Goudsche Courant, woensdag 17 april 1878

1878 Woensdag 17 April N 2128 $ GOUDSCHE COURANT Nieuws eo Adverlentieblad voor Gouda en Omstreken BUITENLAND Buileolanteh Overzktt De temming in Engeland ia door de nota van Gorlaohakoff en vooral door de rede fan Lord Derby aanmerkelijk bekoeld Het gevaar dreigt niet meer zoo oniniddellgk Tooh tiet men te Londen nog geen verandering in t vencfaiet De bladen liju van meening dat de toeatand minder gunalig is De Tunes zegt Wij kunnen geene verandering in de hondiog der Europeeaohe Mogendheden melden en t vooruitzicht op een congres en eene vreedzame oplossing van alle moeielqkbeden is verder verwijderd dan ooit inttisschen wanbapeu wjj nog niet aan een vreedume oplossing da r de elementen daarvoor aanwezig zgs Van andere zyde wordt bericht dat er weder meer kansen z n voor de bgeenkomst van het congres Optimisten en pessimisten kunnen du heden elk hun gading vinden Reuteri Offict meldt dat een telegram uit Berlyn legt Bismarck heeft reeds te Londen en Weeneu stappen gedaan om eene overeenstemming tusschin de Kabinetten tot stand te brengen H heeft aan de Mogeudhedcn medegedeeld dat Duitsohland al z jn invloed zou aanwenden ten einde BnsUud te bewegen aan het congres volledige bevoegdheid te vcrieenen om iu de terandenug van grondgebied die bet verdrag van San Slefano in Europa teweegbrengt wyzigingea te maken mits de Mogendheden als grondslag voor de beraadsUgingen aannemen den wederafstand vun Bessarabie en de uitbreiding van Kussisch grondgebied in Azi met inbegrip van Batuin alsook dat de aan riBntand rersehildigd oorlogsvergoeding geen fMoA van discosaie zal uitmaken maar eene paniouliere zaak tusgolien Busland ea Tarkge zal blyven De bnitenlandsohe bladen blyren voor het grootste gedeelte steeds opgevuld met beschouwingen over de Oostersohe quaestie maar het is niet aan hen te wijten dat zy geen nieuwe gezichtspunten hebben wanneer men echter al dat geschrijf leest dan treft het hoe de dusgenaamde hooge politiek b de behandeling der quaestie voorzit en nationale of traditionetle ingenomenheid tegen Husland het den meesten oiunogelyk maakt een onpartijdig oordeel te rellen De Russische opperbevelhebber heeft Donderdag 11 opnieuw een langdurig onderhoud gehad met den Sultan Toortdurend beairyden Engeland en Rusland in de Torltiohe hoofdstad elkanders invloed maar men kan als zeker aannemen dat Ruslands invloed niet bovendryft zoolang Ahmad Vefvik eerste Minister is De Belgische Kamer heeft eindelgk met 80 tegen S4 stemmen bet wetsontwerp tot vermeerdering van het aantal leden der Kamers aangenomen Het vermoeden dat Pruisen s handelspolitiek na de verandering iu het ministerie eene wending zou nemen wordt bevestigd De klachten der yzerfabrikanten en van andere iudustrieclen zouden de Pruisiiche regeering drijven om het vrijhandelsstelsel te laten varen en zich in protectionistische richting te bewegen Men zou beginnen inkomende rechten van yzer waarop zoo wy de Berlgusohe bladcu geloovcn mogen graan petroleum rundvee en geweven goederen zouden volgen Als deze ontwerpen in de Pruisische kamer in behandeling komen zullen we zeer zeker een uiterst belangwekkend debat te hooren kr jgen daar zoo menig uitnemend bevoegd beoordeelaar dezer vragen onder de afgevaardigden gevonden wordt De nationaal liberale partq heeft in bare vergadering de volgende besluiten genomen Ie Zy verwerpt het tabaksmonopolie en evenzeer het denkbeeld om bg de keuze van een ander stelsel op den voorgrond te plaatsen dat dit nagenoeg evenveel zou moeten opbrengen als de Rgksregeering uit een monopolie meent te kunnen maken 2e Zg is in beginsel niet gestemd tegen de enquSte ter zake van tabaksfabrioatie en tabakshaudel dooh bg het toestaan der biertoe noodige gelden verlangt zg volledige zekerheid dat die niet zullen dienen ter voorbereiding van een monopolie maar nlleen tot het verkrggen lener belasting die zonder op dra handel de cultuur en de fabricatie een verdcrfelgken invloed uit te oefenen eene aanzieulgke vermeerde ilig van opbrengst kan waarborgen Deze besluiten z jn genomen met algemeene stemmen De opening van de FtMisehe tentoonstelling bl ft op 1 Mei bepaald men geboft echter uiet dat zg voor den 15n geheel gerMd zal z jn een gewoon veracbgnael bjj zulke oildememingeu De Duitsche bladen conststeeren met genoegen dat de geheimraden Wehrenpfenning en Luders die in Frankrqk de techniwhe scholen bezien overal door de Fransche autontciten met de meeste voorkomendheid worden ontvangen e behaedeld De pauselgke ttaatfsecrttaris Franchi is bezig aaneen circulaire voor de wereldlijke mogendheden ditstuk zon een tegenhanger lèm van de beruchte Encycliek in dien zin dat bet dch streng aan dekerkeIgke zaken zal honden De pogingen van Leo XIII om op een beteren voet te komen met de Begeeringender verschillende Staten zonden door Jezuietische iavloeden gedwarsboomd worfen BINNENLAND GOUDA 16 April 1878 Naar men meldt heeft 0 raad van administratie van den spoorweg Leiden Woerden het voornemen opgevat om een lulijn e bevordeien van Alphen langt Boskoop en Waddinkrecn naar Gouda Zaterdagndddag ongeve f ten 5 ure is het vijQarig zoontje ven L LeeuweosKi in het water gevallen dat achter de huizen van tia Tiendeweg stroomt Het kaaapje bad bet gi jk met den dood moeten Mh mMv m aial aBa Mme iiqnj eflinkbeid had gehad er bg e tpringea Het mooht hem gelukken den jeugdigen drenkeling te vatten maar daardoor in het teragzwemmeu verhinderd kon hij eerst door middel van een hem aangeboden haak weder op het drooge komen De zeer loffelijke handelwgze van Bruijnj verdientwaardeering en terwgl wg deze daad met genoegen mededeelen brengen w j hem gaarne daarvoor onzehulde De leden der Eerste Kamer egn tot hervatting hunner werkzaamheden opgeroepen tegen 29 April savonds ten 8 ure Volgens in den Haag ontvaagtn officieel bericht is Z K H prins Hendrik der Nederlanden verloofd met H K H prinses Mana Elizabeth Louise Frederika prinses van Pruisen Prinses Maria is geboren 14 September 1855 en de oudste dochter van Prins Friedrich Carl van Pruisen en van Prinses Marie Anna van Anhalt Z K H prins Hendrik wordt morgeu uit Duitschland te s Hage terugverwacht De prins zal eerst den koning op het Loo beïiwken Na de bevestigende tijding zijner verloving met een Pruiaisohe prinses wapperen iu de residentie reeds vlaggen welk vreugdebetoon op den dag zijner terugkomst meer algemeen zal zijn Tot hoofdonderwijzer te Gouderak is benoemd de heer A Bermen te Heiisden Door ean aantal ingezetenen van Schoonhoven wordt een adres gericht aan den Ministervan aterslant handel en ngrerbeid houdende verzoek om de concessie voor den spoorweg Rotterdam Houten die met lo Mei e k als geëindigd zou moeten worden beschouwd nog met één jaar te verlengen daar men dr hoop koestert dat dan die Ign nog zal totstandkomen De beruchte stembus van Meeuwen is 11 Woensdag in het bgzgn van een paar kiezers geopend geledigd en de inhoud in een pakket gesloten en verzegeld De oommissie van oppertoezicbt en beheer der kweekschool voor zeevaart te Leiden heeft bekend gemaakt dat op Maandag den 29sten dezer a morgens 10 uur in voornoemde inrichting eene keuring zat plaats hebben van knapen die eene verbintenis in 9 rijki zeedienst wensohen aan te gaan Het Faderland bericht dat de dezer dogen te Venlo overleden gepensionneerde kapitein ter zee Heutz zijn geheel vermogen circa twee ton gouds bestemd heeft tot het oprichten van ecu invalidenhuis voor ouden en gebrekkigen zonder onderscheid van geloofsbelg denis die geen aanspraak hebben op verpleging in het Oude manuen of Weeshuis aldoor Het VaderUmd verneemt dat de rechtbank in den Haag de invrijheidstelling bevolen heeft van mevr P die twee maanden geleden in hechtenis iT rd genomen ter zake van poging tot vergiftiging Zooala men zich zal herinneren bad zij terstond bekend die poging te hebbeu aangewend doch uit een langdurig onderzoek der deskundigen ia het gebleken dat iu het door haar met phosphorus toebereide drankje veel te weinig rergifstof aanwezig was om den dood te kannen veroorzaken Dientengevolge verviel de aanleiding tot verdere vervolging evenals onlangs de schoonmaakster die eene dienstbode met luciferskoppen had pogen te vergiftigen uiet kon worden vervolgd omdat ook haar poging lot geen reaultaat kon leiden deze vrouw had namelijk Zweedscbe lucifers gebruikt uiet wetende dat doee niet vergiftigd zgn Gedeputeerde Staten van Zuid Holland hebbcB de leer bevestigd van den diohter Hege dat b m die het heele varken koopt ook de varkenskop toekomt Het gold wel is waar geen varken maar slechtaaardappelen De Hoagache Gemeenteraad had eenekeur gemaakt waarbij de vrije beschikking over deaardappelschillen aan de Hagenaars waa ontzegd enze aan de gemeente moesten worden afgestaan Gedeputeerden hebben den Raad vcraocht hierop terugte koueu Ank Cf Bj de loting voor de nationale militie heeft aioh te Maastricht een vreemd geval voorgedaan Een jongeling uit Duitsche onders geboren tgdelijk aldaar verblgf houdende voor de loting ingeschreven en een dienstplichtig nummer getrokken hebbende doet zijn aanspraak op vrijstelling als eenige zoon gelden niettegenstaande hij nog twee nettige broedera bezit die echter in Duitschlaud geboren zijn De Gezondsheids commissie te Deventer heeft het publiek gewaatschuwd tegen de vele middelen welke aangeprezen worden om het hair te verven fa die loodbestanddeeUn bevatten Verder waarschuwt zg tegen eene soort van kandijklontjes Boerhaaveusehe klontjes die door middel van ivoorzwart geverfd ign Ook heeft de Commissie de aandacht gevestigd op het feit dot de firma Heeremaus Co te Rotterdam opnieuw gips doch thans onder den naam van bloemwit aan meelfabrikanten te koop aaabiedt De Maatschappij tot nut van t algeiqeen heeft gedurende het maatschappelijk jaar 1876 1877 uitgegeven ƒ 42 243 37 Vs t contributie der leden bedroeg y26 511 21 De maatschappij bf t 247 000 inschrgviug grootboek 2 j pCt W S en ƒ 27 000 in andere geldbeleggiag Er zijn 336 departementen Veertig zonden bericht omtrent hun inrichtingen van voorbereidend onderwijs 24 van die voor berhalingsonderwijs 27 van die voor zangonderivgs 10 gaven hun bericht van hun bemoeiingen ten opzicbte van het gymnastiek en 15 van het teekenonderwgs Van 63 departementen woritla opgaven verstrekt van bun inrichtingen voor het onderricht in vronwelgkft handwerken van 252 omtrtnt de inrichting en wc king der volksleesbibliotheek In 68 departementen zijn blgkens de opgaven volksvoorlezingrn gehouden De staat van de departements spaarbank wordt door 160 departementen vermdd van 5 departementen vindt men opgaven omtrent de spaarkassen en van 18 omtrent hulp of beleenbanken De vereen Induatriae Sacrum te Veendam wilde een wedstrgd uitschrgren van voorwerpen van ugverbeid Reeds vele medaljes zijn er voor ontvaugen maar over de vraag of een oomm die mei het nitschrgven van pcgavr jgen belaat wia al of qiet tevens den wedstrijd ZOa regelen is zoo n mzie gekomen dat de verdienstelijke president mr G Vaat bedankte en leden plan hebben om hun lidnaat9oiia i