Goudsche Courant, zondag 14 april 1878

¥ W 1 i € FINALE UITVERKOOP VAN ilUIIlJili tegen Fabrieksprijs Openings Dinsdagf bij E KEUZEKAMP Het derde hais op de TURFMARKT van f de Goowe H 85 Z Dl TJDJi C3r 14 JlJE RXT 1878 DAMES De ondergeteekenden bevelen rich beleefi aan tot het maken van COSTUUES EN MTEIS Alleen echt wtno r ie mlu capeulen waarmede de teaaehen ftatüteu s u uevrnataanden firmaatem pi dragen verkrygbaac iu jeasobeu a fl fl 1 en 6 Cent te T Gouda hg F H A Wolft Boikoop bg A J van Twout Waddmxvetn bjj C van Eenwen laattrecht bg J D den Hartog Oudtwaltr bg F Jonker Idenboig Jiiiverscel Zaivcrinsszoat fiet echte algemeen gunitig bekende ÜNIVERSEEL ZÜIVERINGSZOUT een zeker taiidli tegen tnaagkwaUn tuur braking hartumler enz ia thans echt verktügbaar in 1 4 pakjea iS Cent 1 2 pakjes a 27 Cent en bede pakjM t 50 C nt te Oouda bj J H BOERS Ajpothéker en te Botkoop bij A J VAX Twom Alle soorten van prima qualiteit RniJ DllGË VAS E THUXES te Ludwigshaiëna Rli tot de eest c aenrieezeBde prjjzen verkrijgbaar hg Van WageniBgen Keijser te Dordrecht ZOI DAG a s weer 7 PORTRETTEN è l L H SERRE i Ai f miii komen dankbetaigin en omtrent de gunstige werking van mgn middel tegen de DEONKENSCHAP in Zoo schrgft de Heer K T v G r Predikant ie Zuttm fOverjjssel Dank zg de Voordenigiieid die n gegeven beeft te vinden zalk en probaat middel tegen den Sterken Drank of liever tegen de zacht naar dat voebt eot Het middd is onderzocht en aanbevolen door de bekwaamste geneesknndigen en kan zonder het medewet der Igders aangevend worden Seeda doiiesdeo z n er van genezen Alleen echt verkijgbear bg dea Geoéeekondig advies koiteboi en franco A rt KraetiBier te Dresden Pillnitzeifsfrasse No 46 I Qondit Dnik van A Brinkmon heeft le eer de ontvangist te berichten der nieuFste Modellen van ZOMIERMANTELS 4 EENE ÉLÉGANTE EN VOORDEELIGE SORTEERING Lakens Bukskings Mantelstoffen Oxfords benevens AVOND m GEBEEEE DOEEEH Broderies Witte Bokken Boeselaars Lavalières 4 s i ook een zeer groote partij der Gordijn Neteldoeken Gezustera Vak DAM RAAM o 216 en verders alle Artikelen tot het vak behoorende Bij Keel Borst en Longziekte zelfs by iugeirortelde kwalen waar geen nder midddd wilde helpen van Mk r Tevolr MM Atttttn 2ÜI7EBE JOMÜZ EÜmE WIJNEN AJle soorten van B O R D E A U X en andere W IJ N E N bij Druiven Borsthonig fabriek van W M Zicfienhelmer te M PEETJBRS Jz te Gouda Eene groote gorteering flffl iSTll VOORHANDEN BIJ VV N Raaljmaakers Banketbakker Haven Bl cnder vrüif t aaobevolen de gereputeerde BORDBAUXWIJN van f 26 par Anker met dooijns Steeds belegen voorradig Ook bij proefilessotaen kwart en half aokera FrUsoouranten worden gratia en franko verEondea Alles wordt franko huis geleverd Abonnement f 2 25 per drie maanden AamTSCHAP voor Gouda en Omitreken A KOK CoMP Het nagemaakte Inathc rinMoBdwater is by gebrBik schadelijk voor Mond en Tanden Openbare Verkoopingc te GOUDA J f S op ÖltTGSDAG Iff APRIL 1878 deti vwrmiddags ten 9 nre aan het Lokaal wjjk K No 237 aan de Peperstraat aldaar van MEUBELEN en HUISRAAD FORNUIZEN en KACHELS BEDDEN en BEDDEGOBD een BIUART enz alsmede eene groote party nieuwe FABAFLÜIEUAmOLS Daags te voren des voormiddag van O tot 12 en des namiddags van 2 tot 5 uren te zien Don heer l r J Q POPP k k hof taadarta IfeeHim Stadi BoguergAtae n i Geen ROOD GRIJSof WIT haar Zeker is t dat men van alle Haarverfmiddelen het zoo gunstig bekende EAUCHROMA TIQUE de voorkeur geeft omdat er geen schadelijk bestanddeel in voorkomt Met dit vocht vpordt het witte haar blond bruin of zwart Rood haar wordt bruin of zwart naar gelang men verkiest en zoo NATUURLIJK dat een ander het niet BEMERKT Het groote debiet gedurende 10 jaren aan mg verfmiddel te beurt rivallen maakt verdere awWveling overbodig rajco aanvraag ƒ 2 dé flaion of 42 Ufaawe postzegah bij THEOPHILB Haarkundige Fredmispkm i2 Amsterdam Steonbdoef 21 November 1877 Eeeda federt drie jaren Igdende aaii eene hoogst lastige Bheumstischa tandpijn die in den herfst en winter ten gevolge van de verandering van temperatuur telkens heviger wordt lid ik mij reeds meermalen bloedzuigers aan den mond zetten waardoor ik veel bloedTerlies leed Ik heb reeds eene groote menigte flesohje met mondwater zoowel uit de hier aanwezige apothekeo nis van die uit de omgeving die mij verzekerden dat hun mondwater eren goed was als het Popp soho Anatherin mondwater gebruikt evenwel zoader het minste goede gevolg Ik wend mg daarom tbans tot u waards heer k k hoftandarts Dr J G POPP roet het verzoek mg nu voorloopig na de ontvangst dezer letteren twee flesschcn beuevens gebruiksaanwijzing van uw voortreffelijk Anatherin mondwater tegen overzending van kasten te willen eenden JIjj reeds by voorbaat van een gewensoht gevolg overtuigd houdende noem ik m j hoogachtend uw dankbare JOZEF WOHLPAHKT Te verkrijgen te daada bjj L Schenk winkelier op de Hoogstraat A 123 te Rotterdam by P E van Santen Kolff apoth en A Sehipperegn £ Co blauwe poroeleiiiwinkul te s Hage b j J Ij P Snabili apoth j te Belft bij A i van Bgn ea J E Kauwenboveo te Sohiedam bij C Malta GÏ te Leiden bg E Mooidgk te Utrecht bij F Altena en Kraan te Amsterdam bg F V Windheim Co en H H Uloth b Ct apothek te Oadewater b j T J van Vreamingenj te Schoonhoven bij A Wolff r Bflltenlandsch Overzicht Alle bnitenlaudsohe bUden zgn vol van de nieuwe nota van Gortachakoff in antwoord op die vau lord Salisbury Punt voor punt wordt de laatste door de eerste wederlegd doob m hoofdz k handhaaft Rusland zich op zgn vroeger standpunt Het geheele tractaat kan worden besproken maar de eisch van Engeland om het stuk geheel op losse schroeven te stelten en aan het congres de eigeulgke regeling der hangende quaeatie over te laten wordt niet toegegeven De gemakkelijkheid waarmede de Rus over de groote quaeatiea heeoglglt en geheel de verdediging Ier Russische politiek is weer een bewgs voor zgn diplomatieke handigheid terwgl zgn herhaald wijzen op het voorloopig karakter vau het tractaat van San Stefauo en zgne vragen aan het einde van zgn antwoord bewijzen dat hg den weg tot toenadering niet wil afsluiten Waarsohgiilgk gevoelt hij de gevaren die Rusland dreigen L rd Salisbury zal uu moeten antwoorden en met bepaalde vocrstelleu voor deu dag komen waarvan waarschgnlgk de bislissiug ori r vrede of oorlog tal afhangen Te Weenen en te Berlijn heeft het antwoord van prins Gortaohakolf een guustigen indruk gemaakt De ofiioiense NorddeutKke JUgemtine ZeUung is van oordeel dat het ongetwgfeld de goede gezindheid van Rusland bewust om met Kugclaud en alle mogendheden d e bg de quaeatie bctrokkeu zijn tot OTereeustemming te geraken De bezweren van Oostenrijk tegen de artikelea van San Stefano worden in eene mededaeling aan de Sokimta aldus samengevat De Russen bezetten Bulgarge ééa jaar in stede van twéé de bezetting telt 26 000 man in plaats van eene Russische commissie van organisatie Icomt eene Europeesche Servië wordt uitgebreid naar de zijde van Bulg irgc zoodat de handelsweg door de Uerzogewina naar de Aegeisphezee geheel vrg blijft Montenegro krggt geen zeehaven waarborgen voor voldoende Ijeschermiug der Grieken iu Bulgarije worden verUEiftl Dat dit weienlgk de OostenrWKtte punten zijn komt vrg wel overeen met hetgeen men van elders weet En het doet maar weder zien hoe ver het er vau verwijderd is dat Oastenrgk op het Eugelsche standpunt zou staan De agitatie duurt intnsschen aan de Teems voort Gladstone en eenige geestverwanten uit het Lagerhuis hebben een vergadering bggewooud van 600 afgevaardigden van arbeidersvereenigingen in de motie tegen de regeeriugspolitiek werd o a aan deze het kwijnen van den handel toegeschreven de militaire toebereidselen werden afgekeurd omdat zg de bedoeling hadden den oorlog uit te lokken Ouder voorzitting van den Lord Mayor van Londen had chter gelgktijdig een vergadering pUats die door vele leden zoowil van het Hooger als van het Ijagerhüis werd bggewoond hier werd de vrede van San Stefano voor onmogelijk verklaard en Rusland staatknnde hevig ngdig aangevallen Qe Puitsohe Kgksdag heeft eergisteren in tweede lezing de supplementaire begrooting afgedaan en daarbg den post voor het nieuwe rgksdepartement van financiën goedgekeurd Men had gehoopt dat Bismarck zelf de nieuwe instelling zou komen verdedigen maar hg verscheen niet en de verlangde inlichtingen werden verstrekt door den president der llgkskauselarg Hoffmann Donderdag heeft de Rgksdng het onderzoek der begrooting ten einde gebracht en zal naar huis gaan tot 30 dezer De agitatie over de binnenlandsohe ptJitielf wordt bij het scheiden iets minder veel draagt daartoe bg de veriekering van Bismarck up een receptie dat hg niet dacht aan een ontbinding van deu Ilgksdag De Bondsraad heeft bet voorstel van Pruisen aangenomen tot het houden vnn een enqodte over de gzeniidustric sommige leden verklaarden zich met kracht tegen dit voorstel daar zij een onderzoek voor geheel overbodig verklaarden Men matikt uit dit voorstel op dat de Begeering in deze zitting vau den Rgksdng niet meer de wederinvoeriug der ijzerrechtcii zal verlangen Ij jt Sohwcrin wordt gemeld dat de meerderheid der bevolking in de beide groothertogdommen met groote ingenomenheid heeft gezien dat al de afge vaardigden die van daar naar deu Rijksdag zgn gezonden weder een krachtige poging in het werk hebbea gesteld om een wezenlgke volksvertegenwoordiging te erlangen Men koestert de hoop dat men op die wgze eindelijk ontslagen zal geraken van een toestand die geschikt waa voor tijden als de middeleenwea maar die thans tot een gedqchte hinderpaal strekt en de ontwikkeling des lands beperkt Slechts de feudalepartij en die dtr socialisten kunnen daaruit voordeel trekken De ondersteuning door een groot gedeelte der leden van den Rgksdag aan het voorstel der Mecklenburgschc afgevaardigden geschonken heeft een zeer guustigen indruk ia de Groothertogdommen gemaakt en tevens de hoop versterkt dat eindelgkaan de stem van den Rgksdag gehoor zal wordengegeven De zittingen van de Fratische Algemeene Raden leverden tot heden niets bgzonders op behalve op Corsica waar slechts 15 ledeH van de minderheid opkwamen de Boiiapartislisclie met rderlieid was niet versebenen en maakte daardoor het cjnsiitueereu onmogelijk Tc Parg was het gerucht verspreid dat Dufaure zgn ontslag zou nemen als minister president uit droefheid over deu dood vau zgu vrjuw bet wordt echter bepaald ie en gesproken De Spaanache begrooiingacommissie heeft zich vcreenigd met bet voorstel der Regeeriug om 9 millioen pesetas te blgven bestemmen tot delgiug der schuld og altgd heeft de Belgische kamer van afgevaardigden de algemeene bera iilslagingeu over het wetsontwerp tot uitbreiding au het aantal afgevaardigden niet ten einde gebracht liet is uitvoerig verdedigd door den minister van financiën In overleg met de Regeerii g stelde de heer Jacobs van de n chterzijde la te zitting der Kamer van Donderdag een amendement voor op het wetsvoorstel tot verraeerJeriug der volksvertegenwoordiging waardoor bet voorgntelti KameiKd voor Meeheint en de Senator voor L uven Vervallen Door deze wgziging vervalt tevens grouteudeels de oppositie in en buiten het Parlement De Senaat nam het wetsontwerp bevattende den eersten titel van het wetboek van strafrecht aan De Jialu meldt dot het antwojrd van keizer Wilhelm op den brief van Leo XIII niet aan de verwachting heeft beantwoord Het bevat niets waaruitmen zou kunnen opmaken welke denkbeelden de Duitsohe regeeriug koestert ten opzichte van het godsdienstige vraagstuk en vooral aangaande het wedertauknoopen der betrekkingen In zeer beleefde termen betuigt de Keizer zgu dank voor de kennisgeving der verheffing van Leo III op den pauaelykeu zetel maar wat bStrcft het verlangen van Leo XIII om de kwalen te doen ophouden welke de Kerk inPruisen teisteren bepaalt de Keizer zich tot hel uitspreken van dea wensch dat de oneeuigheid moge ophouden ten einde het herstel van oprechte betrekkingen mogelgk te maken Evenwel zegt de Italu heeft alles zich niet tot deze briefwisseling bepaald en laat de terughoudendheid des Keizers zich verklaren door het feit dat onderhandelingen zgn aangeknoopt door tusjcheokomst van derden ten einde tot een modu tivjmli te geraken Zoowel van den kant vanden H Stoel als van dien der Regeering te Berlgn tracht men de moeilykhedeu te boven te komen De Rijkskanselier en de minister Faick stellen de quaeatie op zuiver terrein door te verklaren dat de Meiwetten moeten aangenomen worden als grondslag voor eene schikking welke ook daar geene overeenstemming op anderen grondslag mogelgk zou zgn Ophet Vatikaan houdt eene commissie van kardinalenzich bezig met het onderzoeken van die wetten omte zien of zij tut eene schikking kunne u leiden dochzg stuit daarbij gelgk te deuken is op bezwaren van bgna onoverkomelgken aard GEMENGDE BERICHTEN liet spiritisme bevat ondoorgrondelgke geheimen waarin wij als profanen niet zullen trachten door te dringen Voor de verschijnselen mogen wg echter niet blind zgo en daarom willen wij ook de volgende waarneming onlangs in spiritistischen kring gedaan niet verzwijgen Iu de tafel bad een geest zich gevestigd Dat was onmiskenbaar maar welke geest P Men kende hem niet Plotseling nam een der spiritislen eene sterke viachlucbt waar het moest de geest zijn van een kustbewoner die gewoon ia met visch om te gaan l len had nn maar te vragen Scheveningen terHeyde KatwgkP Noordwijk Egmood ZandvoortP Op alle vragen volgde een ontkennend antwoord Eindelijk echter door vragen en nogmaals vragen bleek bet de geest te zijn van een vriend van een der aanwezigen die op zee voer en waaisohijnlijk kort voor zgn vetscbgning zich met visschen had bezig jjebonden Het verschgosel is van veel belang voor de spiritistisciie wetenschap omdat er uit blijkt dat zoomen de jgeesten al niet kan zien men ze toch kan ruiken Jrni Cï In de vorige week heeft te Osnabruck eene rechtszitting met drafiorgelmnziek plaats gehad Eeti kastelein t Papenliurg die van tgd tot tgd eeu bal gaf en dan dikwijls met de mnziekaoten ongenoegen had besloot aan het gehaspel met het orkest een eiude te maken Daarom kocht bg een groot dniaiorgLl uitsluitend geschikt voor dansmuziek Dat mstrumeut voldeed echter alleen bg een polka of galop want ofschoon liet ook walsen dee i hooren verklaarden toch alle Fapenburgers onmogelijk op die muziek een wals te knnnen dansen Hieruit ontstond een geschil tusschen den leverancier van het orgel en jen kastelein over de muzikale waarde van het instrument Eenige leden van de Emdener kapel benevens andere deskundigen werden ontboden en op grond hunner verkUringen zond de kastelein bet orgel aau den leverancier en weigerde de betaling De leverancier zond het terug maar de kastelein weigerde het aan te nemen en tengevolge daarvan besloot de leverancier een eisch tegen hem iu te stellen Hierop volgde een proces lo de openbare zitting werd nn het orgel voorgebraobt en moest het Ie walsen spelen Als deskundigen compareerden een orgelmaker een dansmeester en een kapelmeester Deie lastite verklaarde dat het orgel wel walsen daed hooren maar dat er toch iets aan scheen te hape n waarover hij niet kon oordeelen Het waa namelijk de vraag of er op die walsen kon worden gedanst üp dit gewichtig punt werd de dansmeester oin advies gevraagd Deze begon met een wijdloopig vertoog over de theorie der danskunst waarvan de cjuclusie hierop nederkwam dat een geoefend danser wel naar veel slechter muziek ja zelfs wel geheel en al zouder muziek kon walsen maar en op dit punt kon hg zich geen bevoegd beoordcelaar noemen dat het nu slechts de vraag was ot de ingezetenen van Papenburg tpt de weinig dan wel tot de goed geoefende dansers behoorden Om daarover te kunnen oordeelen zou hg ze eerst moeten zien dansen De rechtbank scheen bet evenwel niet Doodig te achten het onderzoek zoover uit te strekken Althans de zitting werd gesloten en de uitspraak zal binnenkort volgen Door de Sociélc des Voyage te Parijs die voornemens is een reis rondom de wereld te organiseeren is met dat doel de stoomboot Ptcardie aangekocht Dit schoone schip heeft een lengte van 92 meters bij een breedte van 9 meter en een inhoud van 1500 ton terwgl de machine 1000 paardenkracht heeft Alle mogelijke inrichtingen om het verblijf der passagiers aangenaam te m en zgn aan boord Het vertrek oit Marseille is op 30 Juni a bepaald onder bevel van den luitenant ter zee Riard De lijst der passagiers wordt binoen een maand gesloten Zg die gensgen zgn den tocht mede te maken kunnen zich wenden aan genoemde moaischappg 8 Place Veudóme te Pargs Geruimen tijd in het Berlgnsobe publiek het slachtoffer geweest van den schaak outoraaat Atjeeb Iedereen ging Adjeeb zien tegen wien de sterkste speler het spel verloren De eigenaar van Atjeeb riep onlangs in de cournten ieder op om met den automaat den strijd te aanvaarden Eindelgk bood zich zekere heer Riedel aan er werd een schaakwedstrijd georganiseerd waarvan het resultaat wa dat de heer Riedel de overwianing behaalde Thans wordt gemeld dat hg op gunstige voorwaarden als ziel voor Ajeeb is geëngageerd hg krjjgt behalve vrijen kost inwoning enz dagelgks ƒ 6 40 Gouda ratuK vah A Beimkh n iM As Uam fi A f 6 £ 72ès i m is