Goudsche Courant, vrijdag 19 april 1878

ONTVANGEN prima qualiteit GEMBER PER POT DRIE GULDEN inhoud ongeveer 2Vs Kilo VAN DBR SAN DEN BANKETBAKKER MARKT GOUDA Vrüdag 1 ApTH r f S 7 N 2129 Het KANTOOR van den Arrondissement Betaalmeester te Gravenhaqe zal van af dei 23 dezer GEHOUDEN WOEDEN in de HnYGEHSSTRAATH Ondergeteekende bericht bjj deze de ont vangst van een FRAAI ASSORTIMENT FIJN mmm als SPOORMANDJES HANDWERKMANDJES BLOEMENMANDJES PAPIERMANDJES enz enz Blijft ich bjj voortduring aanbevelen tot het leveren overtrekken en repareeren van PARAPLUIES PARASOLS ENT0Ü8CAS en WANDELSTOKKEN J H SCHMIDT DUBBELE BUURT bö de Haven B No 6 UITSTOOMEIT Onze geachte Clientelle worden beleefd verzocht de goederen welke vóór a s ZONDAG gereed moeten zjjn vóór WOENSDAG te bezorgen VERWERIJ DRUKKERU EN CHEHISCHE WASSCHERIJ VAV F Diamanty Karuemelksloot 157r Gouda 1878 siiti Smm en Adverlenüeblad voor Gonda en Omstreken EEN GEPENSIONEEftD zoolang zoovele iu ezcftenen niet nalaten de be delaars door het uitreiken van giften te stgven Kon men algemeen beslaiten geen vreemden een aalmoes te geven dan oq van zelf ook zonder strafbepalingen het bedekn opbonden Maar hoever zijn wg nog daarvan verwgderd Nog dikwgls zullen de bedelaars tegen de ambtenaren in bescherming genomen worden eo de toepassing der strafbepaling zal dikvrgls achterwege moeten bl en uit gebrek aan getnigen om bet misdrgf te constateeren M n klaagt over het bedelen men klaagt over het onvoldoende toezicht maar men weigert alle medewerking om het te en te gaan En hiermede stepgen wg van dii wetje af lo de zitting van Dinadag werden nog eenige naturalisatiewetten aangenomen alsmede een wetsontwerp tot onteigening van gronden ten behoeve van den aanleg van een grintweg onder de gemeente Waddingsveen en een bekrachtiging van eenige artikelen eener overeenkomst met de Holl IJzeren spoorweg over het in gebruik stellen van de spoorlgn Zaandam Amsterdam Een ander wetje tot onteigening van grond voor een zelfregistreerende peilschaal te Westervoprt gaf den minier aanleitfing om te eoostateeren dat de ambtenaren van den waterstaat zich niet alleen enkele duimen maar zelfii enkele palmen in de waterhoogte hebben ver S st een verkUuring die den lieer Teding van ukhout gelegenheid gaf voor de eer van onzen waterateat a te komen een noodelooze moeite nu die ambtenwen zelf op de oprichting vsn zelfregistreerende peilschalen hebben aangedrongen omdat de gegevens vroeger verkregen niet te vertrouwen zijn Een ontwerp tot wgziging van eeuige bepalingen der wet tet regeling van het booger onoerwgs werd in de ütting van Woensdag met 54 tegen 9 stemmen aangenomen Zg betrof eenige bepalingen omtrent het voorbereidend hooger het gymnasiaal onderwg8 terwgl de minister nog andere wgzigmgen in het vooruitzicht stelde ook van de geneeskundige wetten Algemeene ingenomenheid met dit ontwerp bestond niet Van een zaak was men algemeen overtuigd de tegenwoordige regeling was onuitvoerbaar maar de sprekers achtten ook de wgsigiogen geheel onvoldoende De minister verdedigde de vrgheid der gemeentebestaren om voor de toelating op de gemeentelgkegymnaaiSu die eischen te stellen die zg het meest geschikt oordeelden terwgl het leerplan zoo spoedig mogelgk althans voor 1 Sept zal vastgesteld worden Amendementen werden niet voorgesteld de minister toch had verklaard dat de patient weinig kon verdragen De proef zal dus weder genomen worden met gymnasiën en progymnasiën Misschien ware het beter geweefit indien de regeering eenige duizenden of honderdduizendeu had beschikbaar gesteld om het geheele hooger onderwgs ten koste van het rgk te brengen Dan behoefde men niet om der wille der gemeente finantiën met halve maatregelen tevreden te zjjn De interpellatie van den heer van Kerkwgk omtrent het contract door de regeering met de gemeente Rotterdam aangegaan was juist geen interpellatie van bevriende zgde ïOoals wel eens net geval is Door den minister is een contract gesloten met de gemeente Rotterdam naar aanleiding van klachten van Diüteche zgde omtrent de belemmeringen die de scheepvaart door de spoorwegwerken aldaar ondervindt Bg dit contract neemt de staat geldelijke verplichtingen op zich zoodat naar het oordeel van den interpellant de goedkeuring vraagt eene BETREKKING of eenig SCHRIJFWERK aan huis Adres Boelekado R 356 ÊÊWPERSOON eigen zaken hebbende maar over veel vrjjen tijd kunnende beschikken ZOEKT eene op een KANTOOR als sohrjjver ol andere Kantoorwerkzaamheden Adres met Jranco brieven No 48 aan het Bureau dezer Courant GEVRAAGD voor Gouda en omstreken geschikte Personen om als AGENT of BODE voor een te Rotterdam gevestigde Maatschappij tot uitkeering bij overlijden werkzaam te zijn op zeer aannemelijke voorwaarden Brieveu franco onder motto Bode aan de i ouden en nieuwen öoekhai el van J H DUNK te Rotterdam geVraagd 4 Tif turner lieden Adres Bureau dez r Courant ondor N 49 BOEK EN MVZIËKHMDEL VAN A BRINKMAN Voorhanden Editie KOKSMA No 1 682 waarvan Catalogussen verkrijgbaar zijn awmede der Uitgaven PETERS LIÏOFF met de MENDELSSOH N S WERKEN enz lOllUljli HARTING Frères Oouda Oosthaven B 14 Portraits Portraits Cartes Portrtkita Albums Dessins Spéeialitë d Agrandissemeuts et d Portraits emaillés Malz Eztract GEZONDHEIDSBIEE Aangenaam van Smaak Versterkend en Verkwikkend 1 Flesch 0 45 6 Flesschen 2 20 13 4 40 De ledige Flesschen worden a 5 Cent berekend en tegen dien prijs steeds teruggenomen JOH HOFF sche Centraaldépót Amsterdam Smalle Bloemmarkt bij de Paleisstraat F 250 Te Gouda bfl J C van VREÜMINGEN Schoonhoven L BOkhnizen Delft Frankamt M A TRIJBITS Gouwe GOUDA blp zich beleefd aanbevelen tot het INKOOPEN van ANTIQUITEITEN ook bij verhuizing tol de OVEBXAME van MEUBELEN enz Openbare Verlioopingf op DINGSDA6 23 April 1878 voorm 9 uur aan het lokaal aan de Nieuwsteeg E n 17 te Gouda van MEUBELEN en HUISRAAD LINNENen LINNENGOED en eene groote partü LAKENS en BUCKSKINS Daags te voren te zien BOELHÜIS mSSÊSmml op Woensdag 24 fiyilklK April 1878 des morgens 9 uur op de Hofstede no 31 te Hoenkoop ten verzoeke der Wed en Kinderen van wijlen PETER ALBLAS in het openbaar om coniptant geld verkoopen 2ö stuks Koeien die gekalfl hebben of op het kalven staan 9 stuks Pinken 2 Paarden 1 aftands 1 2jarig Merrie 2 Zoggen 6 Schapen Wagens en Rijtuigen Bouw en Melkgereedsehappen Kaaspers Schouw en Ploeg en eeuige Huismeubelen Voorts ongeveer 20 000 ponden goed gewonnen Hooi en groote partj Brandhout Alles daags te voren te zien Inlichtingen geeft de Notaris voornoemd ten ajnen Kantore Nieuwe Gracht Rnnnebaan il 110 247 te Utrecht NA1I0NALE BELOONINO Van fr 16 600 Ue GOUDEN MEDAILLE PK ECHTE Spijêverterend versterkend en hoortgverdrijvend een zout met yzer vereenzelvigd en met de Kina vermengd vormt hot zekerst en krachtigst gcnoosmiddel tegen Blocdsqcbrck Illoedarmoede nebrch aan hrarhten aaudoeningen der maag Inriqzame herstellingen gevolgtin van Uet kraambed enz C FABBniEKSMtllK C j i f OEUEPOSELRD gj g j C TL TI PAIII II M HUI DHOUOT IN IN LH OoeOI APOTHIKIN Pepot te Gouda bij ZELDENBIJK Apotheker Gonda Druk van A Brinkman lie der onderwijzer moge de rooroordeclwi legea t Middelbaar Ouderwya nog meer plaat maken voor een billyk rechtvaardig oordeel dan zullen do resultaten nog grooter ïiJDt Dagen al die van gisteren moeten den belangstelleuden staatsburger hoogst welkom zijn Zij gunnen een blik iu de verhouding van leeraar tot leerling Zij verschaffen gelegenheid om te overtuigen welk een vrieud ohappelijke band daar bestaat en blijft bestaan tusachen de ouderwijiers en de onderwezenen Zij schenken de lekerheid dat waardecring langr amerhaud iu de plaats zal treden van miskenning Zij geven moed voor de toekomst IPOXjIOTIB Gevonden en aan het Bureau van Politie alhier gedeponeerd Ben GOUDEN MEDAILLON BurgerlUke Stand nEBOREN 11 April Cornelia ouden I van der KIrij en K van Amcjjde 18 Hfiiltjr ouilcrt J van der Valjc en KiooHveld 13 Cornelia Adriaoua oudera J de Ilooy on C C Tholena Hendrik Oerardus oadera G Urouiter en A Hogendoorn 14 Uulcna Fictronella oudera C tan den Broek en M Jaapcra 15 Johannea oodcrk O Stravcr en J Wildenburg lö Johanuea Ogsliertua oadera C Verhart en A A flooabcek OVERLBU ENi 13 April R de Zeeuw 62 j J P Abbema g j 10 m A C Tboleua 6 j 7 m 15 K A van Hooff 4 d ADVERTENTIÉN ïssa I 50 Jarige jechtvereenigingI i A VONK I IN A EVENBLIJ Gouda 10 Apiil 1878 fiunne dankbare Kinderen Wegens het PAASCH FEEST zal in het IJzeren Bargevèer van Gouda op Amsterjdam en terug gevaren worden op ZATÜRDAG 20 April maai NIET op VRIJDAG ZONDAG en MAANDAG 19 21 22 April DIJKGRAAF en HOOGHEEMRADEN van Rijnland brengen by deze ter kennis van belanghebbeoden 1 dat de voorloopig opgenomen rekening over het dienstjaar 1877 op de secretarie van het Hoogheemraadschap ter inzage van het algemeen zal worden nedergelegd van heden tot 29 April a B van des morgens 10 tot des namiddags 2 ure en aldaar tegen 15 cents voor elk exemplaar verkrijgbaar zal z jn 2 dat de ingelanden volgens art 165 van het reglement van 6 Julij 1857 Staatsblad n 90 hunne bezwaren tegen deze rekening binnen acht dagen nadat die ter visie beeft gelegen en das vóór 7 Mei aan de Vereenigde Vergadering moeten hebben ingezonden 3 dat de Vereenigde Vergadering op Woensdag 8 Mei in het openbaar zal overgaan tot behandeling van bovenbedoelde rekening Leiden 15 April 1878 met of zonder TUIN of MOESGROND Opgave van grootte standplaats en huurprijs worden spoedig ingewacht aan het Bureau de in Courant onder No 47 In of zoo dchit mogel k bü Gouda wordt tegen Mei a s te HÜÜB GEVRAAGD By deze Courant behoort een BUToeggel Kennisgeving Dï BUBGEMEESTEK van GOUDA Qeiien de Cinulsire van den Ueer CommiMaris des Kouiogt deier Provincie vaa den 29 MAAAT waarbij op nieuv wordt geirezsa op de noodzakelijkheid om waakzaam te zijn indien onverhoopt de CX U BA 1 0 KEVËB hier te laode mogt worden naagetroSen Brcnfct onder verwijzing naar de tcekeaing van bedoeldeg Kever vsu wege het Departement van BuiueoUodsolie Zaken uitgegeven en verapreid aau de ingeieteneii in herinnering dat door het vinden vaa genoemd inKOl in aaugrenzende Bgken de meeit mogelijke waakiaaiDheiil tegen de overbrenging moet woidea in acht genomen ben terena Tfizoekendf indieu insecten worden nangrtrofien overeenkomende met de bctUuuide teekeuiag berigt daarvai aan het Departement ras Waterstaat Handel en Nijverheid met bijvocgiog van een exemplaar iu te zenden 0 mi d o lün April 1878 De Boqiemeeitcr voornoemd VAN BRROEN IJZENDOORN Parlementaire Werkzaamheden Na een vierdaagsch debat is ie de zitting van Dinsd het ontwerp tot herziening der wet vaa 1854 met betrekking tot de bedelarg met 41 tegen 25 stommen aangenomen nadat de vier ameadementea op het eenig artikel waren afgestemd De minister heeft voorgesteld Hf die bedelt wordt gertmfi mat aan go VBUgeniastraf van 6 dagen tot drie maanden niet strafbaar is hg op wiens aanvraag om onderstand door het armbestuur afwgzend is beslist wanneer derechter oordeelt dat die aan j vraag moest ingewilligd zjjn De rechter kan gelasten dat landloopers en bedelaars die wegens landlooperg of bedelarjj reeds zjjn veroordeeld geweest na het uiteinde der gevangenisstriu naar een bedelnarsgcsticht of werkhuis zullen worden overgebracht Dit verblyf kan telken male den tijd vau drie jaren met te boven gaan De Heeren Macka en Barinxma wilden de verscboonende bepal ng doen vervallen en bet bedelen zonder uitzondering strafbaar stellen dit amendement mocht slechte 14 stemmen verwerven Hetzelfde aantel stemmen kreeg een amendement van de heeren Patjjn en Borgesius die bedelen niet sbrafbair wilden stellen indien een aanvraag om volatrekt onvermiJdeliJkeB onderstand door het armbestuur was van de band gewezen De twee andere amendementen van de heeren Uodafrpi en Rutgers van llozenburg betrofiéu neer den vorm dan de zaï Het eerste amendement had de verste strekking hei achtte alle gebedel een wanbedryf dat strafbaar gesteld moest worden En door de voorstellers der amendementen èn door den minister werd krachtig gepleit ter verdedigmg van bet voorgesteld Na uitvoerige algemeene beraadslagingen dreigde men bg de lienandeling van iot eenig artikel en de daarop voorgestelde amendementen telkens weder daarop terug te komen en een motie tot sluiting der diaoBtsiën waa nDodi om den stroom der welt sprekendheid te bedwmgen Zal door dit veel besproken wetje een eiiid aan de bedelar gemaakt worden Zal meanu de kooplied n Met twee doosjes lucifers of een paar Dosjes zwavelstokken als bedelaars kannen aanhouden Hoe zal het met orgeldraaiers gaan W gelooven niet aan het einde Tot opi leedwena koo lilt artikel ia oni torij nr let irordea i i ta ii ea der wetgevende raacht daarop noodig was waalK om hij na een uitvoerige be reking tot den minister van waterstaat de vraag richtte Waar om is de overeenkomst van Fetmtari 78 waarbg de steat zware geldelgke verpUcfatingen op zich neemt niet gesloten geworden onder voorbehoud van wettelijke bekrachtiging In zjin antwoord beriep ae minister er zich op dat de bevoegdheid der regeering om contrai ten te sluiten binnen haar wette ke macht en binnen de cgfers der begrooting door niemand is betwist en dit is hier het geval terwgl de geldelijke nadeelen niet zoo bezwarend zondöl zgn als de iuterpeUant veronderstelde Het nieuwe hd uit Rotterdam de heer v Stolk gaf nog eenige inlichtingen om de Kamer nog nader te overtuigen zonder evenwel den interpellant zoo min als bg de meerderheid der Kamer daarin te slagen De heer van Kerkwijk stelde ten minste een motie voor overeenkomende met die waarmede de heer i d Heim nog na zgn aftreding getroffen is in zake de maatschappij Zeeland loidende de Kkmer is vaa ordeel dat e overeenkomst van 18 MMrt 1878 visi baijl behooren te worden gesloten zonder voorbehoud van wettelijke goedkeuriq De Kamer meer licht door overlegging noodig achtende stelde de discussie uit tot na het reces De laatete zitting was gewgd aan de nienw aan te leggen spoorwegen Het leeuwenaandeel der discussie was voorbehouden aan de Ign Amersfoort Ngmegen Was men somtgds in gevaar terug te koteeu op de spoorweg discuBsiën ia 1875 vooral om den minderen gunstigen toestand onzer finantiêo I de hoofdstrgJ werdgavoerd over de overbrugging te Ebenen Wagecingen bleek een warm vriend in den Arnhemschen afgevaardigde Geerteema te hebben terwgl de Amsterdamsche afgevaardigde Vening Meinesz krachtig opkwapi voor het groote belang voor die koopstad om een derden concurrent met den Rgu spoorw in het leven te roepen Ook de defensie weid te hulp geroepen en Wageningen verloor het pleit de wet werd met 53 tegen 14 stemmen goedgekeurd na verwerping van twee amendementen van den beer Bastert die één station te Amersioort weüschelgk achtte en het overgaan over den Rgnspoorweg te Maarsbergeu wilde doen plaate hebben Met algemeene stemnieu nam daarop de Warner de onteigeningswet vodr den spoorweg van Dordrecht naar Kesteren aan Minder gjelukkig was de minister net de onteigeningswet voor den spoorweg van Stevoren naar Leeuwarden Waarom is Bolaward niet opgenomen was de vraag en de heer Sickesz die vraag tot oplossing willende brengen zonder de disedssiëu onnoodig te rekken stelde als motie van orde i De Kamer van oordeel dat het wenschclgkisomin den spoorweg van Stavoren langs Hindeloopen en Sneek naar Leeuwarden BoTeward op té nemen gaat over tot de orde van den dag welke motie met 34 tegen 31 stemmen werd ingenomen zoodat d e ministe nu gelegenheid heeft een nienw ontwerp ia te dienen Nadat eindelgk nog goedgekeard wm dat een post tot aankoop van antiqvBteiteD dis volgens een spreker bg een uitdrager maar niet in e n rgksmuseum te huis beoorden van de begrooting van 1878 o die van 1877 was overgebraeh wtfren de vrerkMiamheden geëindigd Is in dit deel der zitting geen der hoogstbelangrgke wetten die aaE de orde lijniot stand gekomen wjj mogen een hoogst gewichtige en zeer werkzame zomerzittingverwach teUt ten minste indien men de ingediende TOtt in openbare behandeling wil nemen jL