Goudsche Courant, zondag 21 april 1878

De ItlitrfuAe Ooxrtat vcraeemt dat op dit oogcnUÜ iu de oisstreken van Ben Bosch en langs de beide oevers van de Maas in Noord Brabant en Qelderlaud circa 80 000 hectare wei ien bouwland onder water staan op sommige plaatsen lelfs i iS meter De verboden iuvoer van vleeach in Kampen vindt op allerlei ivijze plaats Nog zeer weinige weken geleden zoo deelt onder meer de N X Ct mede kwamen verscheidene gebrekkige boeren de stad in en traden by een slager binnen Ëenigen tijd daarna buiten komende varen alle bochels verdwenen en liepen de gebrekkigen weder recht van Iqf eu leden de stad uit Organitation de Vinttructim prmairf ucmdairt el mp neun Am Ie royaume dei Paj t Bat Onder dezen titel heeft dr D J Steyn Parv inspecteur van het middelbaar onderwijs een werk geschreven dat onder de auspiciën van de oommissie voor de tentooustelliug te Parijs het licht tag Het heeft zoo zegt de achryvar ten doel de grondslagen te doen kennen waarop de wetgeving nopens het openbaar onderwy s iu ons land rust en den tegeuwoordigen toestand vau de tot onderwijs behoorende inrichtingen Iu het eerste hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van hetgeen te dezer zake op wetgevend gebied IS voorgevallen sedert het begin dezer eeuw en iu de vier volgende hoofdstukken wordt de toestand van het openbaar onderwijs beschreven De zeeviasoher j treft het deze week niet best Wel zyu overal de schuiten onder zeil gegaan maar t kunnen door de windstilte niet veel uitrichtenhet weer is te mooi 2oo werd dan in deze dagen van ïleesohderving Dinsdag en Woensdag bijna niets eu Donderdag door eeo paar schuiten van Katwy k en Noordwijk nog wat visch aangevoerd die overigens zeer krimp eu tegen rykelui s prjjzen te koop as Oroote tongen moesten ƒ 1 het stuk opbrengen Als de wind opsteekt komt misschien de geheele vloot heden nog opdagen met eene mooie vangst wanneer de visch niet meer begeerd wordt 2el geen enkele Tbokking anders een zoo hartig bïok voor deu behoefuge is gevangen of aangevoerd geworden De h ew ïork Herald deelt het verhaal mede van e n walvisohvangst op de Noordkust van Carolina door een oorlogschip Toen de bemanning den wal iMh ontdekte werd hem dadelijk een kogel toegexondep die hem iu de zijde trof maor niet doodelijk Woedend stelde het dier zich te weer het dook Sjvoag boven het water op en sloeg den steven van I t oorlogschip met den staart De kapitein beval een tweede schot te lossen en toen dit zijne uitwerking miste een derde Die kogel raakte het hart Het bloed spoot meer dan 10 voet hoog uit de wonde Deze walvisch die onmiddelyk door het olk werd afgehakt had eene lengte van Ü voet figaro bericht dat een rijk bankier het plan heeft gevormd om aan krijgslieden die in den oorlog een lichaamsdeel hebben verloren kunstledemateu te verstrdiken Groot medelijden heeft deze menschenvriend Tooral met zqne medebroeders die het ongeluk hadden hou neus te verliezen hij heeft dan ook een groolen voorraad knnstneuzen opgedaan die verraard gd zijn velgcns drie verschillende modellen voor de soldaten iQn stompneuzen bestemd voor onderofficieren arendsdtOMo en voor officiei en Grieksche neuzen Beeds vroeger deelden wy mede dat de Vereeniiriag land eo tuinbouw en veeteelt te Boxtel een Uuidbouw tentoonstelling zal houden van 14 tot 18 Sept unstaande V $ 5r IS Aug moeten de inzeudcn opgave itoen van da in te zenden voorwerpen dv alle op 13 en 18 S pt moeten worden taegetoxAnt uitgezonderd t vee en t pluimgedierte dat iD ie a At wordt op 16 Sept Oc pr tea beataan nit 3 gouden medailles waaronder een van X M den Konibg en een van Z K H Prins Frederik 14 rergnid zitnren waaronder ntdi een via laalatgenoemden Prins 64 zilveren en 40 bnoMa medatiUee benevens eenige prijzen in gdd to getnigachriften Aan dtie tentaonsteUtng zal warden verhouden een loting I taand uit tOOO Ipt n a 1 liet lot In de Stforma oononiiqoe van IS April Jl komt een artikel voor vka DdabrousK over den toestand d r o rwijitn de lagere oholeit in Frankrijk D vtii blijkt dat ook in i dat a d de mtuimnmlüdu sist ontbreken Viat 48 ging het treetement in wU gMMMtea df 300 fnon aie te boven toen werd bat vi imaM OO gesteld Ben budget OMCBaakt wImr afcawd daeti nderiootoBder qv uit lal D 4 i i Beat d r Vage tOODl an i lt hii uioiMi 618 0 fcanoe noodig l etft I it kqqt tt i dra Jgop vaa dit jaar enige ver ieriag ten gevo T tk erwtt van 1 Juli i87S di de onderwijzers verdeelt iu rier klasacu mei minima van 1200 IIOO 100 $ en 900 francs Een wet van 1876 regelt de pensioenen die voor eeu onderwijzer minstens 600 voor eeu onderwijzeres minstens 500 francs moeten bedragen Voor hen die wegens gebreken hun ontslag moeten uemen is het minimum 500 Overigens wordt het onderwijs flink aangepakt Den voorstel over den bouw der scholen ia aangenomen eeu over kosteloos ouderw gs is aanhangig evenzoo eeu om de benoeming der onderwjzers aan de prefecten te oitnemeu eo aan de rectoren op te dragen Iu het jongste nummer vau de Landbeuu Ct komt van de hdud van den heer h Slicher te Honoikendam een zaakrgke beschrijving voor van den reeds vroeger iu ons blad besproken Stoom boomenveller de merkwaardige uitvinding van de heeren Rausome and Co fabriekanten te Londen Anu deze beschrijving die opgehelderd wordt door een fraaie duidelijke houtgravure outleeneu w het volgeude De machine bestaat nit een stoomoylinder vau kleine diameter doch met langen zuigerslag Deze cylinder is bevestigd op eene ligte gegoten ijzeren fundatieplaat en wel zoodanig dat b j om t midden draailwar is De zaag is bevestigd aan het einde van deu zuigerstang die langs de z roeden in zuivere lijn werkt De tanden der zaag hebben zulk eeo vorm dat zij slechts zagen wanneer de zuigerstang deu teruggaauden slag maakt Door dit eenvoudig zamenstel kunnen zagen van 9 a 10 voet lengte zouder geleidestang of ieta dergelijks gebruikt worden daar de zaagsnede voldoende IS om de zaag in rechte lyu door den boom te doen werken De tanden der zaag ontmoeten dus geen tegenstand bij den buitenwaartschen slag van deu zuigerstsng en op deze w jze wordt het buigen en springen der zaag ten eenenmale voorkomen De machine ontvangt stoom van hooge drukking uit een kleinen verplaatsbaren stoomketel eu wel door een sterke slaag Dewijl deze slang van aanmerkelijke lengte mag zijn kun de atoomketel op ziju plaats blijven terwijl de machine alle boomen velt die binnen het bereik vau de toevoerbuis staan Yier man ziju voldoende tot bediening van den stoomveller £ u om de machine te besturen ééa om wiggen in de zaagsnede te drijven ten einde te voorkomen dat d zaag geknepen worde en tevens de richting te bepalen waarin de boom vallen zal ééa om den ketel te stoken en één om het onderhout van den volgenden boom op te ruimen De machine werkt met ongelooflijke snelheid Een eik of iep van 3 voet middellijn aan den wortel wordt in 6 minuten doorgezaagd en wanneer 4 man met de machine bezig zijn kunnen er 6 a 8 boomen gemiddeld 30 duim Êng dik per uur geveld worden Hier is onder begrepen de tijd noodig voor de verplaatsing De machine kan in alle standen werken tegen hellingen van heuvels enz en door een gemakkelijk aan de machine te bevestigen toestel kan zé ook zóó gesteld worden dal te de stammen die reeds op deu grond liggen dwars doorzaagt Te Lemberg is een woekeraar gearresteerd Peter Sukiu genaamd een deugniet die een aantal pensioeutrekkenue ambtenaars weduwen met kinderen reeds sinds geruimen tijd had benadeeld Hij schoot haar namelijk geld voor tegen eene maandelijksche rente die op ongeveer de helft van het pensioen kwam Natuurlijk nam hij dan het mandaat waarop zij het penaioen konden ontvangen in beslag Maor opdat men ten kantore van den betaalmeester niets daarvan zou bemerken gaf hij tegen den dag der uitbetaling het papier aan de weduwe terng en nam om zekerheid te hebben dat z j het hem na gebruik weder zou ter hand stellen een of meer kinderen in pand waarbij de ongelukkige moeder dan een verklaring moest onderteekenen dat zij bij gebreke van betaling de kinderen ter zijner beschikking liet Zóó had hij ouder andereu reeda lang met de weduwe Wnnda Pawlowska gehandeld Den Isten dezer maand kwam deze bij hem en verklaarde geen kind te hebben medegebracht omdat haar zoontje zwaar ziek lag en het andere kind een zestienjarig meisje hem moest oppassen Daar Sukiu nu ten stelligste weigerde haar het mandaat te geven waarop zy haor geld kon ontvangen bleef er voor haar niets auderq over dan het meisje bij hem te brengen Doch wat gebeurt er Op wee ua ir deo betaalmeester verloor de vrouw het mandaat Zg ging naar Sukiu terug bad en smeekte hém hare dochter vrg te laten tot zij t ij de hiertoe bevoegde autoriteit eeu ander mandaat Ijad verkregen maar de woekeraar bleef voor alle klachten doof totdat de vrouw eiadelgk nadat hg het meisje reeds een paar dagen opgesloten hadl gehouden de justitie te hulp riep die hem nu zgne laaghartige practijken wel föi afleeten Laatste Berichten Weonea I9 April Het bericht aan den Eéjio dat de uitnoodigiugen tot de voorbereidende conferentie reeds zouden verzanden lijc is onjuist De confereutiequaestie hangt af van het slagen der onderhandelingen tot het gelijktijdig terugroepen der Britsche vloot eu het verwgderen der Russische troepen uit hunne tegenwoordige stellingen Het Berlijoer Kabinet begrert zich om dit gelgktgdig terugtrekken in beginsel Ie doen aannemen Vervolgens zal moeten uitgemaakt warden tot welke grens dit terugtrekken gaan zal Het is eerst na een vergel jk tusschen Engeland eu Rusland op dit stuk dat de uitnoodigingen tot de conferentie zullen worden verzonden Parijs 19 April Men verzekert dat Engeland verklaard heeft dat het de vloot zal terugroepen als de Russen terugtrekken uit Adrianopel Het Journal dei D batt gaat na wat de optioistisehe berichten waard zijn het beweert dat Uusland Oostenrijk en Duitschland zich inspannen alleen om Engeland te iaoleeren maar Engeland zi meent het blad zal niet terugdeinzen wanneer de vrsde niet het resultaat ia Bucharest 19 April Hier komen spoortreinen aan geladen met kanonnen en munitie bestemd voor Bulgarije Burgerlijke Stand GDBOEEM 1 5 April Albertai ouden 8 ElakMt n J da jMiit 18 Johsaaei Coraelu oidns P Bakkaan W J Broowwi OVERLEDEN 17 April J na Rg gk 1 j 8 m i8 W na Buleo w 19 J Hogerdiik t e MitM 17 i ONDEBTSOOWD 19 April A J Slroobtad l Zierikur 48 J ea M Scbolleii 85 j 1 C Sehnire ii j ra l C ykn Leeawea 2 j W Bskker 83 j en C de Gmgl 22 j A vaa Sgk 39 J en W tid ZvoI ta VBaja 4 $ j I Bont 41 j en E BMnms ta Waddiniieen 26 j J g vn dar Uadan 28 j an K vau dor Pool 28 j C U Walt te Woerdau 28 j aa 1 Pelt 2 ABVERTENTIÊN JOANNES GEBHABDU8 KEOPMAN Tsn Oouda Ondertrpuwd 0 J 0 HOOGBNDIJK van Waddingsveen en M DIBKZWAGEK Schiedam 18 April 1878 e ïSchiedam 21 April 1878 Waddingtveen 28 April 1878 JOANNA WILHELMINA CORNELIA TACK Nijmegen 19 April 1878 Eenige en algtmeene kennisgeving Beceptit P P SOOS Koperslager eti Loodgieter LEVERT m REPAREiai lAIM4Gflra en aanverwante Artikelen lot de meest concurreereade p rezen WAAEStistlWlUe Ieder irhcil zich Voor D d BBÜIN Bouwman te Warder want bg veritandelt geniet OWDEÖQJBNDB iVttrden voor MAK Klïiü WENHPIZEN ea Van dam STSBELIJEUÜSMTAN t Op de beide PAASCH DAGEN zal het STEDELIJK MUSEUM behalve met vele andere voorwerpen verrekt met het beroemde Triptychon van DIrck Barends op de gewone uren tegen betaling van den gewonen doch van 4 6 tegen betaling van 10 Cents voor ieder persoon ala enirévriJa toegankelgk z gn De COMMISSIE Verduurzaamde Levensmiddelen Versche en Gedroogde Groenten Vruchten op Brandewgn en Vruchten au Naturel abmede Geooafijte Vruchten en Gember 4 f 3 per pot Patés Truffés Galantine Puddingen Soepen extract enz enz Wed P J MELKERT Gouda Ooathaven 14 STEENEOLEN EANCEL de HOOP HENDRIK NICHTIKG FLUWEELEN SINGEL B SSkGOüDA beveelt zicb aan tot het LEVEREN van STEENKOLEN tegen concurreerende prijzen T e huur gevraagd Een WOONHUIS met flinke Werkplaats HuBrptjj 250 of even daarboven Franco brieven bg P L WILDENBBEG Vliet 14 Jte Leiden Mej A DAM Sociëteit Oes Genoegen VRAAGT een Kindermeisje Mevrouw ROLL tumfmarkT vraagt met half JUNI eene EENVOUDIGE I voor KEUKEN en HUISWERK Eenmaal s weeks de SCHOONMAAKSTER erloreii EEU GOÏÏD MEDAHLOU met TWEE PORTRETTEN Die hetzelve tenigbrepgt krggt een derde van de wa Wbsthavïk B 182 OPEHBARE VERKOOPING te GOUDA op DINSDAG 30 APRIL 1878 des voormiddsgs ten 9 nre aan het Huis WpB N 153 aas de Westhaven aldaar van 1111 ill bestamde in MAHONIEHOUTEN en andere MEUBSliEN waaronder een Mahoniebovten SCHRIJFTAFEL KABINET met PULLEN QÜÜ PORCBLEIN en fraaie SCHILDERIJEN BEDDEN en BEDDEQOED VLOERKLEEDEN en karpetten alsmede geweikt GOUD en ZILVER Dtogs te voren des voormiddaga vBn 9 tot 12 en des natti rd ige van S tot 6 uren te zien Nadere inlichtingen z n te bekomen ten kantoren van de Notarissen Mr KISTen PORTÜUN DROOGLBEVER te Gouda SINSDAG 2S mSk L S ONTVANGST DER MODELLEN Gcz van den BERG BOGEN 116 ZONDAG EN MAANDAG weerT Portretten a EEi Gulden L H SERRE Eene groote Sorteering VOORHANDEN BIJ W Na Raaijmaakers Banketbakker Haven J H KISBERT iiHiT c KiDA Geëmailleerde PORTBETTEN naarde laatste vinding KOOLPORTRETTEN die in duurzaamheid gewone Photographiën overtreffen VEBGROOTINGEN Lijsten Passepartouts enz Openbare Vryuliiigc Verkooping om contant geld Op WOENSDAG den 24 APRIL 1878 des voormiddags ten 9 ure aan de Bouwmanswoning bewoond door den heer W van DAM in de gemeente Gouderak van 13 KOEIJEN die onlangs gekalfd hebben of op t kalven staan 3 VAABKOEUEN 2 GUSTE VAARZEN 4 PINKEN eene partu BOUW en MELKGEREEDSOHAPPEN en andere roerende goederen Daags vóór den verkoopdag te bezigtigen Nadere informatiën z n te bekomen tenkantore van den Notaris G J SBB UUT te Ouderierle a d Usui Openbare Vrijwillige Verkooping om contant geld Op VBIJDAG den 28 APRIL 1878 des voormiddags ten 9 ure aan de Bonwmanswoning van den heer L A de VBEÜGT aan de nóordzjjde van Benedenkerk in de gemeente Stolwijk van 13 KOEIJEN en 3 VAARZEN diè onlangs gekalfd hebben of op t kalven staan 3 PINKEN 1 STIERt eenige FOKKALVEREN 3 SCHAPEN 7 VARKENS 1 BOK en eene parts BOOW en MELKGEBEBDSCHAPPEN MEUBELEN HUISBAAD en andere roerende goederen Daags vóór den verkoopdag te bezigtigen N dere informatiën zjjn te bekomen ten kantore van den Notaris O J SPBUMT te Ouderkerk ajd IJatel Heden Voorhanden de nieuwste modellen GOTJDEU PAEUEES VESTKETTINGEN Eugenles Medaillons Kruisjes BOEKENIPPEN en SLOOTJES enz Ook een FBAAIJE KEUZE JOWEELEN EN HoROLOGIEN J VAN DE PAVOORDT Dubbele Buurt GOUDA Alle soorten van prima qualiteit VAN E THIJSIES te LudAvigshaiëna Rb tot de meest concurreerende prezen verkr baar bij Van Wagenlngen KeUser te Dordrecht WTTVAN LEEUWEN Koper Blik en Lampenmakcr Spiering straat F 41 GOUDA Maakt Voorwerpen voor de nieuwe kaasbereiding Amerikaansche Wrorigelmessen Bussen met hevel enz enz tót billyke prijzen Verkoopt ook tevens THERMOMETERS MELKMETERS en PEKELWEGERS OPENBARE AANBËSTËI l r BUBGEMEESTER en WETHOUDERS vau Gouda zijn voornemens op WOENSDAG 24 April 1878 des namiddags ien 1 are in et Raadhuis aldaar bi enkele inschrijving AANTE BESTEDEN De levering van 1000 Kubietce Heter fijne puin in twee peroeelen ieder van 500 Kubieko Meter op het Jaagpad gelegen langs de Blvier de Gouwe De voorwaarden liggen op werkdagen van des Toormiddags lÖ tot des namiddags 1 ure ter Plaatselijke Secretarie ter inzage terw l de inschrvjvingsbiljetten op Zegel geschreven géteekend en gesloten den 23 APBIL te voren vóór des namidd s 5 ure op gezegde Secretarie moeten zjjn ingeleverd Inlichtingen wordeh g ven door den Ge meenteArchitect Openbare Verljoopihflr op DTNGSDAG 23 APRIL 1878 voorp iea 9 ure aan het Lokaal in de Nienwsteeg E n 17 te Gouda van msm mWm LAKEIVScnBVeif ICm r dito pwtg Garen Band Sajet Wol 6 fcpeiilc GoeécTCTi en Keigeen verder tot een completen Guen ea Uandwinkel behoort Verder een part j Kftffijboonen enz nz Allea dêigs te von n te zien