Goudsche Courant, zondag 21 april 1878

fs i f 1878 tl iti pril N 2130 GOUDSCHE iCOURAWT Nieuws en Adverlentieblad voor Gouda en Omstreken J BUITENLAND Butlealandscli Overzicbl In deie stille dagen is er weinig politiek nieuws De berichten over de Oostersche qaaeatie laideu gunstig voor den vrede Nog steeds arbeidt men aan het tot stand komen van het congres Thans schijnt men te onderhandelen op den grondslag van gelfjkt jdige terngrocping der Engelsche vloot en terugtrekking der Bussische troepen uil Adrianopel Uit de telegrammen kan blykeo dat de sedert ontvangen berichten omtrent de diplomatieke onderliaiideliDgen met dit gevoelen niet in strijd iqn al lal men de oogen sluiten voor de omstandigheid dat de tijdingen omtrent militaire bewegingen aan iets geheel anders souden doen denken De werksaamhedeu der beide Engelsche Huizen zyn afgeloopen tengevolge waarvan zq op reoès liju gescheiden het Hoogerimis tot 13 Mei a s het Lagerhuis tot 9 Mei Dit zal een asnmerkelpe kalmte gevga in het gepraat over de Oostersche qoaestie Het oogeubiik van handelen breekt aan De Fraosche Minister van Onderwys is bezig aan een wetsontwerp waarbq wordt bepaald dat in elk departement é a school zal worden opgericht tot opleiding van onderwijzeressen aan de lagere scholen Volgens berichten uit Bome wordt door den Paus een plan overwogen om mét Italië tot een modus Vivendi te geraken dit zou dasnn bestaan dat het Vatieaan werd beschouwd als de residentie van den Paus en geheel Italië verder als buiteulsad waamlee als zoodanig de gebruikelyke betrekkingen konden wonlen ouderhonden H denkbeeld b niet Mpraktiscb Naar de ff emr Ztg verneemt tal de opeuburmaking der benoeming van den heer Von Stolberg tot vicepresident van het Pruisische kabinet weldra plaats hebben Er i jii geen bedenkingen tegen de tienoeming ingebracht door den heer Von Stolberg en er zgn er geen tegen gerezen van den kant des heeren Von Bismarck De eenige oorzaak die hier in het spel is gekomen komt hierop neder men heeft zoo lang mogelyk de openbaarmaking daarvan uitgesteld ten einde in het tegenwoordige oogenblik te Waenen geen verandering van personeel noodig te maken Men heefl echter een besluit moeten nemen in deze quaestie vooral ook omdat het verbigf van den Bgkskanielier te dezer stede niet lang meer kan voortduren Ten andere heeft men den nieuwbenoemden vice president de gelegenheid moeten openen om zich voor te bereiden voor de taak die op hem wacht Tevens 7 al hg dan in de gelegenheid zgn om zoolang de heer Von Bismarck nog in de hoofdstad vertoeft zich echter bekend te maken met de inzichten en toestanden van den staatsman die het Iroer in handen heeft Als zeker mag het derhalve warden beschouwd dat de heer Voa Stolberg zgn diplomatieke betrekking aan het hof te Weeuen binnen kort cal nederleggen BINNENLAND GOUDA 20 April 1878 Met het oog op de Tooneelvoorstelliag Maandag a B hier te geven door de Utrechtsohe Beder kerskamer i Oé ttUt verzoekt aien ons het volgende uit bet Vtreckttch Daghlai te willen overnemen De Utrechtsohe Redergkerskamer de Génestet hield Zondag 7 April jl eene vergadering met dames in den schouwburg die algemeen voldeed Z ü krankiinnigii was in goede handen en werd flink uitgevoerd Vooml de beide dames en deleden die de rollen van Harleigh en Ddlter Wood vervulden verdienen een woord van bgionderen dank De tooneelen aan het slot van het eerste bedrgf alsmede het gebeele tweede bedrgf werden met gevoel en juistheid weergegeven en het deed ons Ju het bgzonder genoegen Dokter Wood na zgne langdurige ongesteldheid weder zoo ferm op de planken te zien vDe Militaire Willemsorde die daarna volgde liep goed van stapel en haddff wij ook de rol van Frans liefst ietwat kalmer zie opgevat dit kon aan het geheel niet schaden van Baleu en zgn kleinzoon ontlokten nieoige tauo terwijl het slot aangrijpend was Q luid toejuiofaiugen wdke aan de vertooaers ten deel fiiien waren dan ook wel verdiend H historie van een KotksaJMa dit ab uata door den auteur en zgne echtcatoote nerd opgevoerd gaf ruimschoots stof tot lacbetia en ook zg werden verscheidene malen ternggeroepln Wg eindigen met den wensw dat het der kagia steeds moge welgaan Naar wg vernemen zal d zoogenaamde etenschappelijke cursus bij het legtr vervallen en zullen de korpaen worden ontheven nn de zorg voor de wetenschappelijke vorming van onderofficieren die naar den officiersrang dingen Deze onderofficieren zullen voortaan in compagiiiün worden vereenigd in de garnizoenen waar de nieuwe militaire scholen worden gevestigd De opleiding aan deze scholen welke zullen worden opgericht te Delft Haarlem Kampen en s Hertogenbosch itemt in veel overeen met die welke de cadetten aan de Konioklgke Militaire Academie ontvangen Te Botterdom zgn een paanspoorwegdieven gesnapt Aan het jltation der Hojttandscbe Spoortvegmaatschappg werd Voellsd g outjekl Mi de wisselwachters J C Dubois en W F Sfitliiler ua aankomst van eeu trein met een doek Met viech onder den arm uit een bagagewageu kwamen Onmiddelgk werd een onderzoek ingesteld De wiss waohters ontkenden aanvankelgk maar weldn werd een groAte schol in stukken gesneden in den grond begraven gevonden Toen bekende Spittnler maar Dubois bleef ontkennen totdat een boezeroen met eeuige schollen uit ecu in reserve staand rgtuig 3e klaase werd gehaald De dieven zgn dadelgk in hunne belrekking geschorst en de politie van bet geval onderricht heeft procesverbaal Xagtt en opgemaakt In het HU wordt met recht gestreden tegen het gebruik van aan de in dienst komende miliciens afgedragen klcederen te geven vooral voor zooveel betreft die kleedingstukken die met het lichaam in rechlstreeksche aanraking komen De volgende 4 punten worden ter toepasaiog aanbevolen Alle voorwerpen van kleeding die direct met het lichaam in aanraking komen als hemden onderbroeken sokken handschoenen halsdaasen worden evenzeer als eetketels spgslepels enz nimmer tegen waarde in de magazgnen ingeleverd of uitgegeven Alle andere voorwerpen van kleeding en nitrusting met uitzondering der lakensche kleedingstukken worden alleen tegen waarde ingeleverd en uitgegeven wanneer deze voorwerpen eene grootere waarde hebben dan de helft der waarde als uieuw De lakensche kleedingstukken worden alleen tegen waarde ingeleverd en uitgegeven wanneer deze voorwerpen eene grootere waarde hebben dan eenderde der waarde als nieuw Goederen van schuld hebbende militairen dieden dienst verlaten zullen wanneer zg niet tegen waarde worden ingenomen zonder waarde worden ingeleverd en ten voordeele van het rgk wordenverkooht De wereldtentoonstelling te Londen in 1851 telde 13 917 tentoonstellers en werJ bezocht door 6 039 195 personen zij wns gedurende 142 dageu open Die van Pargs in 1855 telde 23 954 tentoonstelIers en ontving 5 162 330 bezoekers zij nas 200 dagen open Die van Londen in 1862 telde 28 660 tentoonstellers en werd bezocht door 6 211 103 personen zy was 171 dagen open Die van Pargs in 1367 telde 60 226 tentoonstelIers en 10 200 000 bezoekers zg was 210 dagen open Die van Weencn in 1873 telde 42 584 inzenders en werd bezocht door 7 254 67 personen tg was 186 dagen open Ten slotte de tentoonstelling van Fhikdelphia in 1876 telde 9 857 625 bezoekers en was gedurende 159 dagen open Dezer dagen zag men van het bureau vao poKtü aan de Nieuwe Haven te s Gravenhage eene vronw naar het buis van arrest overbrengeik die men leide Jat tegen hooge loonen ƒ 300 en ƒ 400 bg aanzienlgke familien als kenkeomeid had gediend en iMl in al die diensten aan ontvreemdingen van alleriei aard moet hebben schuldig gemaakt C B weduwe H B schgnt aanvankelijk te hebben ontkend doch ten laatste toen zij de herkomst van de bij haar gevonden door da bestolene herkende voorwerpen niet kon aanwgzeu heeft zij wel moeten bekennen ze te hebben gestolen Deze vrouw moet vroeger reeds een vonnis van zes maanden celstraf haar door de rechtbank opgelegd hebben ondergaan Het bestuur van het Nationaal Ieder industriebond in Nederland heeft van den Minister van waterstaat eene afwgzende beachikking bekomen op het dour den voorzitter en secretaris van dat bestunr ingediend adres om eene rgks bgdrage te ontvangen ten einde een 20tal werklieden naar de Farijsche teutooustelling te zenden De Ladtdie Ct meldt dat eergisterenavond te Oegatgeest twee heeren twist hebbeu gekregen tengevolge waarvan zg zouden duelleeren Toen de een de wapenen zou gaan halen bracht de ander hem op verraderlgke wgze met een dolk een steek in den rag toe die echter niet gevaarlgk moet zgn daar hij op het been is afgestuit Aan het comité voor de belangen der Haarleraaskr paardenmarkten is door den Koning weder vei ftnaing verteend om bg gelegenbsid van de p tf Juli e k te houden paardi nmarkt een verlotiu te honden van op die markt oau te koopen paarden rjjtuigeii harnachemeiiten eiiz Voor het gerechtshof te s Hage stond Donderdag terecht Maria L een zestienjarige dienstbode die te Leiden uit eene linnenkast in de woning hater meesteres herhaaldelijk geld en bankpapier had weggenomen en aan de deur dier kast telkens met zooveel kracht te trekken dat die opensprong Het ontvreemde bedroeg wel bgna ƒ 200 en werd op eene zeer curieuse manier door de beschuldigde besteetl Zg korfit daarvoor nL een gooden horologie met dito ketting een gouden niedaillon met dito ketting eenig I linnengoed honderd bidprentjes en een bi bel Waartoe die prentjes en de bijbel Het ia byiia ongeloofelgk Ten eind i hare meesteres geen argwaan te doen krggen omtrettt de herkomst van de gouden voorwerpen die zij droeg vertelde zij in liefdesbetrekking te staan met zekeren Johannes Beuveos die nota bene niet bestond Eerst heette die jongeling een spekslagersbediende later zeide zg dat het een student was en van hem ontving zij het medaillon met de kettiog Ten eiuda nn ook het horologie te durven dragen liet tif haar student eterven en zich dat horologie met ketting bg wgze van legaat door zgn broeder ter hand stellen Opdat de meesteres dit alles gelooven Mg kocht zg de 100 bidpreutjes en liet daarop vdf gens eigene redaotie drukken Bidt voor de lieC van Joh Beavens overleden aan den Hoogba Bijndgk ouder Soeterwoude en aldaar begraren en daaronder Waakt en Indl want de re komt dat de heer des huiies komen zal In den bgbel dien zij kocht liet zg ook een blaadje drukken waaruit het zon moeten schgnen alsof zekere tiet bestaande pastoor Theophano haar dien om hare deugd geschonken had lu weerwil van id dis hniohelar wcrded hate misdaden fenmaal ontdekt en toen bekende zg die zeer kalm Na op bet ernstige der feiten gewezen te hebben requireerde de procureur generaal jhr mr van den Bergb sohuldigvsrklaring aan disfstd is eèa bewoond hoi Uet behulp van Wnmnbraak en v oordeeling tot twee jaren eoiav opsinftin kir oaat mr Bevers zoAfct jn de Jeogd der benhnJdfgtie en in hare pronkzucht enkels vemohteAde metandigheden Het hof deed nog beden nitspraak en I veroordeelde Maria L tot drie jaren eorrectioueelo j gevangenisstraf