een commissie naar onze afgevaardigden wen schelgk was dan dringt spr er op aan dat een commitsie van dethk e worde a evaardigd evenals by de t voorstel betreffende de tabaks belasting geschied was opdat t inderdaad de zaak tot in de bgsonderheden zou kunnen toelietiten Nadat de heer de Schepper er op geweten ha dat hier ten onrechte een vergelgking met de beweging bij de voorgestelde tabaks aoi jns as gemaakt u t MM bg deze zaak integen Iing van üen een algemeen behing gold werd door dien spr de uitnemende wijze in t licht gesteld waarop het gemeenteraadsadres in deze was geredigeerd Onnoodig en ondoelmatig is het nu in dat adres op Gouda t belangen oed is gewezen onze afgevaardigden verder lastig te vaUen Zg zgn reeds goed ingelicht meende spr en verlangen tg wellicht meerdere inlichtingen welnu zg weten die in te winnen daar waar die te verkrijgen zgn De heer van Veen bligft bg zijn meening dat enkele punten toch door persoonlgke bespreking beter in t licht kunnen worden gesteld en de Grootendorst meent dat de kamerleden voor wier talent hg groot respect heeft toch niet van alle zaken die tg behandelen zoo nauwkeurig op de hoogte konden zg u waarom hij nader op persoonlgk bezoek sandringt waarop door den voorzitter de hoop werd geuit dat ieder die invloed konde aanwenden dat zon doen maar deze vergadering moest niet verder gaan dan voorgesteld wat Een bezoek aan andere afgevaardigden dun de onze moest z i worden sfgekeurd De heer Patgn dat was spr met den heer proogleever eens zou doen wat in zijn vermogen was maar de keer Bichon mocht wellicht wel eens wakker worden gescliud Nadat nog de heer de Vries Bobbé er op had aangedrongen dat er een commissie uit deMtund atun gaan naar den Haag en indien deze vereeniging dietulka veUiebt niet onder hure leden telde die van buiten de vereeniging moesten worden getocht en de heei de Sdiepper had gevraagd of de taak dier commissie zon zgn alleen Gouda s bdang in t lieht te stellen bg een nietaanneming van t voorstel of wel Gonda s belang tegenover t BüksbeTang te stellen in welk laatste geval het met gemakkelgk zou zgn competente leden voor die eommissie t vinden werd door den heer Sauerbier als een bezwaar medegedeeld dat men nog niet zeker wist hoe de riohting van den voórgestelden waterweg zou zgi Nadat hierover nog eenige discuni vat gevoerd eo versoheideue leden hunne omnie hadden verduidelijkt werd besloten met lï tegen 2 stemmen om cn commissie te benoemen die Gouda s afgevaardigden over de zuak zouden gaan spreken welke taak echter op voorstel van den heer Fortugn Droogleever t bestuur werd opgedragen Dawop werd nog eenige discussie gevoerd over de Kgie van uUtoeriiig die gegeven tou worden aan het besluit betreffende het adres vanwege de schippers waarmede een commissie belast werd bestaanM uit de hh Mr 1 Fertuijn Droogleever A van Veen n H Jager en n g over een huishoudelijk onderwerp beide veile zaken echter van minder gevicht Uju om alhier te worden medegedeeld Nadat daarop nog óapt den voorzitter was medegedeeld dat door het bestuur pogingen waren in h t werk gesteld om den heer E H Stieltjes in een verpdering van BnrferplicH te doen treden ten einde over dèn nieuw voorgestelde waterweg het woord te voeren welke pogingen waren vergdeld daar genoemde heer ongesteld was waarom hij zoodra zijn bezigheden ten behoeve van den Westfaalsehen spoorweg geëindigd waren naar t Buitenland vertrok om welke reden hy ook voor een dergelijke uitnoo diging van de Kiesveieeniging Burgerplichl te Bot terdam evenzeer had moe n bedanken weid de vergadering door den vooizitter gesloten Bi kon besluit van 26 Maart 1678 is g édge kenrd een bestuit der staten van Zuid Hplland tot wQzlging der begrooting van enkel provincial en hnishoadelijke inkomsten ei uitgaven dienst 1B7S Btaten Oeneraal Tweedk Kameb Zitting van 9 en 10 April 1878 De in de tweede ktmer by de behandeling vtn het wets ontwerji faetrc ads de bc elarg vooigettelde amendementen ty n de volgenib lo een amendement van de heeren Mackajr en Harinxma om inafwtohting van de geheele herziening van den titel bedelarij in het wetboek van strafreeht geen uitzondering toe te laten 2a een amendement van de heeren Borgesius en Fatgn om den bedelaar met strafbaar te stelten indien hij zieh vruofalelooa om volstrekt oavermijdelgken ondentaud by de besturen heeft aangemeld dus ook indien onderstand onvoldoende was 3o een amendement van den heer Rutgers van geUjke strekking en tevens om het bewgs van schuld op den aanklager te leggen lo een amendement vaa den heer Godefroi om de opzending van recidivisten naar een bedelaarsgetticht te doen pUuts hebben op de vordering van het openbaar ministerie In de zitting van Dinsdag zgn na uitvoerige diaoussién de vorenstaande amendementen verworpen en it het wett ontwerp betreffende de bedelary onieranderd aangeuoraen met 41 tegen 26 stemmen Voorts zgn aangenomen nkel onteigenings wetten en dt overeenkomst met de HoUandsche spoorwqj niaatlohappg exploitatie baanvak Zaandam Anuteidam De onteigemngivet voor den taoteg van een grintweg onder Waddinxveen werd mede aangenomen en wel met algaaeeue stemmen In de zitting van gisteren it met 64 tegen t ttemmen aangenomen het ontwerp tot wgzigiug der wet op het hooger onderwijt Daarna had de interpellatie plattt van den heer van Kerkwyk over de overeeukoutt met de gemeente Rotterdam betreffende de brug aan de Koningshaven De iuterpellant keurde het af dat het contract gesloten was zonder voorbehoud van de goedkeuring der wetgevende macht De minitter van vatemtaat enz verdedigde bet eontrtet Dt inauoièelt latten konden uit de begrooting gekweten worden en de 100 000 tan Rotterdam voor onderhoud uitbetaald was eene wettige schuld uit het contract van 1869 voorUpruitende De heer van Kerkwyk heeft eene motie voorgesteld tot af keuring gelgUuidende aan die welke in December omtrant ket contraot met de nuutsohappg Zeeland aa aangenomea De behaadeliog dier motie is vtrduiLgil lol na fctt reeb Heden zgn eenige onteigeningswetteu voor spoorwegen tan de orde De melkinriehting van den den heer Rooseboom te Utrecht die eerst met lo Mei a s wordt geopend scheut reeds thant een gunstigen invloed uit te oefenen Suimuige huismoeders meenen te hebben opgemerkt dat zg in den laataten tgd meer melk dan wMei vtn hunne melkboeren ontvangw Vroeger vtt het amgdieerde Wd egol het g v Ja taae talrgke bijeenkamsl van Uden dtr kefkeIgke kietvereeniging Oetyi reeU toer allen te Groningen it Zaterdagavond door den beer B C J Mostelmans predikant bg de hervormde gemeente aldaar voorgrstelil om in navolging van andere gemeenten ook te Groningen eene Remonstrantsohe broedertehtp op te richten Dit voonttl it door eea gioot aanul der aanwcain leden met bijval ontvangen tn daarop zgn eenige heenn uitgenoodigd zich tot bevordering der taak in commissie te vereeuigen en met de belangstellende gemeenteledea zich in bttrekking te stellen De uitnoodiging tot bet houden van de bgeenkomst wat uitgegaan van den heer Mottelmtnt In de maanden Dcoember 1877 Januari en Februari 1878 it volgens de by de regeering ontvangen ambttberfohtea slechte éeu geval van hondsdolheid iu ket rijk vooigekoinea Een hond te Philippine in Zeeland ii iu Di oembor 1877 ah verdaoht van dolheid gedood Na Igkopening zyn kenteekenen dier ziektt gevonden Veruoedelgk is dit dier ia eene der naburige gemeenten Astenede of Seltaeto in België alwaar lich gevallen van hondsdolheid hadden voorgedaan besmet Behalve voor miippiDe werd ook voor Sat van Gent het beveltchrift bedoeM in art 8 der wel van 6 Juni 1876 uitgevaardigd In het voorioopig veralag over het ontwerp tot verhooging der begrootinft van Ned Indiii voor 1876 wordt er op geweten dat in vertohillende gciegden van den minister vtn waterstaat en van financiën het geloof doontraalt aan de mogelijkheid van het uitkeenn van Indische bgdrageu gedurende de eerstvolgende jaren Maar hoe kon dat geloof by twee der ministers blijven post vatten op hettelfde oogenblik dat hun ambtgenoot van koloniën die bgdragea of saldo s voor de spoorwegen op Java als in beslag neemt P Hoe kan vooral ket uil keereii der bgdrage voor 1877 als niet geheel hopeloos besiihouWd worden geUjktgdig met de atubieding van een voorstel om die bijdrage vervallen te verklannf Naar aanleiding van het vooMifgihnde werd door vertoheidene leden beweerd dat dit ontwerp niet op zich telf kon worden beschouwd maar tegelgk met de andere wett voordrachten die evenzeer onze geldmiddelen in het algemeen raken moest warden behandeld Er waren leden die nu reeds verklaarden dat zg onder de bestaande flnonoiëele omstandigheden aan den oanleg van nieutve werk noch bier noch in lodii hunne stem zouden geven Andere leden meenden dat althans blijken moest hoe de regeering zich voorstelt bg het aanvaarden van nieuwe openbare werken in de kosten daarvan niet enkel op bet oogenblik maar op den duur te voorzien Dit was te noodzakelijker omdat zelfs wanneer geen enkel nieuw werk ondernomen werd het evenwicht tusschen ontvangsten en uitgaven althans op de staatsbegiooting van het moederland zeer moeielgk zou kunnen worden bewaard De uitgaven van blgrenden aard op de staatabcgroating zgn aanmerkelgk uitgezet en dreigen niet weinig te zullen toenemen Weder andere leden drongen er sterk op aan dat de regeering alvorens uieuive groote werken zoowel iu Indie als in het moederUnd op tOuw worden gezet bepaalde opening gaf van hare fiaanciëele plannen voor de toekomst Tegen deze beschouwingen kwam men in zoover zg de strekking hadden om den aanleg van nieuwe tpoorwegen op Java te verwerpen of te verschuiven van de zgde der meerderheid met nadruk op De uiibi idiug der spoorwegen in Oost udie zeide men is tene leveus qusestie voor onze bezitting en als krachtig middel om de volkswelvaart te verhoogea en daardoor den fiuanciéelen toestand van het land te verbeteren mocht die aanleg nu vooral niet achterwege blgveu Aangenomea dat in de behoeften aan spoorwegeu op Java zonder verwijt moet warden voorzien was het de vraag op welke wgte die voortieiiing moet plaats hebben door staatsaauleg of door middel van het verlceuen van concessie met reutegarautie Versoheideue leden merkten op dat de overtuigiug van den tegeuwoordigen minister van koloniën omtrent dit punt meer dan eens schyut gewijtigd te zgn Men meende dat nergens nit bleek dat de meerderheid der kamer voor staatsaauleg boven ooneessie aan particulieren gestemd is INGEZOMDEN Naar aanleiding van het in het jongste raadsverslag opgenomen rapport van Burg en Wcth dezer gemeente aan den gemeenteraad in zake de aanvrageder hh J de Vries Robbé en A Kaptyu om concessie voor den aanleg en de exploitatie eeuer drinkwaterleiding binnen deze gemeente benevens de voorwaarden waaronder B en W voorstellen die conoestiite verleenen werd tot ons door genoemde heerenhet verzoek gericht om tot recht verttaud der taai een tweetal stukken van hunnentwege uitgegaan eeneplaata te verleenen in ous blad aan welk verzoek wg gaarne willen voldoen DZ Redactie Aan haeron Bniseóaeeatar en WBthoudan vaa Oouda Na de zamenkomst die de eerst ondeigeteekende de Eer bad met UEdelachtbartn op den ISn deaee te houden ter bespreking der wgzigingen die ry gaarne zouden zien in de door UEdA geitdde voorwaarden tot het aanleggen eener drinkwaterleiding alhier hebben wq de Ëer UEd A by deze onze nadtre bemerkingen mede te deelen over die artikelt wtaiia UEd A mteaeB nent wijziging te kunnen brengen en welke koonnkelgk zyn artikelt 1 9 en 19 Vooraf ventohen wg te doen opmerken dat indien het watriyk ernst is men in Gouda eene waterleiding wil hebben men voor de concessionarissen die willen trachten die daar te stellen tonder reutegarantie vtn bet Gemeente Bettuui te vragen dau ook de voorwaarden loodanig dient te bepalen dat te zelb zonder garantie aauuemelgk zgn voor beu die aandeden willen nemen in eene Negotiatie Nu zyu juist de drie genoemde artikels die de grootste betwann daartegen opleveren en de taak bgoa onuitvoerbaar zonden maken Zg erkennen wel dat UEd A iu art 1 en gedeelteiyk in art 19 zander een nadei besluit van den Raad geen verandering kunnen brengen omdat dit de grondslagen zgn geweest waarop de voorloopige concessie is toegestaan maar na al hetgeen de ondergtteekenden daarvan in de memorie van toelichting gezegd bebben twgfeleo zg niet of indien Heeren Burgemeester ra Wethouder hun verzoek om daarin wgziging te brengen bg den Raad zouden willen onderstiunen de Raad daarin mogelgk wel zoude toestemmen Wat is toch de zaak Art 1 tegt en bg het heeraohen van epidemiëu bovendien scheikundig gezuiverd water Het is waar de oudergeteekendeu hebben telf in hunne eerste mogelgk niet goed doonlachte onderhandelingen met UEd A diiariu geen bezwaar gevonden Inttr verzoeken nogmaals di bepaling te Willen d en vervallen omdat 1 Detknudigen aaa van nilt het minste nut intièh r i het overbodig achten en 2 omdat er niet bg ééue waterleiding hier te knde noch buitentlaadt zulk eene bepaling ooit is opgenomen Dan is butteudien de benaming van epidemien te onbepaald Wat rekent men daaronder De ondergtteekenden weutchen zoo ed mogilgk allea te doen om het Gemeente Bestuur ter wille te zgn en indien men dut hoe verwonderlgk zoo n voorwaarde ook door detkuudigen zonde betchouwd warden et bqiaald bg biyft dat artikel gedeeltelgk te behouden dan verzoeken tij zeker het voord epidemiëu te veranderen in cholera en toheikundig gezuiverd IJttelwater in des noodig door eenige scheikundige middelen getaivcrd IJssclvater Maar nogmaals verzoeken ze dringend die ooiden geheel te doen vervaUen Van art 9 Het plaatsen van 6 standpgpen tegen betdiag eener som van ƒ 3000 meenen UEd 4 onxe wgxiging niet te kunnen goedkeuren en ten gevolge daarvan het artikel geheel te laten vervaUea Hoewel wg als euncetaiouBrissen daarmede nu tevreden zouden kunnen zgn op voorwaarde dat ook het Gemeente Bestuur het tliaas in gebruik zynde zoogenaamd tonnenwater opruimt waardoor de stad die 3000 zoude besparen t y itai wü er aan of de Raad hiertoe zal betluiten en blgren dus by ous gevoelen om te vertoeken eaoe van de door ons voorgestelde wgzigingen bg one memorie van toelichting nader onsdtreven tot tfttaan of om indien men 4at zoude kunnen goed vinden met ooncetsiouariasen daaromtrent zoo mogeUjk eeue andere voorwaarde te ontwerpen Ook het begin van art 19 valt in detelide termed als art 1 De oudergeteekendeu bebben elf 2S jticn opgm geven maar waren toen nog niet t£ó op dt hoogta der zaak als thans en nemen du de vrijheid nègmaalt de voorgettelJe wgzigiug dringend te vertoeken op de gronden alt in de oeiaotie nu toetichtiiw zjjn ontvouwd Petaonen die betuigden geikCM te zqn on in onze Negotiatie detil te nemoi hadden er bavttr in tb dit trtikd zoo bUef Het vervolg van dat trtikd wijia van overname door de gtmaoitC tondet irif ook gaarne gewijzigd tien i03alt wij voctgeddd lid ben Is het ook niet beter na reedt te beptlen at da ttad te betalen heeft in geval van overname daa dat over te laten aan taiatia van detkmdigea Voor beide partijen aohttn wg dat irerkitdybir Ook te Leiden heeft men er zoo over gedtdit e daar UEd J vedd de voorvaaideB van dit tttd govolgd hebben kunnen wg niet nalaten out verwondering te betuigen jnitt in dit gtval daarvan a av es it Bovendien tiaat er in da vooivaaidai ia da Gemeente geieobtigd Pot niet TarpKeht Maar neemt de Gemeente niet over wat da Dat wordt niet bepadd Ook op dien grond veiaotloven vg ont nogmaals aan te dnngen op dt goedktaring van de door ons vooqfestelde vgziging van kat gdtds artikel Met den wentoh dat vy ook door den naden ophelderingen de loo zeer noodigt taak der VMtt leiding zullen bevorderd hebben beUiea m de Eet met hoogachting ont te noemen van UEdelAchtbarea da d entt ditOKCft get J Dl VBIia EOBBÉ A KAFTim Ooudt Februari 1878 1 i i 7 l In ont volgend nummer ttl volden opgenomen Een extrtot uit de MEMORIE VAN TOELIGUTING op 18 Januari 11 aan hh Burgemeester en Wethouders bg de wyzigingea die hh oonoetsionanssen voorstellen te brengen in de voorwaarden tot het aanleggen eener drinkwatelleidiug Laatste Seiichten Pest 20 April Bg gelignihcid van de discussie over de begrooting in de Kamer vaa afgevaardigden nam de minister pretident Kolomen Tiiza het woord hij betoogde dat t niet aan tt nemen it dtt Ootteurykilongaryt geïsoleerd tou wezen als het mistohien genoodzaakt zou lijn vOor de handhaving eo eerbiediging zijner belangen oorlog te voeren Xisia vestigde verder de aandacht op de uit de gebeurtenissen gebleken ervaring dat de belangen van den Kusteeusshen en van den HoBgamvken Staat dezelfde s a daar beide een en daazetfdan vgtnd hebben nimel het pantkvitoié Ook de andere naburi zouden de oogkn opeodi voor de vaar éid viM dlè feit toodra ty de QvehnigiA vetkk n n a4ei kAben dat tg tlcditt door vriendte h tp p dy k t Utltckingen me de Oottenigkich Hannartohe Konarobia hhnna individualiieit kunnen behoinkÉ Gkik tktai aoCAChtte de Rpgcering tliaren eersten plicht voor de belangen der Monarchie te aken n voor htt behoud des vredes gveiig w erkitam to zgn Met groote gnstdrift werd de têde oerin van don Minister toegejuicht Berlijn l o April De Kghadag kénrdt bg tweede