Goudsche Courant, zondag 14 april 1878

1878 Zondag 14 April N 2127 GOUDSCHECOURAMT Nieuws en Advertentieblad vlór Gonda en Omstreken letiog goed het suppletoir krediet ten behoeve vau bet nieUT op te riohten departement der rijkssohatkist Berlijn lO April De Norideutsche Ztg zejt dat de nota van GortschrikolF duidtlijk Kuslands goeden wil toont om met Bugetand zoowel als met He andere raoKenJheden e komen tot overeenstemmlug dasrby is de vraag of bet verdrag van San Slefauo in i iu gebetlen omvang aan het Congres formed moet worden voorgelegd oogenschijnlijk onaangeroerd gebleven WesnOIl 10 April Aan de Politiscke Corrt fOndenz wurdt uit Bnoliarest vas 10 dezer gemeld dat eergialereu fiusaisehe regimenten als voorhoede van de zevende en i4fde legerkorpsen begonnen zgn van Butschuk naar Qinrgewo op te rukken om de linie yinrgewo Bueharest te bezetten De Ruineensche regerring ontkent dat dit een begin is van het be zetten van Uumenie door Kossiscbe troepen teu einde de gemoederen uiet te verontrusten Na de terugkomst van Sratiano nit Berlgn zal vermoedelük JdhaA Ghika met bet samenstellen van en nituw Kabinet belast worden Bneharest lO April in verscheidene ann de Donau gelegen plaatsen van Bumenie zgn Russische troepen aangekomen rest 10 April Het vastgestelde programma krilchtens hetwelk de ineensmelting der gezamenlijke oppositie tal plaats hebben verwerpt den Aiugleici van TiszS en verlangt een anderen Juu Uioh op grond v n de vrijhandelsbeginselen uedergelegd iii de tnictales Het verlangt voorts verteringsbelaslingen voor Hongnrjje en eene regeling der verteringsbelastittgen in Oostenrgk die Hongarije ten goede komt Zoo die grondslag niet aangenomen wordt verlangt het eeb zelfstandig tol en verteringabelasting gebied en aanslag in de belasting naar de draagkracht Het program beschouwt de quaestie der 80 nrillioen sdiuld als geregeld Aaagaande de buttenlanSsdhe staatkunde wil het prAgramma fltisisuds maehtauitbreiding aan de liouau en den Balkan verhinderen asisa MARKTBÜBICHTëJN Goi a 11 April Bg kleinen omzet was de stemming flauw Puldertarwe puike ƒ 12 28 i J3 Mindert ƒ 10 60 i 11 50 Bon puike ƒ 8 a ƒ 8 40 Miadïre ƒ 7 i ƒ 7 SO Voer J 6 40 a ƒ 6 76 iarst puike 7 60 4 ƒ 8 Ï6 Minder ƒ 6 76 ü f ii Haver min f 6 a ƒ 6 76 Ligte ƒ J4 76 4 26 fi vefisnkt mei gifeden aanvoer den handel vlug vooral in eerste kwaliteit magere varkens en biggen tra g schapen vlag ts trkoopeu Aaogeroent i putsen kaas pz iten na ii ü ƒ 30 V iosbotar 1 30 a ƒ MO i h yeib Mr UOü l gQ r jHgft rgeritl t e Stand Oouda eSBOaüH ia AfU G wdu CSoradii ooJera E filicdreclit ap I VMnco Adriaaa Sophu oudan i vaa Buuru CD t de Aoos Maria oudvi A NieiMenbuiieo ea Gocdrasd OVERLBDElT Airil i 81om 89 J P U JaaMo 6 m Il vMi w Saodea 66 j GEHUWD 10 ApriL P Cabbtl a k J raa der Ueij C Leeflaog ea C M Paooevis Burgerlijke Stand van onderstaande gemeenten van 1 tot 10 April 1878 Moordretdit Gaaos aaigtlla hSbhiD bü du Buigwlykni Stand f laata gekad Oouderak GEBOREN shaaaa aadtrs C Kaatwst ca A d Oater OTERUSUEKi A Halliag 20 j GEHUWD l Vcntocp co A Beyca Stolwyk IJ OVERLEDEN M W Uolaaaw 27 j ONDEftTAODWO J f i VÜogaanl D VV Sam GEHCWD A Dolea tl vaa Dam I Ixtmi etc Ockam Huwtroobi t eOSBN Willia ouders A de Graaf m A vaa der V al Adnaaaa oodcrc J tciaioo4 ca A vaa den Berg OVEBIXDEN D Vukeik i 6m l Oskam 12 d Iw Siravcr iSj EaenwUk GEBOREff snni ondera G Vogelaar en A Znidam Dirk anders J Kwikkdeoberg en l de Jong fan H illca oirden C voir Wiagerdtn n J Viaacr Tcgotje ndna O van Stiel en If JloogSrvont Waddfaxveea OfiBORKtT Jokaaia oodets C dan Coda in H Boter cnBrood Wyn oodara i Wiehes en D £ boogaard OVERLEDEN L H Engelberti 2 d B 1 Eogelberti £ d N Laogetak 8 j P lan Duk 9 m GEHUWD van tcenwcn ea 6 Gncnnieg APVERTENTlfiW ♦ Bennen Tim een Zoon J SLIEDjaECUT ViavisEN Gouda 10 April 1878 Ondertrouwd SAMSOM POLAK EN ANNETTE MARKUS Wbd Cohkn Amsterdam 11 April 1878 Strekkende deze tot eenige en algemeene kennisgeving aan Familie en Vrienden zoowel binnen nis buiten deze stad Heden overleed tot mÜiie en zgne kindereu diepe droefheid mijn geliefde Echtgenoot de Heer B J BAMSPBK na eene hevige ongesteldheid van slechts weinige dagen in den ouderdom van ruim 55 jaar Wed B J RAMSPEKIlpendam 6 April 1878 K BAMgga Na een langdurig doch geduldig lijden voorzien van de laatste H H Sacramenten der Stervenden overleed heden tot groote droefheid van mg mjjne Kinderen en Behuwdkiaderen myn dierbare Echtgenoot LEONARDOS VAU DKB SANDBN in den onderdom van ruim 65 jaren Wed L VAN UEB SAN DEN Gouda 9 April 1878 geb Bkandt De zaak zal voorloopig met behulp van myneo zoon op denzelfden voet worden voortgezet Eenige en algemeene kennisgeving Heden hoogst gedettkwaardigen dag dewijl dit de dag is waarop voor 30 jaren SES STIMN7MHO0FF bjj ipjj in dienst trad in welken tjjd hjj steeds ijverig bekwaam en van onberispelijk gedrag zich van zijn taak heeft gekweten Ik wensch hem in die betrekking nog zéér lang te kennen S S POLAK Gouda 12 April 78 Borsteliabriekant De ondergeteekende maakt door deze aan zjjne geachtfl Stadgeaooten bekend dat hjj met 15 APRIL ophoudt zgne EEOOSBASESSSAmillE uit te oefenen tevens beleefdelgk bedankende voor de genotene gunst en het vertrouwen hem eene reeks van jaren geschonken Eene groote Sorteering fl VOORHANDEN BU W N RaaUmaakers Banketbakker Haven C LUNENBURG Koeken Banketbakker Turfmarkt Gouda 11 April 1878 mwmmi mmmumx Schoorsteenveger en nietselaar GOUDA Spieringstraat F 47 EEN GEPENSIONEERD wenscht gaarne in de eane of andere BETREKKING geplaatst te worden Adres onder No 44 aan het Bureau dezer Conrant Men vraagt fatsoenlgke jonggehuwde lieden waarvan de man zgn bezigheden buitenshnig en de vrouw EEN NET te Gouda kan waarnemen Adres met franco brieven onder letters E E aan het algemeen Advertentie Bnrean van NUQH VAN DITMAB ROWBEDAM DIJKGRAAF en HOOGHEEMRADEN van RIJNLAND brengen ter kennisse van d Ingelanden dat bg de op 4 April U gehouden verkiezingen van 2 Hoofdingelanden en 3 Hoofiimgeland plaatsvervangers met volstrekte meer derheid van stemmen gekozen zgn de volgenJe Heeren alt Hoofdingelandtn in het 6e district H PENNINQS 14e L Graaf vai LIMBURG STIRUM als Hoofdingtlcmd plaattvervangert in het 3e district A J E bar vanITÏERSÜM lie P H C vahdkkBROEKE 14 J H WILLINK dat vermits voor de vervulling van eene vacature van Hoofdingeland plaativer anger geene volstrekte meerderheid van itemmen ii verkregen er eene herstemming zal plaats hebben op den 18en April e k en wel voor het 6e district tusichen de Heeren M TEMMINCK en P A HOOGDUIN En znlks op de volgende plaatsen en aren 6e district Hoofdplaat JAsm a Op het gemeentehuis te Litie voor ingelanden onder de gemeenten Litêt m Iltué gom van des voormiddag el tot de namiddags drie ure b In het lokaal van den Heer taw KONUNENBüRG te Noordvijk voor ingelandenonder die gemeente van dea voormiddagi tien tot des namiddags een ure c In de Oude Raadkamer in Noordwijkerhout voor ingelanden onder die gemeente van dea voormiddag tM tot oef naaiiddagi e n ure DE JGI EL1JJ nonr HOEST HEESCHHÊlD VERKOUDHEID bestaat wel geen middel zoo eenvoudig gemakkelijk en aangenaam in het gebruik ali de JMIl HOFF sche MALZBOBST BONBOITS die door hunne slgmoplosseude den hoest onmiddelgk kalmerende werking in dit jaaraetude ONOVERTRBFFELUK zgn op STmT ALS IN SiïlS en getuigt de steeds grooter wordende consumptie t best voor de deugdelijkheid run dit huismiddel Verkrggbaar in blaauwe takjes ii 30 cents JOH HOFF sche Centraaldépót Amsterdam Smalle Bloemmarkt bg de Paleisstraat F 250 Te Gouda bg J C vai VREUMINGBN Schoonhoven L B Okhüizen Delft Frankamt ZOIVDAG a s weer 7 PORTRETTEN k L H SERRE Gouda Druk van A Brinkman B deze Courant behoort een BQvoerseL KeimiBgeving INMGTINGEN WELKE GEVAAR SCHADE Oï NADEEL KUNNEN VEBOORZAKEN BUKGEUEESTEB en WETHOUDERS der gemeent GOUDA Gelet op artt 6 en 7 der wet vao deB Sn Jon 1876 aUaUMai No 95 Breien ter alf emeeue kenais dat op de Secretarie ter visie is ftelegd een verzoek met by lsKro lo vau I van Heek om verf ouiug tot het opriohten eener smederij in het prrecei gelef en aan de nieuwe Haven vqk N No 96 kadaater Seotie B No 283 ia van W N en W de Bra jn om verbanning tot bet opriokten ener knipery io bet perceel gelegen aan de Bogen wgk O No 14S kadaater Sectie I No 126 Dat op Zatudag dea 7n April 1878 des aamiddags ten 1 ure op het Baadhuis gelegenheid is om beiiraren t geu de gevraagde vergnnniogen in te brengen en dat güiurende drie i gs y66i dien dag op de Seeretaria der gemeenti van de ter sake ingekomen sebriftanB kan ivordeu kenais genomen Qpuda den 13n April 1878 Bnigemeester eu Wethouders voornoemd VAN BERGEN ÜZENDOOBN De SecratarM BBOÜWKE BINNENLAND GOUDA 15 April 1878 De Algemeene Kerkenad beeft ter voortiening in de Meatara vaa eenen predikant alhier nit het vroeger medrgedalde 6 tal gisterenavond bet volgeode 3 al opgemaakt A E van der Dossen te Skeoen W H Lattenberg te Waddinxveen en B J Siraan te Breda Daarop is laatstgenoemde tot predikant beroepen Naar g vernemen ui de afdeeling Oouda en Onutrelu van FUksonderteijt aanstaanden Woensdagavond alhier en Msgadcring houden voornamelijk tot bespreking van el ontwerp tot wgsiging van de wet op t Lager Onderwas In eeg gisterenavond gehouden algemeene vergadering vun aandeelhoudera in de Ooudteü FleeickiimKtrg is uit het jaarverslag van het bestuur gebleken dat de toestand uer vereenigiug allessms bevredigend is Ovrreeukonutig het reglement werden 5 aandeelen uitgeloot Tot bestuursleden werden gekosen de heeren M H Diepenveen en F N Maas jr Gisteren tijn in het Ie kiesdistrict an de Krimjpenerwoard met algemeene stemmen herkoien tot hoofdingelaud de heer A Nobel te Vlist en tot hoofdingelandpUuitsrervanger de beer D de Jongte BergAmbacht s Lands middelen over de drie eerste maanden deses jaars hebben opgebracht ƒ 21 922 214 19 gade ƒ 554 860 66Vj meer dan in hrtselfde tydvak van 1877 D raming bedroeg ƒ 23 597 206 86 Staten Generaal Twxeok Kauir zitting van 11 April 1878 In deze zitting z jn aangenomen de onteigeningswetten voor de spoorwegen Amersfoort Nymegen en Dordrecht Kesterec maar geschorst de discussie over de onteigeningswet voor dea spoorweg Stavoren Leeuwarden door aanneming eener motie de wenscheiykheid uitsprekende dat Bolaward in dien spoorweg worde opgenomen De kamer is daarna op reo s gescheiden Bü kon besluit van 4 dezer is aan bat district Haar Ha en omstreken vaa de vereeniging Sft Hulp reohtfpersooobjkheid verleend Daardoor is de moettIjjkheid uit den weg geruimd die gerezen wn door de vraag of plaatselijke afdeeliu en eener Vereeniging die rechtspersaooiykheid heeft reeds daardoor bevoegd zijn in rechten op te treden dan nel een afzoaderl ke erkenning als rechtspersoon behoeven De Minister van justitie is blikbaar het hiatate gevoelen toegedaan Te Amsterdam is thans iu hU Paleis voor Volksvlijt de gewone jaarlgkscbe testoonstelling van tninboawvoortbrengselen geopend £ en 170 tal gouden zilveren en bronzen medailles ttt gezamenlijke waarde van ongeveer 4000 werdaa ten behoeve van de ittzeaders door verschillende Wbugstellenden uitgeloofd De tentoonstelling dn tot Dinsdag a s eo zal worden opgeluisterd do lt matinees en soirees Art 1 der wet van I Juni 1830 bedreigt een gevangenisstraf van twee tot vfi jaren legen ieder die boosaardigUjic eu in het epeiabaar d persoon des kouings zal gesmaad gebooni of gelasterd hebben Gemeld artikel dat hier te lande gelukkig in het vergeetboek is geraakt moest deser dagen door de arrond rechtbaok te AmstefdaHi worden toegepaat op zekere W S Tegen bsg werd naaselgk een vervolging ingesteld ter zak lat hij op Donderdag 30 Augustus U op den Bnitesdtant by gelegenheid dat de komst van Z U dea koning lot een bezoek van de Landswerf iei4 ilKcbt en aldaar een groote menigte volk hjiaia fK iwh beleedigeude uitdrukkingen over den tciihg veroorloofd had Daar twee getuigen hut baijsn dier woorden beboorluk oonatalcerden wtrd idès beklaagde bij verstek schuldig verklaard en tot eMWUslsiie gevaagenisatraf van een jaar veroordeeU In d iUBg basft aioh at Maité favacfsd met prins Alexander als eere voonitter aan het hoofd dat ten doel beeft een buldeblyk van dankbare vereeriag te doen ren zen voor een van de grootate weldoeners der menschheid voor Hugo de Groot bq gelegenheid van zijn naderend 300 jarig geboortefeest Ondrr de circulaire komen niet minder voor dan ongeveer 120 namen van mannen die op wetenschappemk en staalkundig gebied met eere genoemd worden Te Kralingen gaat men steeds voort met bouwen In weinige jaren is een groot aantal oanzieulijke gebouwen verrezen en verscheidene nieuwe straten aangelegd en nu zullen weder een 120 tal woningen worden geiet meest in lanen welke nog niet volgebouwd zyn Ook in het nieuwe Park is men druk met den aanleg bezig en zullen aldaar ook spoedig aaozienlyke woningen worde n ges ticht De 9e jasrlijksche openbare uitvoering van het Nederlaodseh Gymnast ekverband zal den 2 Sn Juni e k s namiddags van 2 4 uur te Haarlem gehouden worden in de Hertenkamp in den Haarlemmerhout de gemeenteraad gaf daartoe vergunning met eens bijdrage van 300 in de kosten Voor het vieren vsn bet 60 jang bestaan der Kon Milit Academie te Breda i volgens Br Ct door den Miniatcr van oorlog 4000 beschikbaar gesteld zoomede 4000 ter beschikking van den kommandant der genie aldaar ten einde daarvoor te laten maken eenige herstellingen schilderingen en een planken vloer in cxoercitieloo Is alwaar men op een van de dagen der feostviering een bal wil doen plaats hebben Donderdagochtend is te Arnhem een vnt met petroleum ontploft dat te dicht in de nabijheid van een brandende kachel was geplaatst De vrouw des huizes vond men gi stikt op den grond liggen overdekt met brandwonden en ook de man log bewusteloos uitgestrekt ernstig door de vlammen verwond Een jeugdig kind dat zich mede in het vertrek bevond toen de ontploffing plaats had kwam met enkele kwetauren vry Men slaagde er in den brandy die door de grapte hoeveelheid petroleum een dreigend aauzieu had in betrekkelp jcorten tyd te stuiten Heinekens bier zal ook op de Parijsehe wereld tentoepstelling verkrijgbaar yo IMor den Haagsohen arehiteel den heer H J Van den Briuk de ontwerper van den oud HoUaqdaokea gevel is een plan voor een elegant bier pavil oen oatwerpen ia Op de onlangs te Amheai gehooden vergadering van hen die eene Vereeniging tot hearing van levensmiddelen in bet leven weuschen te roepen eene zaak die aanvaukelqk vr j wel opneemt maar waarvan het tot stond komen twg laehijg Uyft leolang niet velen zich aanmelden werd min of meer in twijfel getrokken of die vonralsehi ea vel zooveel te beteekeneu hadden Het was maar eoonntengeschryf volgens somnrigeo Met genoegen zagen wy ook een der wijnhandclaien te velde trekken tegen de wjjavervdsahing maar sa vernamen w dat deter dagen aan de prefectuur van politie te Parijs eene inrichting waa tatstandgebracht tot onderzoek van wijnvervalaching Wanneer nu in het land zelf vaa dco wijn zulk eeu onderzoek niet overbodig wordt geacht dan rijst toch de vraag of wy NederUiidera zoo verkend doen wanneer wy ons willen veisewissen ook omtrent den wijn dien wy drinken teniq men modit willen aannemen dat de Frauschen bun vervalscbiea wyu geheel zelf opdrinken en ons slechts deu zuiveren en onvervalscbten toezenden Jrai Ct Het Fad vestigt de aandacht op eene pogiog die thans in Eugeland eu Ouitsoblaud en naar het schijut niet zonder succes beproefd wordt tot oplossing vag het vraagstok om de koatante betaling in de hand te werken Men is daarbij oitge aan van het juiste beginsel dat alleen dan in ruimen kring het contante betalen iagaag zal vladen indien zoowel kocjM ra ala verkoopcn er de zichtbare voordeelen ran genieten Dsaiom heeft nu getracht eene vereeniging op te richten die niet meer of minder beoogt dau aan de deeluemera de zekerheid te verschaffen dat het geheele kapitaal hetwelk zij voor huune Icveusbefaoefteu uitgeven over zekeren tijd ua 70 jaren weer in bun benrzen terug vloeit Zmder te willen beweren dat op deze wyze het ei van Ckilumbns is gevonden meent het Fad toch dat het denkbeeld hetwelk aan deze aoort van vereenigiiigen ten grondslag licht kapilaliseering van eene korting van 6 pCt waarvan de oploopende rente met rente op rente in bedoeld tijdsverloop het volle bedrag levert raarvan gedarende al die jaren de E pGl korting is gekapitaliseerd dus hrt volle bedmg van hetgeen mea gekocht heeft ook voor Nederland ernstige overweging verdient Nu oirea vier jaren geleden is de zaak het eerst beproefd te Londen waar men werkzaam i onder den naam vaa General Expenditure Assaraacecompany eu het onderzoek dat naar de soliditeit dezer veiteniging is ingesteld is een gunstig uitgevallen Naar t Fad verneemt zal weldra if Rotterdam een inrichtmg in het leven worden geroepen waardoor aan ieder die het weusoht de voordeelen znllen worden bezorgd der Ausgabe VersicherungsGesellsohan waarv io hierbgvenOA korte tukkende orgaulsatie is geschetst Voor de waterleiding te Groningen waarvoor concessie is verleend au de heeren Oadtchans de la Fnllle en Roseiikötter h bbeu B eu W aan den Raad aldaar de boofdpanten voorgelegd van een overeenkomst door dr gemeente met genoemd heeren te sluiten De gemeente blijft buiten deij aanleg en de exploitatie de coDceuionarisaen zullen ƒ 60 000 als woarborgkapitaal storten er is gezorgd dat de ingezetenen te allw tijde water kuiwïu bekomen en voor redelijke pjrijzen na 40 jaren kan de gemeente de zaak overnemen eu de gemeente woartorgt gedarende de eerst 3 jaren der exploitatie eeu zeker walervcrbrmk nl wat in die jaren minder wordt gebrvikt dan 1600 stère daags betaalt de gemeente naar den prijs vao 10 ecut per stè d Woensdag Verloren twee vipsehers jamBeriijk hun hun leven Terwijl eeu der drie opvarsuden eener Urker schuit de kor over boord wilde biten geraakt hij in de korlyn verward rn gtng mede ever boord Ziju kameraad hem willende hel ea deelde in het