Goudsche Courant, vrijdag 19 april 1878

BtïTËNLAND Bultenlandsch Overzicht De berichten zyn heden rredelierend Toch bl ft de onzekerheid de ongerustheid bestaan De een werpt de achuld op Buslaud de ander op Engeland als niet ernstig den vrede te willen te Parqs meent men dat Rusland alleen het congres wil laten bijeenkomen om een leeuing te kunnen sluiten en zich dan terug te trekken maar by zulke berichten rekent men te veel op de onnoozclheid der bankiers In eene buitengewone uitgaaf van de Echo werd eergisteren medegedeeld dat de Kussische gezant aan lord Salisbury zeer bevredigende verklaringen heeft g ven en daardoor de byeenkonut der voorloopige conferentie was verzekerd Men weet dat de Duitsche legeering pogingen deed om de mogendheden over te halen tot zulk een voorloopige byeenkomst waarop de grootste moeilijkheden zouden worden uit den weg geruimd en die dan door een congres zou worden gevolgd Een later bericht spreekt de juistheid van de inlichtingen der Echo geheel tegen Oostenrijk dringt in zyn antwoord op de ciroulsire van Salisbury aan op de noodzakelijkheid van een congres Evenals de Timei deed ook de Ii4bat een beroep op de bemiddeling van Duitscbland De Nordd Mig Zeit IS zeer dankbaar voor dit toenemend vertrouwen der westelijke buren maar gelooft tpch dat do Fransche pers uu wat al te yverig wordt om Duitechland eene rpl op te dringen die onder zekere omstandigden ook zijne onaangenaamheden hebben kau Te eer maken w deze opmerking zegt het blad omdat de openbare meening in Frankrijk voor zoover die uit de dagbladen Itan worden gekend hoe langer te meer naar Engeland overhelt Nog altijd onthaalt men elkander op allerlei geruchten omtrent wijzigingen in het Fransche ministerie die geregeld door de republikeinsche bUiden worden tegengesproken Er lijo er rehtrr die beweren dat de republikeinsche bli tr n lu deze handelen volgens het bevel hiiiiuer partij tea einde het tegenwoordig kabinet uiet te verzwakken voor het geval dat het blijven macht Voor de uiterste liukerzgde is de heer Martel als plaatsvervanger van den hr Dufaure niet wakker genoeg Zij zagen liever den heer Léon Renault tot minister van justitie beuocmd bewerende dat voor de Boodïge hervormingen ouder het personeel der récBferlijke ambtenaren een krachtige baud wordt vereischt Men spreekt ook van het aftreden van den minister vau oorlog geuernal Borel en noemt den heer de Freyoinel dej tcgenwoordigcn minister lan openbare werken als zjjn opvolger Het administratieve talent van laatstgenoemden wordt door allen gewaardeerd Men herinnert zich welke bewonderenswaardige bekwaamheden hij tentoonspreidde toen hy in 1870 71 aan het hoofd vau het departement van oorlog stond eu de verdediging organiseerde Men begrüpt echter dat zoolang een maarschalk van Frankr k president der republiek blijft er geen denkeu aan ia dat een eenvoudig burger hoe bekwaam ook miniatcr van oorlog worde Men blijft nog altyd den beer Kenan noemen voor een der vacante zetels vau de gAcadémie fnini aise ragr Dupanloup en de partij oer hertogen hebben het altgd belet dat een man wiens wetenschappelijke verdienetes bij alle beschaafden hoog staan aangeschreven in deze geleerde vergadering zitting nam Doch het getij is gekeerd en huil verzet zat thans waarsobijnlijk niet meer baten De Italiaansëfae Komer is tot 1 Mei niteengegaan na het tarief van Teohten met 191 tegen 2U stemmen te hebben aangenomen De president minister Ciuroli beloofde de vacantie te zullen besteden aan iKt gereedmaken van de wetsontwerpen betreffende de iiesen belastinghervorming en de spoorwegen De behandeling van het wetsontwerp tot invoering der iukomstenbelasting in Oostenrijk ia door de Kamer van afgevaardigden niet ten einde gebracht 2q ia gestuit op de quaestie der heffing van opcenten op genoemde belasting Aan de oommissie van rapporteurs ia opgedragen een voorstel omtrent dit punt te doen waarna de Kamer op reces is gesoheiden De Dttitaohe protectioniaten i jn in hun hoop op beter tqden zeer versterkt een der liberale couranten maakt echter de opmerking hoe verkeerd het is om den gedrukten toestand van de nijverheid alleen op rekeniug van den vryhandel te schuiven een goede oogst en het vooruitzicht op een betrekkelqk duurzamen vrede zouden meent men bier tereoht heel wat beter helpen dan de knnstmiddel es die de proteotionisteo willen beproeven £ en flink voorbeeld dat menige groote Staat zich ten nntte kan maken geeft Noorwegen Na reeds de noodige fondsen tot officieele deelneming aan de Panjsohe tentoonstelling te hebben toegestaan heeft de Vertegebwoordiging tKans nog len ötedlet vaalO 000 kronen geopend teneinde een aantal werklieden naar Parijs te kunnen zenden om de expositie by te wonen De Btlfitcie Senaat heeft het wetsontwerp waarbij byzondere kredieten aan het Ministerie van Oorlogworden toegekend ter vermeerdering van het materieel voor het leger en het bouwen van twee forten bg Lierre en Waelhem op den oever van de Néthe aangenomen en de supplementaire kredieten ten bedrage van ruim 800 duizend franken voor openbare werken toegestaan bin nenland GOUDA 18 April 1878 Vermits van het particulier entrepot voor wijn alhier geen gebruik meer wordt gemsiikt wurdt dat entrepot ingetrokken Z K H prins Hendrik is gisteren by zijne ti rugkomet uit Üuitaohland aan het station van den Ehijiispoorweg te s Uage door a koniuga adjudant baron de Posaon Zr Ms commiasaris in deie provincie den burgemeester den militairen gouverneur der residentie en andere booge autoriteiten begroet eu gelukgeweuscht De prius reed door de rijen eener talryke tolksmenigte langs de met vlagen getooide straten naar zijn paleis op weg met juichkreten begroet De prius wuifde op hel balcou van zijn paleis den duizenden minzaam toe T e weuschen nog met een paar woorden terug te komen op de feestviering van 11 Maandag by gelegenheid van het IS g jarig bestaan van onze Hoogere Burgerschool Werd in ons vorig nummer voornamelijk over de opvoering der Blijspelen gesproken uitdrukkelijke melding ineeneu we thans uug te moeteu mnkeu lu de eerste plaats van de opvoering van dett Schoolmeeatef Uit de gedtchten van don schouliueester werden enkele j lessen ui die iu de geographic in de natuurlijke i historie eu iu de logica zeer aardig voorgedragen I Hetzelfde kan worden getuigd van de tciiie comique die van taaie volharding eu fliiiken muzikuleu aatileg de duidelykslc beivyzeii gaf Tot ons leedwezen kwam de muziek niet altijd lot naar recht er was tijdens de uitvoering der muziekstukken nu en dan nog al leven in de zaal eu hieronder leed dit gedeelte van het programma Naar ons verzekerd werd was dit zeer te betreuren daar de uitvoering zeer verdienstelijk was Vói5r de finale mursch van den heer Vreeswijk die zeer flink werd gespeeld nam de heer Julius nog het woord om de jongelieden te bedanken voor alles wat zij hadden gedaan om dit feest op te luisteren Onder instemming van het publiek verklaarde hg dav zoowel de wijze van uitvoering als de voorbeeldige orde die den geheelen avond ja den geheeleu dag had gehcerscbt oauspraak had op groeten luf Na afloop der feestviering bleven op uitnoodiging van den heer Julias de leerlingen en oud leerliugen de leeraars eu de oud lccraar Mars nog eenigen tgd gezellig bijeen De nieuwe eigenaar van het logement aan de Brug te Waddiniveen heeft den leden van de Sociëteiten de Unie en Vredebest aldaar een café chantaut en goochelvoorslelling aangeboden Op beide avonden was de epkomst flink en amuseerde men zichnitstekend Bij den raad van state afdeeling voor de geschillen van bestuur is o a gisteren ingekomen een kon beafnit van 5 April jl in zake het geschil betrekkelijk de voldoening der bezoldiging van den cipier van het kantonnaal huis van bewaring te Leiden geregeld door de gcdep staten van Zuid Holland met welke regeling de gemeenteraden van Aarlandervee Alphen en Hazerswoude zich bezwaard achten Bevestigd is het besluit van gedep staten en de beroepen zyn ongegrond verklaard Het voorloopig verslag omtrent het afdeelingsonderzoek by de Tweede JCamer van het wets ontwerp waarbij eene geldleening ten laste van den staat is voorgesteld is verschenen Het voorstel zelf had niemand verraat enkelen begroetten het vooruitzieht op eene leeiiing zelfs met ingenomenheid Verreweg de meeste leden hielden echter vast aan het beginsel dat tot het aangaau eener leening eerst in onvermijdelijke gevallen mag worden besloten Zij ontkenden evenwel uiet dat de tegenwoordige toestand onzer financiën buitengewone maatregelen wettigde Ter toelichting van dit oordeel werden in vertohillende afdeelingen berekeniogen smtrent den stand enter financiën en da behoeftea der schatkist ter tafel gebracht die in het verslag zqn opgenomen Onderscheidene leden wezen op het verband der tekorten met de Indische toestanden Zg wezen er op dat een onmiskenbaar verband bestaat tusschen den Atchin oorlog en den tegenwoordigen toestand Zonder deze zoude thans het beschikken over batige saldo s aan de orde zijn in plaats van het I dekken van deficits Deze leden vraegen das of niet vódr het besluit tot leeneu wordt genomen I inlichtingen moeten worden gegeven omtrent dé tegenwoordige financiële verhouding van Indié tot Nederland Zollen de bijdragen over 1876 en 1877 worden uitbetaald ja dan neen Zoo niet is ludiji dan niet bg maohte tot eene geldleening ovn fe gaan en de rente en amortisatie te dekken f Kan er dus niet een oorlogsleeuiug worden gesloten voor Indié waardoor de achti rstalligc bydrageu kunnen worden geregulariseerd F Dit denkbeeld Indie met eene oorlogsleeuiug te belasten werd als bedenkelijk bestreden vooral met het oog op de aanzienlgke sommen die als Indische baten in de Nederlandsche schatkist gevloeid zijn en zijn aangewend tot het bouwen onzer schuld Overigens zou daardoor de noodzakeIgkheid om ten loste van Nederland te leeneu niet worden ontgaan Wai nlzoo Ae meerderheid der leden overtuigd van de noodzakelykheid om ten laste van Nederland door boitengewouc credietmiddelen in de tekorten te voorzien zeer vele leden hadden overwegend bezwaar om thans reeds tot eene diflnitive leeuing te besluiten De tekorten van afgeloopen dienstjaren moesten door buitengewone credietmiddelen gedekt worden msar de tekorten op loopende dienstjaren moesten gevonden door beperking van uitgaven of rerhoogii van belastingen Om te voorzien iu het tekort van 18 millioeu tot en met 1877 achtten zy uitgifte of beleening van schatkistbilletten raadzaam om inmiddels den minister gelegenheid te geven een meer omvattend leeningsplan te ontwerpen voor alle buitengewone uitgaven en een belastingstelsel tot dekking van alle gewone uitgaven Vrij algemeen was men van oordeel dat het bedrnp der leening op geene goeue gronden berustte het is te veel om in de oogenblikkelgke behoeften te voorzien en Ie weinig voor de voortzetting en uitbreiding van publieke werken Algemeen drong men er op aan dat de regeering een plan zou ontwerpen waarbg mede als grondslag roor de bepaling van het bedrag der geldleening werd aangenomen wat voor wezenlgke baitengewone productive werken in de eerstvolgende jaren behoort besteed te worden til lil verband daarmede eene aanwijzing zou geven van de verwachtingen omtrent de Indische finauoién en de wijze waarop de regeering denkt te voorzien in de buitengewone uitgaven voor den oorlogstoestand op Sumatra en de buitengewone werken in Indié De regeeriug hinkt op twee gedachten door niet te onderscheiden dat het bedrag der geldleening zioh moet richten naar dat der te dekken tekorten en van door geldleening te dekken baitengewone uitgaven maar dat de tgd van uitgifte en de stortingstemiijnen zich moeten regelen naar de behoeften der kas Primo Mei aanstaande zal Natura Arl u Mtguira te Arasterdam 40 jaren bestaan hebban Gedurende ld dien tijd ia de ijverige onvermoeide beminnelijke AVeaterman directeur der achoone wereldberoemde inrichting Van de oulauga Ie Deventer opgerichte crèches wordt tot nog toe weinig gebruik gemaakt Het hoogste getal kinderen dat er werd heengebracht was twee per dag Men is voornemens den leeftijd thans bepaald van ééa maand tot ééu jaar te brengen op ééa maand tot drie jaar Men schrgft aan de M S Ct Als eene opmerkelgke byzonderheid welk een eigenaardig licht werpt op het afmaken van verdachte koppels rundvee verdient melding dat in de afgeloopen week in de gemeente Leimniden de overblijfstlen van SS zoodanige runderen zgn verkocht voor niet meer dan ƒ 65 per rund lerwgl de gezamenlgke kooplieden daarna de massa ouder elkaar geveild eu alstoen eene winst van p m ƒ 800 gedeeld hebben Bekent men voor elke huid 10 van de primitieve opbrengst af dan verkrggt men voor elke koe eene waarde van 66 welke steeds door zoogenaamde knoreen gegeven wordt aan veehouders voor een nitgeziekt dier dat alvorens zgn natuurlgken dood t sterven de hals is afgesneden en dan uit den aard der zaak bgna waardeloos is Blykens het voodoopig verslag over het wetsontwerp waarbg voorgesteld wordt een successierecht te heffen in de rechte lyn achtten de meeste leden die in beginsel daarvoor waren de voorgestelde regeling onvolledig zoolang niet tevens de goederen in de doode hand aan eene periodieke heffing werden onderworpen Men drong op zoodanige heffing aan heti door aanvulling van de tegenwoordige voordraoht belzg b aftonderlgke wet Van andere zgden werden veraohillende bezwaren tegen eene suooessie belaating in de reohtc lyn aangevoerd zelfs verklaarden vele tegenstanders dat zg aan bijna elke andere tijdelgke verzwaring van lasten boven dit middel de voorkeur zouden geven Daartegenover stond echter hst gevoelen van hen die de keuze der regeering geenszins zod slecht vonden Een ZUver Cilinder HORLOGE net Stalen Ketting een Mand met WASCHGOED zonder adres staande op de Punt INGEZONDEN V Mijnheer de Redacteur Door u werd voor eenige dagen de uitgave aangekondigd van een drietal bij verschillende uitgevers uitkomende dominésbriefjes en tevens werd door U met een enkel woord in t licht gesteld dat het publiek daar weinig bij profiteerde wijl meu uu veel later weet dan eertijds wie er preeken Het wordt echter nog erger Vroeger gaf het 5éne briefje altijd juist en accuraat aan kU er preekten en ameer er kerk was Thans is dit niet meer t geval Het predikautenbrieQe uitkomende bg den heer Maaskant wyst aan HetmxttraMtiche Oemeente Goede Vrijdag des voormiddags om lO i ure kerk waar zal optreden Ds Scheltema Welnu zij die daarop afgaan zouden bedrogen uitkomen Er wordt op die dagen niet des voormiddags aldaar kerk gehouden en Ds Scheltema zal zich dien dag niet doen hooren Doch det avondt om 6 arc zal de proponent Beyermau optreden Gy ziet zg die zich door t brieQe laten voodichten komen ter kerke als er niet gepreekt wordt komen eeu domiud hooren die niet optreedt Om te voorkomen dat er morgen velen gedupeerd worden en om den wensch te uiten dat er meer accuratesse worde gebruikt bg de samenstelling van het briefje verzoek ik V opname dezer regelen Achtend Uw Dienaar K In het Niemti nm dm Dag i t gisterenavond te Amsterdam uitkwam staat een verkooping te Stolwijk geannonceerd die gisterenmorye ten 9 ure gehooden werd Dat heet met verstand adverteeren I Maandagavond is nabg deze gemeente op den Ned Eynspoorweg een wachthuisje geheel afgebrand De oorzaak is toe te schrijven aan het wegwerpen van heete kolenasch door den voorbij komenden trein Kantongerecht te Gouda Terechtzitting van Woensdag 17 April 1878 Kantonrechter Mr J H van MIEROP Ambtenaar van hel Openbaar Ministerie Mr W C A 80HOLTEN te Rotterdam VEROORDEELD C J C P pypeufabrikant wonende te Gouda tot twee boeten leder van tien gulden of gevang van twee dagen voor elke boete wegens iu de maanden Januari Februari eu Maart 1878 in zijn pijpenOok waren er 660 fabnck te Gouda in zijn dienst als pijpmakertjougens rolders werkzaam hebben van twee jongens beneden de twaalf jaren N B bouwman wonende te Zevenhuizen tot twee booten ieder van drie gulden of gevang van één dag voor elke bbete wegens op den openbaren weg binnen de gemeente Moordreeht niet beboorlgk besturen van een met een paard bespannen kar en daarmede woest en onverstandig rijden J S baanapinner wonende te Moordrecht tot twee boeten ieder van drie gtüden of gevang vaa één dag voor elke boete wegens op den openbaren weg binnen de gemeente Moordrecht op twee verschillende tydstippen branden van een vuur in de open lucht J K scheepstimmerman F B koopman L L In den Uatsteu tijd zijn te Parijs vele valsche bankbillietten van 100 fr in handen gestopt zoodat verscheidene bankiers reeds op bijzondere maatregelen van voorzorg bedacht waren ten einde niet het slachtoffer te worden van dergelgk bedrog Thans is de bende die de biljetten vervaardigde en rteds bijna een jaar lang te vergeefs werd opgespoord in handen der politie Ziehier onder welke omstandigheden de daders zyn gevat Een fijn gekleed heertje van omstreeks adittien jaren kwam Zaterdag in de de magatijuen van het Loovrf kocht er eenige kleinigheden en reikte een bankbiljet van 100 fr over De kassier bekeek het zag dat het valsch was en zeide bet aan den kooper Valsch vroeg deze Meteen haalde hij een echt bankbiljet van 600 fr uit zyn brieventasch zeggende ziedaar een ander van 600 fr Hij wilde nu het eerste biljet terug hebben maar de kassier gaf het hem niet en ontbood heimelgk een commissaris van politie Om het heertje op te honden wendde de kauier voor dat z n kas niet ruim genoeg was voorzien om van het biljet van 600 fr terug te geven en gelastte hg roet eeii veelbeteckenendeu wenk een der bedienden het biljet by de hoofdkas te gaan wisselen Middelerwijl werd het jonge meiisch door eenige oppassers in het magazijn in t oog gehouden tot dat de commiasaris van politie kwam Deze legde bg zyne komst dadelijk de hand op den bedrieger en bracht hem naar het commissariaat waar hij hem ondervroeg Aanvankelyk weigerde hy elk antwoord Doch ten laatste ziende dat zwijgen niets zou baten bekende hij alles en noemde tevens al zyne medeplichtigen Korten tijd daarna was de bende die tare werkplaata had iu de Kue Villedo in verzekerde bewaring Zij beataat uit zea personen De drukpersen de inkt het papier eu alle toestellen zijn in de werkplaats gevonden biljetten i 100 fr voorhanden alle van serie F uo lUl gelgk er eeu iu het magazgu van het Jjmvre was aangeboden gereed om te worden uitgegeven Het bestuur der Pransehe bsuk heeft den kas sier van bet Lonvre aan wien meu de ontdekking der bende te danken heeft laten geluk wenschen met zijn kloek beleid Men heeft den burgemeester van Leipzig dr üeorgi o 1 April leelgk Ijeet gehad Hij ontving een telegram uit Dresden getcekend door den Pruisischen gekant aldaar graaf Solm houdende inededceling dat de totstandkoming van het Europccsch congres was verzekerd en dat dit Ie Leipzig zou worden gehouden zoodat onmiddellijke overkomst des burgemeesters naar 1 laudbouwer allen wonende te Keeu ijk ieder tot Drosdeu ter bespreking van een en ander noodzakelyk ju y gulden of gevang van één dag was De burgemeester stoomde met de snelheid des winds naar Dresden om daar te worden herinnerd aan primo April Dat de spoorwegdieven ook cognac lusten ondervond dezer dagen een ingezetene van Zevenbergen Het kistje met proefflessohen cognac dat hy verwachtte bevatte wel hooi maar van oongnac was geen quaestie Uit Breda meldt men De eerste aaperges van den kouden grond tqn bgna bg deze atad reeds gestoken Spoedig verwacht men dit artikel aan onze markt Het is bekend dat de eerste asperges uit de omstreken van Breda met duizenden door Europa worden verzonden Aan den ooUeotebrief van t fonds voor noodIgdende kerken en personen der Ned Herv kerk ontleenen wg het volgende Van het bedrag waarop voor dit jaar naar gewonen maatstaf kan wordeu gerekend was ten vorigen jare bij dringende behoefte tot herstel van kerken en paatoriën reeds over bgna ƒ 2000 beschikt Daarbg biaoht de laatstgehouden jaarlgksohe oolleote ƒ 600 minder op dan in het naastvoorgaande jaar Dientengevolge waa er in bet gilieel 17 800 beaefaikbaar Daartegenover stonden de aanvragen van 22 gemsanteu waarvan de ondersteuning geen uitstel gedoogde doch naar de meest zuinige berekening ee ne som van 68 000 vereischte zoodat deze som het bedrag der beschikbare middelen met ongeveer ƒ 40 000 overtrof wegeua te Beeuwijk bg de exereitien met de braudbloschmiddelen niet tegenwoordig zgu zonder gegronde redenen van verschooning T K arbeider wonende te Reeuwijk tot eene boete van drie gulden of gevang van één dag wegens op den openbaren weg binnen de gemeente Beeuwgk los en zonder toezicht laten loopen van zes hem toebehoorende schapen L V koopman wonende te Gouda tot eene boete van drie gulden of gevang van één dag wegens als geleider van een met twee honden bespanden kar die kar zonder toezicht op den openbarcu weg binnen de gemeente Nieawerkerk a d IJsel laten staan L O landbouwer wonende te Beeuwgk tot eene boete van tien gulden of gevang van twee dagen wegena laten loopen vau eene hem toebehoorende koe op het Jaagpad langs het gekanaliseerd gedeelte van den HoUandschen IJssel binnen de gemeente Beeuwijk zonder vergunning van den ingenieur van den waterstaat J S L C koopman wonende te Gouda tot eene boete van drie gulden of gevang van één dag wegens als geleider van eeu met twee honden bespannen kar zitten op die kar onder het ryden op den openbaren weg binnen de gemeente Reeuwyk J O landbouwer woneode te Beeuwyk tot eene boete van drie gulden of gevang van één dag wegena ala geleider van een met twee honden beapannen kar zitten op die kar onder het rgden op den openbaren weg binnen de gemeente Beeuwijk IPOXjI E Gevonden en aan het Bureau van Politie alhier gedeponeerd B de B koopman wonende te Gouda tot eene boete van drie gulden of gevang van één dag wegens als geleider van een met drie honden bespannen kar zitten op die k onder het rgden op deu openbaren weg binnen de gemeente Hekendbrp J van T koopman wonende te Reeuwyk tot eene boete van drie gulden of gevang van n dagwegens vastleggen van twee houden voor een kargespannen aan een boom aan den opwlwn qtbinnen de gemeente Hekendorp VRIJGESPROKEN 8 V E pijpenfabrikant wonende te Gouda van de aanklacht te Gouda in igne dienst als rolders werkzaam gehad te bcbben twee jongens beneden de twaalf jaren G V H aannemer wonende te Ouderkerk a d IJsel van de aanklacht een met ecu paard bespannen kar zouder toezicht te hebben laten staan op den openbaren weg binnen de gemeente Moordrecht MARKTBEBICBTBN Gouda 18 April Bg kleinen omzet was de stemming flauw Poldertarwe puike ƒ 12 a ƒ 1S 26 Mindere ƒ 10 a H Bogge puike 8 76 a 8 26 Mindere ƒ 7 ƒ 7 60 Voer ƒ 6 36 ƒ 6 60 Gerst puike ƒ 7 76 a ƒ 8 85 JfiBdefir 6 78 Jl ƒ 7 25 Haver zwate li i 6 76 ligte ƒ4 4 4 75 De veemarkt met goeden turoer alle soortea weidentot ongekende hooge prijzen verkocht magere varkens en biggen alsmede schapen vlug verkoclit Aangevoerd 29 partijen kaas prgzen van M ia ƒ 80 i Goeboter ƒ 1 30 i 1 40 i Weiboter 1 10 4 1 20 Mi BurgBrltike Stand Gouda GEBOKEV U April Willem ouders H J Ha ree ei A Verdnes 16 Joluiini Witheliuas Ortlwisa 4sn J F u Viiclit en S Hii Eiaoelo 17 Bsebtl Tobuu sadsfs M i Tr bils eo A vu Tqn OVEKLEDES 16 A Éil M adUaaai liL r V Leeuwen 1 j B b 16 J Boot I j J Btraier 1 i 17 E de Keizer S m k Btgca S j H F MtT JJinderhmit haiivr n N n iineoBerg 78 j GEHUWD 17 Aprd O Hocsioaa n h Prior A Joi ea S WilKhit Burgerlijke Stand rad oadent imide gansentAi fan 10 lot 17 April 1878 Moordrecht GEBOREN Woater Johsnaei ondera W de Witer M L viu Breugel Coroclis oaderi P in deo Dool ea A WiDk OVEBLEDEX J fSO dtr Wefidc 3w t BoS s T Bakktr edawe J Flik 78 j Goadei k GEBODEN Beadrika ouden P Nubel H taa dn Ovea Stolwijk GEBORB V Gerrit ouders P Stoppeknbarg es K da 4cai B I OVLRUSDE V D Boom 76 B Jasgerak Dm Ü NOERTBODVVD J vmderWyiigMrdeaU Vr TioOam Haastrecht GEBORE Iiamberti Clisini oadera B vas der Sprong en J L ompief Laatt fru Alida ouden C Stravtr en M Overes Murgarelba ouder C kemp ca £ Konpicr Beeuwgk GEBOREN Neeltja o i en F VernMalasea k SteehogI wer Adrianus Uendricus ouden G ScTenboTeQ eu H de Wit Waddinzveen GEBOREX s Gtrnt Ggabart Joknnaa saden P vso der Zwaard en L B TSD Bce Freéeriku oodara O Booaakoon en J Kruitnof Coroetii Wilbemina oodera K Boarnaa en S A de Bleeourt Johaona ooien W de Krnijf ea C BroektiDisen ONUERTROÜWD P Kroei en P JfooldaoL t v Hryoiagen ea NiawreahaiieD r ADVERTENTlfiN Getrouwd D HOBSMAN en B 15 L PRINS die ook namens wederzüdsche familie dank betuigen voor de vele bl en van belangstelling Gouda n April 1878 I i Bevallen yan eene Dochter A TRIJBITS VAK TwN Gouda 17 April 1878 Strekkende deze tot bQzondete en algpmeena kennisgeving Heden overleed in den ouderdom t u en en dertig jaar mga geliefde oudste zoon ADBIANÜS in leim Timmerman De Wed M BS EBB f Woensd ag 17 April 1878 VAKPwamn Het KANTOOB van den Arroaèi8 e nentBetaalmeeater te t OrtveyJia t zal ran af den 23 dezer GEHOUDEN WORDEN in it