Goudsche Courant, zondag 14 april 1878

i tcllie lot en vddrdat de oTergeblerea jongen hun tea Ijjn kon toewerpen waren beidou in de diepte vcrdvuueu De ogen sneed nu de korlyn af liet de schuit rooi deu wind om gaan eu hield op t iu andere soiiuit oon om het gebeurde mede te deelen Viiii du vaartuig ging na ééu mm oTer die de schuil te Nieuviediep iii de bMen brasht Id de twee drukste morgeuureu paMeeren 160 treinen het üuuoustreet statiüD te Londen eu hetzelfde heeft ploalt gidureode twee middaguren Dat ia gemiddeld ééu treiu in iedere iicht cu veertig Kcoodeii £ en sterk sprekend voorbeeld ran vrouvelyke verkwisting werd eenige dagen geleden Toor een der reohtbauken te Londen geleverd Mevrouw Tsohiflethwaite im eehtgenoote van een njken Schotsohen grondbezitter die een jaarl jksoh iukomen van 20 000 pond sterling had maakte enorme sobulden Toen bq in 1870 een rekening van 2000 pond voor kleeding zyner vrouw had betaald was lyu geduld en einde tn kwam hg met hiar overeen dat zij voortaan jtiaH fka iOO pond sterling kleedgeld zou verkrygen terw i tg lch verbond verder geen schulden loflder sjjne loeateramiug te maken Aan de leTcianoieii wnd hiervan kennis gegeven Merrouw stoorde tioh hieraan echter niet en msakte jn teven jaren bg cena der eerste modistea eene rekening van 30 0ue jwud sterl ig De beer Tsehifleihwaite die hiervan niets wist gaf egue vrouw geregeli 600 pond Mhouk haar nog eeue Itrvsting van 1000 pond voor ene leia nur ypte uKiibileerde haar boudoir op tgn landgoul H DenMahiie voor 478 p6nd en betaalde 86 poud voor aunistergen De inoJiste die ongerust werd stelde eene actie tegen deu heer Tsohiflethwaite in doch haar eisoh werd door de rechtbank afgeweten met een verwgziiig naar de overciukomst Taa 1870 tilascfaeu de beide echtgenooten Daar BieriDuw Tsohiflethwaite iet aan het huf ver eheeu e geen bals bgwooode Is bet oubegrljpelgk hoe ig jaarlqks 30Ü0 tot 8000 pond aan haar toilet kou besteden Om hare modiste tegen mogelijk ver lies te vrgwaren verïekerde tij haar leven Voor 16 000 poud lirling De modisle Verklniirde dat verscheidene barer kliditeii jnarigks 2000 andere 1000 eu nog andere dc kleinigheid van 500 pond IcrÜug J voor to let besteedden bestelling rau Cud 12 60 al wordt franco Tracht en rechten aan het adret TeraoDden hetijj tegeo rembonrt hetzg na outvanga van een poatwiaselt Voor ieder kleedingstuk dat bg ontvangst niet mocht bevallen wordt het geld oumiddelgk per poatwiaael teruggetonden Alle beatellingen te richten aan den Direotenr de la maiton du PonlrNeuf PARIJS INGEZONDEN Extract uit de memorie Tan toe lichting op denlS Jaauarijlorergelegea aan BH Burgemeester en Wetbouders bij de wiizigingen die CoDoessioDarissen voorstellen te brengen in de voorwaarden tot bet aanleggen eener drlnkvaterleiding alhier De reden waarom er zooveel tgd ia vervlogen voor wg UËd A oua gevoelen kouden mededeelen it vooruamelgk omdat wfj de vourwaardeu hebben willen vergelijkeu met die van andere steden cu te te doen beoordueleu door deakuudigeu en vooral door Ananoiert vau wier oordeel omtrent reniabiliteit der Ou dernsming de goede uiulag der zaak veel afhaukelijk is De vooruaamate aanmerkingen die meii had woren 1 Over het niet verleeneu van rente garantie door de Oeraeeme zoo ai bij alle particuliere waterleidingen gedaan werd maar dat niet in de Iroor waiirden kon opgenomen worden om de eenvoudige reden dat oudergeteekeadeu het niet gevraagd hebben Bvenwil beaobovwde men buitendien de zaak toch een zeer goeda geldbelegging vooral na eenlgen tgd als er 2 Veraudtring werd gebracht in rt 1 id den duur dor concessie n de bepaling der standpijpen ent enz en hiermede zgn wg het volkomen eens Nu bet iemeentebetluur eenmaal in beginsel heeft aaugenomeu om conoessie te virleencu tw felen de oudi rgeteekeudeu dan ook uiet uf te zullen bij de uitvoering van het plan de krachtige medewerking onclerrmden van HH Burgemeester en Wethouders IU het vaststellen mu de voorwaarden die de uit voeruig mogelijk kunnen maken la het daarstellen van eene woteirleidlng alhier noiir hun gevoelen eene hoogst noodige zaak yan groote behoefte ter bevordering van de gezondheid der ingezetenen en in de gevolgeu lucratief vaor de Gemeente zoo is het ontegenzeggelgk waar dut in ceue kleine Uemeed e wil men het doel Iwreikeu algemecue medewerking wordt vereisoht en Wel In de eerste plaati taif het Qemeeatebestunr Onder detea indruk hebben w de voorwaardenons door GËd A loegetoaden met inOc tnemingvun het gevoelen Tan anderen hierboreu vermeld rgiwlijk overwogen cu z u tot het resultaat gekomenoui UËd A ia bedenking tegeveuen voor te Slelleii om in die voorwaordea de wgzlgingen te wiUeu bren gen die wg bg deze in bglage 1 overleggen waarnavg met spoed en met kracht hopen te kunnen doorI gaan om de zaak tot stand te brengen i Art 1 Uoewel ondergeK kendeq in de voorloopigt onderhandelingen met Burg eu Welh de mogelijkheid om het gefiltreerd Usaelwater met eenige scheikundige middelen in geval van epidemien nogmeer te zuiveren niet ontkend hebben zoo kan erevenwel van scheikundig gezuiverd Usselwater iu weieuschappelijke opvattiiig geen sprake lijn enook uiet van de geheel on paude beaaming ran tpidemieu maar de oadergètcekanden met oaaawgezetbeid nagegaan hebbende wat of er over datpunt omtrent bet Maaawater ie Kotterdam is behandeld of er ééuige waterleiding in de gi heelewereld bestaat Waar dit plaats heeft en na gehoord te hebbeu het advies van geneeskundigen dat goed bezoukea en met zorg gefiltreerd Water voUoendeis ook bij epidemign zoo moeten zij er oA aandringen die Uaanle nit art 1 te doen ven leD Art 2 Het ia natuotlqk éw üen situw ruldiogstoestel bg gevallen Tan brand lis door een doofstomme te lowa uitgevonden Het bestaat lui B tsort van tulband Welke toodni men hem op l a f hoofd te en onder de kin vastmaakt door snelle inatrooioiog van lueht tot een ballon r iK blam wordt toodat hij een deel van het gedicht van een menaoh kan dragen De val wordt door dit toestW too gebroken dat men tonder gevaar vpor verwdudiiii er mede uit de derda verdieping iioar beutiieif ktih priii ii Te MiUaii heeft ecu schouwburg schandaal onlangs algemeen 0 spraa verwekt Adeline Pdtti die in het Sc ila the ter voorstellingen gaf bevond tieh met den bekenden tenorzanger Nicpïiuie cu uesige anderenin de koffiekamer toen Nicolini over de iudringcrije heleefdhedea Tap een der aanwctigen jegensde diva vergramd goedvond hem eeoe drnebt tokslagen toe te dieueo De langerca wierp tichtusBohen de vechtendeo ontving telve eenige voorden auder bestemde alageu viel op deai grond iu zwijm Tèrwgl meu Hiar i Wr bare loge droeg i gingen iqtusacjiea e kampiaeneB voort elkander te bestoken tot atti s kamenier dif eene llcsch spuitwater voor hare meesteres was gaan halen op den inval kwam den straal tegen de aangezichten der twee vijanden Ie doeo spelen Dit werkte alt een toovermiddel 4e twee verwoede ttrgdera maakten zich too tnelmo gelijk uit de voeten Het i nllandsehe pnUi k heeft reeda begiepon dat men eveagoed gekleed wordt alt men achrgft aan bet du PontNeuf te Parijs als wanneer men Zich bij een der groote kleérmakera aldaar rervoeade Dit Huie is er in sesla gd om hetzelfde voor de Heereu Ie doen wat 3e Magazgnen in ihode artikelen voor de Dames hebben daargeoteld Dat wil zeggen om ieder Heer b Jnii tegen ét h lft van den prgs die hij bg on Hollaadsche lleêirmaker betaalt volgeot de laatste argtcbe mode gekleed te doeo gaan Het Hui do Pont Neuf heeft het vorige jaar tgne intrede in UoIUnd gemaakt op eene wijze die opmerkeoawoardig is eu het voorbeeldeloos succes dringt hem zoo veel mogdgk nog beter daar te stellen Ziehier eenige prijzen ait den nieuwen CaUlogus De Vooijaars overjae emi saison Gld 7 60 DeElboeuf Compl pak Loken 14 80 De SorptelMmt PranachDril 4 90 DeïMJtF i4taMeVfin efpa kl anlaisielake n 2 90 Eerste Cummnnie pak Zwart Laken 6 4D Om atté Inltchtiugen te Ëckomeo behoeft men slechts den Catalogus met de modeplaten voor t Zomerseizoen aan te vragen die U flraiica wordt toegetondeiL rpet aanwijzing om zelf At maat te ncmed t ère enz e vermoeden en hopen wel uiet dat de voorbereidende werkzaamheden zooveel t jd eallen Vereiaoken maox meenen toch nu ze van voornemen tgn eene maataehappq er van op te richten die wijUringen voorzichtig Daar het hnn doel toch it Om toodra de rpor Waarden door den Baad eu de onddrgeteekeuden tgn aangenomen eene Negotiatie te openen en daarna de ïnsehrgvers uit te noódigea tot eene algemeene vtr gadering voor het verkiezen van Bestuurders en het Ontwerpen ran atatuten om zoodoende Ai onderneming opr solide grondslagen geveati d te krijgen dan tonde het niet te verwonderen cga de termgn van 1 Uei 1878 eenigszins overschreden mdesi worden 2e rekenen ti boirendïen op ddt voor het benoodigde kapitaal ifl Gouda Biet geheel zul iügeschreven worden boewei ze op gbede gronden kunnen aantoouen de zaak hier zoowel als op andere plaatsen zoo hier e 1 in ii buitealaadi fotnat i den duur ruim rentegereud zal worden j omdat eeamoal de werken gereed tgnde de joarlgluehe uitgaven niet groot zgn en de gronditof niets kost Kaar een en ander kan allioht aanleiding tot oponthoud geven Art 9 Schijnbaar is deze elansole teer aannemelg k voor coaoessiauaristen naar denkt men wat venler door dan komt meu tol een auder retaltaat 10 Zoude het van overwegend behing iQu wtfr die etandpgpen geplaatst worden want wie tol in zijne woning eene waterleiding nemen wanneer er kortbij eene pomp kraan is waaruit men gratis zooveel water kas laten haleu als men wilP Meo behoeft dat zelh uiet door vaste dienstboden te laten doen maar aan de werkinrichting tgn personen aan te nemen die op vaste tqden dat water tegen een teer gering loon lutleu komen aanbreagtn zoodat niet alléén bchoeftigeu daarvan tullen gebruik maken Wil men toeh eene waterMdiag hclibeB dan is het niet dotnlgk eene voorwaarde te stellen waarvan men Toorait kaa Wrekenec dat die e ne doddtitck ia voor het welalagen der taak 2 Wordt er in den regel grovelijk miibnCk gemaakt van publieke pompen en is men bet daarover in alle lauden éeus door officieele ondetioekingen is beweten dat in Bruatel Liverpool Oloseow Newïork ent de watarverapilling bg geheel vrije pompen kranen meer dan O a is Ook te Amsterdam bestaan voortdareiid kloebleo daarover Ninm va dm Dat van 17 Nov 1877 Werd bet water alleen nog maar tot driukwater gebruikt zooals ia Engeland eu elders overal pablieke driukfouteinen warden gevonden vaar vele bewgzen tgn er dal waar publieke pompen kranen tgn het water daaruit tot het wassohen en tehooumaken der buizen doorspoelen van rioolen ja tot het toktobbeu der straten wordt ebazigd In vele plöitaeu o a in BogtUnd wordt er geen buit gebouwd of er wordt eene waterleiding iu gelegen eu of eigenaars daarin nu buii voordcel zien ten einde eene hoogere huor te Daken of dat er wettelgke verordeningen daaromtrent bestaan ten einde iedereen aan te moedigen ja te dwingen om gezuiverd water te dij ikeu weten wg niet maar op de meeste plaatsen Aiii it lelfs in de kleinste arbeiderswoning eene waterkraan Tegen W at rvcrspilling kan een roortdarend optieht der politie wel veel voorkomen maar dat it geen genoegzame waotborg vdor de ondernemers Ze wBleB baüea bM oorgMteWe tarief wUrvk voor 10 eeuta in de week in arbeiderswoningen Volgens een daartoe te bepalen reglement drinkwater rerechaffen maar geked rr e pompen kranen voor OOO tjaan te geren ia niet dOeiilgk De beiwaren t geu dit artikel iQu daa ran overwegend belang en kunnen van zeer veel invloed iljn op het Weli krKkeb der oaddticming 3 Zonden Oaiicessietoaifssèd het nog beter achten indien het Gemieutebosluur aan het publiek vrg water wil verschaffen daarvoor Conuessiouarisaen schadeloos te Stellen dooi het gebruikt itattleade vrafer doormeter te doen gaaa idoalt later oojt te Briiasetgeschied ia Art 19 Nagenoeg de mee te eouMilHi van waterleidingen zgu van langer duur Leideu bepaalde 60 jaren Amsterdam 100 jaren den Helder ook 60 jaar Gouda met zooveel minder bevolkiug ru fabrieken zoude dus minder duur hebben Het is waar eoncessionaritsen heliben bg bun vertoek ren 26 i SO jaren melding gemaakt maar op advies van Financiert aoht ihen die termgn te kort op grond dat eerat op den Uugen duur de voordeelen komen door een meer algemeen I gebruik Trouwene de voorgeatelde wgZiging ia geheel nit de voorwaarden van Leide i overgenomen Enz enz Wai get J V ias ilOBBÉ A KAPTIJN t IU i i atl ü Mijnheer ie Redacteur I Het was een uitstekende gedachte van t Bestour van Butgerplicil om t regeeringtvoorstel in zake een rerbéterde waterweg op een ledenvergadering te doeo be reken Iets dergel jki moeat meer gebeuren De burger in Nederland leeft nug Ung niet g o K mede met de publieke zaak Aan de kieenereenigingen de taak om den belangatellende ingtaetenen gelegenheid te geven bun gevoelen te zeggen ia de zaken van den dog Op t oogenUik ia een voor Gouda hoogst belangigke zaak aan de onK nl die der drinhnaterleiding Zon t niet goed zgn alt de kiesveréeirigingen hier bestaande QaneeHteieltng en Hmdfc e JCtetwrrca in eeue meeting belegden ter besprekifig van deze hoogst gewichtige aangelegenheid Herinner ik t mg goed dan beeft de hier zoozeer gewaardterdel doeenlj dehber K HaMj directeur ott de hoog buttienchaal met 8 jar onrsus te Rdttet am reeds vroeger eea vitioOdi ing oQtrangen om die tiaak j in te leiden waaraan op dat oog nblik geen geVOlg kou worden gegeven Tbana it t de joisM tgd om de zaak in t publiek ter sprake te brengen en een debat te doen plaats hebben onder leiding van geaoemdeu beer of bij verbiaderiagran een anderen deskundige Raadsbesluiten moeten steunen op de gezindheidvau het denkend dnel der bnigerij laat de publieke opinie alzoo spreken I A Laatste Berichten BtOrtel It April D Kamer beeft met 80 tegen 24 stammen het wetsontwerp oangeoemen op de vernleerdrring vtn bet aaatal leden der ICamers Het oorsproukelgke ontwerp dat de vermeerdering vaststeldeop 14 afgeraardigdeu en G leden van den Senaat is geamendeerd Na een lange diaoaatie en door de krachtige pogingen van de linkerzijde is de vermtcrdering gesteld op 12 afgevaardigden en 4 leden van den Senaat De weggevallen plaatsen zouden den oleriealen ten goede zgn gekomen Voortaaa zal de rerdecHug en het aautd tan de leden der Kamers geacbieden met het oog op bet cgfer der bevolking BbFetenbOrc ll April Het nmü de at Mtmbo ra verklaart in het reeds per ulegraaf klrteUJik medegedeelde artikel dat de vrijheid van handeka op bet congres natuurlgk in zich sluit bet lecbt voor iedere magendheid om elk artikel van het vredestractoat all onderwerp van diMlisaie roor te tillen eu dat evenzoo de vrgbeid van beoordeelen in tieh aluit bet recht voor iedere mogendheid om elke Upaling aan het troetoat aan de eigene en aan de Buropeesehe belangen te toeteen Van de mogendheden hangt t af te beslissen of zij niet slechts tot eene beoordediag vaa het vrcdeatrtetaat maar ook tot de oplossing der moeielgkheden iu t Oosten door luiddd van een congrea of door onderlinge aehriftelgke gedaehtenwisseliugen willen geraken Het Feterabnrger Kabinet zal zich aan geen disooatie onttrekken weUce tol overeenatemmiug siu kunnen leiden Konstantinopel 12 April De Forte heeft een eiroulaire aan de mogendheden gtionden waarin zij het traotaat van Sau Éte iano rkent ala een ge volg vau hare nederlaag De Porie is besloten om het op loyale w te ten uitvokr te biggen dchoon evenwel aUe wgtigiagett haar welkom WAdeU zijn die door de welwilleudc interventie van da Mogendheden eiL door de gematigdheid van Bnalaad tanden worden t eeg gebrracht Dodi welke de uitalag van de tegeuwoocdiga eoderfaandalingesi tok isoga zqa de Tdha ieéait de vwpliohtilig op tibk om da kMvotia igen iH te roeren Actit Tnrksobe frantporttohepen tgn naar Odetaa veKMkén bm de krijg evanftinieu af te balen Petersburg H ApHl De Jgtuee Knne zegt dut de ciroulai roor eene ran 6tortschakoff uitgegeven welke de betwaren ran Oostenrgk behandelt lucgerlij k Stand niWQHENr 10 April MIHi IieoU oadenP J EndtnbirK en C 11 Vliak Andiici tidtra A Zcgnld n 1 Hriiijnvi lleon Ferdiaind Willem ouden A vao der Uluiu Lil A M C Haerea 11 C rwdiai Cbriitiiit ouden U II Pulvt ca N E Arat Joiuou Coraclu ei FranciKui AdrikDui ooden S C tsn Hooff ru W E W Trgsbuiy Uilleai oaden F de Onaf eo F K Kayf JuÜhiiu Coruelis Adrisaos oaden i F Zftwia ea O vso Miidooort 1 GoRtrng Eliubetb ouden W Kelder en G a dcir Broek U Johaniief Bartboiomegi oaden F I Ngklel en F MIkkers 13 Jan luden D SehsUl da V MeiMtoger ntouiw ooden O Jae ien ea J M WillMns OVEBLEOEN U Afril P Safeaeit 4 j t I aa deu BoKh IS d ONDEBTROUWD 12 April J Koeioiaa l OaiI Vost er 27 j eu B H vau Leeuwen 28 j ADVERTENTIfiN QetroBwd A B MONASCH van Oouda m CLAUA RUBENS Tan Ameterdam Auutirdom 10 April 1878 Eenig iMüUfféving V Bwtileii wtm en Z oii J M JAÖl ËItS WiiöiaiM Fluweelensingel A Gouda 13 April 1878 Heden ontsliep zacht an kalm ia den gezegendei ouderdom ren miin 88 jaren onze goede Moeder en Behuwdmoeder Mevrouw A M LAMAISON Wed W len den Heer E SCHÏLTBMA JSZ Namen hare Kinderen enHB nwdkinderen J N SCHELTEMA Gouda 7 April 1878 Etnige ketmiigevkig Wegens Buitenlandsche betrejdringen eerst hedan gpfjlaaiat Door deze betnig ik mjjnen hartelgken dank aan mgnen geaoliten Patroon den Heer üfft K e e i iaiaiewftiaiiKit voor de blgken van achting en erkentelgkbeid gedurende 30 jaren door mg ondervonden Gouda 12 April 18 8 8 van HOOFF WAAESCHÏÏWHTG De ondergeteekende mnnèhawt een ieder geen CBEDIËT te verieenen aan z n Zoon Teuflis Meoljias Reebeen zullende door hem OSENE BETALING meer geschieden T N REEBEEN Ondergeteekeode heeft de eer zgne Stadge ooten kennia te geven h Va April naar Delft vertrekt WolüBlioeksluis No 13 Hon tevens kennis gevende hy tot het verrichten van BEPAfiATlES aan NAAIMACHINES eXkea DONDERDAG te spreken zal zgn in IM Hotel oi PaAtnr H LAMME UIT DE HAND IB ÏOOP EEN ZEBE 60ED ONDBBHOUfiEN zeer geschikt VOor eèntbegianeuden Adres Bnreaa dezer Courant onder No 46 Mevrouw Schouten Hoerhamer vraagt eene BSECWAME Mode niaaister Wekelgks 1 dag 0M8AAAD IDOÊN Mfil EBN tot het verrichten van huiswerk van s morgens 8 tot s avonds anr Zltsb Ie vervoegen bg tleniBoekhaadcltttf A BBiNKMAN alhier onder No 46 VAST WERK Er WOBDT GBVfiAAGD BEN BEKWAAM mmmmm en een KRÜLLENJONGEN Wh L A v D BEN A DE 30Ka Mr TIMMERMAN te Ouderierk ajd IJe l vraagt terstond tegen HOOG LOON efl VAST WKRK BEKWAME Heden Voorhanden de nieuwste modellen GOÏÏDIÜT PABÏÏItES VESTKETTINGEN Eugcnies AlcdoilloBS Rniisjfs BOEKIinPPER nSU OTJB$ enz Ook een FRAAUE KEUZE JvWEfiLBI ill loROLOGIEH J onw E PAVOOÏVDT Dubbele Buort OOODA PlAATSnBTAfffimS kunnen zich nog engageeren tegen HO 00 LOON bg 8 BOOV Bkekermnffel De ondergeteeb de maakt door deze aen zgne geachte StadKenooien bekend dat bg met 15 APRIL ophoudt zgne ISOOSEASmSMM nit te oefenen tevens beleeMalgk bedankende voor de genoteue gunst en het vertrouwen hem eene reeks van jaren geecbonken C LÜNBNBÜKG Ifft Ptfce Baafaib kfcBt Turfinatkt Gouda 11 April 1878 5 STBBNSOLBN SAIIOSI HENDRIK NICHriKÊi FLÜWiaiI N SINGEL R 859 GODDAf beveelt zich aan tot het LEVEREN vu STEENKOLEN t ea eoncurreerende prijzen J lIIEBEfiT iAiHi iiBi Geëmailleerde PORTRETTEN naarde lji tste vinding KOOLPOBTB fTBN e ia duurzaamheid gewone Fhotographiën overiioffen VEKGR005WUBN Listen PaWpartoutsenz De ondergeteekende eenig jaren eea roimdebiet ftnotea hebbende vau zgngeêwdeStedgenoten blgft zich beleefd aanbevelen zooweltot bet LEVEREN vah t BiHBiiliil als tot het HBRSTEtLEN VERWEN en SCHOONMAKEN derzelren Verzekerende een soliede beh nd lipg noemt hg zich if l x t i AM mm O büVe aan de Pi ut B ÜZ T liT iTE IV vifiaen vwitoowbaren raid in AlCilVClil het tep eiale gdUustre rerk Dr iAh jF WHOt m tt mm i et m Q i L éaaj m aU Boekbakdelaan MtbJMen ofMht strccks kü Sichteh s borkhandel teIt Msl4 m t fa gen nwarto isndi an ia jBaB cegil O die ook Toorff op nK MnTaag wt itttekset itoatraa s aiiSiM en ttiMMmtulonBlMS geheele fiyk en naar d Or I l Bho iBt i Hu n tht vooiii eüelijke meA moeat in g stj Uuisgeria oat brn